Galvenie » 2018 » Decembris » 1 » Vēsts: 01.12.18. Katrēns "Vēsturiska parādība"
19:32
Vēsts: 01.12.18. Katrēns "Vēsturiska parādība"

01.12.18 Катрен “Историческое явление”

Кажется – подготовка затягивается,
Но, это только с виду,
Просто отбор продолжается,
Он проводится не по внешнему виду!

Вид или оболочка совсем ни о чём,
Главное – внутреннее состояние,
Не может человек стоять на своём,
Виднее он на расстоянии!

При Переходе даровано всем всё!
Возможности творить и думать!
Есть задание, невыполненное Моё,
Человек должен об этом знать!

А, перед Возвращением – ещё экзамен!
От проявления к проявлению – сложнее,
Удивительный человек феномен,
Не становится он умнее!

Он от Разума переходит в Разум!
В проявлении даётся возможность,
Развить значительно собственный Ум,
Точнее, свои способности!

Всё, кажется, просто, понятно!
История людей подтверждает это!
И Бог говорит об этом внятно,
Но, человек упорно не видит этого!

Словно заколдованный круг,
Люди приходят и не меняясь уходят!
Это не случайность и не вдруг,
Они столетиями в Духе по кругу ходят!

Живут памятью нескольких поколений!
В лучшем случае тысячу лет!
Не понимают люди природных явлений,
Для них Планета неодушевлённый предмет!

В масштабе одного проявления может быть!
В масштабах Вечности – всё не так!
Нельзя одним проявлением жить,
Время одного проявления – есть пустяк!

Артефакты говорят о Вечности!
О миллионах лет людей адаптации!
Но, люди относятся ко всему беспечно,
Было ли время внеземной оккупации?

На Планете переселение было!
Оно продолжается вечно!
Сама для людей Планета яслями слыла,
И это для Вселенной – обычно!

Начало всегда на одной Планете!
Продолжение потом на других!
За цивилизацию люди в ответе!
Планет много вокруг таких!

Не в пример людям – они помнят!
Что, Центр есть всегда Альма-Матер,
Они внимательно очень следят,
Как меняется в Духе фарватер?

Миллионы лет всё одно и то же!
Мамона – онкологическое заболевание!
Они знают, что человечество может,
Остановить это неверия заболевание!

Но, нет в людях такого желания,
Их устраивает низкий уровень энергии,
Такая жизнь – не жизнь, а существование!
Не выбраться людям из Материи!

Всё вокруг людей – есть Энергия!
Самых высоких вибраций!
Все творения не имеют потерей,
Но, в Сознании людей – всё это акции!

Вы – сами энергия и на Небе творите!
Опускаетесь при проявлении,
Всегда прошу: Энергию Любви верните!
Забываете, что Вы сами Моё явление!

Плотный план – бесполезен для человека!
Пора переходить на другие вибрации!
Проходят минуты последнего века,
Но, многие, к сожалению, хотят остаться!

Но, остаться уже нет возможности!
Это – последний этап проявления,
Уйдут в «Завтра», у кого есть способности,
Наступает Историческое явление!

Аминь.
Отец Абсолют
01.12.18

 

 

Vēsts: 01.12.18. Katrēns "Vēsturiska parādība"

Šķiet - sagatavošana ieilgst,
Bet, tas tikai izliekas,
Vienkārši atlase turpinās,
Tā notiek ne pēc ārējā izskata!

Izskats vai apvalks neko neizsaka,
Galvenais - iekšējais stāvoklis,
Nevar cilvēks pastāvēt uz savu, 
Redzamāks viņš no attāluma!

Pie Pārejas dāvināts visiem viss!
Iespējas radīt un domāt!
Ir uzdevums, neizpildīts Mans,
Cilvēkam par to jāzin!

Bet, pirms Atgriezšanās - vēl eksāmens!
No izpausmes uz izpausmi - sarežģītāk,
Apbrīnojams cilvēka fenomens,
Nekļūst viņš gudrāks!

Pāriet viņš no Saprāta Saprātā!
Izpausmē dota iespēja,
Personīgo Prātu attīstīt ievērojami,
Precīzāk, savas spējas!

Viss, šķiet, vienkārši, saprotami!
Cilvēku vēsture to apstiprina!
Un Dievs par to runā skaidri,
Taču, cilvēks to spītīgi neredz!

Gluži kā apburtais loks,
Cilvēki atnāk un aiziet nemainoties!
Tas ne nejauši un ne pēkšņi,
Garā viņi simtiem gadu pa apli iet!

Dzīvo vairāku paaudžu atmiņās!
Labākā gadījumā tūkstoš gadu!
Cilvēki nesaprot dabas parādības,
Priekš viņiem Planēta bezdvēselisks priekšmets!

Varbūt vienas izpausmes mērogos!
Mūžības mērogos - viss ne tā!
Nevar tikai vienā izpausmē dzīvot,
Vienas izpausmes laiks - nieks ir!

Artefakti runā par Mūžību!
Par cilvēku adaptācijas miljoniem gadu!
Taču, cilvēki pret visu izturas bezrūpīgi,
Vai bija ārpuszemes okupācijas laiks?

Uz Planētas pārvietošana bija!
Tā turpinās mūžīgi!
Priekš cilvēkiem Planēta pati silīte dēvēta,
Un tas priekš Visuma - pierasts!

Sākums vienmēr uz vienas Planētas!
Turpinājums pēc tam uz citām!
Par civilizāciju cilvēki atbildīgi!
Tādu Planētu apkārt daudz!  

Ne piemērs cilvēkiem - viņi atceras!
Ka, Centrs vienmēr ir Alma Mater,
Ļoti uzmanīgi viņi seko,
Kā Garā mainās fārvaters?

Miljonus gadu viss viens un tas pats!
Mamons - onkoloģiska saslimšana!
Viņi zin, ka cilvēce var,
Apturēt šo neticības saslimšanu!

Taču, cilvēkos tādas vēlēšanās nav,
Viņus apmiera zemu enerģiju līmenis,
Tāda dzīve - ne dzīve, bet eksistēšana!
Neizkļūt cilvēkiem no Matērijas!

Viss cilvēkiem apkārt - Enerģija ir!
Pašu augstāko vibrāciju!
Nav zaudējumu nevienam radījumam,
Taču, cilvēku apziņās - viss tas akcija!

Jūs - Enerģija paši un radāt Debesīs!
 Pie izpausmē nolaižaties,
Prasu vienmēr: Mīlestīas Enerģiju atgrieziet!
Aizmirstat, ka Jūs paši Mana parādība!

Blīvais plāns - priekš cilvēka veltīgs! 
Laiks pāriet uz citām vibrācijām!
Aizrit pēdējā gadsimta minūtes,
Taču, daudzi, diemžēl, palikt grib!

Bet, iespēju palikt jau nav!
Šis - izpausmes pēdējais etaps,
"Rītdienā" aizies, kuriem ir spējas,
Vēsturiska parādība sākas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
01.12.18

01.12.18.Quatrain  “Historical phenomenon”

It seems- that preparation is delayed,
But, it is only appearance,
Just the selection goes on,
It is not held in appearance!

View or shell is nothing at all,
The main thing is internal state,
Human can’t stand on himself,
He is more visible at the distance!

During the Transition all is bestowed upon all!
Opportunities to create and think!
There is a task is not fulfilled by Me,
Human must know about it!

And before Return- another exam!
From manifestation to manifestation- more difficult,
Amazing human phenomenon,
He doesn’t get smarter!

He goes from the Mind to the Mind!
In manifestation, the opportunity is given,
Develop a significantly own Mind,
More precisely their abilities!

Everything seems simple, understandable!
The history of people confirms this!
And God speaks about it clearly,
But, human persistently doesn’t see it!

Like a vicious circle,
People come and leave without changing!
This is not an accident and not suddenly,
They walk in a circle in the Spirit of centuries!

Live in the memories of several generations!
At best at thousand years!
People don’t understand phenomenon of Nature,
For them, the Planet is an inanimate object!

Maybe on the scale of one manifestation can be!
On the scale of Eternity- everything is wrong!
It’s impossible to live only in one manifestation,
The time of one manifestation- is nothing!

Artifacts speak of Eternity!
About adaptation of people for millions of years!
But people treat everything lightly,
Was there a time of extraterrestrial occupation?

There was a relocation on the Planet!
It goes on forever!
For people the Planet is called nursery,
And this is for the Universe- usually!

The beginning is always on the same Planet!
Continuing later on the others!
People are responsible for the civilization!
There are many Planets around like this!

For people not an example- they remember!
That the Center is always Alma Mater,
They are very attentive,
How does the fairway changes in the Spirit?

Million of years all is the same!
Mammon- is a cancer!
They know, that humanity can,
Stop this disbelief disease!

But, there is no such desire in people,
They are satisfied with the low level of energy,
Such life- is not life but existence!
People don’t get out from Matter!

All around people- is Energy!
Highest vibrations!
All creations have no loss,
But in the Consciousness of people- all this is action!

You- are Energy by yourself and create in Heaven!
Descend upon manifestation,
I always ask: return the Energy of Love!
Forget, that you by yourself are My appearance!

Dense plan- useless for human!
It’s time to move on the other vibration!
The last minutes of the century pass,
But, many, unfortunately, want to stay!

But to stay is no longer possible!
This is- the last stage of manifestation,
Will go in “Tomorrow”, who has the ability,
Historical phenomenon starts!

Amen
Father Absolute
01.12.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.12.2018. 
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 01.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.12.2018.

Skatījumu skaits: 11 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: