Galvenie » 2017 » Februāris » 22 » Tulkojums! - *6) RDV "Labdien, Tēvs!"
17:32
Tulkojums! - *6) RDV "Labdien, Tēvs!"

Tulkojums! - *6) RDV "Labdien, Tēvs!"

Angļu val.: *6) RDV "Hello, Father!"

=IS!...Hello, Father! Icame small! Still very helpless, but already horny to be strong! My sisters, brothers- God's Souls, also wants to be strong!...
-Only the desire is not enough, must be able to operate, must be able to get over yourself, to limit, where that necessary, to act, where work needs to be done, must search for knowledge, as you search them. But you looking for them, by themselves they are not coming?
=No, don't come…..
-Chicken baby also don't erupt furry in one moment, but make a big efforts, that slowly, round by round to crumble hard shell. Look, also people, step by step, by ladder, must discover the beauty of New life, must learn….
=Thank you Father! Thank you! /06.07.19.08.2012./

Now I am again home, I am in my Earth reality! That was Miracle!!! Father told with me! And I understood- heard with mind! No, felt!...How to expain…but, just know that, I want to be big! Grown in the Light and to be Light!...
Your Wish to be done, Father!!!
Thanks! Thanks! To all God World! Thanks!!!
That is not dream! That is true! In a waking up moment- in another World! In feels and mind!...
*6) RDV- Creator's Mind Letter recorded- 19.08.2012. 06:44
In heart happiness, Eslauma

----------------------------------------
Founds- obey to the Creator: "Find those previous, review, supplement…" (*1) RDV- Creator's Mind Letter 08.09.2012. 08:15 "Some questions" http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46) I delivered before recorded, still *NAD- Unknown Source Mind Letter and Creator Dictations, Explains, what are dictated by Leonid Maslov. For me those are Endless Knowledge. I wish to every reader to be inquisitive Clever!!!
-----------------
1)Found- *NAD Letter "Please!"
Dear Friends! Please, let's give attention , to go into Unknown Source Mind Master Words Gift:
MIND and WORD!?
VIRTUAL and TANGIBLE!
LIGHTNESS and WEIGHT!
VOLATILE and BURGEONING!
ALL is INTEGRITY but anyway DIVIDED!
And till now we were living in WEIGHT- MATTER, AWARE, that has LIGHTNESS- THOUGHT!
But, we didn't know that LIGHTNESS, VOLATILE VIRTUAL THOUGHT is with BELIEF must attract through WORD to MATTER!
That KNOW and GIVING to us CREATOR, because He CREATED us and still continue TO CREATE! By giving us WISDOM - IN BELIEF, IN TRUST, IN MATTER- IN WORD!
Grown up Souls ACCEPT! BY ATTRACTING, KEEPING close to THEM THOUGHT- VIRTUAL, LIGHTNESS, VOLATILE!
By keeping close near them IN LOVE, IN TENDERNESS- FULLY, what gives only LOVE, IN BELIEF TO HEAVEN FATHER- CREATOR!
"Pay attention, that all begins with Faith! Exactly with Faith in Me, in My order, from Faith to yourself and your place in World system- Eternity" (point 5 in Creator's Explain "Faith, Love, Hope and Wisdom" http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.html recorded L.Maslov)
Yes, that is GEOMETRY, where each ETERNITY CANON is in his place in SYSTEM! TO GET INTO SYSTEM- that is Task! RESORT for us! To be WATCHFUL: MATTER+ THOUGHT (FAITH+LOVE+HOPE)+ WISDOM=CREATOR!
<< Gana agri es cēlos, Mīļš Dieviņš vēl jo agri.
<< Ko, Dieviņ, tu cēlies, Ko tev agri vajadzēja?
<< - Ko, meitiņ, tu darītu, Kad es agri neceltos?
<< Es tev doru vērējīnis, Es padomu devējīnis. (LD, 6721)
Thanks to God- Creator! Thanks God Mother! Thanks dear Unknown Source Mind Master for Wisdom Gift! Thanks to all Teachers! Thanks to those who hear Creator, that we can learn Eternity Canons! Listening! And hurry to Father's Home! All will be fine, because we walk with God in Heart Forever!
*NAD- Unknown Source Mind Letter recorded 27.02.2012. 07:27
In Heart Happiness recorded -Eslauma.
---------------------
2)Found- Dear….publisher!
I greeting you with the current Words Gift- ninth, tenth Dictations of the Supreme Creator- Message to humanity through scientist L.I.Maslov in that far 2004. (08.09.04. http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html and 10.09.04http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html
Adding also *NAD- Unknown Source Mind Letter, which recorded at August 14 2011, at early morning (05:53). Everything becoming more interesting, wonderful by every day! World around us slowly, but convincingly changing!
Thanks to Heaven Power! Thanks to all, who helping New Knowledge and New World to be aware and accept!
Look, *NAD: In Bible on white paper with black letter has written:"…everything is coming from the God" but in Revelations, in Internet, white letters on black background telling: "…everything is coming from Me…"
And more: in Bible, in Old Testament God to people told through Prophets-servant of God, but in New Testament about God and His intention to people told Jesus Christ and accent "I am in God, and God is in me…."
In our days, God again talking to people through helpers "…through hearing Me, My helpers" (Dictation 04.09.04. http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html) And people, who will be able to trust, to accept, to understand through Russian people received and in different languages translated people helping given Supreme Creator Knowledge and Advice, will be able given Knowledge to use for them Consciousness enrichment, enlargement, also will can get ticket- pass to entrance in New Earth Space in Eternal Life to new beginning!
2)Found- Dear…Publisher! Recorded after full awaking, reflecting previously felt 14.08.2011. 05:53 sent to favorite press publisher 19.08.2011. 15:33 Publication is not seen. In heart happiness Eslauma.
=======
Latviešu val. variants: *6) "Labdien, Tēvs!"
= IR! ... Labdien,Tēvs! Es esmu atnākusi maziņa! Vēl ļoti nevarīga, bet jau griboša stipra būt! Manas māsas, brāļi - DievDvēselītes, arī vēlas stipri būt! ...
- Ar vēlēšanos ir par maz, jāprot arī darboties, jāprot sevi pārvarēt, ierobežot, kur tas nepieciešams, rīkoties, kur ir darbiņš jāpaveic, zināšanas jāmeklē, tā kā tu tās meklē. Tu taču meklē, pašas klāt jau nenāk?
= Nē, nenāk gan ...
- Cālītis jau arī neizšķiļas pūkains vienā mirklī, bet pieliek lielas pūles, lai lēnām, kārtu pēc kārtas cieto čaulu nodrupinātu. Lūk, arī cilvēkam soli pa solītim, pa kāpnītei Jaunas dzīves Skaistums jāizzina, jāapgūst ...
= Paldies, Tēvs! Paldies!!! / 06.07.19.08.2012. /
Nu es atkal mājās, savā Zemes realitātē esmu! Tas tik bija Brīnums!!! Tēvs ar mani parunāja! Un es sapratu - dzirdēju ar domām! Nē, sajutu! ... Kā lai paskaidro ... bet tik zinu to, ka es liela gribu būt! Gaismā augt un Gaisma būt! ...
Lai notiek Tava Griba, Tēvs!!!
Paldies! Paldies! Visai Dieva Pasaulei! Paldies!!!
Tas nav sapnis! Tā īstenība! Pamošanās mirklī - citā Pasaulē! Sajūtās un domās! ...
*6) RDV- Radītāja Domu Vēstuli pierakstīju - 19.08.2012.06:44
Sirdslaimē, Eslauma
--------------------------
Atradumi - Paklausot Radītājam: "Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini ..." (*1) RDV-Radītāja Domu Vēstule 08.09.2012.08:15 "Daži jautājumi" http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46), sniedzu agrāk pierakstītās, vēl *NAD-Nezināma Avota Domu Vēstules un Radītāja Diktātu, Skaidrojumus, kas diktēti Leonīdam Maslovam. Man tās ir Zināšanas Bezgalīgas! Novēlu katram lasītājam Zinātkāram Gudrītim būt!!!
------------
1) Atr. - *NAD Vēstule "Lūdzu!"
Mīļie Draudziņi! Lūdzu, pievērsīsim uzmanību, iedziļināsimies Nezināmā Avota Domu Meistara Vārdu Dāvanā:
DOMA un VĀRDS!?
VIRTUĀLS un TAUSTĀMS!
VIEGLUMS un SMAGUMS!
GAISTOŠS un BRIESTOŠS!
VISS ir VESELUMS un tomēr DALĪTS!
Un līdz šim mēs dzīvojām SMAGUMĀ - MATĒRIJĀ, ZINOT, ka ir VIEGLUMS - DOMA!
Bet mēs nezinājām, ka VIEGLĀ, GAISTOŠĀ, VIRTUĀLĀ DOMA ir ar TICĪBU jāpiesaista caur VĀRDU MATĒRIJAI!
To ZIN un mums DĀVINA RADĪTĀJS, jo Viņš ir mūs RADĪJIS un turpina joprojām RADĪT! Dāvinot mums GUDRĪBU - TICĪBĀ, UZTICĪBĀ, MATĒRIJĀ - VĀRDĀ!
Izaugušās Dvēselītes PIEŅEM! PIESAISTOT, TUROT ciet pie SEVIS DOMU - VIRTUĀLO, VIEGLO, GAISTOŠO!
Turēt ciet pie sevis MĪLESTĪBĀ, MAIGUMĀ - VISĀ PILNĪBĀ, ko sniedz tikai MĪLESTĪBA TICĪBĀ DEBESTĒVAM RADĪTĀJAM!
"Pievērsiet uzmanību, ka viss sākas ar Ticību! Tieši ar Ticību Manī, Manā kārtībā, no Ticības sevī un savas vietas Pasauļu Sistēmā - Mūžībā. (5.pants, Radītāja Skaidrojums "Ticība, Mīlestība,Cerība un Gudrība"http://www.otkroveniya.eu/2006/30.09.06.htmlpierakstīja L.Maslovs, latviskojums lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_30_09_06_ticiba_milestiba_ceriba_un_gudriba/2012-09-22-71
Jā! Tā ir ĢEOMETRIJA, kur katrs Mūžības Kanons ir savā vietā SISTĒMĀ! PIEVIENOTIES SISTĒMAI - Tas ir Uzdevums! GLĀBIŅŠ mums! VĒRĪGIEM būt: MATĒRIJA+DOMA (TICĪBA+MĪLESTĪBA+CERĪBA)+GUDRĪBA = RADĪTĀJS!
<< Gana agri es cēlos, Mīļš Dieviņš vēl jo agri.
<< Ko, Dieviņ, tu cēlies, Ko tev agri vajadzēja?
<< - Ko, meitiņ, tu darītu, Kad es agri neceltos?
<< Es tev doru vērējīnis, Es padomu devējīnis. (LD, 6721)
Paldies Dievam-Radītājam! DievMāmiņai Paldies! Paldies mīļam Nezināmā Avota Domu Meistaram par Gudrības Dāvanām! Paldies visiem Skolotājiem! Paldies Radītāju dzirdošiem, ka mēs Mūžības Kanonus uzzinām! Klausam! Un uz Tēva Mājām traucam! Viss mums izdosies, jo mēs ar Dievu Sirdīs ejam Mūžīgi!
*NAD-Nezināma Avota Domu Vēstule pierakstīta 27.02.2012.07:27.
Sirdslaimē pierakstīja - Eslauma
------------
2) Atr. - Mīļais ... izdevēj!
Sveicinu Jūs ar kārtējo Vārdu Dāvanu - devīto, desmito Visaugstā Radītāja diktātu - vēstījumu cilvēcei caur zinātnieku L.I.Maslovu tajā tālajā 2004. gadā! (08.09.04.- http://www.otkroveniya.eu/2004/08.09.04.html, latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_08_09_04/2013-05-19-637, un 10.09.04.-http://www.otkroveniya.eu/2004/10.09.04.html, latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_10_09_04_/2013-05-20-640)
Pievienoju arī *(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstuli, kuru pierakstīju 2011. gada 14.augusta agrā rītā (05:53). Viss top ar katru dienu interesantāks, brīnišķīgāks! Pasaule ap mums lēnām bet pārliecinoši izmainās!
Paldies Debesu Spēkiem! Paldies visiem, kuri palīdz Jaunas Zināšanas un Jaunu Pasauli apzināties, pieņemt!
Lūk, *NAD: Bībelē uz balta papīra melniem burtiem rakstīts:"... viss iziet no Dieva ...", bet Atklāsmēs, Internetā, balti burti uz melna fona vēsta: "... viss iziet no Manis ..."
Un vēl: Bībelē, Vecajā Derībā Dievs uz cilvēkiem runāja caur Praviešiem - Dieva kalpiem, bet Jaunajā Derībā par Dievu un Viņa Nodomu cilvēkiem stastīja Jēzus Kristus un uzsvēra: "Es esmu Dievā un Dievs ir manī ..."
Mūsdienās, XXI gadsimtā, Dievs atkal RUNĀ uz cilvēkiem caur palīgiem "... caur Mani dzirdošiem Maniem palīgiem." (Diktāts 04.09.04. http://www.otkroveniya.eu/2004/04.09.04.html, pierakstīja Leonīds Maslovs; latviskojums lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_04_09_04_sestais/2012-09-22-70). Un cilvēki, kuri spēs uzticēties, pieņemt, saprast caur krievu cilvēku saņemtās un dažādās valodās tulkojošu cilvēku palīdzībā dāvātās Visaugstā Radītāja sniegtās Zināšanas un Padomus, mācēs dāvātās Zināšanas izmantot savas Apziņas bagātināšanai, paplašināšanai, varēs arī saņemt biļeti-caurlaidi ieejai Jaunās Zemes Telpā Mūžīgās Dzīves Jaunajam Sākumam!
2) Atr. - Mīļais ... izdevēj! - Pierakstīts pēc pilnas pamošanās, pārdomājot iepriekš izjusto, 14.08.2011.05:53, sūtīts iemīļotam preses izdevējam 19.08.1011.15:33. publicējums nav manīts. Sirdslaimē - Eslauma
------------
*6) RDV "Labdien, Tēvs!"; 1) Atr.: *NAD Vēstuli "Lūdzu!" un 2) Atr.: "Mīļais ... izdevēj!" apkopoja, papildināja, uzrakstīja, publicēja:http://spekavots.ucoz.ru/news/6_rdv_labdien_tevs/2012-09-22-72
Sirdmīlestībā - Eslauma.
------------
Iritas Irem intuitīvs tulkojums angļu valodā - *6) RDV "Labdien, Tēvs!":
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.02.2017.
Nosūtīts latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.02.2017.
Un: https://www.Facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.02.2017.
Arī: https://www.Facebook.com/lauma.ivane.1 /22.02.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.02.2017.

Skatījumu skaits: 416 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: