Galvenie » 2017 » Aprīlis » 1 » Vēsts: 01.04.17. Katrēns "Jaunais Ritms"
20:25
Vēsts: 01.04.17. Katrēns "Jaunais Ritms"

Vēsts: 01.04.17. Katrēns "Jaunais Ritms"

​01.04.17 Катрен "Ритм новый"…………………………………………………………Quatrain "New Rhythm"

Ритм изменился существенно! .............. Ritms būtiski izmainījās!........................The rhythm has changed significantly!
Это по катренам заметно, ...................... Tas pēc katrēniem pamanāms,………….This is evident in quatrains,
Подходите к себе ответственно, ............. Pieejiet sev atbildīgi,……………………...Approach yourself responsibly
Входит НОВОЕ - неприметно! ................ JAUNAIS ienāk - nemanāmi!..................Is entering NEW- inconspicuously!

Я не хочу мировой революции, .............. Es negribu pasaules revolūciju,………….I don't want a world revolution,
Революционный порыв опасен! ............. Revolucionārais uzliesmojums bīstams!...A revolutionary impulse is dangerous!
Сознанию нужна эволюция, ................... Apziņai evolūcija nepieciešama,…………Consciousness needs evolution,
Осознавший, Богом себя - прекрасен! ... Apzinājies, Dievu sevi - brīnišķīgs!...........Being aware of God- is beautiful!

Мир Новый стучится в двери! ................. Jaunā Pasaule klauvējas durvīs!.............The New World is knocking at the door!
Старое не пригодится! ............................ Nenoderēs vecais!.................................The old is not useful!
Главное условие - ВЕРА! ........................ Galvenais noteikums - TICĪBA!...............The main condition -is FAITH!
На этом НОВОЕ строится! ...................... Uz tā JAUNAIS būvējas!.........................On that builds the NEW!

Новое - есть совершенство! .................... Jaunais - pilnība ir!.................................New- is perfection!
Значит, и Новая оболочка! ...................... Tātad, arī Jauns apvalks!.........................Hence, also New shell!
У России путь совершенный, .................. Krievijai ceļš pilnīgs,………………………..Russia has a perfect road,
Войдёт в НОВОЕ без проволочек! ........... Ieies JAUNAJĀ bez stieplēm!..................Will enter in NEW without delays!

Эволюционный скачок бывает! ................ Evolucionārs lēciens mēdz būt!...............An evolutionary leap happens!
Переход на другие частоты! ..................... Pāreja uz citām frekvencēm!..................Switching to other frequencies!
Ступень Новая открывает, ........................ Pakāpiens Jauno atklāj,………………….Step opens the New,
И Новые внутри переходы! ....................... Un jaunas iekšējās pārejas!...................And New inside transitions!

Переходы в Новую мерность! .................. Pārejas Jaunā dimensijā!........................Transitions to the New Dimension!
Не для всех, для избранных! ................... Ne priekš visiem, priekš izraudzītiem!......Not for everyone, for elect ones!
Жизнь проверка на Верность, ................. Dzīve uz Uzticību pārbaude,……………….Life is a test of Fidelity,
И школа для званных! .............................. Un skola priekš aicinātiem!.....................And the school for called ones!

НОВОЕ постепенно вползает! ................. JAUNAIS pakāpeniski ierāpo!...................NEW gradually creeps in!
Лучше не подберёшь слова, .................... Labāku vārdu neizvēlēties,………………..Words will not choose more good,
Пока не все понимают, ............................. Pagaidām ne visi saprot,………………….For moment all don't understand,
Но, Планета - готова! ................................ Taču, Planēta - gatava!...........................But, Planet- is ready!

Напряжение нарастает! ............................ Sasprindzinājums pieaug!.......................Voltage increases!
В спорах нет уже Истины! ......................... Strīdos vairs Patiesības nav!...................In disputes there is no longer Truth!
Сама себя ложь сжирает, .......................... Meli sevi paši aprij,………………………..Lies lays herself,
Формируя Руси путь истинный! ................ Formējot Krievzemei patiesu ceļu!............By forming the true way for Russia!

Что бы ни говорили люди, ......................... Lai ko teiktu cilvēki,……………………….Whatever people say,
Состояние бездуховности! ........................ Stāvoklis bez garīguma!.........................Position without spirituality!
Ложь - мировая прелюдия! ....................... .Meli - pasaules prelūdija!.......................Lies- the prelude of world!
Выводящая, всех из греховности! ............. Izvedoša, visus no grēcīguma!................Outstanding, all from sinfulness!

Спорящие - дуэлянты, ............................... Strīdošies - duelanti,…………………….The arguers- are duelists,
Вершина грехов и пороков, ....................... Grēku un netikumu virsotne,…………….The peak of sins and vices,
Духовные спекулянты, ............................... Garīgie spekulanti,……………………….Spiritual speculators,
В философии их нету прока! ..................... Filozofijā nav viņiem labuma!...................In philosophy, there is no rent!

Кто говорит громче - тот прав! ...................Kurš skaļāk runā - tam taisnība!..............Who speaks laughter- that is right!
Психология рабская, .................................. Verdziska psiholoģija,……………………Slavish psychology,
У такого холопа не тот нрав, ......................Tādam dienderim ne tā daba,…………....Such servant doesn't have that temper,
Сломан он машиной адской! ..................... Viņš elles mašīnas salauzts!..................It's broken by machine hellish!

Не хочу долго о грустном! .......................... Negribu ilgi par skumjo!.......................I don't want to long about sad things!
Всё же Росток пробивается! ....................... Asns tomēr izlaužas!..........................Still Sprout makes his way!
Ничего не бывает просто! ........................... Nekas nemēdz būt vienkārši!...............Nothing is simple!
Русь всего добивается! ............................... Tikai Krievzeme cenšas panākt!..........Russia achieves everything!

Главное - Ей захотеть! ................................ Galvenais - Viņai gribēt!.......................The main thing- she wanted!
И не отдельно, а вместе! ............................ Un ne atsevišķi, bet kopā!....................And not separate, but together!
Продолжает медведь храпеть! ................... Turpina lācis krākt!...............................The bear keeps snoring!
К своим же проблемам нем! ....................... Pats savās problēmās stingst!..............In his own problems!

На агрессию отвечает агрессией! ............... Uz agresiju ar agresiju atbild!................To aggression responds aggression!
Уверен, что сила на силу! ............................ Pārliecināts, ka spēks uz spēku!..........I'm sure that the force is strong!
Но, увеличивается прогрессией, ................Taču, palielinās ar progresiju,……….......But, it increases by progression,
Народа стремление к миру! ........................ Tautas tieksme uz mieru!......................People desire peace!

Тотем представлений старых, ......................Veco priekšstatu totēms,…………........The totem of old idea,
Прошлого понимания, .................................. Pagātnes saprašanas,………………....Past understanding,
Оно превращается в прах, ........................... Tas pīšļos pārvēršas,………………......It turns into dust,
На фоне Бога внимания! .............................. Uz Dieva uzmanības fona!...................On background of God attention!

Всё в руках у Создателя! ..............................Viss Radītāja rokās!...........................Everything is in the hands of Creator!
Сопротивление уже опасно! ......................... Pretošanās jau bīstama!......................Resistance is already dangerous!
Представления меняются у обывателя, ...... Priekšstati mietpilsonim mainās,…........Representation changes from the average person,
Он формирует их гласно! ............................. Viņš tos atklāti formē!..........................He forms them publicly!

Голос России крепнет! .................................. Krievijas balss kļūst spēcīgāka!.........The voice of Russia is getting stronger!
Шёпота уже нет больше! ............................... Čukstu jau vairāk nav!........................Whisper is already gone!
Власть, конечно, не дремлет, ........................ Vara, protams, nesnauž,…………......Power, of course, doesn't sleep,
Но, граница Перехода тоньше! ..................... Taču, Pārejas robeža smalkāka!..........But, the borders of Transition is thinner!

Конечно, всё постепенно, .............................. Protams, viss pakāpeniski,……..….....Of course, everything is gradual,
Но, власти конец неминуем! ......................... Bet, varai beigas nenovēršamas!.........But the power is imminent!
Ей кажется, что Русь степенная, ...................Viņai liekas, ka Krievzeme cienīga, .....It seem to her, that Russia is sedate,
Но, СВЯТОЙ её Бог именует! ........................Taču, viņu SVĒTU Dievs dēvē!.............But her HOLY God calls!

Не уйти от внимания Бога! ............................. Neaiziet no Dieva uzmanības!.............Don't escape from attention of God!
Внимание, по сути, Мир Новый! .................... Uzmanība, pēc būtības, Pasaule Jauna!..Attention, in fact, the World is New!
Ритм формирует дорогу, ................................Ritms ceļu formē,……………………….....Rhythm forms the road,
Сценарий для Руси - готовый! .......................Scenārijs priekš Krievzemes - gatavs!......Scenario for Russia- is ready!

Аминь. .............................................................. Āmen…………………………………........Amen
Отец Абсолют. .................................................. Tēvs Absolūts……………………….........Father Absolute
01.04.17 ............................................................ 01.04.17……………………………….......01.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fre=ts /-1.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.04.2017.

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: