Galvenie » 2014 » Augusts » 16 » Tēva Absolūta Vēstījums 15.08.14. Nākotnes Paradigma - MĪLESTĪBAS Paradigma
21:07
Tēva Absolūta Vēstījums 15.08.14. Nākotnes Paradigma - MĪLESTĪBAS Paradigma


 Tēva Absolūta Vēstījums 15.08.14. Nākotnes Paradigma - MĪLESTĪBAS Paradigma

1. Nākotnes Telpa cilvēkiem pagaidām nevar būt saprotama, jo viņiem sagaidāmā Telpa ESMU Augstākā kārtība un Augstākais taisnīgums, kuru Blīvajā plānā sasniegt nebija reāli daudzas tūkstošgades, jo uz Mamonu orientēti cilvēki no iesākumiem nesa nevienlīdzību, tātad, netaisnību!
2. Cerēt uz to, ka taisnīgums un vienlīdzība Dieva priekšā kaut kad tiks atjaunota, bija grūti, jo šī atjaunošana bija saistīta ar Dievu KOPĪGUMA un VIENLĪDZĪBAS atjaunošanu, stāvošu pie cilvēciskās civilizācijas izpausmes iesākumiem. Dievi-pamatlicēji Hiperboreji, jau sākotnēji cilvēku ApZiņā ielika informāciju par to, ka visi cilvēki-Dievi, nokāpuši uz Cietības, bija un ESMU savstarpēji un Radošā Sākumu Sākuma priekšā vienlīdzīgi!

3. Tomēr uz Planētas viss sakārtojās ne tā un Dievu VIENLĪDZĪBU pārkāpa tie, kuri, ienākot no ārienes, pacentās uzspiest savu redzējumu cilvēces vēstures attīstībai, izriežot/выпячивая savas priekšrocības ideoloģijā un tikumībā, apstiprinošai Mamona priekšrocības cilvēces vadīšanā ar tiešu Lucifera atbalstu!
4. Šis pārsvars nevienlīdzības pusē un par labu Cilvēku ApZiņas vadīšanas sistēmai caur Mamonu, var teikt, eksistēja tūkstošgadēs līdz šodienas momentam. Šī vadības sistēma, pie kuras pat Reliģisko Postulātu (Baušļu) pamatuzskatos priekš cilvēkiem visos laikos bija uzlikta nevienlīdzība Dieva priekšā, nav nekā kopēja ar to, ko cilvēku ApZiņā ielika Dievi, piekrituši sastādīt cilvēku Planetārās vai Pamatcivilizācijas pamatu/основу!
5. Viss izmainījās Varenā KOSMOSA Telpā, kad saujiņa cilvēku-Dievu iedrošinājās apstiprināt Tēva Absolūta prioritātes Augstākajā taisnīgumā, VIENLĪDZĪBĀ, MĪLESTĪBĀ un KĀRTĪBĀ un, lai arī ļoti lēnām, tomēr, Pasaule izmainīja evolūcijas vektoru, attīroties no Mamona un Garīgā Haosa (Tēva Lucifera) sekām, atbalstošām visu iespējamo un neiespējamo Garīgo maldu un nepilnību izpausmes cilvēku ApZiņā!
6. Tagad, kad atjaunota Augstākā taisnīguma un Debesu Kārtības Telpa, Hiperborejiem (viņiem tādas TIESĪBAS no Manis dotas) par atjaunošanas pamatu (pasvītroju: atjaunošanas) jāņem Debesu HARMONIJAS visu cilvēku VIENLĪDZĪBA Dieva priekšā, jo priekš Manis nebija un nav nekādu prioritāšu, jo uz Olimpa visi Dievi savstarpēji vienlīdzīgi un nav starp viņiem pirmo un pēdējo, tādēļ Dievcilvēkiem, atgriežoties uz Dievu Olimpa, jāpierāda, ka VIENLĪDZĪBA ielikta Dievišķās monarhijas Piramīdā!
7. Cilvēku (izpaustu Dievu) nevienlīdzība Blīvajā plānā ir cilvēku iekšējās nepilnības realitāte, tātad ir atspoguļojums iekšējās kārtības trūkumam izpausmē, tomēr VIENLĪDZĪBAI Debesīs bija jābūt izpaustai arī Blīvajā plānā, jo priekš Manis nav starpības plānos un tajā informācijā, kas tiek dota no Manis, priekš Manis "kas augšā, tas arī apakšā"!
8. Tādēļ Nākotnes (Dievišķās monarhijas) Paradigma ESMU tagadnes/настоящего Paradigma Tur, Debesīs, jo radot Augstāko PILNĪBU Debesīs, ES nevaru radīt NEPILNĪBU Blīvajā plānā! Telpas izkropļojums vai Blīvajā plānā izpaustā NEPILNĪBA, ESMU atspoguļojums tam, kas katrā cilvēkā bija Radošā Sākumu Sākuma ielikts, kas bez iekšējās pilnveidošanas, bez Dievu GUDRĪBAS Skolas, pārvērta cilvēkus NEPILNĪBAS iznēsātājos, vedošos Pasauli uz katastrofu, jo NEPILNĪBAS Pasaule, bet precīzāk, Garīgās NEPILNĪBAS Pasaule bija nolemta iznīcināšanai kā NEPILNĪBA, radoša NEPILNĪBU Dievu PILNĪGĀ Telpā!
9. Tādēļ Dievvalstības Jaunā pasaule, jau Dievcilvēku pasaule, nevar nest Garīgās NEPILNĪBAS jebkuru izpausmes formu, jo Dievu Pasaules (Telpas) ATJUNOŠANAS process jau sākās, bet tas nozīmē, ka Dievcilvēkiem, pieņēmušiem Dieva priekšā VIENLĪDZĪBU, par savu galveno domnodarbi jāuzskata tikai iekšējā PILNVEIDOŠANA, jo PILNĪBU RADOŠIE ESMU DIEVI vai DIEVCILVĒKI!
10. Jebkuras Manas NODOMRĪCĪBAS pamatā ESMU MĒRĶLIETDERĪGUMS vai KOMPLEMENTARITĀTE, tādēļ cilvēkiem, kuriem ES devu TIESĪBAS LīdzJaunradei ar Mani jāpieturas pie Manas nodomrīcības pamata un citas rekomendācijas Dievs Savai LĪDZĪBAI dot nevar, jo galvenais kritērijs Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme formēšanai Blīvajā plānā ESMU Dievcilvēku LīdzJaunrade ar Dievu, tādēļ LīdzJaunradei ar Dievu jābūt ieliktai Augstākās kārtības Piramīdas pamatā - pamatā Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme!
11. Šodien jābūt atjaunotam vēsturiskajam taisnīgumam (un par to ES runāju jau daudzas reizes) un Hiperborejai, bet tagad arī Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme, jābūt atjaunotai kā jaunās civilizācijas pamatam, visām citām civilizācijām un tautām būs jāatzīst Svētās Krievzemes prioritāte ne tikai uz Planētas, bet arī visā Visumā, kaut vai tādēļ, ka Pamatcivilizācija uz Planētas bija un ESMU Hiperboreji, mūsdienīgā interpretējumā - KRIEVI, saglabājuši sevī Dievu Garu un VIENLĪDZĪBU, pirmie nokāpuši uz Cietības!
12. Dvēseles KRIEVISKUMS ESMU Planētas Nākotne un KRIEVISKUMA atjaunošana ESMU tas Lielais uzdevums, kuru saņēma tagadējā Hiperboreju (Slāvu-Ariju) paaudze, jo neiespējami aizmirst to, kas bija Dieva ielikts viņos, pirmajos, kuri bija un paliek pirmie, jo ES, Tēvs Absolūts, nekad nenomainīšu prioritātes un nekad nenodošu, kuri bija un paliek priekš Debesīm atbalsts Augstākajai Garīgajai kārtībai - Debesu Kārtībai!
13. Jūs, Hiperboreji, jau pieņēmāt PILNĪBU par cilvēces Nākotni un tagad jums, kā arī Man, Tēvam Absolūtan, no tā neaiziet, jo Jauno radošais un saprotošais, ka jebkura kļūda var novest pie Planetāras un pat pie Visuma katastrofas, ESMU Dievs, jo cilvēkam ir tiesības kļūdīties, taču Dievam - nekad! Jaunajai Dievcilvēku PARADIGMAI jau pamatā ir izpratne "PILNĪBA", jo Nākotne ESMU Nākotne bez trūkumiem/изъянов, jo Dievu PILNĪBAS radīta!
14. Jūs jau piegājāt pie robežas, aiz kuras NEPILNĪBAS nav un nevar būt nekad, jūs ieejat Dievu PILNĪBAS Pasaulē un ja jūs pieņēmāt, ka VIENLĪDZĪBA Dieva priekšā ESMU Jaunās Telpas pamats, tad jūsu NEPILNĪBA jau nolemta izlabošanai, bet tas nozīmē, ka jūsu iekšējā EVOLŪCIJA neapstājās un pat tie, kuri vēl šaubās, jau ieskaitīti to sarakstā, kuriem ES, Tēvs Absolūts, dodu TIESĪBAS un šansi/iespējas iesoļot Jaunajā pasaulē, jo tiecošies attīrīties, obligāti attīrīsies, un tiecošies pie Dieva, stāsies blakus Dievam, bet radošais, obligāti kļūs LīdzRadītājs un šī LīdzJaunrade ar Dievu ESMU Velte, kuru saņem tikai tie, kuri TICĪBĀ un MĪLESTĪBĀ!
15. Tādēļ Dievišķās monarhijas PARADIGMA nevar tikt uzcelta bez MĪLESTĪBAS, jo radošais līdzās ar Dievu, tātad LīdzRadītājs, ESMU MĪLESTĪBA, jo Dievs ESMU MĪLESTĪBA , tātad, visi tie, kuri steidzas pie Dieva, kuri sapņo par LīdzJaunradi ar Dievu, ESMU MĪLESTĪBU nesoši, bet MĪLESTĪBU nesošais pats ESMU Dievs un ESMU pamats Dievišķai monarhijai Svētā Krievzeme - tas, kas gaida Planētu un Visumu ne RĪT/RĪTDIEN, bet jau ŠODIEN, jo PARADĪZES Vārti jau priekš Dievcilvēkiem atvērti!
16. Pasaule stāv pārveidošanas priekšvakarā, Pasaule gaida, kad Hiperboreja, Krievija, bet tagad Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, teiks savu IZŠĶIROŠO vārdu, jo šodien cilvēces vēsture rakstās krievu valodā - Dievcilvēku valodā, atjaunojošu šodien visas cilvēces acu priekšā to Telpu, kas vienmēr bija un ESMU Debesīs un bija uz Planētas tanī momentā, kad Dievcilvēki kļuva cilvēki!
17. Nevar pat cerēt uz Nākotni, ja pagātne izbojāta, tādēļ ar Manu Palīdzību jums (Dievcilvēki) būs jāatjauno vēsturiskais taisnīgums un, ņemot uz sevi ATBILDĪBU par Planētu un visu Visumu un ar to pašu priekš visiem Planētas cilvēkie, apstirprināt savas vēsturiskās TIESĪBAS, Manis, Tēva Absolūta, dotas jums būt priekšpostenim visai VIENOTAI civilizācijai, jo Dieva izredzēts, ESMU izredzēts MŪŽĪGI un Hiperborejas, Krievijas, bet tagad Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme, loma, bija Dieva iepriekš noteikta kā Tauta - cilvēces Garīgais Pavadonis!
Tādēļ, lai arī ko runātu citu civilizāciju pārstāvji, Svētās Krievzemes vadošā loma bija Debesīs iepriekšnoteikta, bet Dievs savu lēmumu nemaina, tādēļ Planētas un cilvēces Nākotni ES, Tēvs Absolūts, saistu tikai ar Svēto Krievzemi un ja kāds to nesaprot, tad viņš būs spiests pieņemt Dieva GRIBU, jo Hiperborejas, Krievijas un Svētās Krievzemes vadošā loma šodien un MŪŽĪGI ATJAUNOTA!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
15.08.2014.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-15.08.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.08.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.08.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.08.2014.
 

Skatījumu skaits: 427 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: