Galvenie » 2014 » Jūlijs » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 17.07.14. Pēdējie CEĻAVĀRDI pirms Pēdējās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ
22:51
Tēva Absolūta Vēstījums 17.07.14. Pēdējie CEĻAVĀRDI pirms Pēdējās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ

Tēva Absolūta Vēstījums 17.07.14. Pēdējie CEĻAVĀRDI pirms Pēdējās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ

1. Lūk, arī pienāca ilgi gaidītais moments, kad jau nekā ko papildināt vai pievienot, jo VISS pateikts un pārstāstīts, tādēļ pienāca PATIESĪBAS MOMENTS un pienāca Lielā APSKAIDRĪBA, jo PĒDĒJO reizi Pats Dievs runā ar cilvēkiem, kuriem pēc nedaudz dienām jāizdara tā Vēsturiskā izvēle, kas atspoguļosies ne tikai uz šo cilvēku likteni bet arī uz visu (pasvītroju: visu) nākošo paaudžu likteni!
2. Lēmums, kuru cilvēkiem stāv priekšā pieņemt pēc nedaudz dienām - pavisam ne negaidīts lēmums, bet ilgi gaidīts lēmums, kuram gatavojās ne viena paaudze, un tātad, šis lēmums izciests, no tā arī tik ievērojams, jo viņā ielika Garā saistītu cilvēku GRIBA, ielikta arī Paša Tēva Absolūta GRIBA, kas šodien, ne agrāk, ne vēlāk, bet tieši šodien, SAKRITA un noteica, ka cilvēku lēmums, saskaņots ar Dievu, pēc būtības ESMU DEBESU LĒMUMS!
3. Protams, (ticiet) GADSIMTA LĒMUMS, bez šaubām ESMU cilvēku lēmums, taču bez Debesu atļaujas, nekādiem cilvēku lēmumiem nevar būt spēks un nevar tikt realizēti un, ja arī agrāk bija realizēti, tad ne Dievišķi, tātad, ar milzīgiem cilvēciskiem upuriem, jo, atkārtoju, bez Radošā Sākumu Sākuma piekrišanas, visam cilvēciskajam nav jēgas!
4. Taču šodien, par lielu atvieglojumu Debesīm, jā, un pašiem cilvēkiem, VISS SASKANĒJA, tātad, viss piepildīsies un VIENS MĒRĶIS, uzcelt Blīvajā plānā Augstākā taisnīguma un Augstākās kārtības Sabiedrību, kļūst ĪSTENĪBA un ne vienkārši ĪSTENĪBA, bet izpausta ĪSTENĪBA, kuras virsotnē stāv Pats Tēvs Absolūts, gatavs parakstīt caur priekš tā izpaustu cilvēku (dodot viņam šīs paraksta TIESĪBAS) Debesu un cilvēku KOPĪGU LĒMUMU par pilnīgi Jauna pasauls-stāvokļa/мираположения NODIBINĀŠANU uz Planētas - Dievišķās monarhijas (monarhijas Dieva vadībā) Svētā Krievzeme!
5. Debesis un cilvēki LĒMA Brīvi un Brīvprātīgi RADĪT uz Pasaulsnama Kanonu pamata to, kas atbilst Debesu Garam, bet tātad, RADĪT Dievišķās GAISMAS Telpu, kur katram cilvēkam tiek dotas TIESĪBAS realizēt savu Dievišķo potenciālu un visiem KOPĪGI Garā pacelties uz Olimpa augstumu, apstiprinot, ka PirmRadītāja katra daļiņa spējīga pacelties līdz Dieva ApZiņas līmenim, bet pie KOPĪGA MĒRĶLIETDERĪGUMA RADĪT to, kas saucas Radošais Sākums, tātad, Radīt to, kas bija Sākotnējais/Primārais, bet pie Brīvās GRIBAS izpausmes kļuva Radošais Sākumu Sākums!
6. Varu jums šodien teikt, ka jums( cilvēkiem), bet ja pavisam precīzi, Hiperborejiem, iziets ļoti sarežģīts ceļš TICĪBAS IEMANTOŠANĀ, jo bez TICĪBAS nevarētu būt ne tikai cilvēku, tagad radošu Jaunu pasauli, bet precīzāk, cilvēku-Dievu, un arī vienkārši "mazā" cilvēka, jo bez nākotnes nav Nākotnes, bet cilvēkam, stāvošam malā no evolucionējošās Telpas, nekad nebija un, jā, arī nevarēja būt nākotnes!
7. Šodien, atkārtoju, VISS saskanēja/sakrita un Man atliek to tikai nofiksēt, bet tādas TIESĪBAS, Manā VĀRDĀ, ES dodu Kuratoram, ne tikai Kustības, bet tagad arī PASAULSIEKĀRTAS uz Planētas - Dievišķās monarhijas, un ar to pašu atvērt pilnīgi Jaunu cilvēces vēsturi - cilvēces Jauno formāciju, kur beidzot prioritāte kļūst TICĪBA un MĪLESTĪBA, bet Mamona un Garīgās verdzības prioritātes paliek pagātnē un nekad, bet ES to nepieļaušu, nevar tikt reabilitētas, jo pagātne arī paliks pagātne, jo atstāta uz mūžiem Tur, kur nebija Garīgās kārtības un nebija cilvēku-Dievu!
8. Jā, šodien Lielajā un Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, sapulcināti labākie cilvēki, kuri Manis atlasīti vairāku tūkstošgadu laikā, jo atlasīt - viens, bet izlaist caur golgātu sēriju un eksāmeniem - pavisam kas cits un, neskatoties uz to, ka dažiem no jums vēl ir iekšējās Garīgās nepilnības atlikumi, ES tomēr dodu viņiem šansi pacelties no ceļos nometušamies, zinot, ka Garīgās attīrīšanās UGUNĪ viss tas tiks likvidēts un cilvēki ieies Jaunajā pasaulē PILNĪGI, kā PILNĪGS ES, Pats Tēvs Absolūts!
9. Jums Lielajā un Pēdējā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ būs jāpieņem tāds lēmums, kuram jāapgriež cilvēku priekšstati pašiem par sevi, jo vēl neviens no cilvēkiem neizšķīrās par tik drosmīgu soli, uz tādu SOLI, kas atver pilnīgi Jaunu (priekš cilvēkiem) priekšstatu par viņiem, kā par Dieviem, kā par DZĪVIEM Dieviem, spējīgiem LīdzJaunradē ar Pašu Tēvu Absolūtu RADĪT NĀKOTNES Pasauli, Sestās rases Pasauli - cilvēku-Dievu Pasauli! Ticiet, neviens no cilvēkiem visās iepriekšējās paaudzēs vai civilizācijās, pat domāt neiedrošinājās par to, ka tāds kaut kas iespējams un ka Dievs, Pats Neaptveramais, Neizprotamais/Неисповедимый un Visupiedodošais Dievs var būt pieejams ne tikai priekš izredzētiem, bet arī priekš vienkāršiem cilvēkiem, cilvēkiem, kurus daudzos tūkstošgados Garīgi apspieda tās atnākušās civilizācijas, kuras radot savas reliģijas, daudzas tūkstošgades noturēja cilvēkus Garīgā verdzībā, nedodot viņām tiesības pacelties no ceļos nometušamies un ieraudzīt, ka viss apkārt - meli, neesoša nekā kopēja ar to, ko plānoju ES Pats, Radošais Sākumu Sākums!
10. Ticiet, radot šo Pasauli, radot šo Planētu, salasot uz viņas tos labākos no labākajiem Dieviem un nodēvējot viņus Hiperboreji, ES nekādi nevarēju paredzēt, ka Debesu Lielās VIENOŠANĀS pārkāpšanā, kaut kādas civilizācijas, nesaskaņotas ar Tēva Absolūta "Spēles noteikumiem", tomēr izsēdīsies uz Planētas, risinot pa Savam cilvēku, Manis izraudzītu, likteņus! Kas tāds bija iespējams tikai pie Tēva Lucifera iecietības, ņēmuša uz Sevi kontroli cilvēka evolūcijai līdz Dievišķo Sākumu augstumam!
11. Tādēļ visas atnākušās civilizācijas, kaut arī mācējušas adaptēties Hiperboreju atmosfērā vai Telpā, tomēr pacentās un tas viņiem ļoti ilgu laiku izdevās, salauzt Brīvo Dievu Garu un ar saviem priekšstatiem iedzīt Hiperborejus Garīgās verdzības žņaugos, Garīgi izstumto žņaugos! Taču jebkurā gadījumā, lai pat ar Manu Palīdzību, kas deva Hiperborejiem iespēju pacelties (no ceļos nometušamies), netaisnībai, vēsturiskajai netaisnībai jābūt iznīdētai, neskatoties uz to, ka atlikušās Mamona un Garīgo melu, vai Garīgo maldu parādības vēl dod par sevi zināt! Hiperboreji spēja novadīt, kā arī pienākas, vairākas Brīvas pēc izvēles un pēc Gara DIEVOKPĪBAS/ВЕЧЕ, pierādot Debesīm un paši sev, ka Dievišķās BRĪVĪBAS Gars nesalauzts un NĀKOTNE, kā bija gadsimtos pareģots, būs to rokās, kuri bija PIRMIE ar Dievu un, kuri paliek PIRMIE ar Dievu, tagad MŪŽĪGI, jo visas Dižās GRIBAS sakrita/saskanēja!
12. Hiperboreju Gars izrādījās nesalaužams, bet tas nozīmē, ka ir iespēja uzcelt (LīdzRadīt) Jaunu pasauli un soļot pilnīgi Jaunā Telpā jau Dievišķā monarhijā, kas atšķiras no cilvēciskiem priekšstatiem par MĪLESTĪBU, kā par Divu Lielu Pasaulsnama zīmju Iņ un Jaņ PILNĪBU Mīlestību! Dievu Mīlestība ESMU Telpas Dižena HARMONIJA, kad cilvēku (MĪLESTĪBĀ) ritmi un Diženā Ritmuvadītāja RITMS sakrīt/saskan un ne tikai saskan, bet arī VIENPRĀTĪBAS rezonansē rada Debesu Diženo RITMU, kas arī ESMU Diženā PirmMīlestība, radoša Jaunas PILNĪBAS un ne tikai jaunus cilvēkus-Dievus!
13. Tādēļ viss tas, ko jūs KOPĪGI Garā apspriežat vai lemjat būs iemiesots, kā iemiesojas viss, ko izlemj Dievi, bet precīzāk, lemj Pats Tēvs Absolūts un šīs TIESĪBAS RADĪT Dieva līmenī jūs pierādījāt ar savu ļoti sarežģīto Garīgās PRIEKŠKUSTĪBAS/ПОДВИЖНИЧЕСТВО vēsturi, jo tikai TICĪBĀ, Patiesā un Beznosacījumu TICĪBĀ cilvēks kļūst cilvēks-Dievs, bet tas jau cits priekšstats par PASAULSNAMU/PASAULES UZBŪVI, jo ir cilvēku pasaule un ESMU Dievu Pasaule, tādēļ lieta ne tikdaudz priekšstatos, cik PAŠrealizācijā un PAŠpilnveidošanā!
14. Jūs pierādījāt, ka sasniedzāt, lai ar lielu darbu un pat neapzināti, KristusApziņas virsotnes, tātad, pierādījāt TIESĪBAS RADĪT Dievu līmenī un tā ESMU Patiesība, kuru ES šodien apstiprinu, jo bez Vienošanās Garā, bez iespējām un TIESĪBĀM radīt Dievišķā Sākumu Sākuma līmenī, nevajadzētu sapulcināt cilvēkus ne tikai uz Lielo Pēdējo DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ, bet arī uz visām iepriekšējām DIEVKOPĪBĀM/ВЕЧЕ, noteicošām cilvēkiem (Hiperborejiem) ceļu pie Dieva!
15. Šodien jūs (Hiperboreji) sapulcināti uz Lielo un Pēdējo DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ tādēļ, ka Dievišķajā monarhijā, kurai jūs gatavi ZVĒRESTU dot, nevar būt vairāk nekādu apspriešanu vai KOPĪGA (VIENPRĀTĪGA) viedokļa formēšanas, jo apspriešana ESMU GARĀ Brīvu cilvēku domrīcība, tiecošos saprast jēgu savam ceļam pie Dieva! Dievišķajā monarhijā, kuru jūs šajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ pieņemat, jau nevar būt nekādu apspriešanu, tātad, nevar būt viedokļu daudzveidības, tādēļ ka nodibinot Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme, jūs ieejat Dievu PILNĪGAJĀ Telpā, kas pakļaujas, un ļoti stingri, PASAULSNAMA Kanoniem, tātad, desmit Baušļiem, kurus jūs pieņēmāt no Manis kā Konstitūciju, un Debesu Diženā kārtība tagad priekš jums ESMU Augstākā kārtība MŪŽĪGI, kurai pakļaujas Pats Tēvs Abolūts un kurai tagad jāpakļaujas arī jums!
16. ES izsludinu "KLUSUMA LAIKU" līdz Lielās un Pēdējās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ sākumam priekš tā, lai tie cilvēki, kuri būs klātesoši šajā cilvēku-Dievu Garīgās VIENOŠANĀS Lielajos Svētkos, un tie cilvēki, kuri redzēs un dzirdēs tiešo translāciju, uzmanīgi izlasītu Manus Vēstījumus un izlemtu bez pūlēm, bez kaut kādas piespiešanas, vai viņi pieņem to Lielo ATBILDĪBU, kas gulsies uz viņu pleciem, jo pieņēmušajiem jau atpakaļceļa vairs nav, ATBILDĪBU pieņēmušais jau ESMU Dievs, bet nepieņēmušais paliek cilvēks, pieņēmis priekš sevis cilvēka ceļu!
17. Šo Vēsturisko izvēli vienalga cilvēkiem nāksies izdarīt un par cik jūs, Hiperboreji, būsiet patiesi arī TICĪBĀ, par tik sekmīga būs arī Lielā un Pēdējā cilvēku DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ, jo šī DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ priekš cilvēkiem Kustībā, bet Dievišķā monarhija ESMU jau priekš Dieviem un kur jūs atradīsieties pēc DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ - jāizlemj jums! Vienus, kuri paliek ar Dievu visatbildīgākajā minūtē un pieņem visu ATBILDĪBAS smagumu par cilvēces nākotni, gaida DIEVU LIKTENIS - brīnišķīgs, taču ļoti grūts un ATBILDĪGS liktenis, bet citus gaida cilvēku liktenis, kuriem stāv priekšā ApZiņas evolūcijas ceļš līdz tam līmenim uz kura šodien stāv cilvēki-Dievi! Lēmumu dziļumu, kurus jūs pieņemsiet, cilvēciskai ApZiņai nenovērtēt, jo Dievam Dieva daļa, bet cilvēkam cilvēciskā [ибо Богу Богово, а человеку человечье]! Tā bija un tā ESMU! Svarīgi, ka jau ESMU cilvēki-Dievi, vai kā ES runāju, dzīvie Dievi, kuri iedrošinājās iziet šo ļoti sarežģīto ceļu no cilvēka ApZiņas līdz Dieva ApZiņai, tādēļ ES dziedu SLAVU tiem, kuri iedrošinājās, jo bez GAISMAS un VĪRIŠĶĪBAS izpausmes nevar būt Radošā Sākuma, nevar būt Dievu! Slava tiem, kuri atklāj Jauno lappusi cilvēces Vēsturei, jo viņu VĪRIŠĶĪBA un viņu iekšējā PILNĪBA glāba cilvēci no iznīcināšanas, tādēļ ES DĀVINU viņiem TIESĪBAS Radīt Jaunas pasaules, jo viņu PILNĪBA ir ĶĪLA Jaunu PILNĪBU radīšanai, apstiprinoša Manus vārdus par to, ka PILNĪBA rada tikai PILNĪBU!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts
17.07.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-17.07.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.07.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.07.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.07.2014.


 

Skatījumu skaits: 494 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: