Galvenie » 2018 » Novembris » 1 » Vēsts: 01.11.18. Katrēns "Krievijai Garīgā misija"
12:58
Vēsts: 01.11.18. Katrēns "Krievijai Garīgā misija"

01.11.18 Катрен “У России Духовная миссия”

Россия окончательно разделилась!
Мало осталось в Боге!
Никчёмность по стране расселилась,
Россия гибнет в итоге!

Люди думают, что Бог шутит!
Да есть ли вообще Бог?
Это пресса информацию мутит,
Люди не поняли, что над ними Рок!

Бога не интересуют страны!
Где мамона заняла позиции,
Его интересует Русская сторона,
Где не было ещё инквизиции!

Россия была от Истоков – Первой!
В современных Её границах,
Она отличалась Верой,
В Книге Судеб – на первой странице!

Печально, но сейчас на последней!
Природа ускоряет события,
Неожиданные для России известия,
Вода начала прибытие!

Россия – всегда большой остров!
От океана до океана!
Говорил, что от суши останется остов,
Уральские горы словно в тумане!

Россия разделится на две части!
Сибирь останется и немного – Европа!
Коснутся всех людей страсти,
Спасутся русские у отрогов!

Я не говорю, что кризис сегодня,
Сценарий переписан недавно,
Для неверия – жизнь западня,
Для воюющих с Богом подавно!

Переход предстоит тяжёлый!
Не все выдержат испытания!
Гибель людей, конечно, возможна,
Сомневающиеся обречены на скитания!

Вы вспомните всех ушедших!
Ушедших в Духе – счастливыми!
Удивитесь временам пришедшим,
Опасность поймёт и ленивый!

Россия – Исток человечества!
Уступила позиции Тьме,
Я надеялся, что будет Отечество,
Но, люди поклонились не Мне!

Теперь, что считать ошибки?
Никто не хочет признать,
Набила Россия опять шишки,
Не надо было ни с кем воевать!

У России – Духовная миссия!
Поднять Духовность цивилизации!
В России каждый человек – Мессия,
Но, не было видно активизации!

Россия боролась сама с собой!
Точнее, с Народом Народ!
Показалось, что управление толпой,
Но, обернулось – неравенства парад!

Люди растворились в мамоне,
Нет идеалов и нет Духовности!
Невозможно оставаться в обмане,
Не жизнь, а одни условности!

Теперь, все разбрелись по кочкам!
Каждая кочка для себя – лидер!
Но, кочка для Вселенной – точка!
Без Бога не может управлять Миром!

Надо вернуться к Богу – это последнее,
Что Я могу сказать в заключение,
Богу каждая жизнь виднее,
Опасно быть в таком положении!

Все мысли Бога сейчас о России!
Человечество решило Судьбу,
У этой страны – Великая миссия,
Но, у неверия пошла на поводу!

Народ уже ничего не может!
У него русская инерционность,
Только, если Бог вам поможет,
Появится в Духе сплочённость!

Аминь.
Отец Абсолют
01.11.18

 

Vēsts: 01.11.18. Katrēns "Krievijai Garīgā misija"

Krievija izdalījās pavisam!
Maz palika Dievā!
Nevajadzīgums valstī izmitinājās,
Rezultātā Krievija bojā iet!

Cilvēki domā, ka Dievs jokojas!
Un vai vispār Dievs ir?
Tā presse informāciju duļķo,
Cilvēki nesaprata, ka virs viņiem Liktenis!

Dievu neinteresē valstis!
Kur mamons pozīcijas ieņēma,
Viņu interesē Krievu puse,
Kur vēl inkvizīcijas nebija!

Krievija bija no Sākumiem - Pirmā!
Viņas mūsdienīgās robežās,
Viņa atšķīrās ar Ticību,
Likteņu Grāmatā - pirmajā lappusē! 

Skumji, bet tagad pēdējā!
Daba paātrina notikumus,
Negaidītas vēstis priekš Krievijas,
Ūdens sāka celties!

Krievija - vienmēr liela sala!
No okeāna līdz okeānam!
Teicu, ka no sauszemes paliks karkass,
Urālu kalni gluži kā miglā!

Krievija izdalīsies divās daļās!
Paliks Sibīrija un nedaudz - Eiropa!
Visus cilvēkus kaislības skars,
Krievi glābsies pie atradzēm!

Es nesaku, ka krīze šodien,
Scenārijs pārrakstīts nesen,
Priekš neticības - dzīve lamatas,
Karojošiem ar Dievu jo vairāk!

Priekšā stāv Pāreja smaga!
Ne visi pārbaudījumus izturēs!
Cilvēku bojā eja, protams, iespējama,
Šaubošies klejošanai nolemti!

Visus aizgājušos jūs atcerēsieties!
Aizgājušos Garā - laimīgus!
Izbrīnīsities par laikiem atnākušiem,
Bīstamību sapratīs arī slinkais!

Krievija - cilvēces Sākotne!
Atdeva pozīcijas Tumsai,
Es cerēju, ka Tēvzeme būs,
Taču, cilvēki paklanījās ne Man!

Tagad, kļūdas ko skaitīt?
Negrib neviens atzīt,
Uzdauzīja Krievija atkal punus,
Nevajadzēja karot ne ar vienu!

Krievijai - Garīgā misija!
Civilizācijas Garīgumu pacelt!
Katrs cilvēks Krievijā - Mesija,
Taču, aktivitāte nebija redzama!

Krievija cīnījās pati ar sevi!
Precīzāk, Tauta ar Tautu!
Rādījās, ka pūļa vadība,
Bet, pagriezās - nevienlīdzības parāde!

Cilvēki izšķīda mamonā,
Nav ideālu un Garīguma nav!
Nevar apmānā palikt,
Ne dzīve, bet vienas nosacītības!

Tagad, visi pa ciņiem izklīda!
Katrs cinis priekš sevis - līderis!
Bet, cinis priekš Visuma - punkts!
Bez Dieva vadīt Pasauli nevar!

Vajag pie Dieva atgriezties - tas pēdējais,
Ko varu Es teikt noslēgumā,
Dievam katra dzīve redzamāka,
Bīstami tādā stāvoklī būt!

Visas domas Dievam tagad par Krieviju!
Cilvēce izlēma Likteni,
Šai valstij - Dižena misija,
Taču, aizgāja neticības pavadā!

Tauta nevar vairāk neko!
Tur krieviskā inercitāte,
Tikai, ja Dievs jums palīdzēs,
Saliedētība Garā parādīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.11.18.

01.11.18.Quatrain “Russia’s Spiritual mission”

Russia finally divided!
Little is left in God!
The worthlessness settled in the country,
Russia is dying in the end!

People think that God is joking!
And is there God at all?
So press stirs up information,
People didn’t understand that there is Fate above them!

God is not interested in the countries!
Where mammon took the position,
He is interested in the Russia side,
Where were not yet inquisitions!

Russia was from the Beginning- the First one!
In Her modern boundaries,
She was distinguished with Faith,
In the Book of Fate- on the first page!

Sad, but now the last one!
Nature speeds things up,
Unexpected news for Russia,
Water began to arrive!

Russia is always a big island!
From the ocean to the ocean!
I said, that there will remain frame from the land,
Ural mountain almost like in fog!

Russia will divide in two parts!
Will remain Siberia and little- Europe!
All people will be touched by passion,
Russia will be saved by the spurs!

I’m not saying that the crisis is today,
The Scenario is rewritten recently,
For unbelief- life is a trap,
The warring ones with God, even more so!

The transition is going to be hard!
Not everyone will pass the test!
The death of people is of course, possible,
Doubters are doomed to wandering!

You will remember all those who left!
Gone in the Spirit- happy!
Will be wonder for coming time,
The danger will understand also lazy one!

Russia- is the Source of humanity!
Lose positions to Darkness,
I was hoping that there will be the Fatherland,
But people did not bow to Me!

Now, what are the errors?
No one wants to admit,
Russia again thump cones,
There was not need to fight with anyone!

Russia- has a Spiritual mission!
Raise up the Spirituality of civilization!
Every person in Russia- is Messiah,
But, activation was not visible!

Russia fought with herself!
More precisely, Nation with Nation!
It seemed that crowd control,
But it turned out- parade of inequality!

People disappeared in mammon,
No ideals and no Spirituality!
It’s impossible to remain in deception,
Not life, but some conventions!

Now everyone has wandered off over bumps!
Each bump for himself- is leader!
But, bump for Universe- is point!
Without God can’t rule the World!

Must return to God- this is the last,
What can I say in the end,
Each life for God is more visible,
It’s dangerous to be in such position!

All thoughts of God is about Russia now!
Humanity has decided the Fate,
This country- has Great mission,
But, disbelief went on about!

Nation can’t do anything!
There is Russian inertia,
Only if God will help you,
Cohesion will appear in the Spirit!

Amen
Father Absolute
01.11.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.11.2018.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.11.2018.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: