Galvenie » 2020 » Janvāris » 5 » *(Esl)Interesanti! Интересно! Interesting!
16:37
*(Esl)Interesanti! Интересно! Interesting!

*(Esl)Interesanti!

Dievišķā Spēкavota Gaismas grupas mērķis

šī Eslaumas pierakstītā teksta (lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ehsl_ehksperimet
_esl_eksperiments_esl_exsperment/
2019-12-27-5223
)

Esperimenta turpināšanā ir: salīdznāt Dvēseliski

сilvēcisko tulkojumu un bezdvēseliski tehnisko
tulkojumu citu tautu valodās, lai noskaidrotu,
ko iegūstam, ko zaudējam!

Piedāvājam arī lasītājiem to uzzināt!
Vēlam pаnākumus!

Dievišķās Gaismas grupas vārdā,
Eslauma 30.12.2019.11:11
--------------------------------------------------------------------
Teksts Zināšanām!
Latviešu valoda! /латышски язык/
--------------------------------------------------------------------
*(Esl) Interesanti! Eksperiments!

Kurš no mums zināšanas zog pats sev?

Un melnā maisā liek!

Interesanti, kur slēps? Zem spilvena vai dibena?


Mēs ugunskuru iekursim! Lai spilvenu un dibenu sasilda, b
et Zināšanas lepnībā ietin un pāris mūžus noguļ!

Tad tiešām pamodīsies apgaismots!

Tad arī parunāsi par tālākiem darbiem!

Kurš piekrīt - lai zog! Mums pietiek visa! Kuram ir, tam Dievs dāvina!

Paldies!

Dieva Domas pierakstīja Eslauma
25.12.2019.4:55


--------------------------------------------------------------------
Текст знаний -
русский язык
--------------------------------------------------------------------
*(Эс) Итересно! Эксперимент!


Кто из нас крадёт Знания сам у себя?

И кладут в чёрный мешок!

Интересно, где будут прятать? Под подушкой или попкой?

Мы сделаем костёр! Пусть согреют и подушку и попку, а Знания пусть завернут в гордыню и проспят пару веков!

Тогда и точно проснутся просветлёнными!

Тогда и поговорим о дальнейших делах!

Кто согласен на это - пусть воруют! Нам хватает всего!
У кого есть, тому и Бог дарит!

Спасибо!

Божьи Мысли записала Эслаума
25.12.2019.4:55

--------------------------------------------------------------------
Teksts Zināšanām -
latviešu valodā!
--------------------------------------------------------------------
*(Esl) Interesanti! Eksperiments!


Kurš no mums zināšanas zog pats sev?

Un melnā maisā liek!

Interesanti, kur slēps? Zem spilvena vai dibena?


Mēs ugunskuru iekursim! Lai spilvenu un dibenu sasilda, bet Zināšanas lepnībā ietin un pāris mūžus noguļ!

Tad tiešām pamodīsies apgaismots!

Tad arī parunāsi par tālākiem darbiem!

Kurš piekrīt - lai zog! Mums pietiek visa!

Kuram ir, tam Dievs dāvina!

Paldies!

Dieva Domas pierakstīja Eslauma
25.12.2019.4:55

--------------------------------------------------------------------
Pierakstīja Eslauma
2019. gada 12. decembrī plkst. 4:55
Tulkoja intuitīvi krievu valodā Eslauma
27.12.2019.6:29
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
Kļūdas laboja Katrīna
Lodziņos ievietoja Irita
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē ievietots:
http://spekavots.ucoz.ru /05.01.2020.
nosūtīts vēstvietnei Stariņš: (El. adrese)
un Tatamai Vecacītei: (El. adrese)
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma
28.12.2019.

Интересно!

Цель Группы Божьего Света Спекавотс
Эслаумы записанного текста (читаем:
http://spekavots.ucoz.ru/news/ehsl_ehksperimet
_esl_eksperiments_esl_exsperment/
2019-12-27-5223
)

В продолжении
Эксперимента есть:

сравнить Душевно человеческий и
бездушевно технический перевод на
языках других народов, чтобы узнать,
что приобретаем, что теряем!
Предлагаем читателю тоже узнать!
Желаем удачи!
Во имя Божьей группы Спекавотс,
Эслаума 30.12.2019.11:11

-----------------------------------------------------------------
Перевод на русский язык с латышского языка
- Душевно человеческий!- бездушевно технический
-----------------------------------------------------------------
*(Эс) Итересно! Эксперимент!

Кто из нас крадёт Знания сам у себя?

И кладёт в чёрный мешок!

Интересно, где будут прятать? Под подушкой или попкой?

Мы сделаем костёр! Пусть согреют и подушку и попку, а Знания пусть завернут в гордыню и проспят пару веков!

Тогда точно проснутся просветлёнными!

Тогда и поговорим о дальнейших делах!

Кто согласен на это - пусть воруют! Нам хватает всего! У кого есть, тому и Бог дарит!

Спасибо!

Божьи Мысли записала Эслаума
25.12.2019.4:55


---------------------------------------------------------------
Tulkojums latviešu valodā no krievu valodas
- Dvēseliski cilvēcisks
---------------------------------------------------------------
*(Esl) Interesanti! Eksperiments!


Kurš no mums zināšanas zog pats sev?

Un melnā maisā liek!

Interesanti, kur slēps? Zem spilvena vai dibena?


Mēs ugunskuru iekursim! Lai spilvenu un dibenu sasilda,bet Zināšanas lepnībā ietin un pāris mūžus noguļ!

Tad tiešām pamodīsies apgaismots!

Tad arī parunāsi par tālākiem darbiem!

Kurš piekrīt - lai zog! Mums pietiek visa!

Kuram ir, tam Dievs dāvina!

Paldies!

Dieva Domas pierakstīja Eslauma
25.12.2019.4:55

-----------------------------------------------------------------
Tulkojums angļu valodā
- Dvēseliski cilvēcisks!
-----------------------------------------------------------------
*(Esl) Interesting! Experiment!


Who from us steals knowledge for himself?

And put in a black bag!

Interesting, where will hide? Under the pillow or bottom?

We will kindle a fire! To keep the pillow and bottom warm, But Knowledge wrapped up in pride and oversleep for couple of lifetimes!

Then really will wake up illuminated!

Then you will talk about further work!

Who agrees!- let him steal! Everything is enough for us!
Who has, for him God gives!

Thank you!

The thoughts of God wrote down Eslauma
25.12.2019.4:55

-------------------------------------------------------------------
Wrote down Eslauma
December 12, 2019 4:55
Translated in Latvian language by Eslauma
12/27/2019 6:29 AM
.........
Mistakes were corrected by Katerina
Posted in columns by Irita
Posted in Divine Spēkavots site:
http://spekavots.ucoz.ru/05.01.2020.
For Stariņš:
And Tatama Vecacīte:
=====
For all-inclusive experience prepared by Eslauma
28.12.2019.

Interesting!

Purpose of the Divine Power Light Group
this text written by Eslauma (read: http://spekavots.ucoz.ru/news/
ehsl_ehksperimet

_esl_experiments_esl_exsperment /
201-29-27-5223)

Continuing the experiment is: Compare Soul
human translation and soulless technical
translation into other languages to find out
what we gain, what we lose!
We also offer readers to find out!
We wish you success!
On behalf of the Divine Light Group,
Eslauma 12/30/2019 11:11 AM
-----------------------------------------------------------
Перевод на русский язык с латышского
- бездушевно технический
-----------------------------------------------------------
* (Esl) Интересно! Эксперимент!


Кто из нас крадет знания для себя?

И в черный мешок кладет!

Хотите знать, где спрятаться? Под подушкой или дном?

Мы в огне! Чтобы держать подушку и дно в тепле, но знания обернуты в гордость и покрыты на пару лет!

Тогда действительно проснись с подсветкой!
Тогда и поговорим о дальнейшей работе!

Кто согласен - пусть ворует! Нам достаточно всего! Тот, у кого есть Бог!

Спасибо

Мысли о Боге были записаны Эслаума
25.12.2009 16:55

----------------------------------------------------------
Tulkojums latviešu valodā no krievu valodas - bezdvēseliski tehnisks
-----------------------------------------------------------
* (Es) Interesanti! Eksperiments!


Kurš no mums pats zog zināšanas?

Un ielieciet melnā somā!

Nez, kur viņi slēpsies? Zem spilvena vai pakaļas?

Mēs uztaisīsim ugunskuru! Ļaujiet viņiem sasildīt gan spilvenu, gan pakaļu un ļaujiet zināšanām ietīties lepnumā un gulēt pāris gadsimtus!
Tad viņi noteikti pamodīsies apgaismoti!

Tad runāsim par citām lietām!

Kas tam piekrīt - ļaujiet viņiem zagt! Mums pietiek ar visu!
Kam ir, Dievs viņam dod!

Paldies!

Eslaum ierakstīja Dieva domas
12/25 / 2019.4: 55

------------------------------------------------------------
Tulkojums angļu valodā
- bezdvēseliski tehnisks!
-----------------------------------------------------------
* (Esl) Interesting! Experiment!

Which of us steals knowledge for ourselves?

And in a black bag puts!

Wondering where to hide? Under the pillow or bottom?

We're on fire! To keep the pillow and bottom warm,but knowledge wrapped up in pride and covered for a couple of years!

Then really wake up illuminated!

Then you will talk about further work!

Who agrees - let it steal! Everything is enough for us!
He that hath, to whom God giveth!

Thank you!

The thoughts of God were recorded by Eslauma
12/25/2019 4:55 PM
--------------------------------------------------------------
Written by Eslauma
December 12, 2019 4:55
Translated into Latvian by Elauma
12/27/2019 6:29 AM
...............
Mistakes were corrected by Catherine
Boxed by Irita
In the Divine Powered Messenger:
http://spekavots.ucoz.ru/05.01.2020.
for Stariņš: (Email address)
and Tatama Vecacīte: (Email address)
=====
For all-round experience, Eslauma prepared
28. 12.2019.

Skatījumu skaits: 41 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: