Galvenie » 2018 » Februāris » 2 » Vēsts: 02.02.18. Katrēns "Šūnas"
15:42
Vēsts: 02.02.18. Katrēns "Šūnas"

02.02.18 Катрен "Клетки"​

Из миллионов клеток,
Состоит человек,
Это Духа единый поток!
Нерушимый из века в век!

Образец Единого целеполагания,
И, конечно, Единения в Духе!
Это микромира слагаемые,
Нет среди них разрухи!

Клетки - пример для людей!
Единения ради цели!
Сбалансированности путей,
Нет никакой модели!

Нужно знать только задачу,
Обеспечение свободы действия,
Информации передачу,
Но, без всяких последствий!

Последствие одно - активность,
Компенсация нарушений!
И никогда пассивно,
Пассивность ведёт к разрушению!

Клетки несут ответственность,
За долголетие человека!
Отличает их взвешенность,
Меняются в течение века!

Клетки - пример гармонии!
Идеи и результата!
Человеку определена «акватория»!
У него с Богом контакт!

Клетки - часть микромира!
Человек - уже другой уровень!
Он уже часть макромира,
И это другая ступень!

Человек один для Бога не интересен!
Человек - «клетка» для человечества!
Опыт клеток для человека полезен!
Из людей состоит Отечество!

Для человечества схема та же:
Единое целеполагание!
Единство взглядов очень важно,
Без этого оно разлагается!

Попробуйте взять, как модель!
Собственное строение!
Поднимитесь ещё на ступень,
Собственного построения!

Клетки равны перед Богом!
Главное, строгое Равенство!
Свободная Воля будет итогом,
Отсутствие чьего-то главенства!

Есть неравенство - нет человека!
Конституция человека нарушена!
Не вылечить его никогда!
Идея есть, но результат упущен!

Человечество не создаст себя,
Не в пример клеткам!
Не соблюдается «правило корабля»,
Паруса повисли, как ветки!

Нужен Единый парусов галс!
Понимание на корабле своей роли!
Неравенство - это последний вальс,
Тонущего корабля в море!

Клетки - лучший пример,
Что нужно сегодня знать!
Не ясен людям катастрофы размер,
И не ясно, что делать!

Россия спасёт человечество!
Но, сначала перепишет пьесу!
Нужно возродить отечество,
С глаз нужно снять завесу!

Клетки говорят - Равенство!
И Единое целеполагание,
Не должно быть главенства,
Если люди - Бога слагаемые!

Аминь.
Отец Абсолют.

02.02.18

 

Vēsts: 02.02.18. Katrēns "Šūnas"​

No miljons šūnām,
Sastāv cilvēks,
Tā Gara plūsma viena!
Nesaraujama mūžu mūžos!

Vienota mērķnodoma paraugs,
Un, protams, Vienošanas Garā!
Tie mikropasaules saskaitāmie,
Starp tiem nav sagrāves.

Šūnas - piemērs priekš cilvēkiem!
Vienošanās mērķa dēļ!
Ceļu sabalansētībai,
Nav modeļu nekādu!

Tikai uzdevumu zināt vajag,
Darbību brīvības nodrošinājumu,
Informācijas pārraidi,
Taču, bez jebkādām sekām!

Sekas vienas - aktivitāte,
Pārkāpumu kompensācija!
Un nekad pasīvi,
Pasivitāte pie sagrāves ved!

Šūnas atbildību nes,
Par cilvēka ilggadību!
Nosvērtība tās atšķir,
Mainās mūža gaitā!

Šūnas - harmonijas piemērs!
Ideju un reziltāta!
Cilvēkam "akvatorija" noteikta!
Viņam ar Dievu kontakts!

Šūnas - mikropasaules daļa!
Cilvēks - jau cits līmenis!
Viņš jau daļa makropasaules,
Un tas pakāpiens cits!

Cilvēks viens priekš Dieva neinteresants!
Cilvēks - "šūna" priekš cilvēces!
Šūnu pieredze priekš cilvēka vērtīga!
No cilvēkiem Tēvzeme sastāv!

Priekš cilvēces shēma tā pati:
Vienots mērķnodoms!
Uzskatu vienotība ļoti svarīga,
Bez tā viņa sadalīsies!

Mēģiniet ņemt, kā modeli!
Personīgo uzbūvi!
Paceļaties vēl uz pakāpiena,
Personīgās konstrukcijas!

Šūnas Vienlīdzīgas Dieva priešā!
Galvenā, stingra Vienlīdzība!
Brīva Griba būs rezultāts,
Virskundzības no kāda trūkums!

Ir nevienlīdzība - cilvēka nav!
Cilvēka konstitūcija pārkāpta!
Neizārstēt viņu nekad!
Ideja ir, bet rezultāts palaists!

Cilvēce neradīs sevi,
Ne piemērā šūnām!
"Kuģa noteikumi" neievēroti,
Buras nokarājas, kā zari!

Nepieciešama Vienota buru halze!
Savas lomas saprašana uz kuģa!
Nevienlīdzība - tas pēdējais valsis,
Jūrā grimstoša kuģa!

Šūnas - labākais piemērs,
Ko šodien zināt vajag!
Neskaidrs cilvēkiem katastrofas apmērs,
Un skaidrs nav, ko darīt!

Krievija glābs cilvēci!
Taču, no sākuma lugu pārrakstīs!
Tēvzemi atdzīvināt vajag,
Vajag no acīm aizsegu noņemt!

Šūnas runā - Vienlīdzība!
Un Vienots mērķnodoms,
Virskundzībai nav jābūt,
Ja cilvēki - Dieva saskaitāmie!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.02.18.

02.02.18. Quatrain "Cages"

From the million of the cells
Consist human,
It's the one stream of the Spirit!
Indestructible from century to century!

A model of the Unified target intention,
And, of course, Unity in the Spirit!
This is the summards of the micro world,
There is no ruin among them.

Cages- are an example for people!
Purpose of the Unity shake!
For the balance of road,
There are no model!

Only need to know the task,
Providing action of freedom,
Information transfer,
But, without any consequences!

The consequence is one- activity,
Compensation of violations!
And never passively,
Passivity leads to destruction!

Cells are responsible,
For the longevity of human!
It differs from confidence,
Changes for a century!

Cells- are an example of harmony!
Ideas and results!
"Water area" is defined to human!
He has contact with God!

Cells- are part of the microcosm,
Human- is already a different level!
He is already part of the macrocosm,
And this is another step!

A human alone is not interesting for God!
Human- is "cage" for humanity!
The experience of cells are useful for human!
Fatherland is made up of people!

For humanity the scheme is same:
United target intention!
Unity of views are very important,
Without it, it will decompose!

Try to take like a model!
Own building!
Climb up to another step,
Of own construction!

The cells are equal front of the God!
The main thing is strict Equality!
Free volition will be the result,
Absence of someone's primacy!

There is inequality- there is no human!
The constitution of human is broken!
Don't cure it ever!
The idea is there, but the result is missed!

Humanity will not create herself,
Not like cells!
"The rules of the ship" is not observed,
Sails hung like branches!

Need United tack of sail!
Understanding the role on the ship!
Inequality- is the last waltz,
A sinking ship in the sea!

Cages- are the best examples,
What need to know today!
It's not clear to people the size of catastrophe,
And it's not clear, what to do!

Russia will save humanity!
But, at first will rewrite the play!
It's necessary revive the Fatherland,
Need to remove the veil from the eyes!

The cells say- Equality!
And United target intention
There should not be a primacy,
If people- are constituents of God!

Amen
Father Absolute
02.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.02.2018.

Skatījumu skaits: 298 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: