Galvenie » 2020 » Marts » 1 » Vēsts: 01.03.2020. Katrēns ""Pie Tēvu kapiem atgriezties" vajag"
20:03
Vēsts: 01.03.2020. Katrēns ""Pie Tēvu kapiem atgriezties" vajag"

01.03.2020 Катрен “Надо к «Отеческим гробам вернуться»”

Бриллиантов не бывает много!
Бриллианты не бывают большими!
Они, как совершенства, итоги!
На Небе получаются вышитыми!

За что благодать им от Бога?
Их совершенство разглядеть трудно!
Бриллиантами мечтают все стать в итоге,
Но зависть опускает людей на дно!

Вечная война Тьмы и Света!
Тьма готова пойти на подлог!
Связаны два этих Знака Заветом,
Тьмой положена жизнь под залог!

Есть единственная страна на Свете,
Руси сладок «Отечества дым»!
Она на все века, словно Пальмира!
Между Плотью и Духом – её Дом!

В Облаках Ей не нужен бизнес!
На территории Ей не нужно дорог!
Её сердцу ближе снежный занос,
Веками верит в Небесные чудеса!

Не понять никому Душу России!
Нет аналогов Ей на Планете!
Равенство между людьми – Её Миссия!
Готова драться за Честь на пистолете!

Не понять Европе этот Народ!
Дуэли давно отменены на Свете!
Пистолеты в Душе хранит каждый Род,
Каждый вор давно на примете!

Народ продолжает мечтать о Союзе!
О Диктатуре в стране Равенства!
При диктатуре воровства всё идёт юзом,
Для Руси смерть – когда неравенство!

Это в крови у Руси только от Неба!
Это Гармония всех Энергий Её Сферы!
Русь готова сделать Сказку Былью,
Она точно знает, что Любовь – это мера!

Русь может пойти и на крайность!
Ей этого опыта не занимать!
Конечно, для Европы всё это странно,
Русский способен Родину защищать!

Здесь воздух Свободы у всех в груди!
Для России основа: «Жизнь или Смерть»!
Русь поменяет направление пути!
Для Неё важнее всего жизнь, поверьте!

Был опыт Союза с его Доктриной!
Надо вернуть стране Равенство!
Союз был на Планете Свободы витриной,
Планета признавала его руководство!

Старые помнят, а молодые ждут!
В груди остаётся за Страну гордость!
Новые условия скоро придут!
Русским не занимать никогда твёрдость!

Этот провал будет всем уроком!
Нельзя никогда предавать Родину!
Богатство от воровства обойдётся комом,
Люди сами создали проклятую эту годину!

Надо к «Отеческим гробам вернуться»!
Сколько полегло в борьбе с неравенством!
Впервые Я разрешаю вам развернуться,
Доктрина Союза была: Равенство!

Трудно, конечно, трудно!
Но сегодня Создатель с вами!
Выбранная Богом страна не пойдёт на дно!
Завтра из Катренов возгорится Пламя!

Аминь.
Отец Абсолют.
01.03.2020

Vēsts: 01.03.20. Katrēns ""Pie Tēvu kapiem atgriezties" vajag"

Briljantu nemēdz būt daudz!
Briljanti nemēdz būt lieli!
Tie, kā pilnība, rezultāti!
Debesīs izšūti redzami!

Par ko tiem svētība no Dieva?
To pilnību saskatīt grūti!
Rezultātā visi sapņo briljanti kļūt,
Taču skaudība cilvēkus nolaiž uz grunti!

Tumsas un Gaismas mūžīgais karš!
Tumsa uz viltu gatava iet!
Šīs divas Zīmes Novēlējumā saistītas,
Tumsai zem ķīlas dzīve jādzīvo!

Ir Pasaulē viena vienīga valsts,
Krievzemei tīkami "Tēvzemes dūmi"!
Visos gadsimtos viņai, kā Palmīrai gluži!
Starp Miesu un Garu - Mājas ir!

Mākoņos Viņai bizness nav vajadzīgs!
Teritorijā ceļu Viņai nevajag!
Viņas sirdij tuvāki sniega sanesumi,
Gadsimtos Debesu brīnumiem tic!

Nesaprast Krievijas Dvēseli nevienam!
Nav uz Planētas analogu Viņai!
Vienlīdzība starp cilvēkiem - Viņas Misija!
Zem pistoles gatava par Godu cīnīties!

Šo Tautu Eiropai nesaprast!
Divkaujas sen Pasaulē atceltas!
Katra Dzimta pistoles Dvēselē glabā,
Katrs zaglis sen pamanīts!

Tauta par Savienību turpina sapņot!
Par Diktatūru Vienlīdzības valstī!
Pie diktatūras zagšana visa iet juzom, (юзом ?),
Nāve prieš Krievzemes - kad nevienlīdzība!

Tas Krievzemei asinīs tikai no Debesīm!
Harmonija tā Viņas Sfēru Enerģiju visu!
Krievzeme Pasaku Esībā pārvērst gatava,
Viņa zin precīzi, ka Mīlestība - mērs ir!

Krievzeme arī uz galējībām gatava iet!
Tādu pieredzi Viņai neatņemt!
Protams, Eiropai tas šķiet dīvaini,
Krievs gatavs Dzimteni aizstāvēt!

Šeit Brīvības gaiss visiem krūtīs!
Priekš Krievzemes galvenais: "Dzīvība vai Nāve"!
Krievzeme izmainīs ceļa virzienu!
Priekš Viņas dzīvība vissvarīgākā, ticiet!

Bija Savenības pieredze ar tās Doktrinu!
Valstij Vienlīdzību atgriezt vajag!
Savienība uz Planētas bija Brīvības vitrīna,
Planēta tās vadību atzina!

Vecie atceras, bet jaunie gaida!
Krūtīs par Valsti lepnums paliek!
Jaunie apstākļi atnāks drīz!
Krieviem izturību neatņemt nekad!

Šī izgāšanās būs mācība visiem!
Dzimteni nodot nedrīkst nekad!
Zagšanas bagātība beigsies ar piku,
Gadus šos sasodītos cilvēki radīja paši!

Vajag "pie Tēvu kapiem atgriezties"!
Cik cīņā par netaisnību bojā gāja!
Es pirmoreiz ļauju jums izvērsties,
Savienības Doktrina bija: Vienlīdzība!

Grūti, protams, grūti!
Taču šodien ar jums Radītājs!
Dieva izraudzītā valsts neies uz grunti!
Rīt no Katrēniem Liesma aizdegsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.03.2020.

01.03.20.Quatrain "It is necessary to return to the" Father's tombs ""

There are not many diamonds!
Diamonds are never big!
They, like perfection, are the results!
In Heaven embroidered visible!

For what is grace from God for them?
It's hard to  see their perfection!
As a result, everyone dreams to become diamonds,
But envy puts people to the bottom!

The eternal war of Darkness and Light!
Darkness is ready to go on forgery!
These two Signs are connected in the Covenant,
Darkness has to live under hostage!

There is only one country in the World
Russia likes "Fatherland smoke"!
She in all centuries, almost like Palmyra!
Between Flesh and Spirit - is House!

In the Clouds She doesn't need a business!
On the territory She does not need roads!
Snow drift is closer to her heart
Believes in Heavenly Miracles for centuries!

Do not understand anyone the Soul of Russia!
There are no analogues to Her on the Planet!
Equality between people - Her Mission!
Ready to fight for Honor under a pistol!

Europe do not understand this Nation!
Duels have long been canceled in the World!
Each Family keeps pistols in the Soul,
Every thief has long been noticed!

The Nation continue to dream of the Union!
About the Dictatorship in the country of Equality!
Under the dictatorship all theft goes by
For Russia, death- is when inequality!

It is in the blood of Russia only from Heaven!
This is the Harmony of all Energies of Her Sphere!
Russia is ready to make a fairy tale come true,
She knows for sure that Love- is a measure!

Russia can go to extremes too!
She does not take this experience!
Of course, for Europe it’s all strange
Russian is able to defend their homeland!

Here is the air of Freedom in everyone’s chest!
For Russia, the basis: “Life or Death”!
Russia will change the direction of the path!
For Her, life is the most important thing, believe me!

There was the experience of the Union with its Doctrine!
It is necessary to return Equality to the country!
The Union was a showcase of Freedom on the Planet,
The Planet recognized his leadership!

The old ones are remembered, while the young ones are waiting!
In the chest remains the pride of Country!
New conditions will come soon!
Never take hardness to Russians!

This failure will be the lesson to everyone!
You can never betray the homeland!
Wealth of theft will finish with a lump
People themselves created this damned year!

We must return to the "Father's tombs!"
How many died in the fight against inequality!
For the first time, I let you turn around
The doctrine of the Union was: Equality!

Hard, of course, hard!
But today the Creator is with you!
The country chosen by God will not go to the bottom!
Tomorrow the Flames will ignite from Quatrain!

Amen.
Father Absolute.
03/01/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /01.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzi 01.03.2020.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: