Galvenie » 2017 » Februāris » 1 » Vēsts: 01.02.17. Katrēns "Pārejas laiks"
22:39
Vēsts: 01.02.17. Katrēns "Pārejas laiks"

Vēsts: 01.02.17. Katrēns "Pārejas laiks"
............................................................. Катрен "Переходное время"…………………….Quatrain "Transition time"

No Kosmosa pirmais akmens! ............ Из Космоса первый камень,……………………..First stone from the Universe!
Iesitīs atkal Planētai! ........................... Ударит вновь по Планете!..............................Will struck again on the Planet!
Cilvēkos atmiņa pamodīsies: .............. В людях проснётся память:……………………...In people will wake up memory:
Dzīve - vērtīgāka par monētu! ............ Жизнь - ценнее монеты!.....................................Life- more valuable then coins!

Nekādu apstāšanos negaidiet! ............ Не ждите никаких остановки!...........................Don't wait for any stop!
Procesu neapturēt! ............................. Процесс не oстановить!..................................The process doesn't stop!
Turpināsies bombardēšana! ............... Продолжится бомбардировка,…………………...Will continue the bombing
Kamēr Dzīve turpināsies! ................... Пока продолжится Жизнь!.................................As long as Life continues!

Nav briesmīgi tiem, kuri Dievā! ........... Не страшно для тех, кто в Боге!.......................It doesn't matter for those, who are in God!
Tā - viņu labākā daļa! ......................... Это - их лучшая доля!....................................That- them best part!
Atvērsies sliekšņa durvis, ................... Откроются двери порога,………………………..Will open the door of threshold,
Aiz kurām Saprāta jūra! ..................... За которим Разума море!................................Behind which are sea of Sense!

45-ais - tieši no slāviem! ..................... 45-й - из славян точно!...................................45th- from the Slavs for sure!
Krievijā saknes rēgojas! ...................... Корни торчат в России!..................................The roots stick out in Russia!
Trīs - kopā steidzami, .......................... Трое - вместе срочно,…………………………..Three- together urgently
Kopā - viņi Mesija! ............................... Вместе - они Мессия!...................................Together- they are Messiah!

Pārejas laika Mesija, ............................ Мессия переходного времени,……………….Messiah of transition time,
Starp veco un jauno! ............................ Между старым и новым!...............................Between old and new!
Noņems no Pasaules slogu! ................ Снимут с Мира обремение!............................Take off from the World encumbrance!
Pasaulei viss tas - jauns! ..................... Для Мира всё это - ново!...............................All this for World- new!

Krievija šeit neietilpst! ........................... Россия сюда не входит!...............................Russia is not included here!
Viņai - sava notikšana! ......................... У неё - своя стать!.........................................She has- her own become!
Viņas Mesija atnāks, ............................ Её Мессия приходит,……………………………Her Messiah is coming,
Planētai ceļu dot! ................................. Планете дорогу дать!....................................To give the way to Planet!

Apbrīnojams laiks!................................ Удивительное время !...................................Amazing time!
Saslēdzās visi priekšstati! .................... Сомкнулись все представления!...................Closed all the views!
Nebūs vairāk apgrūtinājuma, ............... Не будет больше обременения,…………….....There will be not more encumbrance,
Vienlīdzība kļūs parādība! ................... Равенство станет явлением!...........................Equality becomes a phenomenon!

Visi sapratīs, ka Vienošanās, ............... Все поймут, что Единение,…………………….All will understand, that Unity,
Ne tikai glābšana un miers, .................. Не только спасение и мир,…………………….Not only salvation and peace,
Tā arī saprātīga uzvedība, ................... Это и разумное поведение,……………………..That also reasonable behavior,
Priekš Pasaules Gars ir Miers! ............. Дух для Мира есть Мир………………………...For the World Spirit is Peace!

Pārveidojumu Centrs - Krievija! ............ Центр преображения - Россия!.......................Center of transformation- Russia!
Amērika - otrs punkts! ........................... Америка - вторая точка!..............................America- second point!
Krievija gaida Mesiju, ............................ Россия ожидает Мессию,……………………..Russia is waiting for Messiah,
Amērika - krieviskā meita! ..................... Америка - русская дочка!............................America- Russian daughter!

Tā vēsturiski bija! .................................. Так исторически было!................................This were historically!
Vēsture atkal atkārtojas! ....................... История вновь повторяется!.........................History repeats again!
Viena teritorija bija! ............................... Единой территорией были,……………………Same territory were!
Priekš Dieva viss atgriežas! .................. Для Бога всё возвращается!........................For God everything turns back!

Divi kontinenti - viens! ........................... Два континента - одно!................................Two continents- one!
Pamata civilizācijas vieta! ..................... Место Коренной цивилизации!.....................Place for Native civilization!
Tikai ziemeļos varēja, ............................ На севере только могло,……………………..In the north, just might,
Gars - bez kolonizācijas! ....................... Дух - без колонизации!...............................Spirit- without colonization!

Pasaule Mamona bojāta! ...................... Мир поражён Мамоной!..............................World struck by Mammon!
Precīzāk - atnākušu tautu! .................... Точнее, пришлым народом!.........................More precisely- welcomed people!
Viņa kļuva pamats, ................................ Она стала основой,…………………………...It became the basis,
Šķirnes formēšanai! .............................. Формирования породы!..............................The formation of the breed!

Jau ne cilvēku, bet sugas! ..................... Уже не людей, а породы!............................Already not people, but breed!
Izcelšanos nezinošas! ........................... Не знающей происхождения!.....................Not knowing the origin!
Garā, kā reiz bāreņi, ............................. В Духе, как раз безродные,………………….In Spirit, just rootless,
Nekādas iecietības viņiem! ................... Никакого к ним снисхождения!.....................No any mercy for them!

Attīrīšana atnāks Pasaulē! ................... В Мир придёт очищения!..............................Will come purification in the World!
Attīrīšana, protams, Garā! ................... Очищения, конечно, в Духе!..........................Purification, of course, in the Spirit!
Kliedzieni būs un sašutums, ................ Крики будут и возмущения,…………………...Will be shouting and resentment,
Atkārtojums priekš viņiem - mokas ...... Повторение для них - муки!............................Repeat for them- torment.

Jaunā dimensija - realitāte! .................. Новая мерность - реальность!.......................New dimension- reality!
Ne vienkārši klauvējas, bet blakus! ...... Не просто стучится, а рядом!.........................Not just knocking, but is near!
Ticiet, nav tur banalitātes, .................... Поверьте, нет в том банальности,…………....Believe Me, there is no banality,
Krievzeme - pirmā vienība ir! ............... Русь - есть первый отряд!..............................Russia- is the first squad!

Prāts, Lucifera kalapulka intrigas! ........ Ум, происки Люцифера воинства!...................Mind, intrigue of Lucifer armies!
Prāts un aprēķins arī!! ......................... Ум и расчёт тоже!..........................................The mind and the calculation too!
Taču nav tur cieņas, ............................ Но, нет в том достоинства,………………….....But, there is not respect,
Prāts ne viss, ko Gars var! .................. Ум не всё, что Дух может!.............................Mind is not all, what Spirit can!

Cik kļūdu un maldu! ............................. Сколько ошибок и заблуждений!...................How many mistakes and fallacies!
Zinātnes stimulētu! .............................. Побуждённые наукой!...................................Stimulated by science!
Tūkstošgadu maldināšana, ................. Тысячилетия блужданий,……………………......Millennium fallacies,
Mokās priekš Planētas pārvērtās! ....... Обернулись для Планеты мукой!....................Turned for the Planet into torment!

Tikai Gars un kontakts ar Dievu! .......... Только Дух и контакты с Богом!....................Only Spirit and contacts with God!
Atvērs Zināšanu pieliekamos! .............. Откроют кладовые Знаний!...........................Will open the reservoir of Knowledge!
Vienīgais ceļš priekš cilvēkiem, ............ Единственная для людей дорога,………......The only way for the people,
Uz Paaugstināšanos un izzināšanu! .... К Возвышению и Познанию!.........................To the sublime and Knowledge!

Tas viss tagad vajadzīgs! ..................... Сейчас всё это нужно!.................................Now that all are needed!
Sevišķi, pārejas laikā! .......................... Особенно, переходное время!.....................Especially in the transition time!
Ticiet, pavisam ne sarežģīti! ................ Поверьте, совсем не сложно!.......................Believe, not at all difficult,
Kurš Dievā, priekš tā - ne grūtums! ..... Кто в Боге, для того - не бремя!.....................Who in God, for that- not a burden!

Āmen. ................................................. Аминь…………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. .................................... Отец Абсолют………………………………….Father Absolute
01.02.17. ............................................. 01.02.17…………………………………………01.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/02.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 01.02.2017.

Skatījumu skaits: 366 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: