Galvenie » 2012 » Augusts » 23 » *NAD Vēstule "Neguli, Saulīte ..."
14:19
*NAD Vēstule "Neguli, Saulīte ..."
*NAD Vēstule "Neguli, Saulīte ..."
Mīļo Draudziņ! Dievdvēselītes! Nu mums jautrā rotaļa "Neguli, Saulīte, ābeļu dārzā!" būs brīnišķīgākā dzīves īstenība! Mēs jau ļoti jūtami dzīvojam Smalkajā, plašajā pasaulē, kur dzīves fiziskais blīvums pat mazāk vērīgiem cilvēkiem SAJŪTAMS kļūst. Radītāja Atklāsmēs tik skrupulozi izskaidroti, izgaismoti enerģētiski informatīvās Zemes atmosfēras telpas un cilvēku sabiedrības dzīves eksistences apstākļi tajā, ka ar katru mirkli viss uzpildās ar jaunām enerģijām-domām-vārdiem ... jauniem jēdzieniem, jauniem simboliem, jauniem uzskatiem! Jauniem! Jauniem, jauniem ...

"Telpa ir sarežģīta Saprāta Sfēra, jo evolūcija, tātad, attīstība paredz/pieļauj pretimnākošu enerģētisku, dažāda blīvuma (enerģiju) straumju esamību, viņu caurvīšanos, taču ne cīņu, bet pretestību vienību, viņu savstarpējo caurplūsmu, viņu komplementaritāte arī rada Lielo Vienoto Veselumu! (32.pants Radītāja Skaidrojumā "Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis!" pierakstīja L. Maslovs www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.06.08.html latviskojums pievienots vēstulei)

Neguli Saulīte! - Līdzcilvēk! Mans mīļais Draudziņ! Brālīt! Māsiņ! Bērniņ! Dzīve jau Jaunās pasaules līdumos strādā! Konkrētums cietais jau pagātnē aiziet! Mēs ieplūstam, iepeldam ne ūdeņos dziļos, bet atmosfērā plašā! Tur arī dziļumus atrast var, pie ūdeņa tikt un Saulītē gozēties! Un lidot var taurenim līdzi! ... Ak, Saulīte-līdzcilvēk! Neguli, neguli, lai jābrīnās nav: kāpēc vairs žurnālus nepērk un avīzes nelasa, un pastu vairs pastniekam jānes nav, jo tik e-pastu cienīt sākuši visi! Telegrammas izzuda sen, lai cik žēl krāsaino bildīšu bija! Nu jau viss fiziskais cietums pagātnē paliek, jo smalkumus cienīt sākuši visi! ...Man vairs nav jābrīnās, kāpēc es pagātni atceros vāji? - Nākotni! Ne jau tik lasu, bet dzīvoju Pasaulē Smalkā un tiešām šūpojos vējā kā žubīte liepzariņos ...

"Tātad, mīļo Draudziņ, tā ir pilnīga taisnība: "Cits eņģelis izgāja no Tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa:"Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir nobriedusi" Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. ..." (Jāņa Atkl.Gr. 14:15,16). (citāts no 6.vēstules** Draudziņam 09.12.2006.)

Saucu joprojām: līdzi nāc, Draudziņ! DievDvēselīt, jaunās ārēs, plašumos tur, kur jauns ir tas, kurš jauni domā, Dievu pazīst, Viņa Saimniecībā orientēties vēlas, vēlas Zināšanas Jaunas gūt! Gaismu gūt un Gaismu dot, jo it labi saprotams: dodot gūtais, neatņemams! ...

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Gaismas Ģimenei Paldies! Skolotājiem mīļiem, ka mēs Jaunos ābeļdārzos taureņspārnus iegūstam, lidojumus apgūstam!!!

=============
* Nezināmā Avota Domu Vēstule Eslaumas pierakstīta 10.08.2012.07:46; pievienota Radītāja Skaidrojumam "Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.06.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
** 6.vēstule Draudziņam Eslaumas pierakstīta 09.12.2006., aizsūtīta parastās pasta vēstulēs 12 adresātiem. Saturs šīs vēstules turpinājumā.
=============

Bij manim vakar būt Pie sudraba kalējiņa:
Man pazuda vakardien Dziesmu pūra atslēdziņa. (LD, 910, var.)

Sūtījumu dzīvespriekā sagatavoja Eslauma.

* * *
** 6.vēstule 09.12.2006.
Mīļo DRAUDZIŅ!
Es saņēmu striktu atsauksmi, ka ticams un uzticams ir tikai Svēto Rakstu Vārds, cits nekas nav vajadzīgs. Varbūt arī Tev, Draudziņ, ir līdzīgi uzskati, vai iebildumi, vai jautājumi, tādēļ atbildi rakstu tūlīt tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri domās un darbos piedalās Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev. 15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību laikrakstā "Burtnieks".
Tātad, mīļo Draudziņ, tā ir pilnīga taisnība:

"Cits eņģelis izgāja no Tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa: "Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemes raža ir nobriedui." Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. ..." (Jāņa Atkl.Gr.14:15,16)

Atceries, Draudziņ, mēs trešajā vēstulē jau centāmies ielāgot/iestiprināt sevī: "Turēsim lielā godā, ka esam aicināti..." Jā, aicināti, bet ne no Eslaumas, bet Jēzus Kristus Vārdā, caur Svētā Gara darbu viņas (Eslaumas) domās. Un tici vai netici, bet arī Tu, mīļo Draudziņ, ietilpsti Jēzus Kristus izvēlē saņemt šos vēstuļu sūtījumus. Mums pagaidām nav viegli saprast un pieņemt šo pasākumu un tā būtību, bet ticēsim un uzticēsimies Dieva Vārdam Svētajā Grāmatā - Bībelē:

(Ap.d.1:1,2): "Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika uzņemts debesīs."
(Ap.d.2:38,39): "Bet Pēteris tiem atbildēja:"Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. (39.) Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās."
(Ap.d.3:6,9): "Bet Pēteris sacīja: "Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: nācarieša Jēzus Kristus Vārdā - staigā! Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam;"
(Ap.d.3:12): "To redzēdams, Pēteris uzrunāja ļaudis:"Israēlieši, ko jūs brīnāties par to un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka šis staigā?"
(Lūkas 21:13-15): "Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savās sirdīs nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsities. Jo Es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretim stāvēt."
(Ap.d.4:8-10): "Tad Pēteris, Svētā Gara pilns, tiem sacīja:"Tautas vadoņi un vecaji, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis nevesalais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem."

Mīļo Draudziņ! Vēstuļu sūtījuma ideju - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu ar ikviena cilvēka personīgās mīlestības darbiņa liecību, Svētais Gars manās domās iemodināja šā gada (2006.) jūnija agrā rīta stundā. Arī vēstuļu saturs ar informācijas tekstiem sakomplektējas it kā kāda Spēka priekšā pateikts. Un viss šis pasākums, tā saturs un norise NAV! mans nopelns.Izlasi, Draudziņ, vēlreiz M.Lutera (dzīvoja no 1483.- 1546.) lūgšanu "Izredzēts darbam"***. Es biju iepriecināta, kad to nejauši uzgāju savos informācijas rakstu krājumos ...
Kad saņemšu Svētā Gara pamudinājumu, nesūtīt vairs vēstules, tad arī nesūtīšu. Tagad katrs var no tām atteikties, uzrakstot man, lai nesūtu. Pagaidām viss notiek Dieva Spēkā. Lai Jēzus Kristus Vārdā apgaismojas mūsu prāti un ceļi!

Informācijas teksti izpratnes bāgātināšanai:
1) "Vai Kristus ir bijis?"; "Kristus atnāks godībā";
"Reguls Kartāgā", Tihamers Tots. "Kristīgā Vēsts", redaktors J.Pavlovskis, 1994. gada 27.aprīlī.
2) "Es esmu durvis ...", I.Antone "Zintnieks" 24/2004
3) "Lūgsnas Ziemsvētkos un Vecgada vakarā", "Zintnieks" 24/2003
4) "Lūgsna priekam"; "Lūgsna Viedumam un Gudrībai", "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī", R.,1999
=====
*** Izredzēts darbam" M.Luters (1483.- 1546), lūgšana:
"Ak, mans Dievs! Stāvi man klāt pret visu pasaules gudrību un prātošanu! Ak, dari to! Tiešām, Tu vienīgais vari to darīt! Šis darbs nav mans, bet Tavs. Man pašam nav nekādas darīšanas ar šiem lielajiem laicīgajiem kungiem. Es labāk dzīvotu mierā un nemaz nejauktos šinī burzmā. Bet šis darbs, Kungs, ir Tavs; tas ir patiess un mūžīgs. Stāvi man klāt, uzticīgais un mūžīgais Dievs! Nevienam cilvēkam es neuzticos, jo tie visi ir miesa un nekas. Dievs, ak, Dievs! Vai Tu nedzirdi mani, mans Dievs? Vai Tu esi miris? Nē. Tu nevari mirt; Tu esi vienīgi paslēpies. Vai Tu esi izredzējis mani šim darbam? Lūdzu Tevi, dod man drošu pārliecību par to, jo es nekad savā mūžā nebūtu iedomājies kaut ko uzsākt pret tādiem lieliem kungiem. Stāvi man klāt, ak, Dievs, Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus vārdā, kurš ir mans sargs un patvērums, Tava Svētā Gara Spēkā, Dievs, palīdzi man! Āmen."
=====
PRIECĪGUS ZIEMSVĒTKUS un LAIMĪGU JAUNO - 2007. GADU!!!
Adventes mierā un mīlestībā, Eslauma, 09.12.2006.


Skatījumu skaits: 421 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: