Galvenie » 2016 » Decembris » 30 » Vēsts: 29.12.16. Katrēns "Gars"
00:00
Vēsts: 29.12.16. Katrēns "Gars"

Vēsts: 29.12.16. Katrēns "Gars"
.................................................... Катрен "Дух"…………………………………………….Quatrain "Spirit"

Gatavošanās Jaungadam! ............. Новогодние приготовления!............................Preparing for the New Year!
Svētku drudzis! ............................ Праздничная лихорадка!........................................Festival fever!
Nesaprotiet mirkli: ......................... Не понимаете мгновения:……………………...Don't understand the moment:
Kārtības attīstība! ......................... Проявление порядка!.............................................The manifestation of the order!

Es runāju par Jauno, ..................... Я говорю о Новом,………………………………..I am talking about the New,
Jau netālo nākotni! ........................ Уже не далёком будущем!....................................Already not the distant future!
Par praktiski gatavo, ..................... Практически о готовом,…………………………..Practically about ready,
Apbrīnojamo nākotni! .................... Удивительном грядущем!.....................................About amazing future!

Priekš cilvēkiem pasaule Jaunā, .... Для людей Новий мир,………………………..For people New World,
Ir atklāsme un notikums! ............... Есть откровение и событие!...............................There are a revelation and the event!
Jau ne Mamona dzīres, ................. Уже не Мамоны пир,………………………….....It isn't feast of Mammon,
Jaunā priekš viņiem ierašanās! ...... Новое для них прибытие!.................................New arrival for them!

Nākamie kritēriji Jauni! ................... Новые грядут критерии!......................................The New criteria are coming!
Un vibrācijas citas! ........................ И другие вибрации!.................................................And other vibration!
Pagātnē aiziet Matērija, ................. В прошлое уходит Материя…………………......Matter goes in the past
Pēdējā aprobācija gaida! ................ Последняя ждёт апробация!...........................Waiting for the last testing

Pagaidām ne visi pārkārtojās! ......... Не все пока перестроились!.........................Not everything is rebuild for moment!
Kaut arī bīstamību saprot! .............. Хотя и понимают опасность!...........................Although they understand the danger!
Cenšas labiekārtoties, ..................... Стараются обустроиться,……………………Try to settle,
Nesaprotot mirkļa svarīgumu! .......... Мига не понимая важность!..........................Don't understand the importance of the moment!

Jaunās dimensijas svarīgumu! ......... Важность Новой мерности!........................The Importance of the New dimension!
Ticiet, tas viss no Dieva! ................. Поверьте, всё это от Бога!................................Believe, that all from the God!
Telpas likumsakarības, .................... Пространства закономерность!..................Space law,
Ceļš visiem saprotams! ................... Понятная всем дорога!...................................Understood for everyone the way!

Iekšējās izmaiņas! ........................... Внутренне изменение!.....................................Internal changes!
Tā likteņa sagatavots! ...................... Так, судьбой уготовано!...................................So, the fate in store!
Iekšējā samierinātība, ...................... Внутреннее примирение,…………………..The Internal reconciliation,
Jūsu "Es" sagatavota! ...................... Ваше "Я" подготовлено!...................................Your "I" prepared

Pasaule jau ne tā un ne tāda! ............ Мир уже не тот и не так!...............................The World already not the same and not so!
Augšup durvis pavērtas! ................... Двери вверх приоткрыты!...............................Door is open up!
Katrs izlemj "KĀ", ............................ Каждый решает "КАК",………………………....Everyone decides "HOW"
Priekš sevis atvērtību pieņemt! ......... Принять для себя открытие!......................Take for yourself a discovery!

Izvēle tā vēsturiska! ......................... Выбор тот исторический!.................................It is historical choice!
Palikt vai uz priekšu! ........................ Оставаться или вперёд!..................................To stay or to go!
Nav nekā mītiska, ............................ Нет ничего мифического,…………………....There is nothing mythical
Nodarbe - uz priekšu! ....................... Промысел - наперёд!......................................Activity- forward!

No izvēles jums neizvairīties! ........... Не уйти вам от выбора!.............................Don't leave from the choice!
Tas situācijas noteikts! .................... Он определён ситуацией!..........................It's defined by situation!
Katram jāsaka "JĀ"! ........................ Каждый должен сказать "ДА"!.....................Everyone must say "YES"!
Civilizācijai jaunajai! ........................ Новой цивилизации!.....................................To new civilization!

Nav mājiena uz pagātni! .................. Нет намёка на прошлое!............................No hint of the past!
Pagātne jau neredzama! .................. Прошлое уже не видится!..........................Past already invisible!
Atveras iespējas, ............................ Открываются возможности,………………Opening opportunities
Dievs uz grēciniekiem neapvainosies! . Бог на грешников не обидится!........God on sinners will be not offended!

Visiem uz nākotni Cerība dota! .......... Дана всем Надежда на будущее!..................To everyone have given Hope for the future!
Pat grēciniekam pēdējam! ................. Даже последнему грешнику!............................Even to last sinner!
Šodien visi pie sagaidāmā! ................ Сегодня все у грядущего!..................................Today all to the future!
Pat Mamona rokaspuiši! .................... Даже Мамоны приспешники!............................Even Mammon henchmen!

Cilvēki vienlīdzīgi Dieva priekšā! ........ Люди равны перед Богом!................................People are equal front of the God!
Nav priekš Manis nevienlīdzības! ....... Нет для Меня неравенства!..............................Have no inequality for Me!
Visi uz viena ceļa, ............................. Все на одной дороге,………………………….......All on the same road,
Kas saucas "vienlīdzība"! .................. Которая зовётся "равенство"!.............................Which is called "equality"!

Tomēr, izvēle ir! ................................ Но, всё же есть выбор!............................................But still there is a choice!
Un tā no katra atkarīga! ..................... И он зависит от каждого!.......................................And it depends from everyone!
Galvenais būt prātīgam! ..................... Главное не перебор!............................................The main thing is to be careful!
Lēmums ļoti svarīgs! ......................... Решение очень важное!.......................................The decision is very important!

Jums visiem dotas Tiesības! ............. Вам всем дано Право!.........................................Are given Rights to all of you!
Pieņemt lēmumu! .............................. Принимать решение!..............................................To make decision!
Ticība ved - pa labi, ........................... Вера ведёт - направо,……………………………..Belief leads- to the right,
Pa kreisi - viedokļa trūkums! .............. Налево - отсутствие мнения!...............................To the left- no opinion!

Kuranti jau dzied, .............................. Куранты уже поют,…………………………………Chimes already sing,
Cilvēkus izdalot daļās! ...................... Разделяя людей на части!.....................................Dividing people in the parts!
Kādam jau Dieva patvērums, ............. Кому то Бога приют,……………………………..Someone already has God retreat,
Vai nākotnes laime! ........................... Или грядущее счастье!...........................................Or future happiness!

Taču kāds saprast nevar, ................... Но, кто-то не может понять,…………………..But someone can't understand
Kā var apturēt? ................................. Как может остановить?...........................................How can to stop?
Un kā atņemt var, .............................. И как можно отнять,………………………………And how can to take away
Tiesības par visiem lemt? .................. Право за всех решить?........................................The rights to decide for everyone?

Taču, lēmums Radītāja! ..................... Но, решение за Творцом!....................................However, decision of Creator!
Augstākas instances nav! .................. Нет выше инстанции!.............................................Have not a higher instance!
Viņš paraugs ir, ................................. Он является образцом,……………………………It is a model,
Priekš Patiesības - ilustrācijai! ........... Для Истины - иллюстрацией!..............................For the True- illustration!

Pasaules struktūra neskaitās! ............ Структура Мира не в счёт!...................................World structure doesn't count!
Tā mākslīga konstrukcija! .................. Это искусственная конструкция!..........................It is an artificial construct!
Lidojums nepilnībā, ............................ В несовершенстве налёт,………………………...The imperfection of the plaque,
cilvēciskā destrukcijā! ........................ человеческой деструкции!......................................Human degradation!

Viss principiāli cits! ............................ Всё принципиально иное!.....................................Everything is fundamentally different!
Visā galvenais Vienlīdzība! ................. Главное во всём Равенство!..............................The main thing in whole is Equality!
Pasaule ko tādu vēl neredzēja: ........... Мир ещё не видел такое:………………………The World has not seen something like this:
Nevienlīdzība pagātnē aizgāja! ........... В прошлое ушло неравенство!...........................Inequality went in the past!

Dalījumi aizmirsti uz visiem laikiem! ... Распри забыты навечно!....................................Strife forgotten forever!
Mīlestība - tagad mierinājums! ........... Любовь - теперь примирение!............................Love- now reconciled!
Vienlīdzība arī - uz mūžiem! .............. Равенство тоже - вечно!...........................................Equality too- forever!
Gars - Jauna dimensija! .................... Дух - Новое измерение!...........................................Spirit- a New Dimension!

Āmen. .............................................. Аминь…………………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ................................. Отец Абсолют…………………………………………Father Absolute
29.12.16. .......................................... 29.12.16…………………………………………………29.12.16.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/29.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /29.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/30.12.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 29.12.2016.

Skatījumu skaits: 381 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: