Galvenie » 2018 » Maijs » 1 » Vēsts: 01.05.18. Katrēns "Kas būs 7-jā?"
17:20
Vēsts: 01.05.18. Katrēns "Kas būs 7-jā?"

01.05.18 Катрен  “Что будет 7-го?”​​

Осталось меньше недели!
Исторический поворот!
Некоторые пожалели,
Что будущее уже грядёт!

От Перехода никому не уйти!
Это запланировано на Небесах!
Осознание должно прийти,
Что случайностей нет для вас!

Подумайте, зачем Богу так долго,
Продолжать говорить с Россией?
Надеюсь, что всё же возможно,
Определить Её Миссию!

Для Перехода нужны Новые,
Имеющие опыт Начала!
Самое главное, кто в Вере!
И кто знает слово: “Причал”!

Этруски начинали Первыми,
Всё перешло к России!
Продемонстрировала свою Веру,
В Шестую вести – Её Миссия!

Что бы и кто бы ни говорили,
Пусть утверждают своё,
Цивилизацию Пятую приговорили,
Но, это Повеление Моё!

Полное внутри несоответствие!
Условиям Мироздания!
Хотя люди получали известие,
Что нет Судьбы понимания!

В Новое со старым войти нельзя!
Не только для России, цивилизации!
Не может быть 14 лет зря,
Не зависит это от человека, организации!

Я жду инаугурации результата!
Не для Меня, для людей!
Я знаю, что будет, как надо,
Не сейчас, а через несколько дней!

По Моему Сценарию “Завтра”!
Россия перейдёт “Экватор”!
Пророк вам расскажет Правду,
Будет ли на Руси император?

Людям кажется, что они могут,
Но, могут в границах жизни!
На столетия, конечно, не смогут,
Понять, как Новые будут жить!

Зрение лет на двадцать!
Увидят следующее поколение,
Власть будет за минуты драться,
Но, это Бога Веление!

Когда люди уходить будут,
Вспомнят слова Пророка,
Мамону на миг забудут,
Но, Судьбу определяет Рок!

Кажется людям, что всё зависит,
От власти, точнее, от человека!
Но, дамоклов меч всё висит,
Над властью последние два века!

У каждого есть свой шанс!
Я жду, как всегда, до последнего!
Покачивает человечество вальс,
Определяя Пятой наследника!

Пятая должна оставить след,
Точнее, оставить Корни!
Пятая не имела побед,
Россию оставляет вместо родни!

Но, Россия тоже больная!
Людей в Боге – немного!
Судьба цивилизации такая,
Октаэдр остаётся в итоге!

Власть думает – это Движение!
Примитивное рассуждение!
Я оставляю Ростка направление,
Для Шестой, как продолжение!

Неважно, что будет 7-го!
Для Бога уже всё понятно!
Если не будет решения прямого,
Через Пророка скажу вам внятно!

Начало Перехода определено!
Не понятна игра России?
Время на размышление выделено,
Россия – ничто или Мессия!

Аминь.
Отец Абсолют.
01.05.18

 

Vēsts: 01.05.18. Katrēns "Kas būs 7-jā?"

Atlika mazāk par nedēļu!
Vēsuriskais pagrieziens!
Daži nožēloja,
Ka nākotne jau rītdiena!

Nevienam no Pārejas neizvairīties!
Tas Debesīs saplānots!
Apzināšanai jāatnāk,
Ka nav priekš jums nejaušību!

Padomājiet, priekš kam Dievam tik ilgi,
Turpnāt runāt ar Krieviju!
Ceru, ka tomēr iespējams,
Viņas Misiju noteikt!

Priekš Pārejas Jaunie vajadzīgi,
Esošiem Sākuma pieredzi!
Pats galvenais, kuri Ticībā!
Un kuri zina vārdu: "Piestātne"!

Etruski sāka Pirmie,
Viss pārgāja pie Krievijas!
Nodemonstrāja savu Ticību,
Sestajā vest - Viņas Misija!

Lai ko un kurš runātu,
Lai apgalvo savu,
Piesprieda Piektajai civilizācijai,
Taču, tā Mana Pavēle!

Iekšēji pilnīga neatbislstība!
Pasaulsēkas apstākļiem!
Kaut cilvēki vēstis saņēma,
Ka nav Likteņa saprašanas!

Jaunajā nedrīkst ar veco ieiet!
Ne tikai priekš Krievijas, civilizācijas!
Nevar būt 14 gadi veltīgi,
Nav atkarīgi tas no cilvēka, organizācijas!

Es gaidu inaugurācijas rezultātu!
Ne priekš Manis, priekš cilvēkiem!
Es zinu, kas būs, kā vajag,
Ne tagad, bet pēc dienām dažām!

Pēc Mana Scenārija "Rītdien"!
Krievija "Ekvatoru" pāries!
Vēstnesis Jums Patiesību pastāstīs, 
Vai būs Krievzemē imperators?

Cilvēkiem šķiet, ka viņi var, 
Bet, var viņi dzīves robežās!
Uz simtgadēm, protams nevar,
Saprast, kā jaunie dzīvos!

Redzējums uz gadiem divdesmit!
Nākošās paaudzes ieraudzīs,
Vara par minūti cīkstēsies,
Taču, tā Dieva Pavēle!

Kad cilvēki aiziet sāks,
Atcerēsies Pravieša vārdus,
Mamonu uz mirkli aizmirsīs,
Taču, Likteni nosaka Liktenis!

Cilvēkiem šķiet, ka viss atkarīgs,
No varas, precīzāk, no cilvēka!
Taču, damoklu zobens arvien karājas,
Virs varas pedējos divos gadsimtos!

Ir katram savas izredzes!
Es gaidu, kā vienmēr, līdz pēdējam!
Sašūpos cilvēci valsis,
Piektajai nosakot mantinieku!

Piektajai jāatstāj pēdas,
Precīzāk, Saknes jāatstāj!
Piektajai nebija uzvaru,
Krieviju atstāj radu vietā!  

Taču, Krievija arī slima!
Cilvēku Dievā - nedaudz!
Liktenis civilizācijai tāds,
Oktaedrs paliek rezultātā!

Vara domā - tā Kustība!
Primitīvs spriedums!
Es atstāju Asna virzienu, 
Priekš Sestās, kā turpinājumu!

Nav svarīgi, kas 7-jā būs!
Priekš Dieva jau viss saprotams!
Ja nebūs lēmuma tieša,
Caur Pravieti teikšu jums skaidri!

 Pārejas sākums noteikts!
Spēle nesaprotama Krievijai?
Laiks priekš pārdomām iedalīts,
Krievija - nekas vai Mesija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.05.18. 

01.05.18. Quatrain  “What will be in the 7th?”

It’s less than a week!
Historical turn!
Some have regretted,
That the future is already tomorrow!

Nobody can leave the Transition!
It’s planned in Heaven!
Awareness must come,
That there are no accidents for you!

Think about why God takes so long,
Continue to talk to Russia?
I hope, that it’s still possible,
Define Her Mission!

For the Transition we need the New,
The existing ones have the experience of Beginners!
The most important thing is who is in the Faith!
And who knows the word: “Pier”!

The Etruscans began the First,
Everything has passed to Russia!
Demonstrated her Faith,
In the Sixth lead- Her Mission!

Whatever and whoever speaks,
Let them assert their own,
Sentenced to the Fifth civilization,
But, this is My Command!

Inside full discrepancy!
Conditions of the Universe!
Although people have heard,
That there is no understanding of Destiny!

In the New with the old can’t enter!
Not only for Russia, civilization!
Can’t be 14 years in vain,
Doesn’t depend on the human, organization!

I am waiting for the results of the inauguration!
Not for Me, for people!
I know, what will be, as it should,
Not now, but in few days!

According to My Scenario “Tomorrow”!
Russia will pass Equator!
The Prophet will tell you the Truth,
Will there be an emperor in Russia?

It seems to people that they can,
But, they can within the boundaries of life!
For centuries, of course, can’t,
Understand how the New will live!

Vision for twenty years!
Will see the next generation,
Power will fight for minutes,
But, this is God’s Will!

When people will start to leave,
Will remember the words of the Prophet,
Mammon for a moment will be forgotten,
But, Fate determines Fate!

It seems to people that everything depend,
From power, more precisely, from a person!
But, the sword of Damocles is still hanging,
Over power for the last two centuries!

Everyone has a chance!
I wait, always, till the last!
The waltz will shake humanity,
Defining the heir of Fifth!

The Fifth should leave a trace
More precisely, leave the Roots!
The Fifth had no victories,
Russia leaves instead of relatives!

But, Russia is also sick!
People in God- a little!
The Fate of civilization is such,
Octahedron remains in the end!

Power thinks- this is the Movement!
Primitive reasoning!
I leave the direction of Sprout,
For the Sixth, as a sequel!

It doesn’t matter what will be in the 7th!
For God everything is clear already!
If there will be no direct solution,
Through the Prophet I will tell you clearly!

 The beginning of the Transition is defined!
Game is unclear to Russia?
Time for reflections is highlighted,
Russia- is nothing or the Messiah!

Amen
Father Absolute
01.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.05.18.html
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.05.2018. 

Skatījumu skaits: 185 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: