Galvenie » 2018 » Oktobris » 1 » Vēsts: 01.10.18. Katrēns "Daba sen gatava"
13:47
Vēsts: 01.10.18. Katrēns "Daba sen gatava"

01.10.18 Катрен “Природа давно готова”

Знаки разделены людьми,
Кто-то за «Плюс», а кто-то за «Минус»!
Борьба обостряется, что ни возьми,
Поник над Россией парус!

Парус Надежды разорвали люди!
Вместо Идеи – простая война!
Это революции прелюдия,
Но, для страны опасна она!

«В темноте, все кошки серые»,
Главный аргумент власти,
Но, в Вечности есть чёрные и белые,
В Космосе нет серой масти!

Людям выбирать, власти – тоже!
С Богом нельзя договариваться,
Спасти ситуацию – Гармония может,
Ведь Планета может взорваться!

Природа уже давно готова,
Готова изменить территорию,
Плотный план изменить в основе,
Людям покажется крематорием!

Огонь возмездия и огонь мести!
Перепишет географию суши,
Океан будет суши вместо,
Континенты станут гораздо уже!

Печальную Я вижу картину,
Непримиримое сопротивление,
Любовь и Доброта канули в лету,
Необратимое – это явление!

Были пожары, были потопы,
Человечество начинает в шестой раз,
Опять Боги сделают тропы,
Очень скоро, но не сейчас!

Человечество перепишет историю,
Его остатки уйдут под воду,
Люди Шестой – другой категории,
Для сопротивления Богу – нет повода!

Пятая сопротивлялась Богу!
Не понимая, что конец «Завтра»!
Исчезновение станет Итогом,
И это – печальная Правда!

Модель Богом была предложена!
Для спасения и для развития!
Не получила внимания положенного,
Для людей – это, значит, убытие!

Три года давались для понимания!
Его нет – три года много!
Люди сконцентрировали на себе внимание,
Океанские волны – станут итогом!

Бог уже не может ждать!
Не три, а четырнадцать были даны!
Чтобы Сценарий Бога понять:
Понять, что все сроки определены!

Но, люди в борьбе за мамону,
Пересели в «другие сани»!
Богатство вызывает истому,
Решили управлять Миром сами!

В таком управлении – нет Бога!
Нет в том Совести и Любви!
Пятую расу привели к потопу,
Пропитана суша в крови!

Религии не могут договориться,
Подтверждение – нет в них Бога!
Люди должны определиться,
К Богу или к потопу?

Причём, неважно в Обществе положение,
Неважно и золото дорогих погон,
Не принимается финансовое вложение,
Отцеплен для них «голубой вагон»!

Россия народам несёт Надежду,
Октаэдр поддержать надо!
Не все же люди невежды,
А Русский народ – не стадо!

Россия всегда всех спасала!
Собой, закрывая народы,
Русь никогда не была вассалом,
От Неё зависит теперь погода!

Аминь.
Отец Абсолют
01.10.18

 

Vēsts: 01.10.18. Katrēns "Daba sen gatava"

Zīmes cilvēku izdalītas,
Kāds par "Plus", bet kāds par "Mīnus"!
Cīņa saasinās, lai kā to ņem,
Buras virs Krievijas saplaka!

Cerību buras cilvēki saplosīja!
Idejas vietā - vienkārš karš!
Tā revolūcijas prelūdija,
Taču, priekš valsts tā bīstama!

"Tumsā visi kaķi pelēki",
Varas galvenais arguments,
Bet, Mūžībā ir melni un balti,
Kosmosā nav pelēkas sugas!

Cilvēkiem izvēlēties, varai - arī!
Ar Dievu sarunāt nevar,
Glābt situāciju - Harmonija var,
Jo Planēta uzsprāgt var!

Daba jau gatava sen,
Gatava izmainīt teritoriju,
Blīvo plānu izmainīt pamatā,
Cilvēkiem šķitīs krematorija!

Atmaksas uguns un atriebības uguns!
Pārrakstīs sauszemes ģeogrāfiju,
Sauszemes vietā okeāns būs,
Kontinenti daudz šaurāki kļūs!

Bēdīgu skatu Es redzu,
Nesamierināma pretošanās,
Mīlestība un Labsirdība aizmirstībā nogrima,
Neatgriezeniska - parādība tā!

Bija ugunsgrēki, bija plūdi,
Cilvēce sāk sesto reizi,
Dievi takas izveidos atkal,
Ļoti drīz, bet ne tagad!

Cilvēce vēsturi pārrakstīs,
Tās atlikumi aizies zem ūdens,
Sestās cilvēki - citas kategorijas,
Priekš pretošanās Dievam - iemesla nav!

Piektā pretojās Dievam!
Nesaprotot, ka beigas "Rītdien"!
Izzušana kļūs Rezultāts,
Un tā - bēdīga Patiesība!

Dieva piedāvāts modelis bija!
Priekš glābšanas un priekš attīstības!
Nepieciešamo uzmanību nesaņēma,
Priekš cilvēkiem - tā, tātad, aiziešana!

Trīs gadi saprašanai bija doti!
Tās nav - trīs gadi daudz!
Cilvēki uz sevi uzmanību koncentrēja,
Okeānu viļņi - rezultāts kļūs!

Dievs gaidīt jau nevar!
Ne trīs, bet četrpadsmit bija doti!
Lai Dieva Scenāriju saprastu:
Saprastu, ka visi termiņi noteikti!

Taču, cilvēki cīņā par mamonu,
Pārsēdās "citās kamanās"!
Bagātība izraisa gurdumu,
Izlēma Pasauli vadīt paši!

Tādā vadīšanā - nav Dieva!
Nav tur Sirdsapziņas un Mīlestības!
Piekto rasi noveda plūdos,
Sauszeme asinīm piesātināta!

Reliģijas nevar vienoties,
Apstiprinājums - nav viņās Dieva!
Cilvēkiem jātiek skaidrībā,
Pie Dieva vai plūdos?

Pie tam, nav svarīgs stāvoklis Sabiedrībā,
Nav svarīgs arī dārgu uzpleču zelts,
Nepieņem finanšu ieguldījumus,
Atkabināts priekš viņiem "gaišzilais vagons"!

Krievija tautām nes Cerību,
Oktaedru atbalstīt vajag!
Ne jau visi cilvēki nejēgas,
Bet Krievu tauta - ne ganāmpulks!

Krievija vienmēr visus glāba!
Ar sevi, tautas aizsedzot,
Krievzeme nekad nebija vasalis,
No Viņas tagad laikapstākļi atkarīgi!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.10.18.

01.10.18.Quatrain “Nature is ready for a long time”

Signs are separated by people,
Someone for the “Plus”, but someone for the “Minus”!
The fight escalates, that neither take,
Sail collapsed over Russia!

People ripped Hope sail!
Instead of Idea- simple war!
This is prelude of revolution,
But, it’s dangerous for the country!

“In the dark, all cats are gray”,
The main argument of power,
But, in Eternity there are black and white,
There is no gray suit in Cosmos!                                        

People have to choose, power- too!
Can’t negotiate with God,
Save the situation- can Harmony,
After all, the Planet may explode!

Nature has long been ready,
Ready to change the territory,
A tight plan to change at the heart of,
It will seem crematorium for people!

Fire of retribution and fire of revenge!
Will rewrite the land geography,
Instead of land there will be ocean,
Continents will become much narrower!

I see sad picture,
Irreconcilable resistance,
Love and Kindness have sunk into oblivion,
Irreversible- is a phenomenon!

There were fires, there were floods,
Humanity start for the sixth time,
Again Gods will make trails,
Very soon, but not now!

Humanity will rewrite history,
Her remains will go under water,
People of the Sixth- another category,
For resist God- there is no reason!

The Fifth resisted God!
Not realizing that the end of “Tomorrow”!
The disappearance will become a Result,
And this is- the sad Truth!

Model by God has been proposed!                                    
For salvation and for development!
Didn’t get necessary attention,
For people- it’s mean leaving!

Three years were given for understanding!
They are not- three years are a lot!
People have focused attention on themselves,
Waves of the ocean- will be the result!

God can’t already wait!
Not three, but forty was given!
To understand Scenario of God:
To understand, that all deadlines are defined!

But, people are in the fight for mammon,
Moved to the “other sled”!
Wealth causes languor,
Decided to rule the World by themselves!

In such a management- there is no God!
There is no Conscience and Love!
The Fifth race led to the flood,
Land soaked in the blood!

Religions can’t agree,
Confirmation- there is no God in them!
People need to decide,
To God or to the flood?

Moreover, it’s not important the situation in Society,
It doesn’t matter also gold expensive straps on shoulders,
Financial investment is not accepted,
Unlocked for them “blue car”!

Russia brings Hope to the nations,
The Octahedron must be supported!
Not all people are ignorant,
But nation of Russia- not a flock!

Russia has always saved everyone!
By herself closing the nations,
Russia has never been a vassal,
The weather depends on her now!

Amen
Father Absolute
01.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 01.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.10.2018.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: