Galvenie » 2017 » Februāris » 7 » Tulkojums! - *5) Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle"
23:03
Tulkojums! - *5) Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle"

Tulkojums! - *5) Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle"
Angļu val.: *) Creator's Mind Letter "The choice"

=Father! Did I understand right?- We will not rise nowhere, over us will land the fog? We can stay each alone in so big smog!

-Yes, like that may be, only that will be not a fog, but that will be energy with different frequency. Energy, which, everyone wanted to accumulate inside himself. That's why is so important to prepare ready in time.

Energies coming in the Earth from a long time ago and everyone pick inside himself and in cooperation with peers, through their perception, knowledge, behavior transforming in themselves and in vicinity.

Comparison with the fog, that you thought up good, impact could be similar, only more powerful….

=But what to do with mule?

-Nothing. Mule will handle it by themselves. Each one have their own Free Will.

=Than will be like it's says in folksong: "Colts get lost in the fog"…

-But, what can to do, if people have such choice? Of course, also I feel sorry, but Eternal Canons must comply everyone. But you don't worry. I am with each of them and Hearing also each one Momentary, as you are saying. Talk between us can happen in any moment, same like also with you. You were not doubt?

=No, I didn't doubt and I don't doubt too. Because I know! I can read!

-
Yes you know, although in beginning with Russian language it was difficult, but now quite well.

=Thank you! I trying, very much want to understand!

-
Will understand, but now relax. We can talk next time again.

=Thank you!!! Dear Heaven Father-God Mother! That focus to each of us, that we can to talk with You. Ah, that we could to trust EACH HIMSELF! Than we really will can- ALL TOGETHER: "The Light called, Light dawned…"

16.09.2012.06:30
-------------------------
*Dear PEERS

My concern about events mostly refresh lovely suggestions: "What you worry! Relax, go outside in the fresh air and drink hot tea!"

Suggestions really valuable and lovely, but I can't relax, being aware of the Seriousness of situation! When High Cosmic Energies cover the Earth. I enjoy that intensely already from year 2006. And my body is almost "ripe" for new changes, because perceive the Knowledge of Light Power and I am not "blind chicken" any more.

But still sad to look at the people who still continue to play games, to solve puzzles of the money, to turn a blind eye, that around not only house burning"…my Earth burning". Only, dear people sing and dance (that also is good) only don't think how to save life and how to KEEP Life in the Body!

16.09.2012.10:01
------------------------
Dear Friends! I notice something else Happy! Trees- apple tree behind my window. Strawberries, in the strawberry bed- grown up so strong and green, perhaps even more vibrant, than after favorable spring!!! Only some of the branches colored in autumn colors! In strawberry bed old leaves already became woody or decomposing! It seems, that cuckoo soon will start to sing!... While everything is still very fragile and delicate, however, show the spring!!!

Dear Peers! Let's see! What Mother Nature will offer to us!!! We should act like unknown with hot Hearts and Light Mind? Forward! The way brings us to Light distance!!!

Thank you to the Heaven Father- God Mother! To all! Thank you to all, who have interest, enough power to cherish common thoughts!

16.09.2012.16:18
------------------------
**FIND! Image! - already second!

Unusually beautiful and young people society! Young- beautiful, sunny, happy, joyful, active. Have no words to describe the perception of a sense of what was seen! Yes! Image! Immediately, after waking up moment, still in close eyes! It was probably youth assembly, as Easter? As Ligo? But they were not our youth, not ours, not the meeting in the Earth reality… Before that, still in sleep, was dream, some text and feeling, that I am as delegate somewhere…then followed waking up with the amazing image… Text, seen in dream, didn't recovered in memories, because image surprise was too strong!

Image brilliance slowly went out from the memory. Find myself out of surprise, remembering, that after a moment I will not remember nothing. Therefore I fumble for the pens and light switches. To write also was not easy, because I could to open only one eye, other eye was feeling like full with sand, painful, light dazzled. That what I wrote, I told also to you!

26.08.2011.04:15 written in heart happiness Lauma/Eslauma.
======
*5)-(RDV) Creator's Mind Letter (5.) written (time has write under each text separate) in different time 16.09.2012. , can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/5_raditaja_domu_vestule_tada_izvele/2012-09-19-68

*(RAD) Creator Support Thoughts- Mind "sparks", which before I always marked as *(NAD)- Unknown Source Mind Letter, but now Source know- Creator- Heaven Father- God Mother- Himself with me, His creature speaks and I hear with "thoughts", where land rich experience accumulated with help of God- Creator. I trust and BELIEVE! Learning knowledge given by him, which are reached through Leonid Maslov. Now also Mother- Nature- Mother- Earth confirm in articles ("Mother Earth big transition triple mystery" http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_lielas_parejas_triskarsais_noslepums/2012-09-17-64) and in works (testimony in text with recorded timestamp 16.09.2012.16:18) Let's read! To become Wise! In farm of Earth and Heaven! TO BE ALL TOGETHER!

** Finds- previously recorded, sent to relatives, friends in e-mail, in simple post letters. By recommendation of Creator: Find that previous, reports, supplement, put together, write…." (*1) Letter "Some Questions" (http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46) I continue to find and to notify each, which is interested in Knowledge- Experience. Also here given Find, sent in big pleasure and love beloved Newspaper, but didn't see it published. No problem, already will read if even will pass thousand of years- our Life, Real, just now begins!!!

In big Heart pleasure all collected, testify , Eslauma.
======================================
Latv. val. variants: *5) Raītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle"
= Tēvs! Vai es pareizi sapratu? - Mēs nekur nepacelsimies, pār mums nolaidīsies migla? Mēs tādā biezā miglā varam palikt katrs viens pats!
- Jā, tā varētu būt, tikai tā nebūs migla, tā būs enerģija ar dažādām frekvencēm. Enerģija, kādu kurš sevī esat vēlējies uzkrāt. Tādēļ jau ir tik svarīgi savlaicīgi gatavoties.
Enerģijas uz Zemi nāk jau sen un katrs sevī to uzņem un sadarbībā ar līdzcilvēkiem, caur savu uztveri, zināšanām, izturēšanos transformē sevī un apkārtnē.
Salīdzinājumu ar miglu tu labi izdomāji, ietekme varētu būt līdzīga, tikai vēl jaudīgāka ...
= Bet ko darīt ar tiepšām?
- Neko. Tiepšas paši ar sevi tiks galā. Katram sava Brīvā Griba ...
=Tad jau būs tā kā Tautasdziesma runā: "Miglā zuda kumeliņi ..."
- Nu, bet ko var darīt, ja cilvēkam ir tāda izvēle? Protams, Man arī žēl, taču Mūžības Kanoni jāievēro visiem. Bet tu nepārdzīvo. Es esmu ar katru no viņiem un Dzirdu arī katru Mirklīgi, kā tu saki. Saruna mums var notikt kuru katru mirkli, tā pat kā ar tevi. Tu taču nešaubījies?
=Nē, es nešaubījos un nešaubos! Es taču Zinu! Lasīt māku!
- Nuja, māki, kaut ar krievu valodu sākumā gāja grūti, bet nu jau gluži labi.
= Paldies!!! Es cenšos, ļoti gribu saprast!
- Sapratīsi, tagad atpūties. Parunāsim citreiz atkal.
= Paldies!!! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ka mums katram uzmanību velti, ka ar Tevi runāt varam! Ak, kaut mēs KATRS PATS SEV uzticēties spētu! Tad mums tiešām sanāktu - VISIEM KOPĀ: "Gaismu sauca, Gaisma ausa ..."
16.09.2012.06:30
----------------------
*Mīļie LĪDZCILVĒKI!
Manu satraukumu par notikumiem visbiežāk "atvēsina" mīļi ieteikumi: "Ko tu satraucies! Nomierinies: izej svaigā gaisā, iedzer karstu tēju!" ...
Ieteikumi tiešām vērtīgi un mīļi, bet es nomierināties nevaru, apzinoties situācijas NOPIETNĪBU! Kad Zemi apņem Augstsprieguma Kosmiskās Enerģijas! Es to izbaudu intensīvi jau no 2006. gada un mans ķermenis ir gandrīz "nobriedis" jaunajām pārmaiņām, jo uztveru Gaismas Spēku Zināšanas un vairs neesmu "aklā vistiņa".
Taču skumji noraudzīties kā cilvēki turpina spēlēt spēlītes, risināt naudas "mīklas" un izliekas nemanām, ka apkārt ne tikai nams deg , "... mana Zeme deg!" Tikai, ļautiņi mīļie, dzied un dej (kas jau arī labi ir!), tikai nedomā kā dzīvi saglabāt un Dzīvību Miesā NOTURĒT ! ...
16.09.2012.10:01
----------------------
*Draudziņi! Mīļie! Ievēroju vēl ko Priecīgu! Koki - ābele aiz mana loga! Zemenes, zemeņdobē - AUG tik spēcīgi un zaļi, varbūt pat vēl košāk, kā pēc labvēlīga pavasara!!! Tikai daži zariņi rudenīgās krāsās krāsojas! Zemeņdobē vecās lapas kokainas vai trūdošas jau kļuvušas. Tā vien šķiet, ka dzeguzīte drīz jau kūkot sāks! ... Viss gan vēl ir ļoti, ļoti trauls un maigs, tomēr, pavasari liecina!!!
Mīļie Līdzcilvēki! Raudzīsimies! Dabas Mate, ko mums piedāvā! Vai tad mums ar karstām Sirdīm, Gaišām domām Nezinīši jātēlo?! Uz priekšu! Uz Gaismas tālēm ceļš mūs ved!!!
Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai! Visiem! VISIEM PALDIES, kuriem intereses, spēka pietiek KOPDOMIŅAS izlolot!!!
16.09.2012.16:18
===
**ATRADUMS! Attēls! - Otrs jau!
Neparasti skaistu jaunu cilvēku sabiedrība! Jaunieši - skaisti, saulaini, laimīgi, dzīvespriecīgi, darbīgi! - Nav vārdu, lai aprakstītu uztveres izjūtu par redzēto! Jā! Attēls! Tūliņ pēc pamošanās mirkļa, vēl aizvērtās acīs! Tā laikam bija jauniešu pulcēšanās, it kā Lieldienās? Jāņos? Bet - tie nebija mūsu jaunieši, ne mūsu, Zemes realitātē notiekoša tikšanās ...
Pirms tam, miegā vēl, bija sapnis, teksts kaut kāds un nojauta, ka esmu kā delegāte kaut kur ... tad sekoja pamošanās ar pārsteidzošo attēlu ... Teksts, sapņotais atmiņā neatjaunojās, jo attēla pārsteigums bija pārāk spēcīgs!
Attēla spožums lēnām dzisa no atmiņas ... Attapos no pārsteiguma, atceroties, ka vēl pēc mirkļa neatcerēšos neko! Tādēļ, taustījos pēc rakstāmiem un gaismas slēdžiem. Pierakstīt arī nebija viegli, jo aci atvērt varēju tikai vienu, otra jutās kā smilšu piebirusi, sāpīga, gaismas apžilbināta. Tad nu, ko pierakstīju, to pastāstu arī jums!
26.08.2011.04:15 Pierakstīja sirdslaimē Lauma/Eslauma.
=====
*5)-(RDV) Radītāja Domu Vēstule (5.) pierakstīta (laiks atzīmēts zem katra teksta atsevišķi) dažādos laikos 16.09.2012., ievietota Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/5_raditaja_domu_vestule_tada_izvele/2012-09-19-68
*(RAD)-Radītāja Atbalsta Domas - Domu "dzirkstelītes", kuras agrāk vienmēr atzīmēju *(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstules, bet tagad Avots zināms - Radītājs-DebesTēvs-DievMāmiņa - Pats ar mani, Savu Radījumu Runā un es "dzirdu" ar domām, kurās bagātīga Zemes pieredze uzkrājusies ar Dieva-Radītāja Palīdzību. Es uzticos un TICU! Viņa sniegtās Zināšanas apgūstu, ko caur Leonīdu Maslovu Radītājs mums sniedz. Tagad arī Māte-Daba-Māte-Zeme apliecina, gan rakstos ("Māte Zeme Lielās Pārejas Trīskāršais noslēpums" http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_lielas_parejas_triskarsais_noslepums/2012-09-17-64 ), gan darbos (liecība tekstiņā ar pierakasta laika atzīmi 16.09.2012.16:18)! Lasīsim! Gudri kļūsim! Zemes un Debess Saimniecībā KOPĀ VISI BŪSIM!!!
**Atradumi - agrāk pierakstīti, sūtīti tuviniekiem, draugiem gan e-pastā, gan parastās pasta vēstulēs. Pēc Radītāja ieteikuma: "Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini, kopā saliec, uzraksti ..." (*1) Vēstule "Daži jautājumi" ( http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46 ) turpinu Atrast un darīt zināmus katram, kuram Zināšanas-Pieredze interesē. Arī šeit sniegtais Atradums lielā priekā, mīlestībā sūtīts, gan tikai mīļam preses izdevumam, bet publicētu nemanīju. Tas nekas, gan jau izlasīsim, lai vai tūkstošgades paietu - mūsu Dzīve, Īstā, tagad tikai sākas!!! ...
Lielā sirdspriekā visu apkopoja, liecināja, Eslauma
-----------------
*5) Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle" -
Iritas Irem intuitīvais tulkojums angļu valodā ievietots
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/ 07.02.2017.
Un: https://www.Facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.02.2017.
Arī: https://www.Facebook.com/lauma.ivane.1 /07.02.2017.
=====
Tulkojums! - Radītāja Domu Vēstule "Tāda izvēle" angļu valodā - sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 07.02.2017.

Skatījumu skaits: 322 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: