Galvenie » 2018 » Jūlijs » 1 » Vēsts: 01.07.18. Katrēns "Laiks joņo"
11:12
Vēsts: 01.07.18. Katrēns "Laiks joņo"

01.07.18 Катрен “Время скачет”

Время не бежит, а скачет!
Нужно перевести миллионы людей!
На Новые вибрации однозначно,
Сегодня, только прелюдия!

Процесс набрал ускорение!
Не будете узнавать друг друга!
Раньше – годы, теперь – мгновения,
Началась квадратура круга!

Вторая половина года!
Компас показал на осень!
Перепутаны времена года,
Осень в Июле – не новость!

Люди не понимают, что будет?
Природа демонстрирует нестабильность!
Прошлого порядка не будет,
Примерьте на себя – мобильность!

Мобильна теперь и Природа!
Не хватает мобильности людям!
Подхлестнёт к переменам погода,
Повторяю, сейчас – прелюдия!

Россия начинает первой!
По минуте на человека!
Три года для России – мера!
Переход не растягивается на века!

Люди возвращаются к эволюции,
Опоздали почти на столетие!
Бог не принимает никакие эмоции,
Начинается процесс ускорения!

Не хотите управлять жизнью,
Старение людей ускоряется,
Люди не ценят жизнь,
Человек без цели – упраздняется!

Экзамены в самом разгаре!
Не у всех проходной билет,
Покажется жизнь кошмаром,
Но, Создатель не говорит «Нет»!

Просто, люди не поняли Бога!
Религии помешали тому!
Сокращается жизнь в итоге,
Для людей – нет объяснения этому!

Теперь уговоры – не к месту!
Уходящих – не уговаривают,
С Богом нужно быть «вместе»,
Тьма людей отговаривает!

Время не помогает людям!
Решение принимать надо,
Сегодня наступила прелюдия,
Человек и Бог – это пара!

Пока, человек без Бога!
Спасибо, религиям!
Не все спасутся в итоге,
Кого-то настигнет погибель!

Даже по минуте на человека,
Разговор с Богом серьёзный!
Переход, поверьте, не на года,
Для эволюции – всё серьёзно!

Для человечества – пример Россия!
Переход людей, переход страны!
Пропустить через себя – Её Миссия,
Доверено этой стране!

Переход из страны – в Монархию!
За Историческое мгновение!
Среди Народа не будет анархии,
Организованное в стране поведение!

Все, как Один и Один как, Все!
Главная идеология Монархии,
Монарха примут в стране,
Примет Его и Армия!

Полгода – совсем не время!
Ускорение затронет всех!
Никакого для Народа бремя,
Страна шагнёт без помех!

Аминь.
Отец Абсолют
01.07.18

 

Vēsts: 01.07.18. Katrēns "Laiks joņo" 

Laiks ne skrien, bet joņo!
Jāpārved miljoniem cilvēku!
Uz Jaunajām vibrācijām viennozīmīgi,
Šodien, tikai prelūdija!

Process paātrinājumu uzņēma!
Nepazīsiet viens otru!
Agrāk - gadi, tagad - mirklis,
Sākās apļa kvadratūra!

Gada otra puse!
Kompass rudeni parādīja!
Sajaukti gada laiki,
Rudens Jūlijā - ne jaunums!

Cilvēki nesaprot, kas būs?
Daba nestabilitāti demonstrē!
Iepriekšējās kārtības nebūs,
Piemēriet sev - mobilitāti! 

Mobīla tagad arī Daba!
Cilvēkiem mobilitātes nepietiek!
Laiks pārmaiņām savērpjas,
Atkārtoju, tagad - prelūdija!

Krievija sāk pirmā!
Pa minūtei uz cilvēku!
Trīs gadi priekš Krievijas - mērs!
Pāreja neizstiepsies uz gadsimtiem!

Cilvēki pie evolūcijas atgriežas,
Nokavēja gandrīz uz simtgadi!
Dievs nepieņem emocijas nekādas,
Sākas paātrinājuma process!

Negribat dzīvi vadīt, 
Cilvēku novecošana paātrinās,
Cilvēki dzīvi nevērtē augstu,
Cilvēks bez mērķa - likvidējas!

Eksāmeni pašā karstumā!
Ieejas biļete ne visiem,
Dzīve šķitīs murgs,
Taču, Radītājs nesaka "Nē"!

Vienkārši, cilvēki Dievu nesaprata!
Tur reliģijas patraucēja!
Rezutātā saīsinās dzīve,
Priekš cilvēkiem - izskaidrojuma tam nav!

Tagad pierunāšana - nevietā!
Aizejošos - nepierunā,
Ar Dievu "kopā" jābūt,
Tumsa cilvēkus atrunā!

Laiks cilvēkiem nepalīdz!
Vajag lēmumu pieņemt,
Šodien prelūdija sākas,
Cilvēks un Dievs - tas pāris! 

Pagaidām, cilvēks bez Dieva!
Paldies, reliģijām!
Ne visi glābsies rezultātā,
Kādu bojāeja sasniegs!

Pat pa minūtei uz cilvēka,
Saruna ar Dievu nopietna!
Pāreja, ticiet, ne uz gadiem,
Priekš evolūcijas - viss nopietni!

Priekš cilvēces - Krievija piemērs!
Cilvēku pāreja, valsts pāreja!
Izlaist caur sevi - Viņas Misija,
Valstij šai uzticēts!

Pāreja no valsts - Monarhijā!
Vēsturiski vienā mirklī!
Tautā anarhijas nebūs,
Valstī organizēta uzvedība!

Visi, kā Viens un Viens kā, Visi!
Monarhijas galvenā ideoloģija,
Monarhu pieņems valstī,
Pieņems Viņu arī Armija!

Laikapstākļi - nepavisam ne laiks!
Paātrinājums visus skars!
Priekš Tautas sloga nekāda,
Valsts soli sper bez traucējumiem!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.07.18.

01.07.18. Quatrain “The time rides”
 
Time doesn’t run, but rides!
It’s necessary to transfer millions of people!
On the New vibrations is unequivocal,
Today, only a prelude!

The process gained acceleration!
Will not recognize each other!
Earlier- years, now- moment,
The squaring of the circle began!

The second half of the year!
The compass showed in the fall!
The seasons are confused,
Autumn in July- is not news!

People don’t understand, what will be?
Nature shows instability!
The previous order will not be,
Try on yourself- mobility!

Now Nature is mobile!
Not enough mobility to people!
The weather will spur on the chances,
I repeat now- a prelude!

Russia begins the first!
Per minute for each person!
Three years for Russia- is measure!
The transition will not stretch for ages!

People return to evolution,
Late for almost a century!
God doesn’t accept any emotions,
The process of acceleration begins!

Don’t want to control life,
Aging of people is accelerating,
People don’t value life high,
A human without purpose- is abolished!

Exams are in full swing!
Not all has a ticket of pass,
Life will seem like a nightmare,
But, the Creator doesn’t say “No”!

Simply, people don’t understand God!
Religions prevented there!
Life is shortened in the end,
For people- there is no explanation for this!

Now the persuasion- is out of place!
Outgoing- don’t persuade,
With God must be “together”,
The darkness discourages people!

Time doesn’t help people!
It’s necessary to make a decision,
Today starts a prelude,
Human and God- is a couple!

For moment, human is without God!
Thank you, religions!
Not everyone will be saved in the end,
Someone will be overtaken by death!

Even for a minute per person,
Talk with God is serious!
The transition, believe Me, not for years,
For evolution- everything is serious!

For humanity- Russia is an example!
The transition of the people, is the transition of the country!
Pass through yourself- is Her Mission,                                              
It’s trusted to this country!

The transition from the country- to the Monarchy!
Historical in one moment!
Among the people there will be no anarchy,
Organized behavior in the country!

All, as One and One, as All!
The main ideology of the Monarchy,
The Monarchy will be received in the country,                                  
Also Army will receive it!

The weather- is not at all a time!
Acceleration will affect everyone!
No burden for the Nation,
The country will step without interference!

Amen
Father Absolute
01.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.07.2018.

Skatījumu skaits: 195 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: