Galvenie » 2019 » Janvāris » 2 » Vēsts: 02.01.19. Katrēns "Pāriet Jaunajā dimensijā..."
20:09
Vēsts: 02.01.19. Katrēns "Pāriet Jaunajā dimensijā..."

02.01.19. Катрен “Перейти в Новую мерность...”

Никто не верит, что счастье случится,
Люди уповают на случай,
Кажется им, что беда приключится,
Тогда и “ворота сам открывай”!

Думают: хорошо бы иметь Идею!
Но, кто принесёт её и зачем?
Без слов не бывает и дела,
Все разговоры имеют одну тему!

На Руси – все люди хорошие,
И, казалось бы, понимают Истину,
Но, жизнь без Идеи себе дороже,
Она похожа на болотную тину!

Всё понятно, но всё – очень сложно!
Сложились в стране обстоятельства,
Людям кажется изменить невозможно,
Жизнь для многих – стяжательство!

Считают деньги – что уже плохо,
Ограблена страна – люди в этом живут,
Дети приспособились, уже не лохи,
И, я как-нибудь своё доживу!

Вот философия в стране обывателя!
Нет стабильности и нет внимания!
Можно услышать Отца-Основателя,
Действовать надо, но нет понимания!

Разорванная страна, но что поделать?
От революций устала сама страна!
Невозможно Русь переделать,
Уже, как не Родная – она сторона!

Как в Европе: по углам спрятались!
Нет, как было раньше, – Родины!
Люди от борьбы за Неё отказались,
Теперь капиталистическая она уродина!

Лживая информация, несправедливость!
Главное, нет Идеи к Её обретению,
Нет и никакой уверенности,
Что люди тянутся к объединению!

Нужен Минин и князь Пожарский!
Пришло очень смутное время,
Этого времени Русь сама дождалась,
Жизнь совсем стала бременем!

Чтобы встала страна надо хуже?
И дышать стало совсем трудно?
Люди достигли своего дна уже,
Но, многие говорят, что это не дно!

Что нужно сделать такого,
Чтобы Русь стала опять Святой?
Нужно усиление злого Дракона,
Чтобы жить у него под пятой?

Удивительное терпение Агнеца,
Существование, как на заклание,
Человек, конечно, говорит в сердцах,
Но, Я – Создатель жду его покаяния!

Внуки не знают, что такое вериги,
Они не простят ничего дедам,
Деды сами в Мечту верили,
Теперь, грош цена этим победам!

Русь обязательно должна подняться!
В этом Я вижу Своё участие!
Я с ней веками продолжаю маяться,
Чтобы Русь вернула народам счастье!

Даже если кому-то не хочется!
Перейти в Новый мир придётся,
Бог о человечестве постоянно печётся,
Русь своего часа дождётся!

Я предупреждаю, что всё переменится!
Новая мерность – Канон эволюции,
Планета тоже очень изменится,
Не будет никакой революции!

Изменения есть в Новом Сознании,
Посылы на Любовь сделают своё дело,
Я открою людям все Знания,
В Новой мерности – у вас Новое тело!

Сначала измените Сознание человека!
Это не потребует много времени!
Наступают исторические века,
Жизнь перестаёт быть бременем!

Аминь.
Отец Абсолют
02.01.19

 

Vēsts: 02.01.19. Katrēns "Pāriet Jaunajā dimensijā..."

Neviens netic, ka laime gadīsies,
Cilvēki uz gadījumu cer,
Šķiet viņiem, ka nelaime atgadīsies,
Tad arī "vārtus pats atver"!

Domā: labi ja Ideja būtu!
Taču, kurš to atnesīs un priekš kā?
Bez vārdiem arī darbi nemēdz būt,
Visām sarunām viens temats ir!

Krievzemē - visi cilvēki labi,
Un, liekas, Patiesību saprot,
Bet, dzīve bez Idejas dārgāka sev,
Tā purva rūsai līdzīga!

Viss saprotams, taču viss - ļoti sarežģīti!
Izveidojās valstī apstākļi,
Cilvēkiem šķiet izmainīt neiespējami,
Dzīve priekš daudziem - mantrausība!

Skaita naudu - kas jau slikti,
Valsts apzagta - cilvēki tur dzīvo,
Bērni piemērojās, jau ne lohi [лохи ?],
Un, es kaut kā savu nodzīvošu!

Lūk filozofija mietpilsoņa valstī!
Nav stabilitātes un nav uzmanības!
Var izdzirdēt Tēvu-Pamatlicēju,
Darboties vajag, bet saprašanas nav!

Saplosīta valsts, bet ko darīt?
No revolūcijām pati valsts nogura!
Neiespējami Krievzemi pārtaisīt,
Jau, ne kā Dzimtā - puse tā!

Kā Eiropā: pa kaktiem noslēpās!
Nav, kā agrāk bija,- Dzimtenes!
Cilvēki no cīņas par Viņu atteicās,
Tagad viņa kapitālistiskā neglītene!

Melīga informācija, netaisnība!
Galvenais, nav Idejas Viņas iemantošanai,
Nav arī nekādas pārliecības,
Ka cilvēki tieksies uz apvienošanos!

Vajadzīgs Miņins un kņazs Požarskis!
Pienāca ļoti nemierīgs laiks,
Pati Krievzeme sagaidīja šo laiku,
Dzīve gluži slogs kļuva!

Lai valsts celtos vajag sliktāk?
Un elpot kļūtu pavisam grūti?
Cilvēki jau sasniedza savu grunti,
Taču, daudzi runā, ka tā ne grunts!

Ko tādu izdarīt vajag,
Lai Krievzeme atkal Svēta kļūtu?
Niknā Drakona pastiprināšana vajadzīga,
Lai pie viņa dzīvotu zem piektā?

Apbrīnojama pacietība Agņeca,
Eksistēšana, kā uz kaušanu,
Cilvēks, protams, runā sirdīs,
Bet, Es - Radītājs viņa nožēlu gaidu! 

Mazbērni nezin, kas važas ir,
Viņi vectēviem nepiedos neko,
Vectēvi paši Sapnim ticēja,
Tagad, graša vērtība uzvarām tām!

Krievzemei obligāti jāpaceļas!
Tur Es Savu dalību redzu!
Es ar viņu gadsimtiem turpinu mocīties,
Lai Krievzeme cilvēkiem laimi atgrieztu!

Kaut arī kādam negribas!
Jaunajā pasaulē pāriet nāksies,
Dievs par cilvēci pastāvīgi rūpējas,
Savu stundu Krievzeme sagaidīs!

Es brīdinu, ka viss pārmainīsies!
Jaunā dimensija - evolūcijas Kanons,
Planēta arī ļoti izmainīsies,
Nebūs nekādas revolūcijas!

Izmaiņas ir Jaunajā Apziņā,
Vēstījumi uz Mīlestību dara savu darāmo,
Es atklāšu cilvēkiem Zināšanas visas,
Jaunajā dimensijā - Jauns ķermenis jums!

Sākumā cilvēka Apziņu izmainiet!
Tas neprasīs daudz laika!
Sākas vēsturiski gadsimti,
Dzīve pārstās būt slogs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.01.19.

02.01.19.Quatrain „Pass to New dimension...”

No one believes, that happiness will happen,
People hope for the occasion,
It seems to them, that misfortune will return,
Then also “gate open by himself”!

Think: it would be good to have an Idea!
But, who will bring it and for what?
Without word there are no to be also works,
All conversations have one topic!

In Russia- all people are good,
And, seems, understand the Truth,
But, life without Idea is more expensive for herself,
She looks like a swamp mud!

Everything is clear, but everything- is very difficult!
There are circumstances in the country,
It seems impossible for people to change,
Life for many- is greed!

They count money- which is already bad,
Country is robbed- people live there,
The children have adapted, no longer suckers,
And, I will live my life somehow!

Here is the philosophy in the country of philistines!
No stability and no attention!
Can hear the Father- Founder,
Must act, but there is no understanding!

Torn country, but what to do?
The country by herself is tired of revolutions!
It’s impossible remake Russia,
Already, not like Native- half is it!

Like in Europe: hid in the corners!
Not, as it was before- Motherlands!
People refused to fight for Her,
Now she is ugly capitalist!

False information, injustice!
The main thing is that there are no Ideas for Her gain,
There is no any confidence too,
That people will drawn to the Union!

Need Minin and prince Pozharsky!
Very troubled time came,
Russia by herself waited for this time,
Life has become quite a burden!

Need worse, that country rise?
And will it become very difficult to breathe?
People have reached their bottom already,
But, many say, that this is not the bottom!

What need to do,
That Russia become Holy again?
Need to strengthen the Evil Dragon,
That to live with him under the fifth?

Amazing patience of the lamb,
Existence, as to the slaughter,
The human, of course, speaks in hearts,
But, I- the Creator is waiting for his repentance!

Grandchildren don’t know, what chains are,
They will not forgive anything to grandfathers,
The Grandfathers by themselves believed in the Dream,
Now, worthless of these victories!

Russia must rise mandatory!
There I see My participation!
I continue to toil with her for centuries,
That Russia return happiness to the people!

Even is someone doesn’t want!
Will have to pass to the New world,
God constantly cares for humanity,
Russia will wait for her hour!

I warn you, that everything will change!
New dimension- is Canon of evolution,
The Planet will also change a lot,
There will be no revolution!

There are changes in the New Consciousness,
Messages on Love will do their work,
I will tell to people all Knowledge,
In the New dimension- you will have new body!

First change the human Consciousness!
It will not take much time!
Start Historical centuries,
Life will be no longer a burden!

Amen
Father Absolute
02.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi, Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.01.2019.

Skatījumu skaits: 18 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: