Galvenie » 2018 » Maijs » 2 » Vēsts: 02.05.18. Katrēns "Svētki un sadzīve"
17:31
Vēsts: 02.05.18. Katrēns "Svētki un sadzīve"

02.05.18 Катрен  “Праздник и быт”​​

Каждый праздник – этап!
Это заслужить нужно,
Человечество не знает как?
Действительно, как можно?

Веселье – дело хорошее!
Но, труд – значительно лучше!
Главное, что всё возможно,
И Совесть никогда не мучает!

Праздник имеет значение,
Особенно, для солидарности!
Май – это месяц Знамений!
Людской консолидации!

Традиции остаются внутри!
Передаются всем поколениям,
Значит, можно прийти,
Наконец, к Единению!

Хочу, чтобы стали – Одно!
Люди в Духе, как Целое!
Для Руси очень важно оно,
Мир тогда станет Белым!

Дуальность достала всех!
Внутреннее несоответствие!
Всем дорога нужна без помех,
Богом – Благословенная!

Праздновать можно всегда!
Важнее преодоление!
Нельзя отступать никогда,
Прежде – Преображение!

Преображение из людей в Боги!
Это задача – наиважнейшая!
Боги – это одна дорога!
Пусть даже сложнейшая!

Жизнь – это дорога странствий!
Ради посвящения в Боги!
Теряются люди в Пространстве,
Хотя, Я уже стою на Пороге!

Дорога понятна, но очень трудна!
И много времени не дано,
Философия жизни важна:
Только вверх и никогда на дно!

Люди мечутся в суете!
Кому-то близка анархия,
Но, с анархией совсем не те,
Кто же вернёт Монархию!

Монарх – это ставленник Бога!
От Бога слова и дела!
Так было всегда от Порога!
Мамона с ума свела!

Сегодня пора всем понять,
Если на миг, только – мамона!
Мамону на жизнь променяете,
И вы у Вечности на Пороге!

Выбор меняет многое!
Страна живёт или нет?
Будущее всегда, как итог!
Как “лотерейный” билет!

Человек один – ничего!
Если Народ – то сила!
Народ может добиться всего!
Если Идея – объединила!

Предтеча всего – Единение!
Просто слова ничего не стоят!
Народ пройдёт Преображение,
Если его решение будет!

Власть и охрана – люди!
Создатель говорит – надо!
Не остановить прелюдию,
Нет для Шестой преграды!

Люди не понимают, что будет,
Шестая сменит Пятую!
Вопрос: каким Переход станет:
Через потоп или всухую?

Не зависит теперь от России!
Я рассказал все подробности!
Поймёт ли Русь свою Миссию?
Определена уже Новая мерность!

Аминь.
Отец Абсолют.
02.05.18

 

Vēsts: 02.05.18. Katrēns "Svētki un sadzīve"

Katri svētki - etaps!
To vakag nopelnīt,
Cilvēce nezin kā?
Tiešām, kā var?

Jautrība - laba lieta!
Taču, darbs - ievērojami labāk!
Galvenais, ka visu var,
Un Sirdsapziņa nekad nemoka!

Svētkiem ir nozīme,
Sevišķi priekš solidaritātes!
Maijs - tas Zīmīgumu mēnesis!
Cilvēciskās konsolidācijas!

Tradīcijas paliek iekšā!
Nododas visām paaudzēm,
Tātad, var nonākt,
Beidzot, pie Vienošanās!

Gribu, lai kļūtu - Viens!
Cilvēki Garā, kā Veselums!
Tas ļoti priekš Krievzemes svarīgi ,
Pasaule Balta tad kļūs!

Dualitāte visus sasniedza!
Iekšējā neatbilstība!
Visiem brīvs ceļš vajadzīgs,
Dieva - Svētīts!

Svinēt var vienmēr!
Svarīgāka pārvarēšana!
Nevar atkāpties nekad,
Vispirms - Pārveidošana!

Pārveidošana no cilvēkiem Dievos!
Tas uzdevums - vissvarīgākais!
Dievi - tas viens ceļš!
Lai pat sarežģīts!

Dzīve - tas ceļojumu ceļš!
Iesvētīšanas Dievos labad!
Cilvēki apjūk Telpā,
Kaut, Es jau uz Sliekšņa stāvu!

Ceļš saprotams, taču ļoti grūts!
Un laika nav dots daudz,
Dzīves filozofija svarīga:
Tikai augšup un nekad uz grunti!

Cilvēki mētājas burzmā!
Kādam anarhija tuva,
Taču, ar anarhiju pavisam ne tie,
Kuri pat Monarhiju atgriezīs!

Monarhs - tas Dieva ieliktenis!
No Dieva vārdi un darbi!
Tā bija vienmēr no Sliekšņa!
Mamons prātus sajauca!

Šodien laiks visiem saprast,
Ja uz mirkli, tikai - mamons!
Mamonu uz dzīvi izmainīsiet,
Un jūs uz Sliekšņa pie Mūžības!

Izvēle daudz ko maina!
Valsts dzīvo vai nē?
Nākotne vienmēr, kā rezultāts!
Kā "loterejas" biļete!

Cilvēks viens - nekas!
Ja Tauta - tad spēks!
Tauta var visu panākt!
Ja Ideja - apvienoja!

Priekštecis visam - Vienošana!
Vienkāršiem vārdiem vērtības nav!
Tauta Pārveidošanu izies,
Ja viņas lēmums būs!

Vara un aizsardzība - cilvēki!
Radītājs saka - vajag!
Neapturēt prelūdiju,
Priekš Sestās šķērslis nav!

Cilvēki nesaprot, kas būs,
Sestā nomainīs Piekto!
Jautājums: kāda kļūs Pāreja:
Caur plūdiem vai sausā?

Tagad no Krievijas neatkarīgi!
Es visus sīkumus pastāstīju!
Vai Krievzeme sapratīs savu Misiju?
Jaunā dimensija noteikta jau!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.05.18.

02.05.18. Quatrain “Holiday and life”

Every holiday- is a stage!
It’s necessary to deserve this,
Humanity doesn’t know how?
Really, how can?

Fun- is good thing!
But, work- is much better!
The main thing is that everything is possible,
And the conscience never torments!

The holiday matters,
Especially for solidarity!
May- is the month of Signs!
Human consolidation!

Traditions remain inside!
Transmitted to all generations,
Hence, can come,
Finally, to Unity!

I want to become- One!
People in the Spirit, as Whole!
For Russia it’s very important,
The World then will become White!

Duality has reached everyone!
Internal discrepancy!
All is needed the way without interference,
By God- Blessed!

Can celebrate always!
It’s more important to overcome!
Can never retreat,
First- Transfiguration!

Transfiguration from people to Gods!
This is the task- most important!
Gods- are one road!
Let even the most complicated!

Life- is a journey!
For the dedication to Gods!
People are lost in Space,
Although, I already stand on Threshold!

The road is clear, but very difficult!
And time is not given much,
The philosophy of life is important:
Only up and never to the bottom!

People are rushing about in vanity!
Some people are close to anarchy,
But, with anarchy are not at all those,
Who will return the Monarchy!

The Monarch- is the protégé of God!
From God are words and deeds!
So it was always from the Threshold!
Mammon has driven the mind!

Today it’s time for everyone to understand,
If for a moment only- a mammon!
Mammon for a life will exchange,
And you are at the Threshold on Eternity!

The choice changes a lot!
Is the country living or not?
The future is always as a result!
As a “lottery” ticket!

Human alone is nothing!
If the Nation- then power!
The Nation can achieve everything!
If Idea- united!

The forerunner of all- is Unity!
Simple words are worthless!
The Nation will pass the Transfiguration,
If her decision will be!

Power and security- are people!
The Creator says- it’s necessary!
Don’t stop the prelude,
There is no obstacle for the Sixth!

People don’t understand, what will happen,
The Sixth will replace the Fifth!
Question: How will become the Transition:
Through the flood or dry?

Doesn’t depend now on Russia!         
I told you all the details!
Will Russia understand her Mission?
New dimension is already defined!

Amen
Father Absolute
02.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.05.2018.

Skatījumu skaits: 204 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: