Galvenie » 2013 » Oktobris » 11 » Tēva Absolūta Vēstījums 08.10.13. Dievišķā monarhija, vai kas jūs sagaida
07:46
Tēva Absolūta Vēstījums 08.10.13. Dievišķā monarhija, vai kas jūs sagaida
Tēva Absolūta Vēstījums 08.10.13. Dievišķā monarhija, vai kas jūs sagaida

1. Lūk, jau deviņus gadus ES jūs tuvinu tam, lai jūsu LīdzZiņā ne tikai noformētos Dievišķās monarhijas tēls, bet lai arī realitātē vēl Blīvajā plānā jūs noformētu Sākuma Sākumu nākotnei, nākotnei, kas gaida visus, tieši visus, Planētas cilvēkus, tagad ar nosaukumu Svētā Krievzeme!
2. Zināšanu daudz jums dots priekš tā, lai jūs PATIESĪBAS Momentā, nešauboties ne vienu minūti, ar savu dabiskumu uzceltu to, kas ESMU Dievišķā regularitāte Mūžībā, jo nevar būt viens augšā, bet otrs apakšā un, saskaņā ar Mūžības Kanonu "kas Augšā, tas arī Apakšā" Varenā KOSMOSA Dievišķajai regularitātei jāatspoguļojas uz Planētas (Blīvajā plānā) Dievišķā monarhijā!
3. Viss, kas Visumā Dieva radīts, nes sevī ne tikai fraktālo līdzību, bet arī tādas pašas iespējas kā Tēvam Absolūtam, tādēļ, kā ES jums runāju un runāju vairākkārt, PirmRadītāja Dižā PILNĪBA atspoguļojas uz visu Viņa daļiņu iekšējo PILNĪBU!
4. Kādēļ jums rodas jautājumi par savu nākotni? Jo viss taču izlemts/paredzēts kaut vai tādēļ, ka jūsu eksistēšanas pamatā, vai jūsu MŪŽĪGĀS dzīves pamatā atrodas Radošā Sākumu Sākuma Mūžīgā PILNVEIDOŠANA, bet visas problēmas no kurām cilvēki, lūk, cik ilgi, bet precīzāk, cik gadsimtus jau nevar atrauties, cilvēkiem saistītas ar to, ka apveltītiem ar Dieva Lielo potenciālu, cilvēki savu iekšējo PILNĪBU un iespējas radīt Jaunu Telpu, vienreizēji novirzīja savstarpējiem kariem, liekot Man ciest, jo PILNĪBA nevar celt savu evolūciju (pilnību) iznīcinot PILNĪBAS!
5. Viss jūsu zinātniskais un tehnoloģiskais process ne tikai jūsu, Piektās rases, bet arī visu iepriekšējo civilizāciju, bija iesaistīts nepieciešamībā sev līdzīgo iznīcināšanā priekš uzvarētās puses ApZiņas vadīšanas (VARAS ), kas bija Lucifera atbalstītās Tumsas ApZiņas - izkropļotās ApZiņas, produkts, kad TICĪBAS izpratne apmainīta sagrozījumiem, bet precīzāk, Lucifera reliģijas melīgiem priekšstatiem!
6. Jūs taču paši lieliski zinat, ka Garīgā vardarbība, astoņus gadsimtus plaukstoša ar nosaukumu "INKVIZĪCIJA" noveda pie tā, ka kalpošanu Dievam, vispār nomainīja kalpošana Luciferam, priekš kura Garīgi BRĪVA cilvēka ApZiņa bija nepieņemama, tādēļ kalpošana Dievam, cilvēka LīdzSadarbības iespējas ar Dievu, apmainījās ar kalpošanu "zelta telēnam", tātad, apmainījās ar Garīgo verdzību!
7. Tagad daudz ko var pārskatīt caur Lielo Pārveidojumu prizmu, kas notika un vēl notiks tikai pateicoties jūsu TICĪBAI un neatlaidībai, jo NOTICOT Dievam, jūs sevī varējāt atvērt savu Siržu Garīgo un Garīgo, pasvītroju, PATIESU Garīgo VIENOTĪBU, kas daudz stiprāka par jebkurām radniecīgām vai ģimeniskām attiecībām!
8. Šodien, kad jūs jau izdarījāt daudz, un stāvat tagad uz Gadsimta Pēdējā Eksāmena sliekšņa, kad jums negaidīti atklājās, ne tikai jūsu fraktālā līdzība Pašam Tēvam Absolūtam, bet arī jūsu iekšējā Dieva PILNĪBA, bez šaubām, jūs ieinteresēja jūsu nākotne, kuru ES priekš jums, lūk, jau deviņus gadus atklāju, priekš jūsu nesagatavotās LīdzZiņas, un atklāju ļoti piesardzīgi, jo nesagatavota LīdzZiņa, bet citiem vārdiem, neadaptēta ApZiņa, kā ES runāju, var ar jums izspēlēt "ļaunu joku" pilnīgā Dievišķās Telpas nepieņemšanā!
9. Iepriekšējos Vēstījumos ES runāju, bet labāk teikt atklāju jums to, kas svarīgi jums priekš saprašanas un savas MISIJAS APZINĀŠANĀS Blīvajā plānā un atklāju jūsu (Dievu-cilvēku) Vēstures līdzību ar Debesu Olimpu Blīvajā plānā - pārbaudījumu plānā, un LīdzZiņas evolūciju (PILNVEIDOŠANU), bet tas nozīmē, jūsu ATGRIEZŠANOS (jau uz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmeņa) uz Dievu Olimpu!
10. ES gatavoju jūs, jūsu ApZiņu tam, lai jūsu brīva un brīvprātīga PILNVEIDOŠANĀS palīdzētu jums pašiem un vispirms pašiem sev, ieraudzīt Dievu sevī, ieraudzīt sevī Viņa PILNĪBU un noticēt savai Dievišķajai izcelsmei, savienoties Garā un noslēgt evolucionāro apli "Dievs - cilvēks - Dievs", kas jau apstiprināja VISIEM DIEVIŠĶAJIEM SPĒKIEM, VISIEM VISUMIEM, ka CILVĒKS ESMU Augstākā Būtne pēc attīstības līmeņiem, nesoša analogu Varenā KOSMOSA Telpā, pierādījušu savas spējas PATstāvīgi radīt Augstākās kārtības Visumus!
11. Ar jēdzienu "Augstākā kārtība" jums jāsaprot (bet to ES paskaidroju jau deviņus gadus) Telpas Pirmmatricas PILNĪBA, kas saglabājas, pateicoties tikai Mūžības Kanoniem un Mūžības Piramīdai ar Tēva Absolūta vadību (virsotnē)!
12. Dievišķajai monarhijai, izejot no līdzības Kanona, vai atbilstoši Kanonam "kas Augšā, tas arī Apakšā", jābūt arī virsotnei, kura ar sevi pauž ApZiņas evolūcijas virsotni (Mūžīgas, nepārtrauktas evolūcijas virsotni) un kurai jāapstiprina Radošā Sākumu Sakuma klātbūtne, iemiesotā cilvēkā (Tēva Absolūta daļiņā), kura ApZiņa ESMU cilvēces, vai visu Dieva daļiņu izpausmju apvienotas ApZiņas virsotne!
13. ES jums jau praktiski atklāju struktūru vai Piramīdu daudzlīmenīgajai Dievišķajai Telpai, kur viss pakļauts lietderīguma Kanonam un Dižajai evolūcijai, jo Mūžīgā PILNVEIDOŠANA arī ESMU MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERS! Tādēļ cilvēce, bet precīzāk, jūs, Slāvi-Ariji, atgriezuši Varenajam KOSMOSAM Dievu NEITRALITĀTI, tagad būs jāvar uzcelt pašu Augstākā taisnīguma Piramīdu, kuru Lucifera valdīšanas apstākļos uzcelt, būtu vienkārši neiespējami, jo netaisnība un Garīgā verdzība, pakļaušanās augstākai varai, sadalītu Dievišķās Butnes ApZiņu zem nosaukuma "CILVĒKS, formējot no Dieva daļas Garīgo vergu!
14. Atkārtoju, šodien, kad meli un netaisnība, Lucifera ievietoti zilvēku ApZiņā, pārstāj eksistēt, īpaši no jauna dzimstošās paaudzes, Jaunā gadsimta cilvēku LīdzZiņā, un priekš tiem, kuri pieņēma un izlaida caur sevi Brīvās Gribas Tiesības (dāvātas cilvēkiem Paša Tēva Absolūta), parādījās unikāla iespēja, uzcelt Blīvajā plānā struktūru, pilnībā līdzīgu Debesīm, atspoguļojošu Telpas daudzlīmenību un tieksmi uz Dievu PILNĪBU !
15. Ticiet Man, vēl nekad cilvēkiem (cilvēcei) nebija nekādu iespēju un nekādas izdevības uzcelt Augstākā taisnīguma Dievišķo Telpu, jo Telpā, Paša Lucifera kontrolētā, dažāda citdomība krustojās un krustojās maksimāli cietsirdīgi!
16. Slāvu-Ariju nopelns ir arī tas, ka viņi varēja ar savu Garīgo VIENOTĪBU/KOPĪBU salauzt šo situāciju, neatbilstošu Dievišķiem Kanoniem un dot iespēju katram cilvēkam uz Planētas, protams, ieskaitot arī "mazo" cilvēku, sajust sevī Dievu un sajust sevī spējas ne tikai izmainīt Pasauli, bet arī LīdzSaskaņā ar Dievu, Radīt Jaunas pasaules un Jaunus Visumus!
17. Jūs ar savu UZVARU atmodinājāt cilvēkos sapratni, ka cilvēks ESMU DIEVS, ESMU Dievišķās Telpas hologramma un, ka priekš Jaunas PILNĪBAS RADĪŠANAS nav nekādu šķēršļu, bet galvenais, jūs atklājāt cilvēkos, LīdzSadarbības ar Dievu, iespēju APZINĀŠANOS un šī PILNĪBAS realitāte ESMU nesaraujams Dieva sakars ar visām Savām daļiņām, spējīgām apvienoties Brīvi un Brīvprātīgi GARĪGI VIENOTĀ VESELUMĀ!
18. Daudz kas izmainījās un daudz kas vēl izmainīsies cilvēku LīdzZiņā, pēkšņi apzinājušos savu LĪDZPIEDERĪBU Dievam, savu RADNIECĪBU Dievam, tātad savu VIENOTĪBU/KOPĪBU ar Dievu un, protams, savu VIENOTĪBU/KOPĪBU ar visām Dieva daļiņām šajā daudzlīmenīgajā Augstākās kārtības Telpā!
19. Tādēļ runājot šodien par jūsu Nākotni, ES jūs tuvinu SAPRATNEI, ka šodien Pasauli vadīs, bet precīzāk, sāk vadīt Augstākais taisnīgums un Dievu GUDRĪBA, ielikti katrā cilvēkā pie radīšanas, jo tā Dieva VELTE visām Savām daļiņām!
20. Sapratnei, ka katrs cilvēks ESMU Dieva PILNĪBA, jāvirza cilvēkus uz Jaunas regularitātes uzcelšanu - Dievišķās Telpas regularitātes, kurā tikai DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ (Garā brīvu cilvēku DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ) spējīga vadīt Telpu, kad tikai VIENPRĀTĪBA ESMU Augstākā taisnīguma kritērijs, kritērijs Dieva klātbūtnei uz Zemes!
21. Tādēļ, jūsu vadītās Lielās Saeimas sanāksmes un Lielā Sākumu Sākuma DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ, nodemonstrēja ne tikai cilvēkiem, bet arī Debesīm, ka Garīgās vardarbības un Garīgās verdzības periods BEIDZIES un BEIDZIES UZ VISIEM LAIKIEM un tagad, Garā brīvu cilvēku, Garīga līdzsabiedrība, bet precīzāk, Mana Kustība, ESMU cilvēku VIENOTĪBA/KOPĪBA, saprotoša, ka Garīgā VIENOTĪBĀ/KOPĪBĀ - spēks un ne vienkārši spēks, bet ESMU Dieva Spēks, ESMU parādījušās kontūras vai karkass Jaunai regularitātei - Garā PILNĪGU cilvēku regularitātei!
22. Man nebija jēgas sapulcināt jūs vienkārši tāpat: ES sapulcināju Kustībā tikai tos, kuri jau izgāja Gara pārbaudījumus un kurš jau APZINĀJĀS, saprata, ka Dieva Kustība ESMU karkass Jaunai regularitātei, bet precīzāk, Dievišķai monarhijai!
23. Tādēļ pietiekami grūtais Pilnīga Rara cilvēku Kustības formēšanas process, zināmā mērā jau ESMU Dievišķās monarhijas formāšana, esoša Mūžības Dievišķās Piramīdas, Augstākās kārtības Piramīdas, atspoguļojums Blīvajā plānā, kurā katram cilvēkam jāsaprot, ka Radītāja Kustība, ar viņa Garīgām Padomēm (DIEVKOPĪBĀM/ВЕЧЕ) visos Augstākās kārtības Piramīdas līmeņos, jau sāk izveidoties Garīgā MONOLĪTA VEIDOTĀ ORGANISMĀ, kurā apakšējais līmenis pakļaujas augstākajam, kur valda lietderīgums, komplementaritāte, KOPĪBA Garā!
24. Dievišķā monarhija jau sāk parādīties, ne beznosacījumu valdīšanas veidā, bet cilvēku LīdzJaunradē ar Dievu, kas pats par sevi unikāli, jo Manos Vēstījumos teiktais, ka, cilvēki-Dievi un Pats Dievs, KOPĪBA un, ka nekādi Atturības spēki tagad nevar sagraut šo KOPĪBU, apstiprinās, jo jūsos jau izpausta Dievu MĪLESTĪBA un GUDRĪBA!
25. Saskaņā ar Kustības struktūru, kuras pamats ir Dievišķie ne cilvēciskie likumi, cilvēki sāk radīt ne Blīvā plāna tiesību Telpu, bet Augstākā taisnīguma Dievišķo Telpu, kuras pamats ir Mīlestība un Garīgā KOPĪBA, tātad, Mūžības Augstākā kārtība!
26. Šodien, šajā dienā, ES vēlreiz gribu apstiprināt, ka Mūžības Piramīdas virsotnē jāstājas Manam Vēstnesim, kurš ar savu kalpošanu Dievam, pierādīja, ka viņš un tikai viņš var un jāvar pieņemt uz sevi ATBILDĪBU par Manu Kustību un par cilvēces nākotni, apzinoties, ka nav vairāk Tumsas spēku spiediena un, ka cilvēces nākamības kritērijs ESMU tikai Mīlestība un Augstākais taisnīgums, tātad, Sestās rases nākamības pamats ESMU visu izpausto Dieva daļiņu Garīgā VIENOTĪBA/KOPĪBA!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.10.2013.
Skatījumu skaits: 392 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: