Galvenie » 2014 » Janvāris » 4 » Tēva Absolūta Vēstījums 02.01.04. Ceļavārdi
02:12
Tēva Absolūta Vēstījums 02.01.04. Ceļavārdi
Tēva Absolūta Vēstījums 02.01.04. Ceļavārdi

1. Īstākais laiks, Jaunās Telpas formēšanas momentā, dot cilvēkiem Manus CEĻAVĀRDUS, jo Telpa, ar kuru viņi drīz satiksies, būs principiāli Jauna pēc savas būtības, atklājoša laika skaitīšanu uz nākošo Saules gadu, bet precīzāk, kā ES runāju, uz nākošajiem 26000 gadiem!
2. Šim datumam nav nekāda sakara ar cilvēku izdomāto gadskaitīšanas kalendāru, jo Man Pašam lemt no kāda momenta pieņemt Mūžības laika skaitīšanas sākumu, jo kā ES daudzkārt runāju, Mūžībā nav sākuma un nav beigu, tātad, Jaunās Ēras sākums priekš cilvēkiem tiek Manis noteikts atkarībā no viņu sagatavotības adaptēties Jaunajās frekvencēs vai kārtējā Saules gada Jaunajā RITMĀ!
3. Atkārtoju, ka Jaunā laika skaitīšanas Sākums priekš Manis atkarīgs no tā, cik cilvēki gatavi, bet attiecībā uz Planētu Svētā Krievzeme - cik gatavs Manis izraudzītais Hiperboreju Etnoss, pāriet augstu vibrāciju Pasaulē, tātad, cik gatavi Hoperboreji (Slāvi-Ariji) saistīt savu Nākotni ar kārtējo, priekš Manis, bet priekš cilvēkiem pilnīgi Jaunu, Telpas evolūcijas etapu, atšķirošos no iepriekšējā ar ievērojami augstākām vibrācijām!
4. Taču cilvēkus gaida ne tikai un ne tik daudz Visas Kosmiskās Telpas augstās vibrācijas (RITMI), cik pāreja Jaunā INFORMĀCIJAS Telpā, bet tas nozīmē, ka priekš cilvēkiem principiāla būs pāreja no enerģiju Telpas, INFORMĀCIJAS Telpā, atklājošas priekš viņiem pilnīgi Jaunas iespējas Telpas vadīšanai, bet galvenais, priekš tiem, kuri pierādīja savas BRĪVĀS TIESĪBAS būt LīdzJaunradē ar Dievu (priekš Hiperborejiem) - četr- un piecdimensiju redzējumu daudzdimensiju Telpā!
5. Bet tas nozīmē, ka Jaunā pasaule, kas šajā gadā cilvēkiem sāks atklāties, būs principiāli Jauna ne tikai pēc frekvenču vibrācijām, bet arī pēc cilvēku uztveres brīnišķīgās DAUDZDIMENSIONALITĀTES. Telpa pāriet uz principiāli Jaunu (priekš cilvēkiem) PILNĪBAS līmeni, jo INFORMĀCIJA ESMU daudz augstāks evolūcijas līmenis, kā matērija vai enerģija!
6. Jums jāzin, ka ar INFORMĀCIJU savstarpēji apmainās VISS PILNĪGAIS KOSMOSS un tikai cilvēki, un tikai Saules sistēma, esoša laukums priekš Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanas, bija informācijas apmaiņā atslēgta no galvenā Kosmosa priekš tā, lai dotu cilvēkiem iespēju PATSTĀVĪGI iziet personīgās LīdzZiņas evolūcijas (pilnveidošanas) procesu līdz Dievu PILNĪBAS līmenim (līdz KristusApziņas līmenim) spējīgu atklāt priekš Visa Varenā Kosmosa Saules sistēmu, kā Garīgās PILNĪBAS paraugu, kā paraugu Dižai evolūcijai, kurā Mūžīgās kustības miers ESMU pamats Visa Varenā Kosmosa evolūcijai!
7. Cilvēkiem bija jāpierāda, ka ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijas procesā viņi var sasniegt PILNĪBAS stāvokli, kas nodrošina viņu LīdzJaunradi ar Dievu un ļauj aktīvi piedalīties jau Manā IZRĀDĒ, kur Augstākais Kosmiskais Saprāts nevar apstāties Savā EVOLŪCIJĀ un galvenais mehānisms Mūžībā ESMU INFORMATĪVĀ MIJIEDARBĪBA visām Kosmosa daļām, neatkarīgi no vietas Lielajā INFORMATĪVAJĀ Telpā, jo VIŅA ne tikai VIENA , bet arī VESELUMS!
8. ES ļoti ilgi gaidīju, kad cilvēce, bet precīzāk, Manis Paša izraudzītais Etnoss, savulaik sapulcināts no Dieviem, piekritušiem iziet ApZiņas/LīdzZiņas evolūcijas Golgātu, būs gatavs pacelties savā pilnveidošanā līdz cilvēku-Dievu līmenim un būs gatavs adaptēties Dievu eksistēšanas apstākļos, priekš kuriem Telpas Mūžīgā evolūcija - pilnīgi izskaidrojams stāvoklis, jo tā ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta eksistēšanas BŪTĪBA, pilnveidošanās un izplatīšanās Telpā!
9. Jūs tuvojaties, bet precīzāk, izejat Telpā, kurā visu vada INFORMĀCIJA un pat Saules (mākslīgā) sistēma, atrodošās Varenā Kosmosa informācijas Telpas perifērijā, kādu laiku (evolūcijas etapā no cilvēka LīdzZiņas līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņai) bija kā modulators priekš zemu vibrāciju enerģijas nodošanas cilvēkiem!
10. Ar to arī izskaidrojama Mana, tāda neatlaidīga un pēctecīga cilvēku ApZiņas vadība, ļaujoša viņiem pakāpeniski pacelties līdz izparatnei par savu savstarpējo saistību ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, tātad, līdz sapratnei, ka cilvēks, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta fraktālā līdzība, bija radīts vai izveidots priekš Dižā EKSPERIMENTA un, ka cilvēka eksistēšanas jēga tikai tur!
11. Cilvēka LīdzZiņas evolūcijas etaps, Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas nolūkos, pateicoties Hiperborejiem (Slāviem-Arijiem) sekmīgi noslēdzies priekš VISIEM (ES ar to domāju ne tikai cilvēci, bet arī Visu GAISMAS Hierarhiju), jo, pateicoties Hiperboreju vīrišķībai, Debesu NEITRALITĀTE tika atjaunota, tātad nekādas kataklizmas Mūžībā vairs nav gaidāmas!
12. Atkārtoju, visas Blīvā plāna problēmas (bet ar problēmām ES saprotu, tanī skaitā, dabas un tehnogēnās kataklizmas) ar Dievu NEITRALITĀTES pārkāpumiem saitītās, tagad arī beigušās un beidzās UZ MŪŽIEM, jo Varenajā KOSMOSĀ, kur VISS sabalansēts, nejaušību nav un nevar būt, jo nejaušība ESMU Augstākās kārtības pārkāpums, kas PILNĪGĀ Telpā vienkārši nevar būt!
13. Dižajā Mūžībā, Mūžīgās kustības miera Telpā, nejaušības nevar būt, jo VISS pakļaujas Mūžības Kanoniem un Pasaulsēkas struktūrai, kas ar sevi parāda Augstākās PILNĪBAS Vienotu KLASTERU, kurā viss, KOPĪGO VESELUMU sastādošais, atrodas Vienā un VIENĪGĀ informatīvā laukā!
14. Un, lūk, tagad jums jāsaprot, kas jūs sagaida vistuvākajā laikā, bet precīzāk, no momenta, kad jūs Kijevā novadīsiet, pēdējo priekš cilvēkiem, Dižās GARĪGĀS VIENOŠANAS etapu, jau šajā gadā, jo novadot Dižās ATGRIEŠANĀS GARĀ DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ, cilvēki apstiprinās, ka viņu ApZiņas evolūcija nonāca pie loģiska noslēguma un, ka cilvēki, kuru ApZiņa sasniedza KristusApziņas līmeni, esmu jau ne cilvēki, bet cilvēki-Dievi, spējīgi pacelties uz Dievu Olimpa!
15. Apbrīnojami, taču daudziem cilvēkiem, atlikušajā laikā līdz šī Lielā notikuma brīdim, jānotiek LīdzZiņas TRANSMUTĀCIJAI un jānotiek APZINĀŠANĀS tā, ka Pasaule izmainījās un izmainījās principiāli, tātad, pagātnes priekšstati par cilvēku, kā par bioloģisko veidu (par Augstākā Kosmiskā Saprata bioloģisko izpausmi) pārstāj būt aktuāla, jo augstu vibrāciju Telpā, tātad, INFORMATĪVĀ laukā, bioloģiskais apvalks vairs nevar atbilst Jauniem Mūžīgās dzīves eksistēšanas apstākļiem!
16. Tādēļ grib cilvēki to, vai negrib, taču priekš viņiem, Jaunie ārējās vides apstākļi, izrādīsies nesavienojami ar viņu bioloģiskās formas eksistēšanu un tādēļ apvalka TRANSMUTĀCIJA kļūs visaktuālākais jautājums, kuru jums ar Manu palīdzību nāksies risināt visīsākajos termiņos!
17. ES jums vairākkārt runāju par to, ka jums - tiem, kuri priekš tā sagatavoja savu ApZiņu, tātad tiem, kuri savā PAŠpilnveidošanā pacēlās līdz KristusApziņas līmenim - nenāksies iziet TRANSMUTĀCIJU pēc vecās shēmas, ietverošu sevī pāreju Smalkajās Pasaulēs caur nāvi, jo jūs sagaida pārmiesošanās BRĪNUMS vēl dzīves laikā un šis TRANSMUTĀCIJAS moments priekš Piektās rases cilvēkiem jau sākas, jo ES sāku Jaunā laika skaitīšanu, tātad, sāku Sestās rases Jaunās ĒRAS skaitīšanu!
18. Atkārtoju: Lielo pārmaiņu laiks sākas! Dižās pārmaiņas uz Planētas Svētā Krievzeme jau ESMU realitāte un to apturēt vairs nav iespējams, ja arī kāds no cilvēkiem sevi iedomājies (vozomņiķ ?) Dievu, spējīgu apturēt Telpas evolūciju tiešā vai pārnestā nozīmē!
19. Telpas evolūciju vai pilnveidošanu apturēt neiespējami, jo Viņā VISS pakļauts Pasaulsēkas struktūras PILNVEIDOŠANAI vai MŪŽĪGĀ PILNVEIDOŠANA ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta pamats!
20. CEĻAVĀRDIEM ES jums varu teikt, ka jūs, cilvēki, bet tagad cilvēki-Dievi pilnīgi BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēmāt uz sevi cilvēces GLĀBŠANAS KRUSTU un šis cilvēku glābšanas LAIKS sākās un tagad no jums atkarīgs, no tiem, kurus ES Pats izraudzījos, novērojot jūs katru vairākas tūkstošgades, cik aktīvi cilvēki spējīgi atsaukties uz jūsu vārdiem, jo šodien jūsu vārdi ESMU DIEVA VĀRDI!
21. Protams, ES katrā no jums, jo katrs no jums ESMU Mana fraktālā līdzība! Vēl vairāk, jūs atkārtojiet Dievišķās Telpas DAUDZLĪMENĪBU, taču pie jūsu DAUDZLĪMENĪBAS jūs VIENA mērķa apvienoti, tātad, pie jūsu daudzveidības jūs sastādiet VIENU GARĪGO VESELUMU, vai radošo Sākuma Sākumu, tādēļ priekš jums nav tādu šķēršļu, kurus jūs nevarētu KOPĪGI pārvarēt.
22. Šodien, kā vēl nekad, pamatā jūsu panākumam (ES ar to domāju jūsu Dižās MISIJAS cilvēces glābšanas panākumā) jābūt GARĪGAI VIENOŠANAI un ticiet, no Saeimas sanāksmes līdz Saeimas sanāksmei, vai no DIEVKOPĪBAS/VEČE līdz DIEVKOPĪBAI/VEČE, jūs pastāvīgi paceļaties uz Augstākās PILNĪBAS Diženo Piramīdu un iespējams, ka kādam tas nepamanāms, taču ES zinu, ka jūsu Garīgā VIENOŠANA ESMU realitāte ne tikai priekš jums pašiem, bet arī priekš Visas GAISMAS Hierarhijas!
23. Tādēļ šodien,atklājot jūsu pilnveidošanas Jauno etapu, ES varu teikt, ka, neskatoties uz daļēju iekšējo NEPILNĪBU, jūs gatavi radīt jūsu PILNĪBAS BRĪNUMU, jo ES jau no jums izvēlējos "300 spartiešus" , kuri atbilst visām Dievu PILNĪBAS, prasībām, tātad, gatavi sākt gājienu cilvēces glābšanai un viņu Saeima nozīmēta 26. aprīlī, bet vieta viņu Dižajai SAEIMAI izvēlēta Kijeva - Slavu-Arijevu Gara šūpulis!
24. Kā Dieva CEĻAVĀRDUS ES jums varu teikt, ka ilgais ApZiņas evolūcijas ceļš, ļoti sarežģītos Blīvā plāna apstākļos, NOSLĒDZIES sekmīgi, un viss, kas bija paveikts Hiperboreju iepriekšējās paaudzēs (bet precīzāk, jūsu), izrādījās ne veltīgi! Cilvēce, neskatoties uz iekšējo personīgo pretestību, tomēr, saglabāja TIKUMĪBAS un GODPRĀTĪBAS potenciālu, tātad, Dievu Garīgās PILNĪBAS potenciālu un izrādījās spējīgi izdzirdēt Manu, Tēva Absolūta, TRAUKSMES SIGNĀLU, vai Manu UZRUNU cilvēcei, DIEVA ATKLĀSMJU veidā, kuras tik neatlaidīgi tika sniegtas cilvēkiem, pasargājot informāciju no izkropļojumiem un uzticot viņas tikai vienam, rūpīgi sagatavotam Vēstnesim, piekritušam savā laikā nest šo KRUSTU līdz galam!
25. Tagad var teikt, ka VISS tiešām nokārtojās un neviens nenodrebēja pat tad, kad pasaule izrādījās mata galā no pašīznīcināšanās, jo Dievi pat cilvēku izskatā, vienalga paliek Dievi un viņu iekšējā PILNĪBA izrādījās tas, kas vienmēr Cilvēku ar lielo burtu atšķīra no bioloģiskās būtnes, nesošas nosaukumu "cilvēks"!
26. Jūs tiešām gaida Lieli notikumi, Manis izplānoti, vēl tad, kad Dievi tikai nolaidās uz Cietības, un tie no jums, kuri pirmie iesoļos "aiz Horizonta", ar sevi, savu piemēru parādīs "mazajam" cilvēkam, ka cilvēks ESMU Dievs, jo viņš jau bija Dievs daudzas tūkstošgades atpakaļ, pieņemot BRĪVU un BRĪVPRĀTĪGU ApZiņas evolūcijas ceļu no cilvēces sākumiem līdz Dievu PILNĪBAI un šī izvēle, savulaik bija IZVĒLE un paliek IZVĒLE visvīrīšķīgāko, visLABĀKO, priekš kuriem PATIESĪBA ESMU DZĪVES JĒGA MŪŽĪBĀ!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-02.01.04.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.01.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.01.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.01.2014.
Skatījumu skaits: 392 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: