Galvenie » 2018 » Jūnijs » 1 » Vēsts: 01.06.18. Katrēns "Mērs"
17:05
Vēsts: 01.06.18. Katrēns "Mērs"

01.06.18 Катрен ​​“Мера”

Приходится объяснять!
Россия перескочила границу!
Эволюцию следует исполнять,
Переворачивая страницу!

Страницы прописаны Богом!
Человечеству остаётся читать!
Процветание станет итогом,
Если Историю исполнять!

Шаг есть один и второй!
Не может быть: один и третий!
Урок был очень простой:
Народ пропустил столетие!

Россия – как раз тот случай!
Поспешила шагнуть в «Рай»!
Нужно за всё отвечать:
Она в Духе – разрушенный край!

Теперь поворот Истории,
Россия – вечный вопрос!
Новая нужна акватория,
И снова с России спрос!

Сейчас главное – осознание!
Ответственности перед народами,
Должно прийти понимание,
Или последние проводы!

Россия сегодня – точка отсчёта!
Возврат страны к эволюции!
Для человечества – начало полёта,
И никакой революции!

Россия – как часть Биосферы,
Гармонизирует себя с Миром!
Покажет народам пример,
Великого перемирия!

Перемирия внутри себя!
Единения людей в Духе!
Россия – Единение обретя,
Станет Началом в науке!

Важность Гармонии Биосферы,
Россия поймёт первой!
Нет ограничений и нет меры,
Гармония – путь верный!

Русь в Единстве создаст условия!
Она – производная Бога!
Биосфера услышит Её слова,
Шестая – будущее в итоге!

Моделирование смерти,
Определило условия жизни!
Информация о Любви, поверьте,
Телепортирует людям как жить!

Эксперимент показал возможность,
Управления Сознанием человека,
Россия докажет сплочённость,
И Гармонию на века!

История через Россию,
Покажет, что лишь эволюция,
Обеспечит почётную Миссию:
Мир в Гармонии без революции!

У России – уникальный шанс,
С Любовью привести к Гармонии,
Это действие – не краткий сеанс,
А долгое плавание в акватории!

Акватория создана обстоятельствами!
Открывается Русская навигация,
Единение – Души информация,
Начало – без конечной станции!

Все народы примкнут в итоге!
Нет – религий, и нет – границ!
Единая страна – подарок Бога,
На века навигация, а не блиц!

Шестая – есть одно человечество!
Единая Биосфера!
Коллективное Сознание обеспечено,
СоТворчество и никакой меры!

Поймите, люди, пока это!
Человечество – есть Биосфера!
Россия – как информационное эхо,
Мировой Гармонии – мера!

Аминь.
Отец Абсолют.
01.06.18

 

Vēsts: 01.06.18. Katrēns "Mērs"

Nākas paskaidrot!
Krievija pārlēca robežu!
Evolūciju pienākas izpildīt,
Lappusi pāršķirot!

Lappuses Dieva uzrakstītas!
Cilvēcei atliek lasīt!
Uzplaukums kļūs rezultāts,
Jā Vēsturi izpildīs!

Solis ir viens un otrs!
Nevar būt: viens un trešais!
Mācība bija ļoti vienkārša:
Tauta simtgadi palaida garām!

Krievija - tieši tas gadījums!
Pasteidzās iesoļot "Paradīzē"!
Par visu atbildēt vajag:
Viņa Garā - izpostīts apgabals!

Tagad Vēstures pagrieziens,
Krievija - mūžīgais jautājums!
Jauna akvatorija vajadzīga,
Un atkal no Krievijas pieprasījums!

Tagad galvenais - apzināšanās!
Atbildību tautu priekšā,
Jāatnāk saprašanai,
Vai pēdējās atvadas!

Krievija šodien - Atskaites punkts!
Valsts atgriešana pie evolūcijas!
Prieš cilvēces - lidojuma sākums,
Un nekādas revolūcijas!

Krievija - kā Biosfēras daļa,
Sevi ar Pasauli Harmonizē!
Tautām piemēru parādīs,
Diženā pamiera!

Pamiers sevis iekšienē!
Cilvēku Vienošana Garā!
Krievija - Vienošanu iemantojot,
Kļūs Sākums zinātnē!

Biosfēras Harmonijas svarīgumu,
Krievija sapratīs pirmā!
Nav ierobežojumu un nav mēru,
Harmonija - ceļš drošs!

Krievzeme Vienotībā apstākļus radīs!
Viņa - Dieva atvasinājums!
Biosfēra izdzirdēs Viņas vārdus,
Sestā - nākotne rezultātā!

Nāves modelēšanu,
Noteica dzīves apstākļi!
Informācija par Mīlestību, ticiet,
Teleportē cilvēkiem kā dzīvot!

Eksperiments parādīja iespēju,
Cilvēka Apziņas vadīšanā,
Krievija pierādīs saliedētību,
Un Harmoniju uz mūžiem!

Vēsture caur Krieviju,
Parādīs, ka tikai evolūcija,
Nodrošinās godpilnu Misiju:
Pasaule Harmonijā bez revolūcijas!

Krievijai - unikālas izredzes,
Ar Mīlestību Harmonijā ievest,
Tā darbība - ne īss seanss,
Bet ilga peldēšana akvatorijā!

Akvatorija apstākļu radīta!
Atklājas Krievu navigācija,
Vienošana - Dvēseles informācija,
Sākums - bez gala stacijas!

Visas tautas rezultātā piebiedrosies!
Nav - relģiju, un nav - robežu!
Vienota valsts - Dieva  dāvana,
Uz gadsimtiem navigācija, bet ne zibsnis!

Sestā - ir viena cilvēce!
Vienota Biosfēra!
Kolektīvā Apziņa nodrošināta,
LīdzRadīšana un nekādi mēri!

Saprotiet, cilvēki, tas pagaidām!
Cilvēce - ir Biosfēra!
Krievija - kā informatīva atbalss,
Pasaules Harmonijas - mērs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
01.06.18.
 

01.06.18. Quatrain “Measure”

We have to explain!
Russia skipped the border!
Evolution should be performed,
Turning the page!

The pages are spelled out by God!
Humanity is left to read!
Prosperity will be the result,
If you follow the history!

Step is one and the second!
It can’t be: one and the third!
The lesson was very simple:
The Nation missed the century!

Russia- is just a case!
Hurried to step into “Paradise”!
Need to answer for everything:
She in the Spirit- the ruined land!

Now the turn of History,
Russia- is eternal question!
New water area is needed,
And again demand from Russia!

Now the main thing is- awareness!
Responsibility front of the nation,
There must come an understanding,
Or the last farewell!

Russia today- is the Starting point!     
The country return to evolution!
For humanity- the beginning of the flight,
And no revolution!

Russia- as part of the Biosphere,
Harmonizes itself with the World!
Will show an example to Nation,
Great armistice!

An armistice within yourself!
Unity of the people in the Spirit!
Russia- Unity finding,
It will become the beginning in science!

Importance of Harmony of the Biosphere,
Russia will understand first!
There are no restriction and there is no measure,
Harmony- is right way!

Russia- will create condition in Unity!
She – is the derivative of God!
The Biosphere will hear Her words,
The sixth- is the future in the end!

Modeling death,
Determined the condition of life!
Information about Love, believe Me,
Teleports to people how to live!

The experiment showed the possibility,
Managing the Consciousness of human,
Russia will prove solidarity,
And Harmony for ages!

History through Russia,
It will show, that only evolution,
Will prove an honorable Mission:
World in Harmony without revolution!

Russia- has a unique chance,
With Love lead to Harmony,
This action- is not a short session,
But long swim in the water!

The water area is created by circumstances!
Opens Russian navigation,
Unity- information of the Soul,
The beginning- is without terminal station!

All nations will join in the end!
No- religions and no- borders!
United country- is gift from God,
Navigation for centuries, but not blitz!

Sixth- there is one humanity!
The United Biosphere!
Collective Consciousness is ensured,
Co-creation and no measures!

Understand, people, that is for while!
Humanity- is Biosphere!
Russia- as an information echo,
World Harmony- is measure!

Amen
Father Absolute
01.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.06.18.html  , pierastīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.06.2018.

Skatījumu skaits: 182 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: