Galvenie » 2017 » Novembris » 1 » Vēsts: 01.11.17. Katrēns "Ir laiks" - *
16:40
Vēsts: 01.11.17. Katrēns "Ir laiks" - *

Vēsts: 01.11.17. Katrēns "Ir laiks" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(J) "MĒS Mirdzam!" / *(Н) "МЫ Сверкаем!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_mirdzam/2014-03-12-999 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page6 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=64 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

01.11.17 Катрен "Пора"…………………………………………………………………Quatrain "It's time"

Обстановка накаляется вне! ...................Stāvoklis nokaitējas ārēji! ……………….The situation is getting hot outside!
Россия в активном состоянии, ........... Krievija aktīvā stāvoklī,………………...Russia in an active state,
Гарантирующая, не быть беде! ..............Garantējoša, bēdām nebūt!......................Guarantee don't be trouble!
Война отступает на расстояние! ............Karš atkāpjas attālumā!............................War retreats to a distance!

Сегодня нужны две грани, ...................... Šodien divas šķautnes nepieciešamas,…Today need two facets,
Одновременно, вертикаль и горизонталь,.Vienlaicīgi, vertikāle un horizontāle,…...The vertical and the horizontal at the same time,
Не нужно выяснять на поле брани, .........Nevajag izskaidrot kara laukā,…………...Don't need to find out at the battlefield,
Которая из них - главная грань! ...............Kāda no tām - galvenā šķautne!...............Which of them- the main facet!

Ситуация не до революции, .................... Situācija ne līdz revolūcijai,……………....The situation is not till revolution,
Слишком много сопротивляющихся, .......Pārāk daudz pretojošos,……………….....Too many resisting,
Да, и для 512 нужна эволюция, ........... Jā, un priekš 512 evolūciju vajag,……..Yes, and for 512 need revolution,
Их будущее определяющая! .................Viņu nākotni noteicošu!.........................Their future is decisive!

Всё сложилось в обстоятельства, ............Viss apstākļos sakārtojās,………………..Everything turned out in circumstances,
Требующие уже решения, ........................ Jau lēmumu pieprasošos,………………..Requiring solutions,
Мне нужны твёрдые доказательства, .......Man nepieciešami stingri pierādījumi,…..I need solid evidences,
Что 512 - пример Единения! ...................Ka 512 - Vienošanās piemērs!..............That 512- is an example of Unity!

Отступать уже больше некуда, ..................Vairāk kur atkāpties nav,………………....There is nowhere to retreat,
Россия должна стать первой! ............... Krivijai jākļūst pirmajai!.........................Russia should be the first!
Первые откроют глаза, ...............................Pirmie acis atvērs,………………………...The first will open their eyes,
Всем, кто причислил себя к Вере! .............Visiem, kuri sevi Ticībai pieskaitīja!..........To all who have placed themselves in the Faith!

Времени нет - уже нужен промысел!.Laika nav - jau nepieciešama domrīcība!.There is no time- thought action is already necessary!
Не для галочки, а для дела! .....................Ne priekš āķīša, bet priekš lietas!...............Not for a tick, but for business!
Я уже описал для вас замысел, ...............Es jau priekš jums aprakstīju nodomu,…...I have already described the plan for you,
Совершенствованию нет предела! ......Pilnveidošanai robežu nav!.....................Perfection has no limit!

Формируется Единство мнений! ...............Formējas viedokļu Vienotība!....................Unity of opinions is formed!
Не ждите команды сверху, ........................Negaidiet komandas no augšas,……….....Don't wait for commands from up,
Единого жду от вас поведения,.................Vienotu uzvedību gaidu no jums,……...…..I expect united behavior from you,
Ваше движение только вверх! ..............Jūsu kustība tikai augšup!.......................Your movement is only up!

Природа готовит сюрприз! ........................Daba pārsteigumu gatavo!.........................Nature is preparing a surprise!
Он важен для всего Мира! ........................Priekš Pasaules visas tas nepieciešams!..It's important for the whole World!
Человечество не упадёт вниз, .................Cilvēce nenokritīs lejup,…………………….Humanity will not fall down,
Но, изменится Мира картина! ...............Taču, Pasaules attēls izmainīsies!...........But, the picture of World will change!

Осень - зима много волнений, .................Rudens - ziema uztraukumu daudz,…….…Autumn- winter is a lot of excitement,
Политическая готовится бомба! ..........Politiskā bumba gatavojas!.......................Is prepared political bomb!
Это проверка вашего мнения, .................Tā jūsu viedokļa pārbaude,………………….This is a test of your opinion,
Как сохранить Единство дома! ................Kā mājas vienotību saglabāt!.......................How to maintain the unity of the house!

Раскроется смысл обмана! ..................Atklāsies apmāna jēga!..............................The meaning of deception will unfold!
Идущего, опять от власти! .......................Ejoša, atkal no varas!...................................Going again from power!
Люди не смогут терпеть тумана, .............Cilvēki nevarēs izturēt miglu,………………...People will can't tolerate fog,
Жизни не будет всласть! ..........................Dzīve nebūs labklājība!.................................Life will be not full!

Пора готовиться к схватке! ......................Laiks tvērienam gatavoties!..........................It's time to get ready for the fight!
Новое с трудом пробивается! .................Jaunais ar grūtībām izlaužas!.......................New hard to break through!
Чистота помысла важна! .........................Nodomu tīrība svarīga!.................................Purity of thought is important!
В людях Сознание открывается! ............Cilvēkos Apziņa atveras!...............................Consciousness opens in people!

Главное оружие - Единение! ...................Galvenais ierocis - Vienošana!..................The main weapon- is Unity!
Посыл разобьёт все цепи, .......................Vēstījums izkliedēs visas ķēdes,………....The message will break all the chains,
Люди почувствуют обретение, ................Cilvēki sajutīs atvieglojumu,…………….....People will feel finding,
При Единой для всех цели! .....................Pie Viena priekš visiem mērķa!..................At the United purpose for all!

Опыт показал, что можете, ...................Pieredze parādīja, ka varat,……………..Experience has shown, that can,
Управлять Миром на расстоянии! .......Vadīt Pasauli no attāluma!.....................Manage the World from the distance!

Если всю Любовь сложите, .....................Ja visu Mīlestību sakoposiet,……………...If you add up all your Love,
Ненависть в Мире растает! .....................Naids Pasaulē izkusīs!...............................Hatred will melt in the World!

Теперь нужна концентрация! ..................Tagad koncentrācija nepieciešama!........Now concentration is needed!
Любви, как Единого Целого! ................Mīlestības, kā Vienota Veseluma!........Love, as One Whole!
Позитивная придёт апробация, ..............Pozitīva aprobācija pienāks,……………..The positive approbation will come,
Сойдутся в вас все оттенки Белого! .......Baltā nokrāsas jūsos saplūdīs visas!.......All the shades of White will come across in you!

Наступает период Творения! ..................Sākas Radīšanas periods!.......................There comes the period of Creation!
Никакого не нужно оружия! .................Nekādu ieroču nevajag!.........................No need weapons!
512 начинают своё движение, ................512 savu kustību sāk,……………………..512 start their movement,
Негативное уйдёт окружение! ................Negatīvais aplenkums aizies!....................Negative environment will leave!

Россия поймёт свой промысел! .........Krievija sapratīs savu domrīcību!..........Russia will understand her craft!
Потянется ввысь к Истокам! ...................Augšup pie Sākumiem tieksies!.................She will reach up to the Origins!
Реализуется Мой Замысел, ....................Mans Nodoms realizēsies,………………...My plan is being realized,
Сойдутся в Одно протоки! ......................Caurteces Vienā saplūdīs!..........................Will come together in the same channel!

Пробуждение процесс яркий, .................Atmoda process spilgts,…………………...The awakening process is vivid,
Россия начнёт свою Миссию! .............Krievija savu Misiju sāks!.......................Russia will start her Mission!
Поддержит Она свою марку! ..................Viņa savu marku atbalstīs!.........................She will support her brand!
Проявится, наконец, Мессия! ..............Izpaudīsies, beidzot, Mesija!...................Finally, the Messiah will appear!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………….......Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts. ……………………………...Father Absolute
01.11.17 .....................................................01.11.17………………………………….......01.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 02.11.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.11.2017., papildināts angļu valodā 02.11.2017

Skatījumu skaits: 270 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: