Galvenie » 2019 » Marts » 1 » Vēsts: 01.03.19. Katrēns "Lielo pārmaiņu laiks"
16:07
Vēsts: 01.03.19. Katrēns "Lielo pārmaiņu laiks"

01.02.19. Катрен “Время Больших перемен”

Весна – время Больших перемен!
В жизни людей, теперь человечества!
Не требуя ничего взамен,
Создатель начинает творить Отечество!

Главное условие для людей: «вместе»!
Предполагалось объединить в Целое!
Создателем уже указано на Планете место,
Откуда есть и пойдёт Братство Белое!

Наречено быть России первой!
Карма Руси вести за собой Народы!
Основа Руси всегда: Белая Вера!
Людей Ей творить, а не породы!

Долго шла Русь к Пьедесталу!
Судьба – нести Крест Православия!
Прошлого Христианства уже не стало,
Вступает в жизнь Новое Небес Правило!

Главное, люди – частицы Создателя!
Вечная связь с Первотворцом,
Человечеству не быть наблюдателем,
Без Создателя не соединить и концов!

Люди имеют прямой канал связи,
Это не подлежит никакому сомнению,
Каждый человек – это знать обязан!
Он – Бога в себе продолжение!

Это – есть Святое для людей Правило!
Ничто не должно разрушать эту связь!
Человек должен в Любви жить правильно,
Помните – это Святая в том ипостась!

Всё другое не принимается Небом!
Люди сами стремятся в Целое,
Человек, ушедший от Бога – небыль!
Основа Шестой – Братство Белое!

Религии не выше Создателя!
Религии – смешение Бога и человека!
Люди в религии – не Творцы, а наблюдатели,
Так было и есть испокон веку!

Шестая раса вступает в свои Права!
Людей ожидает весной Экзамен!
Люди должны знать о себе Правду,
Мир дождался Больших перемен!

Перемены уже на пороге!
Природа подтолкнёт движение!
Изменилась для людей дорога,
События развернутся с опережением!

Люди поймут, что Мир в движении!
Сознание растянуло процесс на века!
Но, у Создателя – Своё мнение!
Пора спасать человека!

Он, как Моё проявление, Мне дорог!
Я Сам дал Право Свободного выбора!
Но, человек сотворил много дорог,
Заставив выполнить уже Мой отбор!

Время подошло к отбору людей!
Не все стали достойными Бога!
Сама жизнь намного точней,
Позволит проявиться людям в итоге!

Главный отбор начинается в Марте!
Весна требует перемены «климата»!
Планета тоже теперь на старте,
Отказ от Бога – это есть компромат!

Люди ещё могут одуматься,
Изменить отношение к Небу,
Каждый должен понять, что случится,
Если Вера Богу для него небыль!

Всё в руках самого человека,
На календаре проявился Март!
Поверьте не на час, а на века,
Создатель объявляет СТАРТ!

Аминь.
Отец Абсолют
01.03.19

 

Vēsts: 01.03.19. Katrēns "Lielo pārmaiņu laiks"

Pavasaris - Lielo pārmaiņu laiks!
Cilvēku dzīvē, tagad cilvēce!
Neprasot neko pretim,
Raītājs Tēvzemi radīt sāk!

Galvenais noteikums priekš cilvēkiem: "kopā"!
Veselumā piedāvājās apvienot!
Uz Planētas jau Radītāja norādītā vietā,
No kurienes ir un sāksies Brālība Baltā!

Noteikts Krievijai būt pirmajai!
Krievzemes karma aiz sevis Tautas vest!
Krievzemes pamats vienmēr: Ticība Baltā!
Cilvēkus Viņai radīt, bet ne sugas!

Krievzeme ilgi uz Pjedestālu gāja!
Liktenis - Pareizticības Krustu nest!
Pagātnes Kristietības jau nav,
Dzīvē stājas Debesu Jaunie Noteikumi!

Galvenais, cilvēki - Radītāja daļas!
Mūžīgā saikne ar Pirmradītāju,
Cilvēcei vērotājam nebūt,
Bez Radītāja pat galus nesavilkt!

Cilvēkiem ir tiešais sakaru kanāls,
Tur šaubu nekādu nav, 
Cilvēkam katram - tas jāzin!
Viņš - Dieva turpinājums sevī!

Tas - priekš cilvēkiem Likums ir Svēts!
Nekas nedrīkst sagraut šo saikni!
Cilvēam Mīlestībā jādzīvo pareizi,
Atceraties - tur tā Svētā ipostase!

Citu visu Debesis nepieņem!
Cilvēki paši tiecas Veselumā,
Cilvēks, no Dieva aizgājušais - neesība!
Sestās pamats - Brālība Baltā!

Reliģijas nav augstāk par Radītāju!
Reliģijas - Dieva un cilvēka sajaukums!
Cilvēki reliģijā - ne Radītāji, bet vērotāji,
Tā bija un ir no senseniem laikiem!

Sestā rase savās Tiesībās stājas!
Cilvēkus Eksāmens pavasarī gaida!
Cilvēkiem jāzin par sevi Patiesība,
Pasaule Lielas pārmaiņas sagaidīja!

Pārmaiņas jau uz sliekšņa!
Daba kustību paskubinās!
Ceļš priekš cilvēkiem izmainījās,
Priekšā aizsteigsies notikumu attīstīstība!

Cilvēki sapratīs, ka Pasaule kustībā!
Apziņa izstiepa procesu uz mūžu!
Taču, Radītājam - Savs viedoklis!
Laiks cilvēku glābt!

Viņš, kā Mana izpausme, dārgs Man!
Es Pats devu Brīvās izvēles Tiesības!
Bet, cilvēks ceļu daudz radīja,
Liekot jau Manu atlasi izpildīt!

Laiks pienāca cilvēku atlasei!
Ne visi Dieva cienīgi kļuva!
Dzīve pati daudz precīzāka,
Rezultātā cilvēkiem izpausties atļaus!

Galvenā atlase sāksies Martā!
Pavasaris "klimata" izmaiņas pieprasa!
Arī Planēta tagad uz starta,
Atteikšanās no Dieva - tas kompromāts ir!

Cilvēki vēl var apdomāties,
Izmainīt attieksmi pret Debesīm,
Katram jāsaprot, kas notiks,
Ja priekš viņa Ticība neesība! 

Viss cilvēka paša rokās,
Kalendārā Marts parādījās!
Ticiet ne uz stundu, bet mūžiem,
Radītājs STARTU izsludina!

 Āmen.
Tēvs Absolūts
01.03.19.

01.03.19.Quatrain „Time of the Great changes”

Spring- is a time of Great changes!
In the life of people, now humanity!
Without demanding anything in return,
The Creator begins to create the Fatherland!                                       

The main condition for people is: “together”!
It was supposed to merge into a whole!
The Creator has already indicated a place on the Planet,
From where is and will start White Brotherhood!

It’s destined Russia to be the first!
Karma of Russia is to lead nations behind her!
The basis of Russia is always: White Faith!
She has to create people, but not breeds!

For a long time Russia went to the Pedestal!
Destiny- is to bear the Cross of Orthodoxy!
There is no longer the past of Christianity,
The New Rules of Heaven enters in the life!

The main thing, that people- are particles of the Creator!
Eternal connection with the First Creator,
Humanity is not to be an observers,
Without the Creator not even tip the ends!

People have direct communication channel,
There is no any doubt, 
Every human- has to know that!
He- is the continuation God in himself!

This- is the Holy Rule for the people!
Nothing should break this connection!
A human must live in Love correctly,
Remember- there it’s Holy hypostasis!

Everything else is not accepted by Heaven!
People by themselves aspire to the Whole,
A human, who has gone away from God- is nonsense!
Basis of the Sixth- is Brotherhood White!

Religions are not higher than the Creator!
Religions- are a mixture of God and human!
People in religion- are not Creators, but observers,
So it was and is from immemorial time!

The Sixth race comes into its Rights!
An exam is waiting for people in spring!
People need to know the Truth about themselves,
The World waited for Great changes!

Changes are already on the threshold!
Nature will push movement!
The road has changed for people,
Development of events will get ahead!

People will understand that the World is in motion!
Consciousness has stretched the process for centuries!
But, the Creator- has His own opinion!
It’s time to save a human!

He, as My manifestation, is dear to Me!
I by myself gave the Right of Free choice!
But, human made many roads,
Forcing already perform My selection!

The time has came for the selection of people!
Not everyone has become worthy of God!
Life by itself is much more accurate,
Allow people to show up in the end!

The main selection will begin in March!
Spring requires the changes of “climate”!
Also the Planet is now at the start
Denial of God- is compromising!

People still can to think,
Change attitude to Heaven,
Everyone must understand what will happen,
If Faith is absence for him!

Everything is in the hands of human himself,
March is on the calendar!
Believe Me not for an hour, but for age,
Creator announces START!

Amen
Father Absolute
01.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.03.2019.

Skatījumu skaits: 56 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: