Galvenie » 2017 » Aprīlis » 2 » Vēsts: 02.04.17. Katrēns "Filozofija un dzīve"
13:55
Vēsts: 02.04.17. Katrēns "Filozofija un dzīve"

Vēsts: 02.04.17. Katrēns "Filozofija un dzīve"

02.04.17 Катрен "Философия и жизнь"………………………………………………..Quatrain "Philosophy and life"

Философия - есть представления! ......... Filozofija - ir priekšstati!........................Philosophy- there are ideas!
Базирующиеся, на мнениях! ................... Bāzējošies, uz viedokļiem!..................Based on opinions!
Она родилась при познании, .................. Tā radās pie izzināšanas,……………….She was born at knowledge,
От трудности объяснения! ...................... No izskaidrošanas grūtībām!.................From the difficulty of explanation!

Проблема главная в понимании! ............ Galvenā problēma saprašanā!................The main problem to understanding!
Что же такое - есть Истина? .................... Kas tā tāda - Patiesība ir?...................What is- the Truth?
Сконцентрировано внимание, ................ Uzmanība koncentrēta,…………………...Concentrated attention,
На объяснении жизни истинной! ............ Uz dzīves patiesās izskaidrošanu!..........On the explanation of true life!

Объяснение, как и зачем жить? .............. Paskaidrojums, kā un priekš kā dzīvot?..Explanation, how and for what to live?
Обсуждается столетиями! ....................... Apspriežas simtgadēs!........................It is discussed for centuries!
Жить или всё же служить? ...................... Dzīvot vai tomēr kalpot?......................To live or still to serve?
В состоянии раболепия! .......................... Verdziskuma stāvoklī!.........................In the state of servility!

Философы объясняют своё, .................... Filozofijas paskaidro savu,……………Philosophers explain their,
Чисто субъективное мнение! ................... Subjektīvu viedokli bieži!....................Purely subjective opinion!
Редко, но бывает вдвоём, ......................... Reti, bet mēdz būt divatā,…………..Rarely, but it happens together
Единые представления! ............................ Vienoti priekšstati!..........................United views!

Свободы представлений не видно! .......... Brīvība priekkšstatiem neredzama!.....Freedom for ideas are not visible!
Общество формирует Сознание! ............. Apziņu sabiedrība formē!....................Society forms Consciousness!
Пусть никому не обидно, .......................... Lai nav skumji nevienam,…………….No one to be hurt,
В философии - от Бога нет знаний! ......... Filozofijā - no Dieva zināšanu nav!........In philosophy- is no knowledge from God!

Библия - труд человеческий! .................... Bībele - cilvēku darbs!.......................The Bible- is humans work!
Пусть с вкраплениями от Бога! ................ Kaut ar ielāsmojumiem no Dieva!........If even interspersed from God!
Трактат во многом - мифический! ............ Traktāts daudzējādi - mītisks!..............Treatise in many ways- mythical!
Страждущему, лишь подмога! .................. Cietējam, tikai atbalsts!....................For suffering, only help!

Глубокий анализ Её - опасен! ................... Dziļa Viņas analīze - bīstama!...........Deep analysis of Her- is dangerous!
Истина зарыта в словесности! .................. Patiesība vārdiskumā aprakta!..........Truth is buried in literature!
Страждущий не будет согласен, ............... Cietējs nebūs vienisprāt,…………….The sufferer will not agree,
Философия власти известна! .................... Varas filozofija zināma!....................The philosophy of power is known!

Философия, как и власть - проявление! ... Filozofija, kā arī vara - izpausme!.......Philosophy as also power- is manifestation!
Нацелена на управление! .......................... Mērķēta uz vadīšanu!......................Aimed at managing!
Не бывает свободного изъявления, .......... Nemēdz būt brīva izpauduma,……….There is no free expression,
Любой промысел под давление! ............... Jebkura nodarbe zem spiediena!.......Any thought action under pressure!

Власть меняется, пусть не часто! .............. Vara mainās, kaut ne bieži!.............Power is changing, even if not often!
Философия - инструмент вечный! ............. Filozofija - instruments mūžīgs!........Philosophy -is an eternal tool!
Сознанием управлять важно, .................... Apziņu vadīt svarīgi,………………....It's important to manage Consciousness
Человек, по жизни не вечен! ...................... Cilvēks, dzīvē ne mūžīgs!...............Human, in life is not eternal!

Философы - есть люди мысли! ................. Filozofi - domu cilvēki ir!....................Philosophers- are people of thought!
Вера вних и сомнение! .............................. Ticība viņos un šaubas!...................Belief in them and doubt!
Присутствие власти осмысливают, ............ Varas klātbūtni aptver,……………….The presence of power is interpreted
Рабское формируют мнение! .................... Verdzisku viedokli formē!..................Forming slavery opinion!

Религия в том преуспела! ......................... Reliģija tur pārspēja!.........................Religion in that has succeeded!
Столетия инквизиции, ............................... Simtgadu inkvizīcija,…………………..Centuries of the inquisition,
Кажется, что нет предела, ......................... Liekas, ka gala nav,…………………..It seems, that there is no limit,
Рабской в Духе позиции! ........................... Garā verdziskai pozīcijai!..................Slavery in Spiritual position!

Философия рабства передаётся, ............. Filozofijas verdzība nododas,…………The philosophy of slavery is transmitted,
Уже по Планете в целом! .......................... Jau pār Planētu kopumā!..................Already on the planet of whole!
Народы, как это ведётся! .......................... Tautas, kā tas iegājies!....................Nations, as it is!
Повторяют философию слепо! ................ Filozofiju atkārto akli!..........................Repeat blindly philosophy!

Слепо, значит, ничего не знают! ............... Alki, tātad, nezin neko!.....................Blindly, it's mean, don't know anything!
Инструмент тончайшего толка! ................. Smalkākās skaidrības instruments!....A tool of finest kind!
Философы Тьму представляют, ................ Filozofi Tumsu attēlo,………………....Philosophers represent the Darkness,
Люди не поймут ничего толком! ................ Cilvēki būtībā nesaprot neko!.............People will not understand anything really!

Религия и власть - в этом едины! .............. Reliģija un vara - tur vienoti!...............Religion and power- are one in this!
Связаны навечно цепью! ........................... Ķēdēm uz mūžiem saistītas!.............Bound with chain forever!
Тандем без Бога, часто делимый, ............. Tandēms bez Dieva, bieži dalāms,…..Tandem without God, often divisible,
Объединён - общей целью! ....................... Apvienots - kopīgā mērķī!..................United- in common target!

Цель проста и понятна Миру! ..................Mērķis vienkāršs un Pasaulei saprotams!..Target is simple and understandable for World!
Жёсткое в том - управление! ..................... Nežēlīga tur - vadība!.........................Hard in that- is management!
Философия большая сила, ........................ Filozofija spēks liels,…………………..Philosophy is great force,
На Сознание людей - давление! ................ Uz cilvēku Apziņu - spiediens!............On human Consciousness- pressure!

Власть понимает, что нужно! ...................... Vara saprot, ko vajag!.......................Power understand, what need!
Никакой прямой силы! ................................ Nekādu tiešu spēku!.........................No direct power!
Объяснить рабство ей сложно, .................. Verdzību paskaidrot viņai grūti,………..It's difficult for her to explain the slavery,
Философии одной по силам! ..................... Filozofijai vienai pa spēkam!................Only to philosophy is within its power!

Сегодня - предел терпению! ....................... Šodien - pacietībai robeža!.................Today- is the limit of patience!
Не людей, а, конечно, Небу! ....................... Ne cilvēku, bet, protams, Debesīm!....Not people, but, of course, Heaven!
Философия мешает явлению, .................... Filozofija izpausmei traucē,……………Philosophy prevents the phenomenon,
То, что Планете потребно! .......................... To, kas Planētai vajadzīgs!.................That, what Planet needs!

Планета заждалась Мессию! ....................... Planēta Mesiju pārgaidījās!...............The Planet was waiting for the Messiah!
Скучает по Божьему промыслу! .................. Skumst pēc Dievišķas nodarbes!.......Misses God's providence!
Ждут решения от России! ............................ No Krievijas lēmumu gaida!...............Waiting for solution from Russia!
Без согласия Бога нет смысла! ................... Bez Dieva piekrišanas jēgas nav!........Without the consent of God, there is no point!

Начало перехода - в Руси! .......................... Pārejas sākums - Krievzemē!............The beginning of transition- is in Russia!
Ей решать и просить Бога! .......................... Viņai lemt un Dievu lūgt!....................It's up to her to decide and to ask God!
Философия не откроет пути, ...................... Filozofija neatklās ceļu,………………....Philosophy will not open the way,
Целеполагание - вот дорога! ....................... Mērķnodoms - lūk ceļš!......................Purposefulness- is the road!

Дорога не только для русских, .................... Ceļš ne tikai priekš krieviem,………....Road in not only for Russians,
Для национальностей всех России! ............ Priekš nacionalitātēm visas Krievijas!..For nations of all Russia!
К Истокам страны Этруссков, ...................... Pie Etrusku zemes Sākumiem,……….To the Sources of the country of Etruscans,
Поведёт воскресший Мессия! ..................... Vedīs atdzimušais Mesija!....................Will lead the resurrected messiah!

Аминь. ........................................................... Āmen……………………………….....…Amen
Отец Абсолют. ............................................... Tēvs Absolūts………………………......Father Absolute
02.04.17 ......................................................... 02.04.17………………………………....02.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /02.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.04.2017.

Skatījumu skaits: 351 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: