Galvenie » 2019 » Marts » 2 » Vēsts: 02.03.19. Katrēns "Process sākās!"
19:38
Vēsts: 02.03.19. Katrēns "Process sākās!"

02.03.19. Катрен “Процесс пошёл!”

Как говорится: процесс пошёл!
Европа пока на семи ветрах!
Ускорение процесс приобрёл,
У людей скоро появится страх!

Страх перед неизвестностью,
Такой опыт не передаётся!
Ангел протрубит Известие,
Преображение скоро начнётся!

Наступает Преображение!
Не только Планетарного вида,
Внутри людей проявятся искажения,
Сопротивление тому – плохая мина!

Особенно пострадает власть!
Невозможно не платить за грехи!
Придётся платить за к золоту страсть,
Платить придётся и за верхи!

Алчность – порождение неверия!
Поздно возвращать всё обратно!
Существует вековое поверье:
Живите в Любви страстно!

Мамона – это точно не жизнь!
А, если жизнь – то в оковах!
Люди сами выбирают, как жить?
Запутались они в трёх соснах!

Одежды неверия теперь сброшены!
Мамона – это голый король!
Мундир власти давно изношен,
Мамона – самая худшая роль!

Такой роли нет по Сценарию!
Главная роль – Равенство!
Не поймёт человек Глоссарий!
Если для него – мамоны главенство!

Отбор начинаю уже сегодня!
И первые есть результаты!
Создателя Флаг уже поднят,
Есть общий у людей недостаток!

Главный из них – неверие!
Предательство Бога в религиях,
У Бога нет к людям доверия,
Ибо Духовные на них вериги!

Вериги веригам – есть рознь!
Есть вериги своего производства,
У человечества – Новая поросль,
Не принимает никакого господства!

Каждый день в Марте – это сюрприз!
Открытый разговор с Создателем!
Продолжение жизни – есть Приз,
“Человек-Создатель”, не наблюдатель!

Постепенное идёт изменение фона,
Энергетического фона Планеты,
Людям трудно понять – какого тона,
Вера – не разменная для людей монета!

Люди скоро начнут метаться!
Обстановка огня и воды в итоге!
Люди поймут, что надо спасаться,
И помощь искать в Боге!

Планета добавит смятения!
Мало мест без воды и пламени,
Ангел протрубит и Спасение,
Проиграет мотив по памяти!

С каждым днём ярче события!
Накал страстей, как при панике,
Пожалеете, что жизнь – отбытие,
Что она – не движение, а статика!

Дрогнет Мир, искажённый властью,
Под властью откроется бездна,
И не важно, какой она масти,
Ей показана будет картина дна!

Отбор людей – словно в Судный день!
Каждый получит своё!
Отбор – февральская словно метель,
Заметёт прошлое людей бытиё!

Люди почувствуют бег событий!
Вихрь Истории захватит всех!
Жизнь не будет больше отбытием,
Жизнь – это ступени Вверх!

Аминь.
Отец Абсолют
02.03.19

 

Vēsts: 02.03.19. Katrēns "Process sākās!"

Kā saka: process sākās!
Eiropa pagaidām ne septiņos vējos!
Process paātrinājumu iemantoja,
Cilvēkiem drīz bailes parādīsies!

Bailes nezināmā priekšā,
Tādu pieredzi nodot nevar!
Eņģelis Ziņu notaurēs,
Pārveidošana drīz sāksies!

Pārveidošana sākas!
Ne tikai Planetāra veida,
Cilvēkos iekšķīgi izpaudīsies kropļojumi,
Pretošanās tam - slikta mīna!

Sevišķi cietīs vara!
Neiespējami par grēkiem nemaksāt!
Par kaislību uz zeltu maksāt nāksies,
Maksāt par augšām arī nāksies! 

Alkatība - neticības radījums!
Par vēlu visu atpakaļ atgriezt!
Eksistē gadsimtu ticējums:
Mīlestībā dzīvojiet dedzīgi!

Mamons - tas tiešām ne dzīve!
Bet, ja dzīve - tad važās!
Cilvēki paši izvēlas, kā dzīvot?
Sapinās viņi trīs priedēs!

Neticības tērpi tagad nomesti!
Mamons - tas karalis kailais!
Varas mundieris sen novalkāts,
Mamons - vissliktākā loma!

Scenārijā nav tādas lomas!
Galvenā loma - Vienlīdzība!
Nesapratīs cilvēks Glosāriju!
Ja priekš viņa - mamona virskundzība!

Atlasi sāku jau šodien!
Un pirmie rezultāti ir jau!
Pacelts jau Radītāja Karogs,
Kopējais trūkums cilvēkiem ir!

Galvenais no tiem - neticība!
Dieva nodevība reliģijās,
Dievam nav cilvēkiem uzticības,
Jo Garīgās važas uz viņiem!

Važas važām - starpība ir!
Ir važas paša ražotas,
Cilvēcei - Jauna jaunaudze,
Nepieņem virskundzību nekādu!

Katra diena Martā - tā balva!
Atklāta saruna ar Radītāju!
Dzīves turpinājums - Balva ir,
"Cilvēks-Radītājs", ne vērotājs!

Pakāpeniski notiek fona izmaiņa,
Planētas enerģētiskā fona,
Cilvēkiem grūti saprast - kāda toņa,
Ticība - priekš cilvēkiem nemaināma monēta!

Cilvēki drīz sāks skraidelēt!
Uguns un ūdens stāvoklis rezultātā!
Cilvēki sapratīs, ka glābties vajag,
Un palīdzību Dievā meklēt!

Planēta pievienos satraukumu!
Bez ūdens un liesmām vietu maz,
Eņģelis arī Glābšanu notaurēs,
Pēc atmiņas motīvu nospēlēs!

Ar katru dienu notikumi spilgtāki!
Kaislību kvēle, kā panikā,
Nožēlosiet, ka dzīve - aiziešana,
Ka tā - ne kustība, bet statika! 

Nodrebēs Pasaule, varas izkropļota,
Zem varas bezdibenis atvērsies,
Un ne svarīgi, kādas sugas tā,
Viņai būs grunts attēls parādīts!

Cilvēku atlase - gluži kā Tiesas diena!
Katrs saņems savu!
Atlase - itin kā sniegputenis februārī,
Cilvēku esības pagātni aizputinās!

Cilvēki sajutīs notikumu skrējienu!
Vēstures viesulis satvers visus!
Dzīve nebūs aiziešana vairāk,
Dzīve - tie pakāpieni Augšup!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.03.19.

02.03.19.Quatrain  „The process has begun!”

As saying: the process has begun!
Europe is not on the seven winds yet!
Acceleration process gained,
People will soon have fear!

Fear front of the unknown,
This experience is not transmitted!
The Angel will trumpet the News,
Transformation will begin soon!

Transformation starts!
Not only Planetary view,
Distortions will appear inside people,
Resistance to that is a bad mine!

Especially power will suffer!
It’s impossible not to pay for sins!
You have to pay for passion to gold,
You have to pay also for the top!

Greed- is product of unbelief!
It’s too late to return everything back!
There is an age-old belief:
Live in Love passionately!

Mammon- is really not life!
But, if life- then in chain!
People choose by themselves, how to live?
They got entangled in three pines!

Clothes of unbelief have been reset now!
Mammon- is the naked king!
The uniform of power has long been worn out,
Mammon- the worst role!

There is no such role in Scenario!
The main role- is Equality!
The human doesn’t understand Glossary!
If for him- the mammon is headship!

I start the selection already today!
And there are already first results!
The Flag of the Creator has been already raised,
There is common lack for people!

The main among them- is disbelief!
The betrayal of God in religions,
God has no trust in people,
For Spiritual chains on them!

Chains on chains- there is difference!
There are chains produced by themselves,
Humanity- New growth,
Doesn’t accept any domination!

Every day in March- is a gift!
Open conversation with the Creator!
Continuation of life- is a Prize,
“Human- Creator”, is not an observer!

A gradual change in the background,
Background of the Planet energy,
It’s difficult for people to understand- what tone,
Faith- is not a changeable coin for people!

People will start to rush soon!
The atmosphere of fire and water in the end!
People will understand that they need to be saved,
And seek for help in God!

The Planet will add confusion!
Few places without water and flame,
The Angel also will trump salvation,
Will play motive by memory!

Events are brighter with every day!
Passion, as in panic,
Will regret, that life- is departure,
That this- is not movement, but a static!

The World will shudder, distorted by power,
Abyss will open under the power,
And not matter, what suit is it,
It will be shown to her the picture of the bottom!

The selection of people- almost like day of Judgment!
Everyone will get his own!
Selection- almost like blizzard in February,
Will whack the past of people being!

People will feel the run of events!
Whirlwind of History will capture everyone!
Life will be no longer a departure,
Life- are steps Up!

Amen
Father Absolute
02.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.03.2019.

Skatījumu skaits: 49 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: