Galvenie » 2016 » Oktobris » 28 » *(KD) - Simbolvēstule tautās!
12:21
*(KD) - Simbolvēstule tautās!

*(KD) - Simbolvēstule tautās!

*(KD) "Atceramies! 34. Senvēstuli!"

ES PATS - CILVĒKS:

DZIEDOT DZIMU ! DZIEDOT AUGU ! DZIEDOT MŪŽAM DZĪVOŠU !

"Apgalvojumam, kuru sākšu apgūt, būs ļoti spēcīga iedarbība. Pateicoties tam, organisms desmitkārtīgi pastiprinās, simtkārtīgi pastiprinās tā ietekmi un mobilizēs visas savas rezerves, lai ātri un pilnīgi izpildītu to, kas teikts šajā noskaņojošajā tekstā; es noskaņoju sevi, lai dziļi un pamatīgi apgūtu vajadzīgā un derīgā apgalvojuma saturu, izprotot to pēc iespējas dziļāk un pamatīgāk."

"Mans debesu Tēvs, Visuvarenais Kungs Dievs, karsti mīļotais, informē mani par to, ka mana dvēsele ir nemirstīga, mūžīgi jauna, laba, eņģelim līdzīga, jautra, priecīga, līksma, apsolūti bezrūpīga, mūžīgi Dievišķi vesela, mūžīgi brīva no slimībām, no laika, no dzīves, mīlestības jūtas manī pastiprinās miljoniem reižu. Es mīlu Dievu ar lielu Dievišķu mīlestību, ar lielu Dievišķu mīlestību mīlu visu Visumu, Dieva radīto brīnišķīgo Zemi
Zibens uzliesmojuma ātrumā sajūtu: mīlestība kļūst spožāka, stiprāka, pastiprinās gaišās Dievišķās jūtas ... Ar milzīgu Dievišķu mīlestību mīlu cilvēkus, bērnus, savu ģimeni.
Gaišās jūtas pastiprinās, kļūst arvien spožākas un spožākas, visas ieceres dvēselē ir Dievišķi tīras. Ar milzīgu Dievišķu mīlestību es mīlu savu fizisko ķermeni. Manas milzīgās Dievišķās mīlestības staros fiziskais ķermenis atdzīvojas, uzplaukst, dzīvo jauno enerģisko priecīgo dzīvi.
Es esmu jautrs, dzīvespriecīgs, enerģisks cilvēks.
Ik mirkli es mīlu visu Dieva radīto pasauli, ik mirkli es izbaudu dzīvi. Es dzīvoju priecīgāk, līksmāk, laimīgāk, manā dzīvē viss ir brīnišķīgi.
Es dzīvoju Dievišķi brīvi, pilnā pārticībā.
Ar lielo Dievišķo mīlestību es dziedinu fizisko ķermeni.
Lielā Dievišķā mīlestība un skaidrie nodomi rada necaursitamu dvēseles un ķermeņa aizsardzību pret visām ļaužu, laika un klimata kaitīgajām ietekmēm. Mana brīnišķīgā pašsajūta un jautrais noskaņojums ir nesatricināmi noturīgi.
Es dzīvoju jautri, priecīgi, laimīgi
."
----------------------------------------------

*(KD) "Remember! 34.Symbol letter"

By myself- human:

BY SINGING BORN! BY SINGING GROW UP! BY SINGING LIVE FOREVER!

"To statement, which I will start to learn, will have very strong effect. Thanks to that, body ten times intensify, hundred times intensify that effect and will mobilize all his reserves, that quickly and fully comply that, what have said in this coordinating text, I turned myself, that deeply and thoroughly proficient the necessary and useful content claim with understanding it as deeper and more thorough can be possible.

"My Heavenly Father, Almighty Lord God, hot beloved, inform me about that, my soul is immortal, forever young, good, like the angel, funny, glad, joyous, absolutely carefree, eternally divine healtly, forever free from illnesses, from time, from life, love feelings inside me intensify million times more. I love God with great Divine love, with great Divine love I love all Univers, God's created wonderful Earth. In levin flash speed I feeling: Love become brigher, stronger, intensify light divine feelings... With huge Divine love I love people, children, my family.

Bright feelings intensify, becomes even brighter and brighter. All expectations in soul are divinely clean. With great Divine love I love my physical body. In my enormous Divine love rays physical body come to life, flourishes, living new, energetic joyful life. I am cheerful, lively, energetic human.

Every moment I love all God's created World, every moment I enjoy life. I living more cheerful, more lighten up, more happy, in my life all is wonderful.

I living Divinly free, in full prosperity.

With great Divine love I heal physical body.

Great Divine love and clear intentions create not through percussion soul and body protect against all people, time, climate adverse effects. My wonderful feeling and funny mood is unmoveable resistant."

Big thank you to Akvelin Livman.
---------
Vaicāju: http://google.lv/dziedot dzimu,... atvērumā... brīva izvēle...
Es ieklausos! https://www.youtube.com/watch?v=fTcmJuP-j8A
Un arī! https://www.youtube.com/watch?v=W1dc5sXTQhU
Atceramies? http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_apzinas_spozums/2015-08-13-1550
Tur skan! https://www.youtube.com/watch?v=gqXiOKB7Izk
Priecāsimies! Tautas Dzied - tautasdziesmu...
----------
*(KD) "Atceramies! 34. senvēstuli!" publicēta:
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_atceramies_34_senvestuli/2015-10-17-1614
Stariņa vēstvietnē: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.oktobrī plkst.20:41
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/28.10.2016
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /28.10.2016.
=====
KopDarbu, *(KD) - Simbolvēstule tautās!, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.10.2016.

Skatījumu skaits: 455 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: