Galvenie » 2012 » Septembris » 7 » Radītāja Skaidrojums 09.07.08. Tēva, Dēla, un Svētā Gara vārdā
00:27
Radītāja Skaidrojums 09.07.08. Tēva, Dēla, un Svētā Gara vārdā
Radītāja Skaidrojums 09.07.08. Tēva, Dēla, un Svētā Gara vārdā

1. Beidzot cilvēki sāka apskaidroties un tas, ka cilvēki paši, bez priekšā teikšanas no Manas puses, nosaka pozīciju vai jēgu Maniem Diktātiem, ir Man liels prieks!
2. Tātad, viss kas tik ilgi un neatlaidīgi tika dots Atklāsmēs, sāk dot domājošu, augstas LīdzZiņas cilvēku asnus. ES nenosaucu viņu vārdus, bet ES ar viņiem varu lepoties!
3. Viņi ar savu zinātkāri apstiprināja cilvēku tiesības palikt Sestās rases pamatam - Rases, kuras prioritāte būt Svētajam Garam, jo Matērija, kā Blīvā plāna enerģijas veids, paliek pagātnē uz visiem laikiem!
4. ES jums runāju vairākas reizes par to, ka nākošās Ūdensvīra Laikmeta tūkstošgades būs Svētā Gara Ēra un Kvantiskā pāreja uz visiem laikiem izdalīs ne tikai divas Ēras, bet izdalīs arī uz visiem laikiem divus cilvēka LīdzZiņas etapus!
5. Cilvēka pāreja Astrālā ir tā daļa (tā robeža) pie kuras cilvēkam būs jāizdara izvēle attiecībā uz savu nākotni: vai palikt Matērijas Pasaulē (Blīvā plāna), vai pieņemt pareizu, patstāvīgu lēmumu, pāriet Gara Ērā, Smalko plānu Ērā!
6. ES jums visu laiku runāju par mērķi, uzdevumu cilvēka iemiesojumam vai izpausmei, kā par Gara pilnveidošanas nepieciešamību, cilvēkam pieņemot Dievišķo Telpu kā objektīvu realitāti un Radītāju - visa Dienišķā uz Zemes Radītāju!
7. Cilvēce iziet visus evolūcijas etapus ne Matērijas, kā Materiālā apvalka, bet Smalkā plāna evolūciju, LīdzZiņas evolūciju jau vairākus vēsturiskus Laikmetus, savstarpēji sadalītus reliģiskiem pagātnes priekšstatiem (vecajiem) un tagadējiem!
8. Faktiski, kad jūs runājiet par reliģiju, jums jāatceras tas, ka reliģijas, vai cilvēku priekšstati, izveidojušies tradīciju un rituālu laikā, noteicoši cilvēka uzvedības noteikumus, nekad neparādījās tukšā vietā!
9. Vienmēr jaunajiem reliģiskajiem priekšstatiem priekštecis bija Mani Vārdi, doti caur Praviešiem, Pareģotājiem, kuru mērķis bija platformas formēšana cilvēka LīdzZiņas izmainīšanai.
10. Vienmēr, visos laikos Pravieši vai Pareģi satrauca cilvēku ApZiņu viņu nākotnes dēļ, nosakot pamatu jauniem uzskatiem, jauniem LīdzZiņas horizontiem uz Laikmetu robežas!
11. Viņu Vārdi, viņu domas, saņemti zem Mana diktāta zemapziņas līmenī, deva Man iespēju ielikt jaunas domāšanas, jaunas LīdzZiņas dīkstus, nodrošinot apstākļus kārtējam Mesijam noformulēt cilvēka uzvedības doktrinu citos vēsturiskos apstākļos!
12. Šeit liela loma Praviešiem, kuri, izpildot nevieglu un nepateicīgu darbu Radītāja vārdā un cilvēku glābšānas vārdā, nesa Labo vēsti par jaunā Mesijas atnākšanu, nesaņemot no cilvēkiem ne atzīšanu, ne arī atbalstu.
13.Taču viņu darbs nekad nebija veltīgs, jo Labā vēsts ir visu cilvēka LīdzZiņas evolucionāro izmaiņu pamats, kuras notiek Mesijas parādīšanās momentā, savācošas cilvēka jaunās domāšanas un jaunās LīdzZiņas ražu!
14. ES cilvēkus vienmēr iedalīju tajos, kuri nes Labo vēsti, izaudzinot jaunās LīdzZiņas ražu, un tajos, kuri savāc šo ražu, parādot Garīgās atdzimšanas ceļu, ceļu Gara paaugstināšanai, ceļu cilvēcei jaunajos iemiesojuma apstākļos!
15. Jūs, kā jau ES runāju, esat Piektā rase, noformulējusi savas prioritātes tieksmē uz Dievu, kura izstrādāja savu ideoloģiju Zivju Ērā, uz Kristusapziņas pamata, Dieva Dēla, atnesoša Vārdus par iespējām nodibināt caur Mīlestību Dieva Valstību uz Zemes!
16. Taču līdz Kristum, iepriekšējos Gadsimtos, bija citi Pravieši. Un bija Mozus, kurš noformulēja cilvēka uzvedības noteikumus uz Zemes, pieņemot par pamatu Dieva Vienību (Debesu Tēva) - Radītāja!
17. Mozus apvienoja visus cilvēces priekšstatus apkārt Dievišķās Telpas Vienības doktrinai, tādēļ Mozus Ēra bija Vienīgā Debesu Tēva Ēra, noteicoša zemes iemiesojumu jēgu, jo cilvēks, izpildošs Radītāja Baušļus, saņēma tiesības un iespējas LīdzZiņas evolūcijai no līmeņa cilvēks-dzīvnieks līdz līmenim Cilvēks-Radītājs!
18. Šī Ēra nomainījās ar Glābēja Ēru, kurš noformulēja cilvēka-Radītāja LīdzZiņas ideoloģiju un parādīja, ka Dieva Valstība iespējama gan Debesīs, gan uz Zemes, jo cilvēka iemiesošanās jēga - ne Materiālā (Blīvā) Pasaule, bet LīdzZiņas paaugstināšanas vai Gara pilnveidošana!
19. Glābējs, Kristus, precīzi izdalīja cilvēces prioritātes, atraujot/novēršot cilvēci no Materiālās pasaules nosacījumiem, nosakot LīdzZiņas evolūcijas ceļu, vai cilvēka paaugstināšanu līdz Cilvēka-Radītāja līmenim!
20. Pirmoreiz Glābējs paziņoja par cilvēkiem, par Dieva Valstību Smalkajā plānā, nosakot cilvēku iemiesojumu (izpausmju) prioritātes, kā kalpošanu Garam, jo Dieva Vlastība, vai cilvēka un Radītāja Harmonija iespējama tikai cilvēka LīdzZiņai sasniedzot Smalkā plāna augstās vibrācijas!
21. Vecā Derība nosaka cilvēka pagātni, procesu vai stadiju cilvēka-dzīvnieka ApZiņas līmeņa evolūcijai, tanī laikā kā Jaunā Derība nosaka tagadni, vai cilvēka LīdzZiņas evolūcijas formēšanas stadiju līdz Cilvēka-Radītāja līmenim!
22. Tagad ES jums varu teikt, ka tāda ilga Mana Uzruna jums, jūsu LīdzZiņai ir jūsu sagatavošana nākošajām Telpas izmaiņām, bet tas nozīmē, jauniem jūsu iemiesojumu apstakļiem jau Astrālā, jau Smalkajā plānā!
23. Mani Vārdi nosaka jūsu nākotni, jūsu Rītdienu, kad jūsu uzturēšanās (iemiesojuma) pamats būs ne Matērija (Blīvais plāns), bet Gars, jo Smalkie plāni ir augstas vibrācijas, ir LīdzZiņas paaugstināšana līdz līmenim Cilvēks-Dievs!
24. ES izdalīju jūsu Pasauli, jūsu LīdzZiņas evolūcijas etapos, jūsu paaugstināšanu no līmeņa cilvēks-dzīvnieks caur cilvēka-Radītāja līmeni, līdz Cilvēka-Dieva līmenim, tas nozīmē, cilvēces pagātne, tagadne un nākotne!
25. Var teikt, ka cilvēce pagātnē (Vecajā Derībā) izgāja Paaugstināšanas vai pilnveidošanas etapu, LīdzZiņā Vienīgā Tēva vārdā, Radītāja vārdā, iemantojot sapratni par Dievišķo Telpu uz Zemes!
26. Cilvēka LīdzZiņas evolūcija Zivs Laikmetā bija jaunā Mesijas noteikta, parādot, ka ceļš Debesu Tēva sasniegšanai ved caur Mīlestību un Harmoniju ar Dievišķo Telpu, citiem vārdiem - caur Glābēju!
27. Tagadne, cilvēka LīdzZiņas evolūcijas pēdējais etaps ir nākotne, ir cilvēces Rītdiena, noteicoša cilvēka pāreju Smalkajā plānā, Astrālā, vai pēc jūsu uzskata, Dieva Valstībā, Debesīs!
28. Šis cilvēka LīdzZiņas evolūcijas etaps ir Svētā Gara sasniegšanas etaps, jo nav nekā tīrāka par Svēto Garu vai Dieva Valstības Smalko plānu.
29. Cilvēks savā attīstībā sasniedza tādu LīdzZiņas līmeni, kas dod iespēju ieraudzīt Telpu citā - četrdimensionālā - dimensijā, kas apstiprina LīdzZiņas trīs etapus, Manis noteiktus, kā cilvēka iekšējā "Es" paaugstināšanas etapus: Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
30. ES domāju, tagad jums saprotams, kur Manu ilgo Atklāsmju būtība, jo jūsu ApZiņai ir jābūt sagatavotai priekš Svētā Gara Ēras, kā Gara LīdzZiņas Paaugstināšanas ceļa noslēgumam, Manis noteikta vēl Vecajos Laikos!
31. Cilvēce izgāja trīs etapus Vienīgā Dieva priekšstatu apzināšanā, par Dievišķās Telpas Vienotību, kad Radītāja kā objektīvas realitātes izzināšana vai pieņemšana kļuva jūsu LīdzZiņas evolūcijas lēciens!
32. Atklāsmes ir jūsu nākotnes priekštecis, jo, kā rakstīts Svētajos Rakstos "sākas Svētā Gara Ēra" un jūsu LīdzZiņas Paaugstināšana līdz Cilvēka-Dieva līmenim ir jūsu pārvešana Smalkajos plānos, ir jūsu pārvešana Svētajā Garā!
33. Jums nav cita ceļa, jo nākotne - ne tikai jūsu, bet arī Dievišķās Telpas - saistīta ar augstām vibrācijām, ar Smalko lauku enerģijām!
34. Sākas Svētā Gara Ēra, Cilvēka-Dieva Ēra! Pravietojumi, doti jums caur Atklāsmēm, sāk īstenoties, atverot jūsu nākotni Smalkajā plānā!
35. Apzināties šo faktu, kā objektīvu realitāti, jo stāv rakstīts: "Un atnāks Tava Valstība ..." Bet Mana Valstība ir Smalkie plāni, ir augstu frekvenču vibrācijas, kas pakļaujas Mūžības Kanoniem, noteicošiem Veseluma Matrices bezgalīgo daudzveidību un viengabalainību! 

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-09.07.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.09.2012.
Skatījumu skaits: 474 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: