Galvenie » 2014 » Marts » 15 » Radītāja Skaidrojums 23.04.10. Cilvēka ApZiņas Piramīda
12:07
Radītāja Skaidrojums 23.04.10. Cilvēka ApZiņas Piramīda
Radītāja Skaidrojums 23.04.10. Cilvēka ApZiņas Piramīda

1. Pilnveidošanās process, tātad, ApZiņas attīrīšana un apskaidrība - īstenībā visgrūtākais uzdevums vai Eksāmens priekš cilvēka, tādēļ, ka tas priekš DUĀLĀS ApZiņas atklāj iekšējo dialogu un šajā dialogā izdala to dominanti, kas arī nosaka cilvēka ceļu ne tikai Blīvajā plānā, bet arī Mūžībā!
2. Jūs pastāvīgi nenovērtējat Izpaustā plāna lomu, tādēļ, ka cīņā par izdzīvošanu jūs, kā likums, neuzspējat iziet ne tikai sava iekšējā "Es" pilnveidošanas etapu, bet neuzspējat pat saprast, kāda bija Manis ielikta jēga Izpaustajā plānā un kādas nospieduma pēdas Viņš uzliek jūsu Mūžīgai dzīvei!
3. Tādu jūsu uzvedību var izskaidrot tikai ar vienu (lai cik banāli tas skanētu) - izdzīvošanas problēmām, kad cilvēki, vadoties pēc daudzgadsimtīga principa "izdzīvo stiprākais" tērē visu savu RADĪTĀJA Dāvinājumu (bet ES vēl papildinātu: arī GUDRĪBAS Velti) vispiezemētākajiem uzdevumiem (maizes kumosa iegūšanai sev un savai ciltij!
4. Cilvēce vienkārši aizmirsa, ka jūsu Pasaulē ir viss nepieciešamais bezrūpīgai eksistēšanai, un vēl vairāk, šajā Pasaulē ir viss nepieciešamais priekš tā, lai atliktu laiks padomāt par dzīves jēgu un saprast, ne tikai Pasaulsēkas struktūru, bet arī savu vietu Diženajā izrādē zem nosaukuma MŪŽĪBA!
5. Visa lieta tā, ka Izpaustais plāns ir ne tikai jūsu Eksāmens (kā ES runāju) uz pašpilnveidošanās briedumu, ir ne tikai LĪDZJAUNRADES pamatu izzināšanas process, bet arī, kas pats galvenais, ir jūsu enerģētiskās Būtības (Būtnes) MATRICAS formēšana, ieslēgtas kopējā energoapmaiņas procesā, tātad, Zināšanu apmaiņā, starp domājošām Radībām visos Telpas plānos!
6. Izpaustais plāns, neskatoties uz tā zemo frekvenču sakārtojumu, uz sevis nes kolosālu PAMATU slodzi, uz kuru bāzes jau formējas Smalkie plāni. Tādēļ, ja cilvēka PAMATAM vai MATRICAI nebūs pareizas formas, tad viņa Smalkie plāni, Gara Piramīdas formā, sava mazāka blīvuma spēkā, būs vēl vairāk izkropļoti.
7. Atkārtoju: pie visas "vienkāršības" un redzamām problēmām Blīvajā plānā, Viņš ļoti svarīgs cilvēkam, kā enerģētiskai Būtībai, par cik formē īpašu, neatkērtojamu cilvēka, kā Radošā Augstākā Saprāta daļas, piramidālo struktūru!
8. Padomājiet par Maniem Vārdiem! Blīvā plāna svarīgā loma cilvēka struktūrā (vai piramidālā uzbūvē) jums pagaidām nesaprotama un, vēl vairāk, to jūs nepieņemat, tādēļ Mani vārdi par to, ka Smalkajā plānā jums jau viss izlemts, nevajadzētu atvirzīt jūs, no jūsu BRĪVĀS gribas izpausmes Blīvaja plānā, svarīguma un atbildības!
9. Kā nevar būt piramīdas bez pamata, tā arī nevar būt Smalkā, daudzlīmenīgā plāna vai cilvēka uzbūves struktūras, bez Blīvā plāna, bez LĪDZRADĪTĀJA dzīvībradošās enerģijas kristalizācijas dīgļa, jo katrā no jums ir Mana Gara klātbūtne!
10. Pievērsiet uzmanību, cik ļoti svarīgs ir jūsu lēmums Blīvajā plānā. Tādēļ ES visu laiku cenšos jūs pārliecināt par to, ka brīvs, taču pārdomāts/izsvērts, uz Manu Zināšanu bāzes balstīts, lēmums savam likenim Blīvajā plānā, nosaka jūsu Smalko ķermeņu (plānu) struktūru un savstarpējās attiecības!
11. Ja tikai nebūtu tik ievērojamas Blīvā plāna ietekmes uz cilvēka likteni (uz enerģētisko Būtību), tad, ticiet Man, neizraisītos problēmas pilnveidošanās (ApZiņas evolūcijas) procesa koriģēšanā, jā, un vispār nepastāvētu jautājums par jūsu Pārveidošanas nepieciešamību, par cik nebūtu jūsu Mūžīgās ApZiņas evolūciju bremzējošu iemeslu!
12. Tikai Blīvajā plānā - plānā, kur vienlaicīgi klātesošas visas MŪZĪBAS MONĀDES, tik sarežģīti norit pilnveidošanās vai cilvēka ApZiņas evolūcija un tikai tādēļ, ka šī Mūžīgā Būtne (Būtība) - jūsu ApZiņa - formējas Blīvā plāna MATRICĀ!
13. Jūsu pieredze, ApZiņas pilnveidošanai Blīvajā plānā, ļoti svarīga, tikpat cik svarīga jūsu emociju cīņa, jo tieši šeit, Blīvo (zemo frekvenču) enerģiju apstākļos, arī formējas pilnīga cilvēka Gara piramīda, paātrinātā Programmā izejoša visus savas morāles, tikumības, Garīguma Eksāmenus, bez kuru nokārtošanas viņa nevarēs sasniegt LĪDZRADĪTĀJA ApZiņas augstumus!
14. Pasaulsēkā nav nekā līdzīga! Nav tādu Planētu, vai apstākļu, kur vienlaicīgi formētos ne tika daudz cilvēka eneŗģētiskais Smalkais plāns, cik viņa iekšējā, DUĀLĀ struktūra (MATRICA).
15. DUALITĀTE, par kuru jau ES tik ilgi runāju, ir cilvēkā ne tikai divu Diženu Mūžības Zīmju opozīcija, taču, kas daudz svarīgāk, divu Mūžības plānu opozīcija - zemo frekvenču un augsto frekvenču!
16. Jums savā izpausmē jāsasniedz ne tikai divu Mūžības Zīmju Vienotība un Harmonija, bet jums vēl sevī jāatrod arī visu plānu, tātad, zemo un augsto frekvenču enerģiju Harmonija!
17. Jūs nekad neaizdomājāties par to, kādu jēgu/būtību un kādu slodzi nes jūsu sarežģītais daudzlīmenīgais, taču pēc savas struktūras, ļoti harmoniskais blīvais vai izpaustais apvalks, jo taču bez jūsu apgāgāšanas ar enerģiju eksistēšanai Blīvajā plānā, viņš vēl spēlē arī pulsatora (transformatora) lomu, priekš enerģiju apmaiņas dažādos Varenā Kosmosa plānos!
18. Jūs sevī vienā tēlā nesiet Radītāja izpausto plānu, tiecošos uz pilnību un bez tā, spēlējat ļoti svarīgu (patstāvīgu) retranslatora un analizatora funkciju visam pretimnākošo viļņveida plūsmu frekvenču spektram, kurās jūs bijāt Manis iekļauti pēc savas dabas un uzdevuma.
19. Jums nekādā gadījumā nav sevi jāuzskata kā Planētas dzīvnieku pasaules sastāvdaļu, viss daudz sarežģītāk! Jūs esat daļa Radītāja enerģiju un aktīvi energoapmaiņas dalībnieki Varenajā Kosmosā, un ja jūs savas ApZiņas nesagatavotības spēkā nevarat pieņemt Gaismas enerģiju, tātad, nevarat apmainīties ar informāciju, tad ticiet, tas it nemaz nenozīmē, ka šis informācijas-enerģijas process neeksistē Mūžībā.
20. Jūs dzimuši cēloņu-seku sakaru Pasaulē un jūs pārvaldāt spējas ne tikai uztvert, bet arī analizēt jebkuru šīs Telpas informāciju. Bez tam, neizmantojot savas unikālās spējas uztvert Informācijas Pasauli, jūs paliekat "kurli" un "akli" uz tām enerģētiskām plūsmām, kas jūs aptver.
21. Kad ES runāju par to, ka ES esmu jūsos, vai par to, ka jūs līdzīgi Radītājam, ES ar to pašu apstiprinu jūsu unikālās spējas ne tikai atgriezeniskai saiknei ar visiem Telpas plāniem, bet arī jūsu iespējām LĪDZJAUNRADEI Augstākā Saprāta Telpā!
22. Visi Mani un Gaismas Hierarhu aicinājumi izzināt sevi, runā tikai par to, ka jūsu unikālās, ja vēlaties, Dievišķās LĪDZRADĪTĀJU spējas var atklāties tikai tiem no jums, kuri pieņem savu LĪDZPIEDERĪBU Radītājam un UZTIC Man savu likteni, bet tas nozīmē, savu vietu Mūžībā!
23. Atklāt sevī LĪDZRADĪTĀJA Velti, priekš izpaustā cilvēka (Blīvajā plānā) bez Manas Palīdzības, galēji grūti tādēļ, ka izpausmes īsais laiks, kā likums, neracionāli sadalās starp sadzīvi un cilvēka ApZiņas evolūciju, tādēļ viņš nekādi nevar, vienas izpausmes, laikā sasniegt LĪDZRADĪTĀJA ApZiņas līmeni.
24. Cilvēkam, apveltītam ar LĪDZRADĪTĀJA dotībām, jāvar iziet ATTĪRĪŠANĀS un NOŽĒLAS ceļus caur Blīvā plāna zemo frekvenču enerģiju ērkšķiem un tas viss tikai priekš tā, lai saprastu Blīvā plāna JĒGU un milzīgo nozīmīgumu, kā cilvēka Gara piramīdas pamatu vai MATRICU!
25. Cilvēki, izejot šo Eksāmenu (ne tikai katrs atsevišķi, bet arī visi kopā), ticiet Man, tiešām kļūst spējīgi izmainīt vai RADĪT Telpu un spējīgi apvienoties kopīgā enerģētiskā EGREGORĀ, RADOŠU Sestās rases objektīvo realitāti!
26. Formējot Garā Vienotu Tautu, jūs, neskatoties uz savu daudzlīmenību un izpausmju bezgalību Blīvajā plānā, radiet Dievišķā spēka PAMATU-MATRICU (saskaņā ar Kanonu "Viens par visiem un visi par vienu") spējīgu RADĪT objektīvo realitāti!
27. Jums nepieciešams pieņemt Kopīgu VĒSTĪJUMU, Pārveidojošu Telpu, bet precīzāk, formējošu jaunu struktūru Pasaulsēkai un tad ar 2 procentiem visas jūsu Tautas un atbilstoši 2 procentiem cilvēciskās civilizācijas, jūs spēsiet radīt Svētā Gara Teritoriju!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-23.04.10.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.03.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.03.2014.
Skatījumu skaits: 485 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: