Galvenie » 2018 » Februāris » 1 » Vēsts: 01.02.18. Katrēns "Gaidīšana"
14:22
Vēsts: 01.02.18. Katrēns "Gaidīšana"

01.02.18 Катрен "Ожидание"​

Ожидание - плохая примета!
Но, вся жизнь ожидание!
Правда, есть и отметины,
Не имеющие оправдания!

За человеком всегда выбор!
На риск идущих мало!
Сама жизнь делает отбор,
Ждущие - для Тьмы отрада!

Ожидание всегда плохо!
Человек не понимает смысл,
Изменить ничего не может,
Жизнь - как вымысел!

«Ожидать у моря погоды»,
Самое последнее дело!
Программа есть у Природы,
Для ждущего есть предел!

Предел ожидания тоже!
Жизнь - моменты творения!
Перерыв, конечно, возможен,
В ожидании Озарения!

Просто ждать, значит, не жить!
Прозябание - не жизнь Бога!
Творение - это жизнь,
Единая для людей дорога!

Дорогу осилит идущий!
Ждущий - стоит в стороне!
У идущего Бог - ведущий!
Ждущий - теряет связь в суете!

Нужно построить жизнь
Или момент проявления!
В Духе понятно, как жить,
Внутреннее нужно очищение!

Поверьте, ожидание - плохо!
Теряются моменты счастья,
Ожидание - никакие итоги,
Жизнь - сплошные ненастья!

Ожидание куёт безысходность!
Никчёмность - часть ожидания!
Творение даёт возможность,
И никаких оправданий!

Человек, как частица Создателя,
Есть - производная Творчества,
Ожидающий - есть обыватель,
Далёкий от зодчества!

Сегодня ожидать нечего!
Нужно принимать решение,
Выбрать есть из чего,
Смерть или воплощение!

Ждать сегодня нельзя!
На карту поставлено «Завтра»!
Выбирается сегодня стезя,
Ведущая всех к Правде!

Ведическое православие,
Основа Российской истории,
Будущее - БогоДержавие!
Новая для всех категория!

Можно, конечно, и ждать!
Всё придёт к этому!
Народ не хочет страдать!
Ожидание - не конец Света!

История не прощает, кто ждёт!
История требует действовать!
Россия Мир поведёт,
Принимая на себя ответственность!

Ожидание - потеря Духа!
Дух не меняют на благополучие!
Не допускайте в Душе разрухи,
Жизнь приобретает звучание!

На Сцену выходит Россия!
Капитализм - не путь творящих,
Творение - Её Миссия!
Нет в рядах Её ожидающих!

Аминь.
Отец Абсолют.

01.02.18

 

Vēsts: 01.02.18. Katrēns "Gaidīšana"​

Gaidīšana - slikta zīme!
Taču, visa dzīve gaidīšana!
Taisnība, ir arī atzīmes,
Neesošām attaisnojuma!

Cilvēkam vienmēr izvēle!
Uz risku ejošu maz!
Pati dzīve atlasi veic,
Gaidošie - prieks Tumsai!

Gaidīt vienmēr slikti!
Cilvēks jēgu nesaprot,
Izmainīt neko nevar,
Dzīve - kā izdomājums!

"Pie jūras laikastākļus gaidīt",
Lieta pati pēdējā!
Dabai programma ir,
Priekš gaidošā robeža ir! 

Gaidīšanai robeža arī!
Dzīve - radīšanas momenti!
Pārtraukums, protams, iespējams,
Apskaidrības gaidīšanai!

Vienkārši gaidīt, tātad, ne dzīvot!
Nīkuļošana - ne Dieva dzīve!
Radīšana - tā dzīve,
Viens ceļš priekš cilvēkiem!

Ceļu pieveic ejošais!
Gaidošais - malā stāv!
Ejošajam Dievs - vedošais!
Gaidošais - sakarus burzmā zaudē!

Vajag dzīvi uzcelt
Vai izpausmes momentu!
Garā saprotams, kā dzīvot,
Iekšējo attīrīšanu vajag!

Ticiet, gaidīšana - slikti!
Laimes momenti zūd,
Gaidīšana - rezultātu nekādu,
Dzīve - vienas draņķības!

Gaidīšana bezizeju kaļ!
Nevajadzīgums - daļa gaidīšanas!
Radīšana iespējas dod,
Un nekādus attaisnojumus!

Cilvēks kā Radītāja daļa,
Ir - Jaunrades ražojums,
Gaidošais - ir mietpilsonis,
Tāls no celtniecības!

Šodien ko gaidīt nav!
Lēmumu pieņemt vajag,
Izvēle no kā ir,
Nāve vai iemiesojums!

Gaidīt šodien nedrīkst!
Uz spēles likta "Rītdiena"!
Šodien izvēlas taku,
Pie Patiesības vedošu visus!

Vēdiskā pareizticība,
Krieviskās vēstures pamats,
Nākotne - Dievvalstība!
Jauna priekš visiem kategorija!

Var, protams, arī gaidīt!
Viss pie tā nonāks!
Tauta ciest negrib!
Gaidīšana - ne Pasaules gals!

Vēsture nepiedod, kurš gaida!
Vēsture pieprasa darboties!
Krievija Pasauli vedīs,
Uz sevi atbildību pieņemot!

Gaidīšana - Gara zaudējums!
Gars nemaina uz labklājību!
Nepieļaujiet Dvēselē sabrukumu,
Dzīve skanējumu iemanto!

Uz Skatuves Krievija iziet!
Kapitālisms - ne radošo ceļš,
Radīšana - Viņas Misija!
Nav Viņas rindās gaidošo!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.02.18.

01.02.18. Quatrain "Waiting"

Waiting- is bad sign!
But, all life is waiting!
True, there are also markers,
Having no excuses!

There is always a choice for human!
Going at the risk are little!
Life by herself makes a selection,
Waiting ones- Joy for the Darkness!

Waiting is always bad!
Human doesn't understand the meaning,
Can't change anything,
Life- is like a fiction!

"Waiting for the weather at the sea",
The very last thing!
Nature has a program,
There is a limit for the waiting ones!

Limit of expectation too!
Life- is moments of creation!
Break, of course, is possible,
In anticipation of illumination!

Just wait, means, don't live!
The vegetation- is not life of God!
Creation- is life,
One way for the people!

The road will be mastered by the walking one!
Waiting one- stands aside!
For the walking one the God- is leading!
Waiting one- loses touch in the hectic!

It's necessary to build a life,
Or the moment of manifestation!
In the Spirit is clear, how to live,
The inner cleansing is needed!

Believe me, waiting- is bad!
The moments of happiness are lost,
Waiting- are no results,
Life- continuous bad weather!

Waiting- don't go dead!
Futility- is part of waiting!
Creation gives an opportunity,
And no excuses!

Human, as a part of the Creator!
There is- a derivative of the Creativity,
The waiting one- is philistine,
Far from architecture!

Today there is nothing to expect!
It's necessary to make a decision,
To choose is from what,
Death or incarnation!

It's impossible to wait today!
At stake is "Tomorrow"!
Today is chosen a path,
Leading all to the Truth!

Vedic Orthodoxy,
The basis of history of Russia,
The future- is God's kingdom!
New category to all!

Of course, you can wait!
Everything will come to this!
Nation doesn't want to suffer!
Waiting- is not the end of the World!

History doesn't forgive, who waits!
History demands action!
Russia will lead the World,
Taking responsibility on herself!

Waiting- is the loss of the Spirit!
The Spirit doesn't change for the well being!
Don't allow ruin in the Soul,
Life becomes sound!

Russia comes to the Scene!
Capitalism- not the road of those, who create,
Creation- is Her Mission!
There are no waiting ones in Her rinks!

Amen
Father Absolute
01.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.02.2018.

Skatījumu skaits: 273 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: