Galvenie » 2018 » Augusts » 1 » Vēsts: 01.08.18. Katrēns "Apstākļi"
12:25
Vēsts: 01.08.18. Katrēns "Apstākļi"

01.08.18 Катрен ​“Условия” ​​

Уже август! Как быстро!
Время сегодня тоже спешит!
Вы прочувствуете теперь остро,
Как быстро время бежит!

Время зовёт к действию!
Нужно принять решение!
Природа окажет содействие!
В определении движения!

Движение всех в одну сторону,
Люди стремятся к Богу!
Равенство – значит, все поровну,
«Вместе» – будет в итоге!

Нужно «Вместе» при Равенстве!
Парадигма Шестой расы!
Всё в Любви и убранстве,
«Вместе» – это Великий Спас!

Сентябрь уже очень скоро,
Пора собираться в Школу,
Мир Новый уже у Входа,
Вы на пути к Дому!

Главное – первый шаг!
Мучительное чувство страха,
Люди не понимают, что не так?
С Неба должен быть виден замах!

Вы же не люди, так без Идеи,
Вы – Боги, творящие Мир!
Ошибка – ещё не потеря,
Бог – для людей ориентир!

В Пятой командовали религии!
Заменившие во всём Бога!
В Шестой – только одна Коллегия,
И Равенство перед Богом в итоге!

Начинайте готовить Сознание!
Только у тех, кто не против,
От Бога придёт Задание,
Поймёте, основной мотив!

Задание на переходный период,
Сложнее вам не найти!
Но, это – единственный выход,
Препятствий нет на пути!

Страх перед властью – не состояние!
Люди равны перед Богом!
Должно прийти понимание,
Страх – неверие Богу!

Страх – это от прошлых жизней!
Беспомощность под давлением!
Для Тьмы – страх много важнее,
Это основа – Тьмы управления!

А если не бояться, то где Тьма?
Тьма – антипод Света!
От страха в головах кутерьма,
Но, люди рождены Светом!

Тьма не может закрыть Мир!
Мир – есть подобие Вечности!
Для людей – Бог ориентир!
Люди – ведь часть Бесконечности!

Важно понять, что вы – Боги!
Плохих Богов не бывает!
«Вместе» Боги на одной дороге,
Тогда Тьма отступает!

Нужно создать Послание,
«Тьме на Планете – нет места»!
Посыл на Любовь, как Указание,
Победа у тех, кто «Вместе»!

Не силой, в Духе Единением,
Сконцентрированной энергией,
Точнее, Великим Умением,
И внутренним терпением!

Главное, Посыл и Решимость!
Желание Богов творить!
Проявится тогда и Терпимость,
Люди-Боги начнут говорить!

Говорить в унисон и «Вместе»!
Убеждая всех доводами!
Россия выбрана быть местом,
Где Тьме устроены проводы!

Аминь.
Отец Абсолют
01.08.18

Vēsts: 01.08.18. Katrēns "Apstākļi"

Jau augusts! Cik ātri!
Laiks šodien arī steidzas!
Jūs tagad asi izjutīsiet,
Cik ātri skrien laiks!

Laiks darboties aicina!
Lēmumu pieņemt vajag!
Daba atbalstu sniegs!
Kustības noteikšanā!

Visu kustība uz vienu pusi,
Cilvēki tiecas pie Dieva!
Vienlīdzība - tātad, visi līdzīgi,
"Kopā" - būs rezultātā!

Vajag "Kopā" pie Vienlīdzības!
Sestās rases paradigma!
Visi Mīlestībā un rotājumā,
"Kopā" - tas Liels Glābiņš!

Septembris jau ļoti drīz,
Laiks uz Skolu posties,
Jaunā Pasaule pie Ieejas jau,
Jūs ceļā uz Mājām!

Galvenais - pirmais solis!
Baiļu mokošas sajūtas,
Cilvēki nesaprot, kas ne tā?
Jābūt redzamam mājienam no Debesīm!

Jūs taču ne cilvēki, tā bez Idejas,
Jūs - Dievi, Pasauli radoši!
Kļūda - vēl ne zaudējums,
Dievs - priekš cilvēkiem orientieris!

Piektajā reliģijas komandēja!
Visā Dievu nomainījušas!
Sestajā - tikai viena Kolēģija,
Un Vienlīdzība Dieva priekšā rezultātā!

Sāciet gatavot Apziņu!
Tikai tiem, kuri nav pretim,
No Dieva Uzdevums atnāks,
Sapratīsiet, galveno motīvu!

Uzdevums pārejas posmam,
Sarežģītāku jums neatrast!
Taču, tā - vienīgā izeja,
Šķērsļu ceļā nav!

Bailes varas priekšā - ne manta!
Cilvēki Dieva priekšā vienlīdzīgi!
Jāatnāk saprašanai,
Bailes - neticība Dievam.

Bailes - tās no pagātnes dzīvēm!
Bezpalīdzība zem spiediena!
Priekš Tumsas - bailes daudz svarīgāk,
Tas pamats - Tumsas vadībai!

Bet ja nebaidīties, kur tad Tumsa?
Tumsa - Gaismas antipods!
No bailēm galvā jandāliņš,
Taču, cilvēki Gaismai dzimuši!

Tumsa nevar aizklāt Pasauli!
Pasaule - Mūžības līdzība ir!
Priekš cilvēkiem - Dievs orientieris!
Cilvēki - taču Bezgalības daļa!

Svarīgi saprast, ka jūs - Dievi!
Sliktu Dievu nav!
"Kopā" Dievi uz viena ceļa,
Tumsa tad atkāpjas!

Vēstījumu radīt vajag,
"Tumsai uz Planētas - vietas nav"!
Vēsti uz Mīlestību, kā Norādījumu,
Uzvara tiem, kuri "Kopā"!

Ne ar spēku, ar Vienošanu Garā,
Ar koncentrētu enerģiju,
Precīzāk, Lielu Prasmi,
Un iekšēju pacietību!

Galvenais, Vēsts un Izlēmība!
Vēlēšanās Dievus radīt!
Izpaudīsies tad arī Pacietība,
Cilvēki-Dievi sāks runāt!

Runāt unisonā un "Kopā"!
Pārliecinot visus ar argumentiem!
Krievija izraudzīta būt vietai,
Kur Tumsai atvadas sarīkotas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.08.18.
 

01.08.18. Quatrain  “Conditions” 

Already August! How fast!
Time today is also in a hurry!
You will feel now sharply,
How quickly time runs!

Time calls for action!
Need to make a decision!
Nature will give support!
In the definition of motion!

The movement of all in one direction,
People are striving to God!
Equality- means, everyone is equal,
“Together”- will be in the end!

Need “Together” at Equality!
The paradigm of the Sixth race!
Everyone in Love and decoration,
“Together”- is the Great Savior!

September is already very soon,
It’s time to gather for the school,
The New World is already at the entrance,
You are on the way to the Home!

The main thing- is the first step!
A painful sense of fear,
People don’t understand what is wrong?
Must be seen swing from the Heaven!

You are not human, so without Idea,
You- are Gods, who create the World!
Mistake- is not a loss yet,
God- is landmark for people!

In the Fifth, there were religions!
Replaced God in everything!
In the Sixth- there is only one College,
And Equality front of the God in the end!

Start to prepare Consciousness!
Only those, who are not against,
From God will come the Task,
Will understand the main motive!

The task for the transition period,
Harder you can’t find!
But, this is the only way,
There are no obstacles on the way!

Fear in front of power- is not a state!
People are equal front of God!
There must come understanding,
Fear- is disbelieve to God.

Fear- is from past life!
Helplessness under pressure!
For Darkness- is much more important,
This is the basis- for management of Darkness!

If you are not afraid, than where is the Darkness?
Darkness- is antipod of Light!
There is commotion in the head from fear,
But, people are born for Light!

Darkness can’t close the World!
The World- is a semblance of Eternity!
For people- God is landmark!
People- are parts of Infinity!

It’s important to understand, that you- are Gods!
There are no bad Gods!
“Together” Gods on the same road,
Then the Darkness step back!

Need to create a Message,
“Darkness on the Planet- has no place”!
A promise for Love, as an Indication,
Victory with those, who “Together”!

Not by force, by Unity in the Spirit,
With concentrated energy,
More precisely, the Great Skill,
And inner patience!

The main thing is, Promise and Determination!
The desire to create Gods!
Then also Tolerance will manifest,
People- Gods will start talking!

Talk in unison and “Together”!
Convincing everyone with arguments!
Russia is chosen to be a place,
Where is arranged seeing off for the Darkness!

Amen
Father Absolute
01.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.08.2018.

Skatījumu skaits: 151 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: