Galvenie » 2017 » Marts » 2 » Pārejas jaunumi (par tiem, kuri aiziet)
19:01
Pārejas jaunumi (par tiem, kuri aiziet)

Pārejas jaunumi (par tiem, kuri aiziet)
/saņemts no Daces Informācija 01.03.2017./
(latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Itln6yBgVOo

http://vozrojdeniesveta.com/novosti-perekhoda-o-tekh-kto-ukhodit/

Sveicinātas manas dārgās senās Dvēseles!
Mans vēstījums šodien veltīts tiem no jums, kuri izvēlējās misiju Kalpot cilvēkiem, kuri gatavi iet paši un vest aiz sevis cilvēkus jaunā dzīvē Piektajā dimensijā, kurp tagad strauji traucas mūsu planēta.
Sākas kārtējais un vissvarīgākais etaps viņas Pārejai, par cik viss notiks atbilstoši katras Dvēseles brīvai izvēlei, pat ja ārēji, no trīsdimensiju cilvēka uzskata, tas jums var likties nežēlīgi un netaisnīgi.
Mans šis vēstījums aicināts sagatavot jūs uz to, ka tuvākajā laikā kataklizmu un tehnogēno katastrofu rezultātā daudzas cilvēciskās dvēseles sāks aiziet no zemes plāna.
Un, ja katru tādu zaudējumu jūs uzņemsiet tā, kā tas pieņemts duālā pasaulē, tad jūsu psihe to vienkārši nevarēs izturēt.
Mani dārgie, jūs taču zinat, ka nāve neeksistē, ka tā kārtējā Tumsas viltība, kas barojas no jūsu ciešanu enerģijām.
Tas viņu radīts "nāves institūts", kas aicināts ne tikai "iedzīt" cilvēkus bēdās un izmisumā par viņu tuvinieku zaudējumu, bet ir priekš viņiem arī iedzīvošanās līdzeklis bēru rituālu un visa cita veidā, kas saistīts ar šiem atribūtiem.
Īstenībā, Zemi atstājušais cilvēks, ATBRĪVOJAS no trīsdimensiju pasaules čaumalām un aiziet turp, kur viņa Dvēsele atrod mieru, kur viņu sagaida agrāk aizgājušie mīļie un tuvie, kur viņš patiesi laimīgs, kur viņš var "atvilkt elpu" no savas pēdējās dzīves fiziskajā ķermenī un sakoncentrēties Garā pirms savas nākošās iemiesošanās, kuru viņš izvēlēsies pats un kurā viņa Dvēsele varēs "papildināt" tādu pieredzi, kādu tā neprata iemantot savas pēdējās dzīves laikā uz Zemes.
Ticiet, mani mīļotie, Visumā viss iekārtots ļoti precīzi un saprātīgi, viss pakļauts Pasaulsēkas nesatricināmiem Likumiem un katra Dvēsele, atstājusi zemi, nepaliek viena.
Viņai palīdz iejusties tanī dzīvē, par kuru tā aizmirsa, nolaidusies uz fiziskā plāna, palīdz atcerēties savus "radu rakstus", palīdz veikt "darbu ar kļūdām" - izanalizēt savu pēdējo dzīvi, lai nepārvērtējamo pieredzi nezaudētu veltīgi, lai tā iegultu Dvēseles krājkasītē.
Un tā palīdzēs viņas nākošajā dzīvē neatkārtot iepriekšējās kļūdas, jo viņas dziļā atmiņa glabā sevī visu, ko cilvēks pārdzīvoja, līdz pat mazākajām detaļām: katru viņa domu, katru emociju, katru viņa rīcību.
Vienmēr atceraties to, ka, atstājot šo pasauli, jūsu tuvinieki neaiziet "pēdējā ceļā", kā jūs pieradāt teikt, bet turpina to, pieaugot un kļūstot gudrāki, iemantojot jaunu, ļoti vērtīgu Garīgo bagāžu.
Priecājieties par viņiem un atlaidiet ar Mīlestību!
Tas viņiem palīdzēs daudz ātrāk iejusties smalkajā pasaulē un iemantot mieru, nenovēršoties uz zemes lietām, jūsu ciešanām, kas viņiem sagādā sāpes. Jo taču jūsu mīļie, aizgājušie jau nevarēs ar jums parunāt no smalkā plāna un paskaidrot jums, cik postošas priekš viņiem ir jūsu asaras.
Lūdzu jūs, mani mīļotie, apzinaties pilnā mērā manis teikto un pieņemiet to ar visu sirdi, visu savu Dvēseli. Un cenšaties to paskaidrot citiem.
Tā tagad kļūst ļoti neatliekama nepieciešamība, jo bēdas un ciešanas ir viszemāko vibrāciju enerģijas. Tās traucē, kā jums, tā arī mūsu Mātei Zemei virzīties uz priekšu, aptumšo tik gaišo un brīnišķīgo jūsu ceļu Piektajā dimensijā.
Jūs mīlošais Serafims Sarovskis runā ar jums savas Gaišās Brālības vārdā.

Pieņēma Marta 10. februārī 2017.g.
Avots: http://vozrojdeniesveta.com/novosti-perekhoda-otekh-kto-ukhodit/#ixzz4ZMBUNPtN
Saits "Vozrožģeņije" / "Возрождение"
--------------
Angļu valodā:
Transfer News (about those, who leave)


Hello, my dear old souls! Today my message is addressed to those of you, who have chosen their mission of service to people who are ready to go himself and lead the people to a new life in the fifth dimension, which is rapidly moving our planet right now.
There comes the next and most important phase of its transition, when begins the real "sorting" of people by the vibrations.
Let such a comparison does not frighten you, my dear, because everything will be in accordance with the free choice of every Soul, even if superficially, from the standpoint of human three-dimensional world, it may seem cruel and unfair.
This is my message is intended to prepare you for the fact that in the near future as a result of disasters and man-made disasters, many souls of men will leave the earthly plane.
And if each such loss you will perceive as is customary in the world of duality, your psyche simply can't stand it.
Dear friends, since you already know that death does not exist, that this is another trick of the Dark, which feed on the energy of your suffering.
This set of "Institute of death", which aims not only to "chase" people into grief and despair from the loss of their loved ones, but also is a means for them to gain in the form of funeral rituals and other related attributes.
In fact, the person who leaves the Earth is freed from the husk of a three-dimensional world and goes to the place where his soul finds rest and peace, where he is met by relatives and friends who left earlier, where he was really happy where he can "breath" of his last life in the physical body and gather the courage to read his incarnation, he chooses himself and where his soul will be able to "get to» the experience that she has not managed to acquire during his last life on Earth.
Believe me, my beloved, everything in the universe is arranged very clearly and intelligently, everything is subject to immutable laws of the universe, and every soul that leaves the Earth, does not remain alone.
To her helped settle in the world that has forgotten it, going down to the physical plane, to help remember their "pedigree", helping to make "work on the bugs' - to analyze his last life to the invaluable experience was not in vain, to lay it to the treasury of the Soul .
And it will help her in his next life not to repeat the same mistakes, because deep memory of its stores in itself all that experienced people, to the smallest detail: his every thought, every emotion, every act of his.
Always remember that when leaving this world, your relatives do not go away "last journey", as you used to say, and keep him as an adult and wiser, acquiring new valuable spiritual baggage.
Look forward for them and release with Love!
This will help them more quickly adapt to the subtle world and find peace, without being distracted by earthly matters, your suffering, that cause them pain. After all, your departed relatives will not be able to talk to you a fine plan and tell you how detrimental to you and your tears for them.
I beg you, my favorite, fully aware of what I have said and take it with all your heart, with all your soul. And try to explain it to others.
It is now becoming a necessity, for the grief and suffering are the energies of the lowest vibration. They prevent both you and Mother of our world to move forward, clouding so bright and beautiful your way to the fifth dimension.
Your loving Seraphim spoke to you on behalf of the Brotherhood of Light One
--------------
Krievu valodā:
Новости перехода (О тех, кто уходит)

Audio:

https://www.youtube.com/watch?v=Itln6yBgVOo

http://vozrojdeniesveta.com/novosti-perekhoda-o-tekh-kto-ukhodit/

Здравствуйте, дорогие мои древние души!

Сегодняшнее мое послание обращено к тем из вас, кто выбрал своей миссией Служение людям, кто готов идти сам и вести за собой людей в новую жизнь в Пятом измерении, куда стремительно движется сейчас наша планета.

Наступает очередной и самый важный этап ее Перехода, когда начинается настоящая «сортировка» людей по вибрациям.

Пусть такое сравнение не пугает вас, дорогие мои, поскольку все будет происходить в соответствии со свободным выбором каждой Души, даже если внешне, с точки зрения человека трехмерного мира, это может показаться вам жестоким и несправедливым.

Это мое послание призвано подготовить вас к тому, что в ближайшее время в результате катаклизмов и техногенных катастроф многие души людские начнут уходить с земного плана.

И если каждую такую потерю вы будете воспринимать так, как это принято в дуальном мире, то ваша психика просто не сможет этого выдержать.

Дорогие мои, ведь вы уже знаете, что смерти не существует, что это очередная уловка Темных, которые питаются энергиями ваших страданий.

Это ими создан «институт смерти», который призван не только «загонять» людей в состояние горя и отчаяния от потери их близких, но и является для них средством наживы в виде похоронных ритуалов и прочих связанных с этим атрибутов.

На самом деле, человек, покидающий Землю, ОСВОБОЖДАЕТСЯ от шелухи трехмерного мира и уходит туда, где Душа его находит отдых и покой, где его встречают ушедшие ранее родные и близкие, где он по-настоящему счастлив, где он может «отдышаться» от своей последней жизни в физическом теле и собраться с духом перед следующим своим воплощением, которое он выберет сам и в котором его Душа сможет «добрать» тот опыт, который не сумела она приобрести во время своей последней жизни на Земле.

Поверьте, любимые мои, все во Вселенной устроено очень четко и разумно, все подчинено незыблемым Законам Мироздания, и каждая Душа, покидающая Землю, не остается одна.

Ей помогают освоиться в том мире, о котором забыла она, спустившись на физический план, помогают вспомнить свою «родословную», помогают сделать «работу над ошибками» - проанализировать свою последнюю жизнь, чтобы бесценный опыт не пропал даром, чтобы лег он в копилку Души.

И это поможет ей в следующей своей жизни не повторять тех же ошибок, ибо глубинная память ее хранит в себе все, что пережил человек, до малейших деталей: каждую его мысль, каждую эмоцию, каждый его поступок.

Всегда помните о том, что, покидая этот мир, ваши близкие не уходят «в последний путь», как привыкли вы говорить, а продолжают его, повзрослев и поумнев, приобретя новый бесценный духовный багаж.

Порадуйтесь за них и отпустите с Любовью!

Это поможет им гораздо быстрее освоиться в тонком мире и обрести покой, не отвлекаясь на земные дела, на ваши страдания, которые причиняют им боль. Ведь ваши ушедшие родные уже не смогут поговорить с вами с тонкого плана и объяснить вам, насколько пагубны для вас и для них ваши слезы.

Прошу вас, любимые мои, осознайте в полной мере сказанное мною и примите это всем сердцем, всей своей Душой. И старайтесь объяснять это другим.

Это становится сейчас насущной необходимостью, ибо горе и страдания являются энергиями самых низких вибраций. Они мешают как вам, так и Матушке нашей Земле продвигаться вперед, омрачают столь светлый и прекрасный ваш путь в Пятое измерение.

Любящий вас Серафим Саровский говорил с вами от имени всего Светлого Братства

Приняла Марта 10 февраля 2017 г

Источник: http://vozrojdeniesveta.com/novosti-perekhoda-o-tekh-kto-ukhodit/#ixzz4ZMBUNPtN
Сайт "Возрождение"
--------------
Informācija Ievietota Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.03.2017.
Nosūtīta Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /02.03.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.03.2017.
Arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei ieteic Eslauma 02.03.2017.

Skatījumu skaits: 413 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: