Galvenie » 2018 » Janvāris » 2 » Vēsts: 01.01.18. Katrēns "Laikmeta etapi!" - *
19:15
Vēsts: 01.01.18. Katrēns "Laikmeta etapi!" - *

Vēsts: 01.01.18. Katrēns "Laikmeta etapi!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Jaunā Civilizācija!" / *(ОР) "Новая Цивилизация!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_jauna_civilizacija/2014-12-12-1299 , находкa:http://spoki.tvnet.lv/vesture/Pasaules_gals/609968 , важно спомнить:http://www.otkroveniya.eu/2014/09.12.14.html /стих 11 / на латышском языке:http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_09_12_14_pasaules_oktaedrs/2014-12-11-1298 / интересно узнать: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijumi_2014_gads/2014-12-09-1296 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

01.01.18 Катрен "Этапы Эпохи!"………………………………………Quatrain "The Stages of the Epoch"

Календаря страницы, ................ Lappuses kalendērā,………………..Pages of the calendar,
Разделённые на три, ................. Dalītas uz trīs,……………………......Separated into three,
Это Эпохи границы, ................... Tās Laikmeta robežas,………………These are the borders of the Era,
Главное, не просмотри! ..............Galvenais, nepārskatīšanās!.............The main thing is, don't review!

Перешли два этапа, ................... Pagāja divi etapi,……………………..Passed two stages,
Первый и второй! ........................Pirmais un otrais!...............................First and second!
Для понимания смысла мало,....Jēgas priekš saprašanas maz,……...To understand the meaning has little,
Ориентир нужен другой! ............Orientiers vajadzīgs cits!.....................Landmark is needed another!

Теперь, понятно, третий, ............Tagad, saprotams, trešais,…………...Now, of course, the third,
Открылся уже этап! .................... Etaps jau atvērās!...............................The stage has already opened!
Он граница поведения, ...............Tas robeža uzvedībai,…………………It is the limit of behavior,
Для него другой штамп! .............. Priekš tā cits zīmogs!..........................For him another stamp!

Он уже - граница Миров! ............ Tā jau - Pasauļu robeža!.....................It is already- the boundary of the Worlds!
Первые два - Материя! .............. Pirmie divi - Matērija!...........................The first two- are Matter!
Придётся понять Итог! ................Nāksies saprast Rezultātu!..................It's necessary to understand the Result!
Но, никакой истерии! ...................Taču, histērijas nekādas!.....................But, no any hysteria!

Третий этап - последний! ............Trešais etaps - pēdējais!......................The third stage- is the last one!
Можно сказать - завершающий, .Var teikt - noslēdzošais,……..………...Can say- the final,
Разделение уже по дням, ............Dalījums jau pa dienām,……………….Dividing already by days,
Он и определяющий! ................. .Tas arī noteicošais!...............................He is also determining one!

Главное, не количество! ............. Galvenais, ne daudzums!.....................The main thing is not quantity!
Качество или смысл! .................. .Kvalitāte vai jēga!.................................Quality or meaning!
Эволюция, Ваше Величество, .....Evolūcija, Jūsu Augstība,………...…….Evolution, Your Majesty,
Определяет Посыл! ......................Nosaka Vēstījumu!................................Defines the Promise!

Главное, последовательность,.....Galvenais, pēctecība,………....………The main thing is consistency,
Невидимых чисел! ....................... Neredzamo skaitļu!..............................Invisible numbers!
Подчинённых "Золотому следованию"!.Pakļautu "Zelta sekošanai"!.......Subordinated to "Gold follow"!
И характеру мыслей! ................... Un domu raksturam!.............................And the nature of thoughts!

Эволюция - это не просто! ........... Evolūcija - tas ne vienkārši!..................Evolution- is not easy!
Не простая последовательность!..Ne vienkārša pēctecība!.......................Not a simple sequence!
Понимание возможно, ...................Iespējama saprašana,……………….....Understanding is possible,
И определение деятельности! ......Un darbības noteikšana!.......................And the definition of activity!

Откровения - это этапы! ............... Atklāsmes - tie etapi!.............................Revelations- are stages!
Это - число Фибоначчи! ................ Tie - Fibonači skaitļi!.............................These- are Fibonacci numbers!
Повесть человечества как бы, ......It kā cilvēces stāsts,………………….....The story of humanity as it were,
Вы это только начали! ...................Jūs to tikai sākāt!...................................You just started it!

Во всём - закономерность! ...........Visā - likumsakarība!..............................In all- the pattern!
В структуре Мироздания! ............. Pasaules-ēkas struktūrā!.......................In the structure of the Universe!
Новая подходит мерность! ...........Jauna dimensija tuvojas!........................New dimension is coming!
И Новое для вас понимание! .......Un Jauna priekš jums saprašana!...........And a New understanding for you!

Вы не просто, а Великая часть! ...Jūs ne vienkārši, bet Liela daļa!............You are not just, but Great part!
Часть числа и Системы! .............. Daļa skaitļa un Sistēmas!......................Part of the numbers and Systems!
Это предстоит вам познать, .........To jums stāv priekšā izzināt,…………...This is for you to know
Это - Главная для вас тема! ........ Tā - Galvenā tēma priekš jums!............This- is the Main topic for you!

Но, не для России пока, ................ Taču, ne priekš Krievijas pagaidām,….But, not for Russia yet,
Для Октаэдра это точно! ................Priekš Oktaedra tas precīzi!.................For Octahedron this is for sure!
Ваше понятие - на века! ................ Jūsu sapratne - uz mūžu!.....................Your concept- for ages!
Значит, для вас навечно! ................Tātad, priekš jums mūžīgi!...................So, for you forever!

Этап высветился Новый! .............. Jauns etaps izgaismojās!......................The stage was lit up New!
Не последний, а пред! ................... Ne pēdējais, bet pirms!.........................Not the last, but before!
Всё равно он итоговый, ................. Vienalga tas noslēdzošais,……………..Anyway it is the final,
Дающий на всё ответ! .....................Uz visu atbildi dodošs!..........................Giving to all the answer!

Что будет завтра с Россией? ........ Kas rītdien ar Krieviju būs?...................What will happen tomorrow with Russia/
Вперёд кто поведёт страну? ..........Uz priekšu kurš valsti vedīs?.................Who will lead the country?
В чём России - Миссия? ................ Krievijai kāda - Misija?...........................What is Russia's- Mission?
Нужно настроиться на волну! ........Uz vilni noskaņoties vajag!.....................Need to tune in to the wave!

На волну прежде очищения! ..........Vispirms uz attīrīšanas vilni!...................First on cleansing wave!
На ваш Великий Посыл! ................ Uz jūsu Lielo Vēstījumu!.........................On your Great Promise!
На предстоящее перемещение! ....Uz priekšā stāvošo pārvietošanos!.........On the upcoming move!
Чтобы практическим слыло! ..........Lai praktiski dēvētu!.................................It was reputed to practical!

Этап от этапа - сложнее! ................ Etaps no etapa - sarežģītāks!...............Stage from the stage- is more difficult!
И ответственность вековая! ........... Un atbildība mūžīga!.............................And responsibility for ages!
Роль Октаэдра всё важнее, ............Oktaedra loma arvien svarīga,………...The role of Octahedron is more important,
Мамона теперь никакая! .................Tagad nekāds mamons!........................No more Mammon now!

Мамона уже - прошлое! ................. Mamons jau - pagātne!.........................Mammon is already- past!
Последний этап жизни! ...................Dzīves pēdējais etaps!..........................The last stage of life!
Понятно, что всё возможно, ...........Saprotams, ka visu iespējams,…….......It's clear that everything is possible,
И ясно, теперь как жить! .................Un skaids, kā dzīvot tagad!...................And it's clear, how to live now!

Главное, всё в руках ваших! ......... Galvenais, viss jūsu rokās!...................The main thing is, that everything is in your hands!
Я определил геометрию, ................Es ģeometriju norādīju,………………...I defined the geometry,
Пространство под контролем Нашим!.Telpa zem Mūsu kontroles!.............The Space is under our control!
Не нарушайте симметрию! .............Simetriju neizjauciet!.............................Don't break the symmetry!

Аминь. .............................................. Āmen………………………………….…Amen
Отец Абсолют. ..................................Tēvs Absolūts…………………………..Father Absolute
01.01.18 ............................................ 01.01.18………………………………...01.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 03.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.01.2018., papildināts angļu valodā 03.01.2018.

Skatījumu skaits: 251 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: