Galvenie » 2017 » Februāris » 2 » Vēsts: 02.02.17. Katrēns "Civilizācijas sirds"
17:57
Vēsts: 02.02.17. Katrēns "Civilizācijas sirds"

Vēsts: 02.02.17. Katrēns "Civilizācijas sirds"
........................................................... Катрен "Сердце цивилизации"…………………….Quatrain "The heart of civilization"

Varenā sirds iedarbināta! .................. Великое сердце запущено!...............................Great heart started!
Jaunā laika pārskats! ........................ Отсчёт Нового времени!....................................New time review!
Vēstures mehānisms palaists! .......... Механизм истории пущен!.................................History mechanism launched!
Atcelti visi apgrūtinājumi! .................. Отменены все обременения!..............................Cancelled all encumbrances!

Tagad RITMU ievērot svarīgi! ............ Теперь РИТМ соблюдать важно!.........................Now it's important to observe the RHYTHM!
Un tas pats galvenais! ........................ И это самое главное!.......................................And that most important!
Harmonizēt vajag! .............................. Гармонизировать нужно!..................................Harmonize need
Taču tas process plūstošs! ................. Но, этот процесс плавный!...............................But, this process is smooth!

Nekādas straujas kustības! ................ Никаких резких движений!................................No sudden movements!
Cilvēce sāk elpot! ............................... Человечество начинает дышать!......................Humanity begins to breathe!
Cilvēkos pamodās domāšana, ........... В людях проснулось мышление,………………….In the people woke up thinking,
Viņi sāk sapņot! ................................. Они начинают мечтать!....................................They start to dream!

Viss tikai pozitīvs, ............................... Всё только положительное,……………………...Everything is only positive,
Domāšana formējas, .......................... Формируется мышление,………………………….Formed thinking,
Krievzemes loma retums! ................... Роль Руси исключительная!..............................The role of Russia is exclusive!
Pierādīt attiecību harmoniju! ............... Доказать гармонию отношений!..........................Prove harmony relationship!

Jaunajā dimensijā nav grēku! ............. В Новой мерности нет грехов!..............................In New dimension have no sin!
Tikai Mīlestība un Uzticība! ................. Только Любовь и Доверие!.................................Only Love and Trust!
Un Pasaule būs tāda, .......................... И Mир будет таков,………………………………….And World will be such,
Tā būs - Jaunās Ticības! ..................... Будет он - Новой ВЕРЫ!.....................................It will be- New FAITH!

Aizies reliģijas un maldi! ...................... Уйдут религии и заблуждения!...........................Leaving religion and delusions!
Krievija kļūs PatiesiJauka! ................... Русь станет ПравоСлавной!................................Russia will become Orthodox!
Uz pagātni attieksme cita, .................... К прошлому иное отношение,…………………….To the past is another attitude
Vēsturiski ceļš - jauks! .......................... Исторически путь - славный!............................Historically, the way- nice!

Pakāpeniski, nepavisam ne uzreiz! ...... Постепенно, совсем не сразу!............................Gradually, not at all together!
Cilvēku Apziņa izmainīsies! .................. Изменится людей Сознание!..............................People Consciousness will change!
Ticiet, tas ļoti svarīgi, ............................ Поверьте, это очень важно!..............................Believe, that is very important,
Pie cilvēkiem saprašana atnāks! .......... К людям придёт понимание!...............................Will come understanding to people!

Ka viņi visi - brāļi ir! .............................. Что все они - есть братья,………………………...That they all- are brothers,
Brāļi tikai Baltās Gaismas! .................... Братья только Белого Света!............................Brothers only of White Light!
Dievs apskāvienus atver, ...................... Бог открывает объятья,………………………….....God is opening the arms,
Atbilstoši Novēlējumiem! ....................... В соответствии с Заветами!...............................In accordance with the Wishes!

Zināšanas pilnīgas dotas! ...................... Полны даны Знания!........................................Are given full Knowledge!
Par Pasaulesēku un katrēnos! .............. О Мироздании и в катренах!..............................About the Universe and quatrains!
Iekšienē atnāks saprašana, ................... Придёт внутри понимание,…………………….....Will come understanding inside,
Nākotne sen Novēlējumos! .................... Будущее давно в Заветах!...............................Future long time in the Covenant!

Ritms harmonijā ar Debesīm! ................ Ритм в гармонии с Небом!.................................Rhythm in harmony with the Heaven!
Krieviem atslēgas dotas! ....................... Русским даны ключи!.......................................Russian are given the key!
Realitāte, kaut kad nebijusi! .................. Реальность, когда-то небыль!...........................The reality, once the fiction!
Planētas sirdī klauvē! ............................ Сердце Планеты стучит!...................................Heart of the Planet knock!

Mīlestību tagad vēstīt! ........................... Сейчас передать Любовь!.................................Now transmit the Love!
Katrā Planētas stūrī! ............................. В каждый уголок Планеты!................................In every corner of the Planet!
Informācijas nesējs - asinis! .................. Носитель информации - кровь!..........................Information carrier- blood!
Tumsas laiks nodziedāts! ...................... Время для Тьмы спето!....................................Time for Dark is sung!

Februāris un ritmi Jauni! ........................ Февраль и Новые ритмы!..................................February and New rhythm!
Tas laika raksturojums! .......................... Это характеристика времени!...........................It is characteristic of the time!
17-ais ne "Es", bet "MĒS"! ..................... 17-й ни "Я", а "МЫ"!........................................17th not "I", but "WE"!
Evolūcija otrajā pakāpē! ......................... Эволюция во второй степени!...........................Evolution in the second degree!

Apziņa ātri izmainīsies! ........................... Сознание изменится быстро!...........................Consciousness will change quickly!
Ātrāk kā vara to gaida! ........................... Быстрее, чем ожидает власть!.........................Faster than expected power!
Sirds klauvē tīri, ...................................... Сердце стучит чисто,…………………………….Heart knocking pure,
Formējot Jauno kļūt! ............................... Формируя Новую стать!.................................Forming a New article!

Kļūt cilvēkiem-Dieviem Garā! .................. Стать людям-Богов в Духе!.............................To become people- Gods in the Spirit!
Jaunu civilizāciju! ..................................... Новую цивилизацию!.....................................New civilization!
Gaisma nekad nedzisīs! .......................... Свет никогда не потухнет!...............................The light never goes out!
Tagad galvenais - motivācija! ................... Главное теперь - мотивация!............................Now the main thing- motivation!

Nākotnes motivācija! ................................ Мотивация в грядущее!................................Motivation in the future!
Teleportācija apstiprina! ........................... Телепортация подтверждает!.........................Teleportation confirmed!
Informācija - nākotne ir! ............................ Информация - есть будущее!........................Information- is future!
Cilvēkus ar Debesīm tuvina! ..................... Людей с Небесам сближает!..........................People with Heaven brings closer!

Svarīgi, Sirds iedarbināta! ........................ Важно, Сердце запущено!.............................It's important, Heart is started!
Atveras arī elpošana! ............................... Открывается и дыхание!...............................Opening also breath!
Laika maz atvēlēts! ................................... Времени мало отпущено!............................Time is short released!
Vispirms Garīgais uzturs! ......................... Духовное прежде питание!............................First Spiritual food!

Galvenais tagad - pulsācija! ...................... Главное сейчас - пульсация!.........................The main thing now- ripple!
Harmonizācija ar Debesīm! ....................... Гармонизация с Небесами!...........................Harmonization with the Heaven!
Planēta izies aprobāciju, ........................... Планета пройдёт апробацию,………………….Planet will pass approbation,
Priekš visiem Krievzeme svari kļūs! ........ .Русь станет для всех весами!.........................Russia will be weights for all!

Āmen. ........................................................ Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют……………………………………Father Absolute
02.02.17. .................................................... 02.02.17………………………………………….02.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /02.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/03.02.2017.
=====
Latviskoja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 02.02.2017.

Skatījumu skaits: 347 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: