Galvenie » 2016 » Oktobris » 2 » Vēsts: 01.10.16. Katrēns "Iespējas"
20:58
Vēsts: 01.10.16. Katrēns "Iespējas"

Vēsts: 01.10.16. Katrēns "Iespējas"
........................................................... Катрен "Возможности"……………………..Quatrain "Options"

Ja enerģijas augstas, ......................... Если энергии высокие,…………………….If energies are high,
Tad arī attālumi milzīgi! ...................... То и расстояния огромные!......................Then also distances are huge!
Mīlestība plūsmās iеs, ....................... Любовь пойдёт потоками,………………….Love goes in streams,
Brīnumi kļūs iespējami! ...................... Чудеса станут возможными!....................Miracles will become possible!

Un nav svarīgi cik, .............................. И не важно сколько,………………………..And doesn't matter how much,
Jo svarīgāk - KĀ! ................................ Ведь важнее - КАК!................................More important- HOW!
Cilvēki tikai formējas, ......................... Люди формируются только,…………….....People just formed,
Daži - ne tā! ........................................ Некоторые - не так!................................Some- not like that!

ApZiņas un dzīvesveida izmaiņas ...... Изменения Со-Знания и быта……………...Changes of consciousness and lifestyle
Draud neticībai atklāti! ........................ Угражают неверию открыто!...................To unbelief threatened openly!
Izpausta būs pretošanās .................... Противление будет проявлено,…………..Resistance will be disclosed,
Tomēr nākotne jau izsludināta! ........... Однако будущее уже объявлено!............But future already promulgated!

Nav tur Mamona un skaudības! .......... Нет в нём Мамоны и зависти!..................There have no Mamon and envy!
Gars jau pie stūres stājas, .................. У руля уже Дух втановится,……………..Spirit already stands to the handle bar
Un Matērija, kā uz baznīcas lieveņa ... И Материя, как на паперти,………………..And Matter like on church porch
Tagad pati Garā augšupcelsies! .......... Сама в Духе теперь возносится!............Now the Spirit will rise up by itself!

Tēls galvenais - Mīlestība! ................... Образ главный - Любовь!.......................The main image- Love!
Un atkāpsies Pasaulē neticība! ............ И отступит неверие в Мире!...................And unbelief will step back in the World!
Jūsu asinis izmainīsies, ........................ Поменяется ваша кровь,………………..Your blood will change,
Bet ApZiņa plašāka kļūs! ..................... А Со-Знание станет шире!......................But consciousness will become more open!

Jūs transmutāciju redzēsiet .................. Вы увидите трансмутацию………………You will see transmutation
Pilsētu un cilvēku Telpā! ........................ Гродов и людей в Пространстве!..........In cities and people Spice!
Galvenais - saprast kombināciju ........... Главное - понять комбинацию,………….The main- to understand the combination,
Evolucionārās ķēdes iekārtojumu! ........ Эволюционной цепи убранство!..............Arrangement of evolutionary chain!

Atceraties vārdus dāvātos! .................... Помните слова дарованные!.................Remember the words given to you!
Un neklausaties pārkrāsotos! ................ И не слушайте перекрашенных!...........And don't' listen to repainted ones!
Jums likteņus izsludināt lemts, .............. Вам судьбы решать обнародовано,….You announce the fate of doomed
Man tagad jūsu viss pierādīts! ............... Мне теперь вами всё доказано!............Now I am proved it with you

Pēc attāluma nedzenaties, .................... Не гонитесь за растоянием,……………..Don't run at the distance,
Mācaties radīt ar asinīm! ....................... Научитесь творить кровью!....................Learn to create with blood!
Tā jūsu iekšējā manta, ........................... Это ваше внутри достояние,…………...That your internal property
Ko tautā sauc Mīlestība! ........................ Что в народе зовут Любовью!...............What in popularly called Love!

Kas priekš jums kilometri, dienas?! ........ Что для вас километры дня?!.................What for you are kilometers, days?!
Tikai apļi, laika iezīmēti! .......................... Лишь круги, очертанные временем!.....Only circles of time marked!
Šodien ApZiņa svarīgāka, ...................... Со-Знание важнее сегодня,……………...Today consciousness more important,
Kas apgrūtinājums nemēdz būt! ............. Которое не бывает обременением!..........Which tend not to be a burden!

Jūs nākotnē jau iesoļojāt! ........................ Вы уже шагнули в будущее!..............You already walked into the future!
Kaut tikai kontūras redzamas, ................. Пусть видны лишь очертания,………..When only contours visible,
Taču izlauzīsies rītausma ziedoša, .......... Но пробьётся заря цветущая,…………But will sound blooming sunrise,
Un sapņošanu realitāte nomainīs! ........... И реальность заменит мечтания!...........And dreaming will be changed to reality!

01.10.16.


Avotshttp://www.otkriveniya.eu/poems/01.10.16.html
Spēkavotā vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /02.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/03.10.2016.
=====
Latviskojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.10.2016.

Skatījumu skaits: 358 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: