Galvenie » 2016 » Oktobris » 29 » *3) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara"
18:37
*3) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara"
*3) The Creator's Mind Letter "Fear of bevy" - *3) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara"

=Fear of bevy!?

-Yes, exactly- fear of bevy- but of them have nothing to fear. Bevy will fear by itself from it committed mistakes and will stay far away.
 
 
 

Also relatives have to try to divest from bevy effect and must start to be aware them personalities the importance of self-sufficiency in interaction with the surrounding SPACE.

This SPACE includes ALL, also cradle- in Mother's body and outside- Her Public Company. And this further Company become in Ocean, where also all is Contact Information. As which PERSONALITY in these energy streams- flow perceive themselves and be arranged and arranged his contacts with other flows, so do you live and exist.

Shoots grow even under the strain. But only from territory owner and pedestrians depend: if to these shoots become in forest or is allowed to grow mighty trees…

Human now is in land of strains, highlighted in new tendencies, eyes focused, new thought as gift, you have time to search for Finds…

=Thank you beloved Heavenly Father- God Mother! Teachers! All our Creators, that we realize ourselves in new allowed areas! THANKS!

---------------

*3) The Creator's Mind Letter "Fear of bevy" (3.) Eslauma recorded 10.09.2012. 7:55- I get up with excitement about previously recorded Creator's Mind Letters (RDV): *1) RDV "Some questions", recorded 08.09.2012. 8:15 and *2) RDV "That already is that energy" recorded 13.09.2012. 03:11, because from Unknown Source Mind (NAD) Letters recording (from 2006.), remember how bad, unbelief, even angrily people perceive Eslauma trying to help to Delicate- God World presented information to learn to us Earth human Beings, especially talked in Latvian language, therefore now- showing, that I am writing Creator (not more Unknown Sources) Mind Letters, people distrust will only increase. Fuss deleted Creator by himself- my mind strengthening with His Mind!

<Very blessed is to read information in www.magnitiduha.info/archives/3720/ translated in Latvian language by Janis Oppe "Programming Crystals"- the way to New Reality, Ashtar Sheran and El Morija. Quotation: "Now you are suitable for your present existence at the time to listen to these processes, what happening inside to yourself and receive confirmation taking place in your heart premises. Processes, to which you are witnesses now, are UNICAL in them breadth- depth- comprehension…"

Look , in how interesting, really UNICAL time we are living and will live, if only we will WANT to make something for ourselves!…2012. September 15
=============

= Bailes no bara!?...

- Jā, tieši tā - bailes no bara - taču no viņām nav ko bīties. Bars pats baidīsies no savām pastrādātajām aplamībām un turēsies pa gabalu.
Arī tuviniekiem jācenšas atbrīvoties no bara ietekmes un jāsāk apzināties savas personības patstāvības nozīmīgumu saskarsmē ar apkārtējo TELPU.
Šajā TELPĀ ietilpst VISS, arī šūpulītis - Mātes miesās un ārpusē - Viņas Sabiedrība Sabiedrībā. Un šī tālākā Sabiedrība Okeānā pārtop, kur arī viss ir Saskarsmes Informācija. Kā kura PERSONĪBA šajās enerģiju straumēs - plūsmās sevi uztver un iekārto un izkārto savu saskarsmi ar pārējām plūsmām, tā arī jūs dzīvojiet un eksistējiet.
Atvasītes aug pat pie celma. Tikai no teritorijas Saimnieka un garām gājiejiem atkarīgs: vai šīm atvasītēm mežam kļūt, vai par kokiem vareniem izaugt ļauts ...
Cilvēks tagad celmu zemē, jaunā strāvojumā izcelts, acis vērtas, domas jaunas dāvinātas, laiks ir jums Atradumus meklēt ...
= Paldies mīļais DebeTēvs-DievMāmiņa! Skolotāji! Visi mūsu Radītāji, ka mums jaunās Sfērās Sevi Apzināties ļauts! PALDIES!
-----------------
*3) Radītāja Domu vēstule "Bailes no bara" (3.) Eslaumas pierakstīta 10.09.2012.07:55 - pamodos ar satraukumu par iepriekš pierakstītajām Radītāja Domu Vēstulēm (RDV) : *1) RDV "Daži jautājumi", pierakstīta 08.09.2012.08:15 un *2) RDV "Tā jau ir tā enerģija", pierakstīta 13.09.2012.03:11, jo, kopš Nezināmā Avota Domu (NAD) Vēstuļu pierakstīšanas (no 2006.gada), atceros cik nelāgi, neticīgi, pat nikni, līdzcilvēki uztver Eslaumas centienus palīdzēt Smalkās - Dieva Pasaules Dāvināto informāciju uzzināt Mums - Zemes cilvēkBūtnēm, sevišķi latviešu valodā runājošām, tādēļ arī tagad - liecinot, ka pierakstu Radītāja (vairs ne Nezināmā Avota) Domu Vēstules, līdzcilvēku neuzticība tikai pastiprināsies. Satraukumu dzēsa Pats Radītājs - manas domas Savām Domām Stiprinot!
< Ļoti svētīgi iepazīties ar informāciju www.magnitiduha.info/archives/3720/ Jāņa Oppes tulkots latviešu valodā "Programmējošie Kristāli - ceļš uz Jauno Realitāti. Aštars Šerans un El Morija. Citātiņš: "Tagad jums ir piemēroti jūsu šodienas esamības brīdī ieklausīties tajos procesos, kas notiek jūsos pašos un saņemt apstiprinājumu notiekošajiem jūsu sirds telpās. Procesi, kuriem liecinieki jūs tagad esat, ir UNIKĀLI savā plašumā-dziļumā-aptveršanā. ..."
<< Sauka gāja saukādama, Sauc lielā tīrumiņa.
<< Meties, Sauka, šai vidū, Še lielie tīrumiņi. (LT Teikas - LPT, XV, 439, 52)
Lūk, cik interesantā, tiešām UNIKĀLĀ laikā dzīvojam un dzīvosim, ja tik paši GRIBĒSIM kaut ko savā labā izdarīt! ...
2012.g.15.sept.--- Sirdsmīlestības laimē visu apkopoja Eslauma
-------------------
Angļu valodā, intuitīvi, tulkoja Irita Irem 2016.gada 29. oktobrī, ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 29.10.2016.
Pirmpublicējums Spekavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_bailes_no_bara/2012-09-15-58
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/ 29.10.2016.
=====
KopDarbu, Simbolvēstules *) Radītāja Domu Vēstule "Bailes no bara" tulkojumu, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.10.2016.

Skatījumu skaits: 509 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: