Galvenie » 2020 » Marts » 2 » Vēsts: 02.03.20. Katrēns "Izejas nav - mēģināt vajag"
19:07
Vēsts: 02.03.20. Katrēns "Izejas nav - mēģināt vajag"

02.03.2020 Катрен “Выхода нет – надо пробовать”

Ряды подготовлены, осталось немного!
Осталось впустить в себя Бога!
Чтобы «Завтра» проявить в итоге!
Значит, самому надо стать Богом!

Важно поверить, что сам – Бог!
Значит, человеческое всё в стороне!
Значит, на Планете всё смог!
Жизнь отдал своей любимой стране!

Вас отучили творить, как Бог!
Привили вам страх к «чудесам»!
При внутреннем страхе не ждите итогов,
Поставлен заслон слову «сам»!

Плоть ваша имеет ограничения!
Так суждено по Природе!
От страха внутри отчуждения:
«Рождённый ползать – летать не может»!

Без страха человек может всё!
Покорить воду и Небо!
Плоть говорит, что человек – моё,
Дух отвечает: все сказки сегодня Быль!

История подтверждает: бывают случаи!
Когда Дух берёт верх над Плотью!
От Духа Плоть Энергию получает,
И Жизнь всегда смеётся над Смертью!

Повторяю, человек в Духе может всё!
Он способен перейти океан!
В Духе он точное подобие Моё!
Непобедимый он Великан!

Мешает чуду одно мгновение!
Мгновение страха опускает всё в Ад!
В Душе человека творит убеждение:
«Я – Бог, а не раб»!

Власть утверждает: человек – раб!
Громче всех кричат об этом религии!
Под таким давлением, человек слаб,
Заякорили человека вериги!

Не вырваться из этого плена!
Если в Душе поселился страх!
Спасти людей может лишь Вера:
«Человек рождён на Небесах»!

Тысячелетняя демагогия сделала своё дело!
15 лет Правды никто не слышит!
Человек превратился в раба своего тела,
Между человеком и Богом – словесная крыша!

Слова понятны, но в Духе – страх!
Страх, что всё невозможно!
Человек внутри сам с собой в драке,
Боится сказать, что он может!

Выхода нет – надо пробовать!
Вы знаете, что Бог контролирует вас!
Для начала прошу вас понять,
Создатель готовит вам Звёздный час!

Если люди и Бог – «Вместе»!
То, нет никаких препятствий!
Бог уже собрал вас в одном месте,
Надо прекратить в Духе странствия!

Все согласны, что надо делать!
Первое – надо отбросить сомнения!
Второе – надо в Духе с колен встать!
СверхИдея – это Единое мнение!

Вы можете говорить сколько угодно!
Поверьте, это слова – вы сами!
Пора прекратить обсуждать условия!
Мир изменится только вами!

Повторяю, слова вызывают эмоции!
Они не дают вам спокойно спать!
Я давно подарил вам Небесную лоцию,
Подтверждаю, пора вставать!

Вы согласны, но в Духе – страх!
Значит, не стали ещё Богами!
Без вас Планете уже грозит крах,
Верю, прозрение не за горами!

Аминь.
Отец Абсолют.
02.03.2020

Vēsts: 02.03.20. Katrēns "Izejas nav - mēģināt vajag"

Rindas sagatavotas, atlika nedaudz!
Atlika Dievu sevī ielaist!
Lai "Rītdien" rezultātā parādītu!
Tātad, pašam vajag kļūt Dievam!

Svarīgi noticēt, ka pats - Dievs!
Tātad, viss cilvēciskais pie malas!
Tātad, uz Planētas visu varēja!
Dzīvi savai iemīļotai valstij atdeva!

Jūs atradināja radīt, kā Dievs!
Ieaudzināja bailes uz "brīnumiem"!
Pie iekšķīgām bailēm rezultātus negaidiet,
Vārdam "pats" nolikts priekšā aizklājs!

Jūsu miesai ir ierobežojumi!
Tā pēc Dabas lemts!
No bailēm iekšķīga atsvešinātība:
"Kas dzimis rāpot - lidot nevar"!

Bez bailēm cilvēks visu var!
Uzvarēt ūdeņus un Debesis!
Miesa saka, ka cilvēks - mans
Gars atbild: pasakas visas Esība šodien!

Vēsture apstiprina: mēdz būt gadījumi!
Kad Gars pār Miesu ņem virsroku!
Miesa no Gara Enerģiju saņem,
Un Dzīvība vienmēr par Nāvi smejas!

Atkārtoju, cilvēks Garā var visu!
Viņš spējīgs okeānu pāriet!
Garā viņš Mana precīza līdzība!
Neuzvarams Milzis viņš!

Brīnumam viens mirklis traucē!
Baiļu mirklis visu Ellē nolaiž!
Cilvēka Dvēselē pārliecība rada,
"Es - Dievs, bet ne vergs"!

Vara apstiprina: cilvēks - vergs!
Par to skaļāk par visiem kliedz reliģijas!
Zem tāda spiediena, cilvēks vājš,
Cilvēku važas noenkuroja!

Neizrauties no šī gūsta!
Ja Dvēselē bailes iemitinājās!
Glābt cilvēkus var tikai Ticība:
"Cilvēks Debesīs dzimis"!

Tūkstošgadīgā demagoģija paveica savu lietu!
15 gadus neviens Patiesību nedzird!
Cilvēks sava ķermeņa vergā pārvērtās,
Starp cilvēku un Dievu - vārdu jumts!

Vārdi saprotami, bet Garā - bailes!
Bailes, ka viss neiespējami!
Cilvēks iekšķīgi pats ar sevi cīņā,
Baidās teikt, ka viņš var! 

Izejas nav - mēģināt vajag!
Jūs zinat, ka Dievs kontrolē jūs!
Iesākumam lūdzu jūs saprast,
Jums Radītājs Zvaigžņu stundu gatavo!

Ja cilvēki un Dievs - "Kopā"!
Tad, šķēršļu nav nekādu!
Dievs jau jūs sapulcināja vienā vietā,
Garā klejošanu pārtraukt vajag!

Visi piekrīt, ka darīt vajag!
Pirmais - šaubas atmest vajag!
Otrs - no ceļgaliem Garā piecelties vajag!
VirsIdeja - tas uzskats Viens!

Jūs runāt varat cik tīk!
Ticiet, tie vārdi - jūs paši!
Laiks pārtraukt apstākļus apspriest!
Pasauli izmainīsiet tikai jūs! 

Atkārtoju, vārdi emocijas izraisa!
Tie neļauj jums mierīgi gulēt!
Es sen jums Debesu lociju uzdāvināju,
Apstiprinu, laiks piecelties!

Jūs piekrītat, bet Garā - bailes!
Tātad, vēl Dievi nekļuvāt!
Bez jums jau Planētai krahs draud,
Ticu, apskaidrība ne aiz kalniem!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.03.2020.
 

02.03.20.Quatrain “There is no way out - must try”

Rows are prepared, little left!
It remains to let God in!
To show "Tomorrow" in the end!
So you have to become God by yourself!

It is important to believe that by himself-is God!
So, all human is aside!
So on the Planet everything could!
Gave his life to his beloved country!

You have been taught not to create like God!
They instilled in you a fear of "miracles"!
With inner fear, do not wait for the outcome,
The word "myself" is blocked!

Your flesh has limitations!
So destined by Nature!
From fear within alienation:
“Who is born to crawl - can't fly!”

Without fear, man can do anything!
Conquer the water and Heaven!
Flesh says that human- is mine
The spirit answers: all fairy tales today are Being!

History confirms: there are cases!
When the Spirit takes over Flesh!
From the Spirit, the Flesh receives Energy,
And Life always laughs at Death!

I repeat, a person in the Spirit can do anything!
He is able to cross the ocean!
In the Spirit he is My exact similarity!
He is Invincible Giant!

One instant interferes to a miracle!
A moment of fear lowers everything to Hell!
In the Soul of man the conviction is created:
"I am- God, not a slave!"

The authorities say: human- is a slave!
The loudest shout about this religion!
Under such pressure, human is weak
Shackles convinced a human!

Do not break out of this captivity!
If fear has settled in the Soul!
Only Faith can save people:
"Human was born in Heaven!"

Millennial demagogy has done its job!
15 years no one hears the Truth!
Human has become a slave to his body,
There is a verbal roof between human and God!

The words are understandable, but in the Spirit- is fear!
Fear that everything is impossible!
The human inside with himself is in a fight
Afraid to say that he can!

There is no way out - have to try!
You know that God controls you!
In begin, I ask you to understand
The Creator prepares for you Star hour!

If people and God- are “Together”!
Then, there are no obstacles!
God has already gathered you in one place,
Must stop wandering in the Spirit!

Everyone agrees that must to do!
The first- is to cast aside doubts!
Second - you have to get up from the knees in the Spirit!
Super Idea- is a Unified Opinion!

You can talk as much as you like!
Believe me, these are the words - you yourself!
It's time to stop discussing the terms!
The world will change only by you!

I repeat, words evoke emotions!
They don’t leave you to sleep in peace!
I have given you a heavenly mission for a long time,
I confirm, it's time to get up!

You agree, but in the Spirit -there is fear!
Hence, you have not yet become Gods!
Without you, the Planet is already in danger of collapse,
I believe, insight is not far off!

Amen.
Father Absolute.
03/02/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latvisoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā  intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.03.2020.
 un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 02.03.2020.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: