Galvenie » 2019 » Februāris » 1 » Vēsts: 01.02.19. Katrēns "Augšupcelšana"
18:25
Vēsts: 01.02.19. Katrēns "Augšupcelšana"

01.02.19. Катрен “Вознесение”

Наступление Тьмы продолжается,
Это жёсткая проверка людей!
Но, Правда ясней открывается,
В хоре Тьмы Она только видней!

Мир окончательно определился,
Хору власти подпевают предатели!
Всё окончательно разделилось,
Основа Тьмы – обыватели!

Обострилась и война мнений!
Пресса продалась Тьме!
Но, меняется людей поведение,
Это стало видней и Тьме!

Люди спешат определиться,
Но, инерция сильнее Ума!
Люди продолжают делиться,
И руководит этим Тьма!

Трудное сражение за людей!
Точнее, за частицы Создателя,
Из Космоса это видней,
Сложности от обывателей!

Корни Нового не от старого!
От старого несёт нафталином!
Новое требует для себя иного,
Старое для Нового – инвалиды!

Только, это инвалиды в Духе,
При отличном здоровье,
Но, в Душах у них разруха,
Увеличилось их поголовье!

Соотношение Тьмы и Света,
В пользу Тьмы, сегодня, конечно,
Люди забыли про Бога Заветы,
Во Тьме проживая извечно!

Поэтому говорят люди о Боге,
Перемешивая Его и Тьму,
Оказывается, что в итоге,
Говорят: ничего не пойму!

Писал Откровения – не понятно!
Катрены вызывают грусть!
Для людей религии говорят внятно,
А всё остальное – муть!

Туман в головах и в Сознании!
Люди давно на заклание!
Религии привлекли внимание,
Живи и кланяйся!

Религии – предательство Бога!
Несут искажённые представления!
Пятая раса уходит в итоге,
Это – Историческое явление!

Переход в Шестую уже без воды,
Потери всё равно большие,
Печальными будут проводы,
Не пышные, а очень простые!

Вот когда необходимо мнение!
НЕ одного, а, конечно, всех!
От Бога придёт заверение,
Движению Любви не будет помех!

Важно, кто у руля Движения,
Но, главнее: Единое мнение!
Поступь Богов, а не людей скольжение,
Есть Нового проявление!

Я знаю, спасутся многие!
Главное, взять ответственность!
Совсем не печальными будут итоги,
Переход людей – это следствие!

Единение в Духе – Основа!
Разнообразие создаст горизонт!
На счастье найдёте подкову,
От непогоды в руках зонт!

Трудно, но вы – Спасители!
Каждый спасёт – тысячи!
Трудности – всё относительно,
На пути к Богу поставлены свечи!

Вы и сами от Бога Святители!
Жизнь положена на плаху спасения,
Главное, что вы – не зрители,
Ждёт вас на Небеса Вознесение!

Аминь.
Отец Абсолют
01.02.19

 

Vēsts: 01.02.19. Katrēns "Augšupcelšana"

Tumsas uzbrukums turpinās,
Tā cilvēku skarba pārbaude!
Taču, Patiesība skaidrāk atklājas,
Tumsas korī Tā tikai redzamāka!

Pasaule kļuva skaidra galēji,
Varas korim līdzi dzied nodevēji!
Viss izdalījās pavisam,
Tumsas pamats - mietpilsoņi!

Saasinājās arī viedokļu cīņa!
Prese Tumsai pārdevās!
Taču, cilvēku uzvedība mainās,
Tas arī Tumsai kļuva redzamāk!

Cilvēki steidzas noskaidroties,
Bet, inerce par Prātu stiprāka!
Cilvēki turpina izdalīties,
Un to vada Tumsa!

Cīņa grūta par cilvēkiem!
Precīzāk, par Radītāja daļiņu,
No Kosmosa tas redzamāk,
Sarežģījumi no mietpilsoņiem!

Jaunā saknes ne no vecā!
No vecā pēc naftalīna ož!
Jaunais prieš sevis citu prasa,
Vecais priekš Jaunā - invalīdi!

Tikai, Garā tie invalīdi,
Pie teicamas veselības,
Taču, Dvēselēs sabrukums viņiem,
Skaits viņu palielinājies! 

Tumsas un Gaismas līdzattiecības,
Tumsas labā, šodien, protams,
Cilvēki aizmirsa par Dieva Novēlējumiem,
Izsenis Tumsā dzīvojot!

Tādēļ cilvēki runā par Dievu,
Sajaucot Viņu un Tumsu,
Izrādās, ka rezultātā,
Runā: neko netveru!

Rakstīju Atklāsmes - nesaprotami!
Katrēni skumjas izraisa!
Priekš cilvēkiem reliģijas runā saprotami,
Bet viss pārējais - duļķes!

Migla galvās un Apziņās!
Cilvēki sen uz kaušanu!
Reliģijas uzmanību saistīja,
Dzīvo un klanies!

Reliģijas - Dieva nodevība!
Sniedz izkropļotus priekšstatus!
Rezultātā aiziet Piektā rase,
Tā - Vēsturiska parādība!

Pāreja Sestajā jau bez ūdens,
Zaudējumi vienalga lieli,
Bēdīgas atvadas būs,
Ne krāšņas, bet ļoti vienkāršas!

Lūk, kad viedoklis vajadzīgs!
NE viena, bet, protams, visu!
No Dieva pienāks apliecinājums,
Mīlestības Kustībai traucējumu nebūs!

Svarīgi, kurš pie Kustības stūres,
Bet, galvenais: viedoklis Viens!
Dievu soļi, bet ne cilvēku slīdēšana,
Jaunā parādīšana ir!

Es zinu, glābsies daudzi!
Galvenais, atbildību uzņemties!
Pavisam ne bēdīgi rezultāti būs,
Cilvēku Pāreja - tās sekas! 

Vienošanās Garā - Pamats!
Daudzveidība horizontu radīs!
Laimei pakavu atradīsiet,
No slikta laika rokās lietussargs!

Grūti, bet jūs - Glābēji!
Katrs glābs - tūkstošus!
Grūtības - viss samērā,
Uz ceļa pie Dieva sveces izvietotas!

Jūs arī paši no Dieva Svētītāji!
Dzīve nolikta uz glābšanas bluķa,
Galvenais, ka jūs - ne skatītāji,
Gaida jūs Debesīs Augšupcelšana!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.02.19.

01.02.19.Quatrain   „Ascension”

Attack of darkness continues,
This is a hard check of people!
But, the Truth is clearer,
In the choir of Darkness It is only more visible!

The World has finally decided,
Choir of authorities sing along with traitors!
Everything is finally divided,
The basis of Darkness- philistines!

The war of opinions has escalated!
The press has sold to Darkness!
But, behavior of people is changing,
It become more visible to Darkness!

People are in hurry to decide,
But inertia is stronger then Mind!
People continue to share,
And this Darkness leads!

Battle for people is difficult!
More precisely for the particles of the Creator,
From Cosmos it’s more visible,
Difficulties from the philistines!

The roots of the New are not from the old!
From the old bears of mothballs!
The new demands another for itself,
The old for the New one- disabled!

Only they are disabled in the Spirit,
With excellent health,
But, in the Souls they have devastation,
Their livestock increased!

Companionship of Darkness and Light,
In favor of Darkness, today, of course,
People have forgotten about God’s Covenants,
Long ago living in Darkness!

Therefore people talk about God,
Mixing Him and Darkness,
It turns out that in the end,
Talk: don’t understand anything!

I wrote Revelations- not clear!
Quatrains cause sadness!
Religions speak clearly for people,
But everything else- murk!

For in heads and Consciousness!
People have long been to the slaughter!
Religions attracted attention,
Live and bow!

Religions- are betrayal of God!
Carry distorted views!
The Fifth race leaves in the end,
This- is Historical phenomenon!

Transition to the Sixth already without water,
Losses are still big,
Sad farewell will be,
Not lush, but very simple!

That’s, when need opinion!
NOT one, but of course all!
An assurance will come from God,
The movement of Love will not interfere!

It’s important who is at the helm of Movement,
But, more importantly: One opinion!
The thread of the God, but not the people gliding,
There is a New manifestation!

I know, many will be saved!
The main thing is to take responsibility!
The results will be not at all sad,
The Transition of people- is consequence!

Unity in the Spirit- is Basis!
Variety will create a horizon!
For luck you will find a horseshoe,
From bad weather an umbrella in the hands!

It’s difficult, but you- are Saviors!
Everyone will save- thousands!
Difficulties- everything is relative,
Candles are set on the way of God!

You also by yourself are Blessings from God!
Life puts on the rescue block,
The main thing, that you- are not spectators,
Ascension waiting for you in Heaven!

Amen
Father Absolute
01.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem 
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.02.2019.

Skatījumu skaits: 79 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: