Galvenie » 2017 » Jūnijs » 1 » Vēsts: 01.06.17. Katrēns "Senais Milzis" - *
13:00
Vēsts: 01.06.17. Katrēns "Senais Milzis" - *

Vēsts: 01.06.17. Katrēns "Senais Milzis" - **
(- * Текст Катрена на русском и латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Pamodos!" / *(Н) "Проснулась!")
(-** Тeкст Катрена на русском, латышском, английском языке)

01.06.17 Катрен "Древний Великан"……………………………………………Quatrain "The Ancient Giant"

Ускорение - уже заметно! ................Paātrinājums - jau pamanāms!...............Acceleration- already noticeable!
Природа людей подгоняет! ..............Daba cilvēkus pamudina!.......................Nature urges people!
Не все понимают отметины, ............Ne visi saprot zīmes,………………..……Not everyone understand the marks,
Что Новый мир наступает! ...............Ka Jaunā Pasaule sākas!.......................That a New World is coming!

Наступает уже уверенно! ................Sākas jau pārliecinoši!............................Comes already confident!
Демонстрируя силу Природы! .........Demonstrējot Dabas spēku!...................Demonstrating the power of Nature!
В Духе и Тьма повержена, ..............Garā arī Tumsa izmisumā,……………….In the Spirit also Darkness is defeated,
У человечества новые роды! ...........Cilvēcei Jaunas radības!.........................For humanity has New birth!

Роды - уже Шестой расы! ................Radības - Jau Sestās rases!...................Birth- is already Sixth race!
Точнее, Нового человечества! .........Precīzāk, Jaunās cilvēces!......................More precisely, the New humanity!
Новая предлагается трасса, ...........Jauna trase piedāvājas,…………………..New route proposed,
В Единое для людей Отечество! .....Priekš cilvēkiem Vienā Tēvzemē!............For people in United Fatherland!

Кто-то - замечает своё! ....................Kāds - ievēro savu!.................................Someone- notices his own!
Кто-то - ругает власть! ......................Kāds - varu lamā!....................................Someone- scolds the power!
Кто-то - говорит моё, ........................Kāds - saka mans,…………………...……Someone- says my,
Прибыль, считая всласть! ................Ienākums, apsverot jaukumus!................Profit, believing!

У Пространства свой взгляд, ...........Telpai savs uzskats,………………….……Space has its own view,
Не похожий на человека, ................Ne līdzīgs cilvēkam,………………….…….Not similar to human,
Все ограничения Богом сняты, .......Visi ierobežojumi Dieva noņemti,…….…..All limitations of God are lifted,
На последующие века! ...................Uz nākošiem gadsimtiem!........................For a next century!

Выживут только в Вере! ..................Izdzīvos tikai Ticībā!.................................Will survive only in Faith!
Бог защитит страждущих! ..............Dievs cietējus aizsargās!..........................God will protect the suffering!
И воздастся другим по мере, .........Un saņems citi pēc mēra,………………...And will be rewarded to others by proportion,
По готовности к Богу идущих! ........Pēc gatavības pie Dieva ejošu!................By readiness for God coming!

Мир накалён - люди в панике! ........Pasaule nokaitēta - cilvēki panikā!.........The World is hot- people in panic!
Всё ярче пожар войны! ...................Arvien spilgtāks kara ugunsgrēks!..........Everything is brighter than the fire of war!
Покажется людям странным, .........Cilvēkiem dīvaina šķitīs,…………………..It will seems strange for people,
Появление морской волны! ............Jūras viļņa parādīšanās!.........................The appearance of the sea wave!

Катастрофы Мир не минуют! ..........Pasaule nepaies garām katastrofai!.......Disasters will not pass the World!
Если люди отказались от Бога! ......Ja cilvēki no Dieva atteicās!.....................If people abandoned God!
Всё случится в минуту, ...................Viss minūtē gadīsies,………………….…..Everything will happen in a minute,
Главное, определиться с дорогой! .Galvenais, ceļu savu noteikt!..................The main thing, to decide the road!

Пока нет дороги - тупик! .................Kamēr nav ceļa - strupceļš!.....................While there is no road- dead end!
Мамона не является компасом! ....Mamons par kompasu uzskatāms nav!...Mammon is not a compass!
Она - это блаженства миг, ..............Tas - tikai mirkļa svētlaime,…………….…She- a blissful moment,
И в бездуховность - лоцман! ..........Un bezgarīgumā - locis!...........................And in lack of Spirituality- the pilot!

Шестая раса частично явлена! ........Sestā rase daļēji izpausta!.....................The Sixth race is partially manifested!
Для неё мамона - не направление! ..Mamons priekš viņas - virziens nav!.....Mammon for her- is not a direction!
Богом Октаэдр - объявлен, ..............Oktaedrs Dieva - paziņots,…………..…..By the God Octahedron- announced,
Как Основа Нового управления! ......Kā Jaunās vadības Pamats!....................As the basis of New management!

Октаэдр - основа России! ................Oktaedrs - Krievijas pamats!....................Octahedron- basis of Russia!
Равенство, как на Небе! ...................Vienlīdzība, kā Debesīs!..........................Equality, as in Heaven!
Выполняет он свою миссию, ...........Izpilda viņš savu misiju,……………………He fulfills his mission,
Шестая раса - не Небыль! ...............Sestā rase - ne Neesība!.........................The Sixth race- is not Fiction!

Человечество ещё не знает, ............Cilvēce vēl nezin,……………………………Humanity doesn't know yet,
Что всё решено Создателем! ...........Ka viss Radītāja izlemts!...........................That everything is decided by Creator!
Да и в России не все понимают, ......Un arī Krievijā ne visi saprot,………………And also in Russia, not everyone understands,
Что теперь Она - Созидатель! .........Ka tagad Viņa - Līdzradītājs!......................That now She- a Creator!

Созидатель или Творец расы! .........Līdzradītājs vai rases Radītājs!.................Creator or Creator of race!
Расы Равенства и Духовности! ........Vienlīdzības un Garīguma rases!..............Race of Equality and Spirituality!
Теперь для людей - трасса: ............Tagad priekš cilvēkiem - trase:…………….Now for people- the route:
Переход в Новую мерность! ............Pāreja Jaunajā dimensijā!.........................Transition in New dimension!

В Мерность Монад Творца! ............Radītāja Monādu Dimensijā!.....................In the Dimension of the Monad of the Creator!
Достойный выход из Пятой! ............Cienīga izeja no Piektās!..........................Decent way out of the Fifth!
Открыты двери Бога Отца, ..............Dieva Tēva atvērtas durvis………………..The opened door of God Father,
На территории отдельно взятой! .....Uz teritoriju atsevišķi ņemtu!....................On a territory of an individual!

Парадоксально, но - факт! ..............Paradoksāli, bet - fakts!............................Paradoxically, but- fact!
От океана до океана - Россия! ........No okeāna līdz okeānam - Krievija!..........From ocean to ocean- Russia!
И она отбивает свой такт, .................Un viņa savu takti izsit,……………...……..And she beats her tact,
Для Сердца Планеты, как миссию! ..Priekš Planētas Sirds, kā misiju!..............For the Heart of Planes, as a mission!

Планеты сердце стучит ровно! ........Planētas sirds pukst tieši!.........................The Planet heart knocks exactly!
В такт сердцебиению русских! ........Krievu sirdspukstu taktī!............................In a tact with heartbeat of Russians!
Небеса ждали давно, ......................Debesis gaidīja sen,……………….……….Heaven waited a long time,
Возвращения Этрусков! ..................Etrusku atgriešanos!.................................Return of the Etruscans!

Проснулся Древний Великан! ........Pamodās Senais Milzis!............................The Ancient Giant woke up!
Нет ни у кого сомнений! .................Nav šaubu nevienam!...............................There is no one in doubt!
Русь - последняя из Могикан, ........Krievzeme - pēdējā no Mohikāņiem,….....Russia- the last of Mohicans,
Проявила своё решение! ...............Izpauda savu lēmumu!..............................Has shown the decision!

Аминь. .............................................Āmen……………………………………….…Amen
Отец Абсолют. ................................Tēvs Absolūts………………………………...Father Absolute
01.06.17 ..........................................01.06.17…………………………………….…01.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.06.17.html
-----------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 06.12.2013.06:40 *(J) "Pamodos!" / *(Новописьмо) "Проснулась!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pamodos/2013-12-08-887
Mы продолжаем учиться понять и принять друг друга и жить, сотрудничать вместе в одном пространстве Любви Бога Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Спасибо всем и всему на Свете, что МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!
01.06.2017.12:02 --- записала Эслаума.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /01.06.2017., дополнено на английском языке 04.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.06.2017., papildinats angļu valodā 04.06.2017.

Skatījumu skaits: 372 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: