Galvenie » 2014 » Augusts » 23 » Tēva Absolūta Vēstījums 21.08.14. Monarhija
12:34
Tēva Absolūta Vēstījums 21.08.14. Monarhija

Tēva Absolūta Vēstījums 21.08.14. Monarhija

1. Monarhija, bet jo vairāk Dievišķā monarhija, vispirms (runājot jūsu valodā) ESMU Dieva VARA, tātad, ESMU DIEVVALSTĪBA/БОГОДЕРЖАВИЕ, un tā ESMU Planētas, Visuma un Varenā KOSMOSA un, protams, cilvēku vadība no Paša Dieva un nekādu citu varu vai vadību nevar būt, pie tam, šī Dieva vadība izplatās ne uz kaut kādu noteiktu laika periodu, bet tagad UZ MŪŽIEM/НАВЕЧНО!
2. Iespēja vadīt Planētu un cilvēci (cilvēkus) kā tas bija agrāk (iepriekšējās civilizācijās), tagad tiek atcelta, tādēļ ka cilvēki izpildīja Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas noteikumus un ne tikai izpildīja, bet arī, izejot visas Elles mokas, visas Blīvā plāna Golgātas, pierādīja, ka Augstākā Saprāta daļiņa var kļūt VESELUMS, un šis pierādījums atrisināja Debesu NEITRALITĀTES problēmu, jo jūsu (cilvēku) lēmums, vai jūsu pierādījums, atrisināja "TICĪBAS un NETICĪBAS" Debesu STRĪDU par labu TICĪBAI un arī UZ MŪŽIEM!
3. ES novērtēju jūsu VAROŅDARBU un tagad palīdzu jau jūsu lēmumā, lai arī ne mūžīgā, taču Garīgās izaugsmes problēmā, jo jūsu VienPrātība vai KOPĪBA Garā priekš Manis, priekš Debesīm, ir izšķiroša. Priekš jums jau, priekš sabiedrības, bet precīzāk, priekš Augstākā taisnīguma un Augstākās kārtības Telpas radīšanas, tas nepietiekami, tādēļ nepieciešams rūpīgs darbs formēšanai cilvēkos, viņu Garīgās PILNĪBAS ApZiņā, bet Manā izpratnē - pazaudētās visu cilvēku VIENLĪDZĪBAS Dieva priekšā sasniegšanā vai atgriezšanā, ko jums (cilvēkiem) bez Manas Palīdzības jau neatrisināt!
4. Tādēļ Dievišķās monarhijas formēšana, šodien ESMU cilvēku un Dieva VIENOTA/ЕДИНЫЙ nodarbe un tā, visdrīzāk, svarīgāka priekš jums kā priekš Manis, jo Debesu NEITRALITĀTE, atkārtoju, saujiņas Domubiedru (LīdzRadītāju) atjaunota un atjaunota MŪŽĪGI, taču, lūk, atjaunot Augstākās kārtības NEITRALITĀTI starp (iekšēji/внутри) cilvēkiem - uzdevums sarežģīts, taču ne priekš Manis, bet tikai priekš jums pašiem, jo dzīvojiet ne Gara vienlīdzībā, bet otrādi, Haosā, priekš sevis "glābšanai" ņemot vārdus "cik cilvēku, tik arī viedokļu"!
5. Taču jāsaka jums, ka šie vārdi pavisam ne glābjoši, bet drīzāk postoši, jo ved uz Haosu, uz lielu daudzumu priekšstatu par Dievu, tātad, uz lielu daudzumu reliģiju un, galu galā, ne pie VIENA DIEVA, bet pie daudzdievības, kas priekš cilvēkiem nāvējoši, jo sapulcēties VIENĪBĀ bez vieniem priekšstatiem, vienkārši neiespējami, vēl vairāk, daudzdievība ir pamats varas uzurpatijai un to izredzētībai, kuri stāv pie sākotnes/истоков vieniem vai otriem priekšstatiem par Dievu!
6. Tādēļ jebkurš mēģinājums izveidot vai atgriezties pie patiesiem Dievišķās izcelšanās Sākumiem, pie visu Planētas cilvēku VIENLĪDZĪBAS, vienmēr, visos laikos, beidzās traģiski, ar nāvējošu iznākumu priekš tiem, kuri iedrošinājās meklēt cilvēces Sākotni, cerot atrast to VIENĪGĀ DIEVĀ, VIENĪGĀ Radošā Sākumu Sākumā!
7. Cilvēces vēsture, daudzgadsimtīga vai tūkstošgadīga, tikai apstiprina, ka VIENOŠANĀS Garā kā nebija tā nav, tātad, cilvēkiem bez Manas Dalības atgriezt sev NEITRALITĀTI un Dievu VIENLĪDZĪBU nav nekādu izredžu/шансов, to Dievu, kuri ar sevi formēja pirmos cilvēkus, precīzāk, Dievcilvēkus, kuros VIENLĪDZĪBA un pirmo un pēdējo neesamība bija asinīs, jo nokāpuši no Debesīm, citādi domāt nevarēja, atkārtoju, sevī to nesot no Sākotnes, tātad, no Dievu Olimpa, kur visi vienlīdzīgi, bet Taisnīgums un Mīlestība bija un ESMU dabisks Tēvu-Pamatlicēju stāvoklis!
8. Šajā Pasaulē nevar būt miera bez Dieva! Jūs paši to pierādījāt, jo Haoss uz Planētas plaukstošs ne no Dieva, bet no cilvēkiem, kuri aizmirsa savu izcelšanos, vai kāds ļoti ieinteresēts palīdzēja cilvēkiem aizmirst, kas viņi un priekš kam izpausti Blīvajā plānā! ES, protams, runāju par Luciferu, jo Viņš, kā Dižens Skolotājs, pacentās Blīvajā plānā radīt - ne izveidot, bet tieši radīt - no cilvēkiem Garīgus vergus, kuri līdz šim brīdim pieņem nevienlīdzības un varas beznosacījumus!
9. Varu jums teikt, ka cilvēku atzīta varas klātbūtne, tātad, netaisnība visā, bija liktenīga kļūda, kuru cilvēku ApZiņā spēja iedēstīt Tēvs Lucifers! Taču galvenais, ka tas gadījās tikai ar cilvēku piekrišanu, jo šinī pasaulē atnākušie necilvēki (ES runāju par pienākušajām/пришлых civilizācijām) nevarēja zināt Dieva cilvēku RADĪŠANAS vēsturi, jā, un radīšanas, kā tādas, nebija, bet bija Dievu nokāpšana uz Cietības!
10. Garīgie vergi - tie jau ne cilvēki, Manā izpratnē, un, protams, pavisam ne tie, kuri jau vienreiz bija Dievi, lai paceltos un pierādītu, ka visi cilvēki Dieva priekšā vienlīdzīgi, jo šos vārdus izteikt vergam vienkārši neiespējami, jo viņa ApZiņa, Garā salauzta cilvēka ApZiņa, neatbilst Dievcilvēka, nokāpuša uz Cietības, ApZiņai!
11. Tādēļ, Manis piedāvātais pamatojums cilvēku LīdzJaunradei ar Dievu, ir Mans lēmums, ir Manas GRIBAS izpausme, palīdzēt cilvēkiem atgriezties pie Dievišķās Sākotnes, jo, atkārtoju, bez Manas Palīdzības, bez Manas Dalības, jums nevienlīdzības, Mamona augstmanības/верховенства problēmu neatrisināt, jo cilvēku Dvēselēs ļoti cieši sēž verga bailes, to bailes, kuriem grūti pacelties no ceļos nospiestiem. ES redzu katru reizi, kā pēc visu DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ beigām, visiem Garā Vienošanās Svētkiem, cilvēki-Dievi nolaižas līdz cilvēku līmenim, pierādot, ka cilvēki, bet viņi uz Planētas vairākums, vienalga, paliek vergi, kuriem KOPĪBU Garā nesasniegt bez Manas Palīdzības!
12. Pat tagad, kad viss izkārtojas kā vajag un cilvēces likteņa svārsts nosvērās (ne bez Manas Palīdzības) uz Garīguma (Garīguma atgriezšanās) pusi un, kad ES, Tēvs Absolūts, atklāti demonstrēju Savas simpātijas un Savu atbalstu tiem, kuri, kā liekas, paceļoties no ceļos nospiestiem, tomēr, sevī glabā verga bailes un tik daudz šaubu, ka, ja ne Mana tieša Palīdzība, tad uz Planētas Gara verdzība paliktu MŪŽĪGI!
13. Atkārtoju: tagad, kad Dievu NEITRALITĀTE, pateicoties Hiperborejiem, bet mūsdienīgi - Krieviem pēc Gara, atjaunota, ES nevaru jūs atstāt bez atbalsta! ES Sev izvirzīju uzdevumu atjaunot Blīvajā plānā NEITRALITĀTI līdzībā Debesīm un uzcelt GARA PILNĪBAS PIRAMĪDU, kāda ESMU Debesīs un gribu cilvēkiem pierādīt, ka viņi tomēr Dievi un jābūt Dieviem, jo bija radīti pēc līdzības Man, bet Mana līdzība nevar būt Gara vergs nekad!
14. Protams, jūsos vēl tikdaudz NEPILNĪBAS, ka bez Manis jums Blīvajā plānā Dievišķo monarhiju neatjaunot, taču ES redzu, bet tagad arī asi sajūtu, ka jūs domājiet un radiet, ja nu vēl ne kā Dievi, tad precīzi jau vairs ne kā cilvēki! ES apstiprinu, ka jūsu vēlēšanās, bet tagad arī aktivitāte, vienalga, paveiks savu lietu, bet pie Mana atbalsta, viss izdosies kā vajag un noteiktajā laikā Pasaule kļūs Dievu Pasaule, tātad, kļūs Dievvalstība Blīvajā plānā!
15. Šodien, kā vēl nekad, jums jāsaprot, ka jūsu... (ратном ?) VAROŅDARBĀ TICĪBAS iemantošanā, jūs neesat vieni, jūs ar Dievu un tagad ES Pats atbalstu tos, kuri pēc Mana uzskata, izgāja attīrīšanas Garā Golgātas un pārsoļoja robežu starp cilvēku un Dievu, tātad, nekad nenodos Dievu, nenodos Dievišķo monarhiju! Tādēļ, RADĪŠANA visā Pasaulē Augstākā taisnīguma un Augstākās kārtības Telpas pamatus, ESMU tas, ko MUMS (jūs un ES, Tēvs Absolūts) būs JāIzveido/JāRada Blīvajā plānā par mācību vienkāršiem "mazajiem" cilvēkiem, ka Pasaule un Taisnīgums bez Dieva, bez VIENĪGĀ Dieva, NEIESPĒJAMI/НЕВОЗМОЖНЫ!
16. Priekš jums un priekš Krievzemes vārdi "dari kā Es" ESMU glābšana, jo cilvēki, bet tagad arī Dievcilvēki, valsts divu okeānu robežās ar nosaukumu Svētā Krievzeme, ESMU tā, kas glābs Pasauli un kas apvienos visus Planētas cilvēkus Garā! Cilvēcei vairs nav ceļa atpakaļ, bet ESMU ceļš, kuru iet Hiperboreja, iet Krievzeme, iet Dievišķā monarhija Svētā Krievzeme, jo Nākotne ESMU VIENS un VIENĪGĀ, jo to vada Pats Tēvs Absolūts un Mana klātbūtne starp tiem, kuri bija pirmie un palika pirmie UZ MŪŽIEM, ESMU garantija tam, ka VISS PIEPILDĪSIES!
17. Atkārtoju: TICIET, un PIEPILDĪSIES, tādēļ, ka MĒS (jūs un ES, Tēvs Absolūts) sasniedzām VIENOTĪBU Garā, bet tas nozīmē, ka Mana NĀKOTNE ESMU arī jūsu NĀKOTNE, jo jūs pierādījāt, ka VIENOŠANĀS Garā ESMU Veseluma sasniegšana! Bet VESELUMS - VIENS uz visu Visumu - ESMU ES, PIRMRADĪTĀJS, dāvājošs tiesības būt blakus Dievam tikai tiem, kuri pierādīja paši sev, ka visi Dieva priekšā vienlīdzīgi, bet tas nozīmē, pierādīja, ka nav starp cilvēkiem pirmo un pēdējo! Dievišķā monarhija ESMU auglis Dievcilvēku un Tēva Absolūta kopīgai Radīšanai, nesoša sevī Pasaulsēkas saskaņotību un pilnību, tātad Diženais VESELUMS tagad ESMU MŪŽĪGI!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
21.08.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-21.08.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.08.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.08.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.08.2014.

 

Skatījumu skaits: 384 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: