Galvenie » 2017 » Maijs » 25 » Vēsts: 25.05.17. Katrēns "Vienošana un mērķis" - *
21:57
Vēsts: 25.05.17. Katrēns "Vienošana un mērķis" - *

Vēsts: 25.05.17. Katrēns "Vienošana un mērķis" - **
(-* : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

25.05.17 Катрен "Единение и цель"……………………………………………..…Quatrain "Unity and purpose"

Не бывает Единения в малом! ..........Nemēdz būt Vienošana mazumā!.............There is no Unity in the littleness!
Люди не сойдутся в точке! ................Cilvēki nesanāks punktā!............................People will not converge at the point!
Разнообразие причиной стало, .........Daudzveidība iemesls kļuva,……………....Variety became a reason
Многовековой заморочки! ..................Daudzgadsimtīgos zamoročkos!................Trouble of centuries!

Нельзя объединиться в оттенках! ......Nedrīkst apvienoties nokrāsās!..................Can't unite in shades!
У всех разное зрение! ........................Visiem dažāds skatījums!............................Everyone has a different vision!
Горизонт виден даже в потёмках! ......Horizonts redzams pat tumsā!....................The horizon is visible even in darkness!
Для горизонта нужно хотение! ...........Priekš horizonta gribēšana vajadzīga!........For horizon need the willingness!

Вопрос Единения - сложный! ............Vienošanās jautājums - sarežģīts!...............The question of Unification- is complex!
Не усадить за стол мнения! ...............Nenosēdināt pie galda viedokļus!.................Don't sit at table for opinions!
Жизнь показала, что невозможно, .....Dzīve parādīja, ka neiespējami,……..………Life has shown, that it's impossible,
Объяснить разное поведение! ...........Paskaidrot dažādu uzvedību!.......................Explain different behavior!

Для Единения - нужна ИДЕЯ! ............Priekš Vienošanās - IDEJA nepieciešama!....For Unity- need an IDEA!
Одна и далёкая, как горизонт! ...........Viena un tāla, kā horizonts!...........................One and far, like a horizon!
Если не горизонт - жди потери! ..........Ja ne horizonts - gaidi zaudējumu!................If not horizon- wait for the loss!
Перспектива - спасительный зонт! .....Perspektīva - glābšanas nojume!..................Perspective- a saving umbrella!

Человек - развит по-разному! ............Cilvēks - attīstīts dažādi!................................Human- developed in different ways!
Подготовка в Боге не у всех! ..............Sagatavotība Dievā ne visiem!.......................Preparation in God is not for everyone!
И представления у всех частные, .....Un priekšstati visiem privāti,……………………And the views of everyone are private,
Различие не придёт к успеху! .......... Atšķirības pie panākumiem nenonāks!............The difference will not come to success!

Цвет глаз и волосы - разные! ............Acu krāsa un mati - dažādi!.............................Eye color and hair- are different!
Нельзя «под одну гребёнку»! ............Nevar "zem vienas olekts"!.............................Can't "under the same comb"!
Люди, почти как пазлы, .....................Cilvēki, gandrīz kā puzles,………………….…..People, almost like puzzles,
Сложиться должны в колонку! ..........Jāsakļaujas spraudziņās!.................................Must collapse in column!

Не объединить, что рядом! ................Neapvienot, kas blakus!..................................Don't combine, what near!
Разнообразие - разделяет! ................Daudzveidība - izdala!.....................................Variety- is shared!
Нужен один порядок, .........................Nepieciešama viena kārtība,…………………..Need one order,
Который объединяет! .........................Kas apvieno!...................................................Which unites!

Повторяю, объединяет Дальнее! .......Atkārtoju, apvieno Attālos!..............................I repeat, unites the Far!
Ближнее - никогда! ..............................Tuvākos - nekad!...........................................Nearer- never!
Бог сегодня для всех - Главное, .........Dievs šodien priekš visiem - Galvenais,……..The Main thing- God is for everyone today,
Религии - иногда! .................................Reliģijas - dažreiz!..........................................Religion- sometimes!

Сколько людей - мнений столько! ......Cik cilvēku - tik viedokļu!.................................How many people- so many opinions!
Истина в первой инстанции! .............,,Patiesība pirmajā instancē!............................Truth is the first instance!
Людям горизонт нужен только, ...........Cilvēkiem tikai horizonts nepieciešams,……...People need only the horizon,
Разнообразие понимает дистанцию! .Dažādība distanci saprot!................................Variety understands the distance!

Когда цель далеко - все рядом! .........Kad mērķis tāls - visi līdzās!.............................When the target is far away- everyone is near!
Всех объединит - далёкое! .................Visu apvienos - tālais!......................................Everything will unite- the far away!
Равнение придёт в ряды, ...................Līdzināšanās rindās atnāks,…………………….Equality will come in the ranks,
Жизнь станет полётом! ......................Dzīve lidojums kļūs!...........................................Life will become a flight!

Нереальную ставьте задачу! ............ Nereālu uzdevumu izvirzāt!...............................Nominate unrealistic task!
Она объединит поколения! ..............Tas paaudzes apvienos!....................................It will unite generations!
Великую вижу отдачу, ........................Lielu atdevi redzu,………………………………...I see the Great return,
Сравнимую с Богоявлением! ...........Salīdzināmu ar Dievparādību!...........................Comparable with Epiphany!

Явление не людей, а Богов! ............Parādība ne cilvēku, bet Dievu!.........................The phenomenon is not of people, but Gods!
И формирование Отечества! ...........Un Tēvzemes formēšana!.................................And the formation of the Fatherland!
Нереальный будет итог! ...................Nereāls rezultāts būs!.......................................Will be unreal total!
Не узнаете вы человечества! ...........Nepazīsiet jūs cilvēci!........................................Don't recognize humanity!

Россия поставит задачу! .................Krievija uzdevumu izvirzīs!.................................Russia will set a task!
И не только перед собой! ................Un ne tikai sev!..................................................And not only in front of herself!
Как поколениям передачу: ..............Kā paaudzēm nododamu:…………………..……As generations transfer:
Идею Равенства и Покоя! ................Ideju Vienlīdzības un Miera!..............................The idea of Equality and Peace!

Постоянство состояния в Боге: .......Pastāvīguma stāvoklis Dievā:………………...…State of consistency in God:
Великая цель поколениям! ..............Dižens mērķis paaudzēm!................................Great target for generations!
Рай будет реализован в итоге, ........Būs Paradīze realizēta rezultātā,…………….....Paradise will be realized as a result,
Мечты людей - воплощение! ...........Cilvēku sapņi - iemiesojums!............................The dream of people- the embodiment!

Не изменить Мир поколением, ........Paaudzēm neizmainīt Pasauli,………………....Don't change World by generation,
Не меньше пяти нужно! ....................Ne mazāk kā piecas nepieciešamas!...............At least five are needed!
Сегодня нужно Веление, ..................Šodien Vēlējums nepieciešams,…………..……Today need a Will,
Задачу решить можно! .....................Uzdevumu atrisināt var!....................................The task can be solved!

Ваша задача - Начало! ....................Jūsu uzdevums - Sākums!................................Your task- Beginning!
Начало под контролем Бога! ...........Sākums Dieva kontrolē!....................................Start under the control of God!
Оттолкнуться должны от Причала, ..No Piestātnes jāatstumjas,…………………...…Must push off from the Pier,
Не испугает тогда дорога! ................Tad ceļš nebiedēs!...........................................Then road will not scared!

Цель определите точно, ...................Mērķi noteiksiet precīzi,……………………...….Target will determine accurately,
Это - есть Боготворчество! ...............Tas - Dievjaunrade ir!.......................................That is- God creation!
Идея, объединит прочно, .................Ideja, apvienos izturīgi,………………….………The idea will unite firmly,
Подтверждается пророчество! .........Pareģojums apstiprinās!..................................A prophecy is confirmed!

Русь восстанет и Мир ВМЕСТЕ! .......Krievzeme celsies un Pasaule KOPĀ!.............Russia will rise and World TOGETHER!
В Вере - Новая траектория! .............Ticībā - Jauna trajektorija!...............................In Faith- new trajectory!
Русь - это Истока место, ...................Krievzeme - tā Sākotnes vieta,………….…….Russia- is place of Source,
Это Создателя - территория! ............Tā Radītāja - teritorija!...................................That Creator's- territory!

Творите себя в проявлении! ............Radiet sevi izpausmē!.....................................Create yourself in manifestation!
Поменяются сроки жизни! ...............Izmainīsies dzīves termiņi!..............................Will change time of life!
Увидите в себе Бога явление! .........Sevī Dieva parādību ieraudzīsiet!....................Will see the phenomenon of God in yourself!
И как по-Новому жить! .....................Un kā dzīvot pa Jaunam!.................................And how to live in a New way!

Главное, повторяю, - ИДЕЯ! ...........Galvenais, atkārtoju, - IDEJA!..........................The main thing, I repeat- IDEA!
Одна и на все поколения! ...............Viena un visām paaudzēm!.............................One and for all generations!
Никогда не будет потерей, ..............Nebūs zaudējumu nekad,…………………..…..Never will be a loss,
Если в Любви проявление! .............Ja izpausme Mīlestībā!....................................If manifestation in Love!

Аминь. ..............................................Āmen……………………………………………...Amen
Отец Абсолют. .................................Tēvs Absolūts………………………………….…Father Absolute
25.05.17 ...........................................25.05.17………………………………………..…25.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.05.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 20.01.2013.07:55, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_idejas/2013-05-20-641
Мы продолжаем учиться и реализовать все вместе и друг с другом мыслеобразы смелые, чтоби жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси! Быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Благодарим Всех и Всё, что МЫ ВМЕСТЕ!
25.05.2017.12:52 --- записала Эслаума.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /25.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /25.05.2017., дополнено на английский язык 31.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.05.2017., papildināts ar tulkojumu ngļu valodā 31.05.2017.

Skatījumu skaits: 319 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: