Galvenie » 2015 » Marts » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 27.02.15. Atjaunošanās Pavasaris
23:41
Tēva Absolūta Vēstījums 27.02.15. Atjaunošanās Pavasaris

Tēva Absolūta Vēstījums 27.02.15. Atjaunošanās Pavasaris

1. Šajā Pasaulē nav nekā pastāvīga un, lai šī, kā šķiet, paradoksālā frāze, neizraisa jūsu izbrīnu, jo "VISS PLŪST, VISS IZMAINĀS" un šis process izteikts vārdos, kuri saprotami ne tikai Man, Tēvam Absolūtam, bet arī Jaunā laikmeta - MEGApārveidošanu laikmeta cilvēkiem un tas skan ļoti spilgti: MŪŽĪGĀ EVOLŪCIJA!
2. Ne velti priekš tā, lai pavirzītu cilvēkus uz pareizu šo vārdu uztveri, apstiprinošu Mūžīgu kustību, ES sagatavoju priekš jums četrus gadalaikus, kad Mūžīgo evolūciju, Mūžīgo kustību un Mūžīgo atjaunošanos, visas Pasaules tautas saista ar Pavasari, ne tikai ar Dabas atjaunošanos, bet arī Gara un šo Gara pacēlumu sajūt pat NETICĪBAS cilvēki, jo Gars ESMU Radīšana, ESMU Liela CERĪBA uz Nākotni!
3. Pasaule spējīga uztvert šo Gara kustību (pacēlumu) uz Debesīm, jo atjaunošanās, pēc būtības, ESMU pacēlums uz APSKAIDRĪBAS svinību iekšējo stāvokli un tas arī ESMU RADĪŠANAS spēju iekšējās atjaunošanās Pavasaris, Manis ielikts katrā Savā Līdzībā!
4. Pasaule, sevišķi tagad, sasniegusi NETICĪBAS kritisko masu, jau prasa kardinālu atjaunošanos un šis Dvēseles kliedziens katrā cilvēkā sajūtams sevišķi asi, jo netaisnība, morāles un tikumības krišana pretrunā tam, kas Manis ielikts katrā cilvēkā, kā Dieva Projekcijā Blīvajā plānā!
5. Šī Gara iespēju un Blīvā plāna realitātes Lielā pretruna, daļu cilvēku bīda Mamona skavās un vēl lielākā netikumībā, bet daļu cilvēku bīda pie Dieva un tas, ka trīsdesmit procenti planētas iedzīvotāju meklē savu ceļu pie Dieva, tieši pie Dieva, bet ne pie reliģijām, ir apstiprinājums tam, ka ESMU Liela CERĪBA ne tikai uz glābšanu, bet arī uz Lielu Garīgu atjaunošanos!
6. Pasaule var būt glābta, Pasaulei jābūt glābtai un šie trīsdesmit procenti Planētas iedzīvotāju esmu tam pierādījums! Pasaule būs glābta (un ES to precīzi zinu) to cilvēku, kuri uzticas ne tikai Man, bet arī sev, jo ESMU Dieva GRIBA un ESMU Dieva Līdzības GRIBA un, ja šīs divas GRIBAS sakrīt, tad nav spēka, kas varētu stāties pretī Dieva Gara un Viņa Diženās Līdzības VIENOTĪBAS spēkam, apzinājušos savu CĒLUMU un LīdzJaunradi Vienam mērķim, cilvēces glābšanai un viņas atbrīvošanai no Blīvā plāna NEPILNĪBU draņķībām!
7. Var runāt cik vēlas par glābšanas iespējām, par evolūcijas procesiem, bet Mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS procesu neapturēt, jo ESMU vēl Lielo Pārmaiņu Laiks, kad cilvēkiem, beidzot, jāizpauž sava GRIBA un, par spīti Tumsas spēkiem, jāpierāda, ka Dieva Diženā Līdzība spējīga radīt PILNĪBU, to Gara PILNĪBU, kas arī bija Dieva novēlēta tiem, kuriem jāpierāda, ka evolūcija ESMU Mūžīgā PILNVEIDOŠANĀS!
8. Ļoti svarīgi, lai ne atsevišķas personības, lai arī Lielas personības (Būtnes) saprastu un pieņemtu Mūžīgās evolūcijas Kanonu, bet tautas, asins saitēm vienotas, saprastu, ka Augstāk par asins saitēm ESMU LīdzJaunrades Diženais Gars un tieši viņš, bet ne Matērija, ESMU tas, kurš sagaida cilvēci pēc MEGAvēsturiskām Pārveidošanām ne tikai uz Planētas, bet arī Visumā!
9. Lūk, šeit arī jāizpaužas tautai, tam Gara EGREGORAM, kurā vēl Dabas saglabāta, bet precīzāk, Manis, Tēva Absolūta, tā Garīgā šķīstība/девственность, kas tik ļoti izdala/выделяет cilvēkus-Dievus no cilvēkiem, jo Dižas Līdzības Gars ESMU priekštecis Lielai APSKAIDRĪBAI Garā, kas saglabājas tikai nokāpušos no Debesīm priekš tā, lai kļūtu cilvēki un priekš tā, lai cilvēki-Dievi kļūtu Dievi, pierādot, ka Mūžīgā evolūcija ESMU Mūžīgi augšupejošais process uz Dievu bezgalīgo PILNVEIDOŠANOS!
10. Var runāt par dažādām Pasaules tautām, atzīmējot viņu iekšējo PILNĪBU un augstu morāli Blīvajā plānā, Taču ESMU viena Tauta, ESMU viena Teritorija, kur Dievu PILNĪBAS Gars tika saglabāts kā pamats cilvēces nākotnes ASNAM! Šis Lielās PAKLAUSĪBAS pirmradītais stāvoklis bija šīs tautas saglabāts ideālā stāvoklī un, lai arī citas tautas ar nosodījumu raugās Krievijas, bet tagad Svētās Krievzemes virzienā, taču tikai Man saprotamas šīs ciešanas Tautai, kuras uzdevums bija cauri gadsimtiem un tūkstošgadēm iznest Dievu, nokāpušu no Debesīm, Garīgo šķīstību/девственность!
11. Nav priekš cilvēkiem nekā tīrāka un svarīgāka, kā Dievu PIRMRADĪTAIS Gars un šis Gars ļoti grūti izpaužas Blīvajā plānā un, vēl vairāk, Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas ietvaros, Tēva Lucifera kontrolē, izpaust šo Dievu CĒLUMU bija vienkārši neiespējami, jo Viņa radītā pārbaužu sistēma, bet precīzāk, Golgātu un vilinājumu, izslēdza jebkuru mēģinājumu pacelties no ceļgalos nospiestā Garīgās verdzības!
12. Un tikai tagad, kad ar cilvēku-Dievu palīdzību tika atjaunota Debesu Neitralitāte, parādījās Lielās atjaunošanās iespēja, kas, vienalga, grūti pieņemama cilvēkiem, kuri tūkstošiem gadu atradās zem Garīgās verdzības spiediena! Pasaule ļoti asi uztver gadsimtos iesīkstējušo Laba un Ļauna pretestību, un tas, kas notiek Pasaulē (ES runāju par kariem, reliģiskiem kariem) ESMU tā atspoguļojums!
13. Taču Pārmaiņu Laiks vienalga pienāca un ne no tā, ka kari posta Gara PILNĪBU, bet no tā, ka ESMU Mūžīgās evolūcijas Kanons un ESMU Mūžīgā augšupejošā kustība uz Dievu PILNĪBAS Virsotnēm! Grib to cilvēki vai nē, taču Pavasarīgā atjaunošanās vienalga sākas un sākas arvien noteiktāk, jo cilvēki-Dievi, saglabājuši, kā ES teicu, Garīgo šķīstību, jau pieņēma uz sevi atbildības KRUSTU un nekas nevarēs apturēt viņus šajā Dievišķās PILNVEIDOŠANĀS DOMRĪCĪBĀ!
14. Jā, protams, ESMU tehniski ļoti attīstītas valstis, taču nākotne, vienalga, ne aiz viņām, kaut vai tādēļ, ka LīdzJaunrades iespējas ar Dievu, nevar pat salīdzināt ar to, ko var piedāvāt cilvēciskais saprāts! ES gribu atkārtot vienu frāzi, kas bija Manis sen teikta un, kurai uzmanību pievērst varēja tikai tie, kuri ar Dievu Dvēselē, bet runāju ES par to, ka CILVĒKS VĒL NEPAZĪSTAMS CILVĒCEI, domājot ar to, ka cilvēkā-Dievā, nokāpušā no Debesīm, ieliktas, bet precīzāk, saglabājās unikālas iespējas RADĪT Tēva Absolūta līmenī!
15. Šodien Pasaule uz visrevolucionārāko Pārveidojumu robežas un šīs izmaiņas nemaz nav saistītas ar Blīvo plānu un, jo vairāk, ar izmaiņām sabiedriskās attiecībās, - ES runāju par tām izmaiņām, kas notiks cilvēku ApZiņās, Dvēselēs, pieņēmušu MEGAvēsturisko pārveidošanu Dievišķo neizbēgamību, Pasaulesēkas struktūras un kārtības nosacītu!
16. Nav cilvēka, bet jo vairāk, cilvēka-Dieva ārpus Pasaulesēkas! Jāsaprot un jāpieņem, ka cilvēks, kā Dieva Dižā Līdzība, ESMU Pasaulesēkas daļa un, ja Pasaulesēka pakļauta Kanoniem, noteicošiem Visuma Mūžīgo evolūciju, tad arī cilvēks pakļauts tiem pašiem Kanoniem, tātad cilvēkiem ir tikai divi ceļi Mūžībā un, pirmais no tiem, ESMU Mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS ceļš līdz Tēva Absolūta augstumiem, vai ceļš pie Dieva! Taču ESMU arī cits ceļš - ceļš no Dieva, tātad, ceļš nebūtībā, jo NEPILNĪBA nevar eksistēt PILNĪBAS Telpā, kas no Dieva Radīta!
17. Iestājas, un to ļoti drīz sajutīs visi Planētas cilvēki, Visuma (Pavasara) atjaunošanās periods, un pirmie to sajutīs tie, kuri saglabāja, kā ES teicu, Dievu Garīgo šķīstību, nokāpušu no Debesīm, jo viņiem lemts pirmajiem ieiet Gara PILNĪBAS Pasaulē, Pasaulē, Mūžīgās evolūcijas vai Mūžīgās augšupejošās kustības nosacītā, līdz Dieva PILNĪBAS augstumam!
Šīs Tautas vārds un šīs Teritorijas (valsts) nosaukums jau noteikts un noteikts ne cilvēku, bet Manis, Tēva Absolūta, kā SVĒTĀ KRIEVZEME, jo GAISMA ESMU Sākumu Sākums, ESMU ŠĶĪSTĪBA Garā, ko Svētā Krievzeme spēja iznest cauri tūkstošgadīgām mokām, un tas ESMU Liels VAROŅDARBS TICĪBAS iemantošanā, devošs Viņai TIESĪBAS PIRMAJAI uziet uz Dievu Olimpa!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
27.02.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-27.02,15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.02.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/01.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.03.2015.

Skatījumu skaits: 483 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: