Galvenie » 2018 » Jūnijs » 2 » Vēsts: 02.06.18. Katrēns "Vakar un Rītdien"
23:38
Vēsts: 02.06.18. Katrēns "Vakar un Rītdien"

02.06.18 Катрен  ​​“Вчера и Завтра”

Были ожидания – теперь нет!
Была возможность – теперь апатия!
Для Народа – большой секрет,
Называется – “демократия”!

Каждый выживает, как может!
Главное, понять: для чего?
Россия феодальная не сможет,
Изменить ничего!

Сжимается кольцо мамоны!
Корпоративный грозит сговор,
Пространство без кордонов,
И без участия людей, договор!

Люди не нужны капиталу,
Только обслуживающий персонал,
Подготовка людей к отвалу,
Если узнают – скандал!

Но, это скрыть трудно,
Политика – стереть границы!
Умному всегда видно,
Что мамона – мировая “столица”!

Капитал теперь набирает силы,
Втягивая в войну все народы!
Война этот Мир уже скроила,
Война – изменяет погоду!

Война разоряет всех людей,
Она уменьшает и численность,
Человечеству стало видней,
Сопротивление бессмысленно!

Но, силу побеждает и сила!
Деньги побеждают в людях Дух!
Россия Дух в себе сохранила,
Дух Её ещё не потух!

Россия уже пропустила век!
Социализм без начальной стадии,
Теперь Ей нужно вернуться на миг,
Переход в Шестую – пока оказия!

России не нужны “измы”!
Ей опять перескочить бы Время!
Монархия – есть Её приз!
Или от Бога – Премия!

“Рай” не получился, но – опыт,
Важно и осознание!
Не самое главное – быт,
Главное, Судьбы понимание!

Возвращение предстоит в будущее!
Монархия – это от Бога задание!
“Дорогу осилит идущий”!
Главное, в Душе покаяние!

Планета – это имущество Бога!
Имущество передаётся людям!
В Шестую – есть только одна дорога,
Или в Духе – одна прелюдия!

Шестая – обязательно цивилизация!
Одна – без разделения на нации!
Единая форма общения обязательно,
На Планете уже без стагнации!

Шестая – как антипод Пятой!
Пятая – много народов и государств!
Новая карта, старая смята,
Государство одно – много устройств!

Война не помогает прогрессу!
Схлестнулись между собой религии,
Религии вели человечество к регрессу!
Теперь Сам Создатель – религия!

Нет посредников и переводчиков!
Шестая – прямая связь с Богом!
Человек сам – уже без извозчиков,
По правильной идёт дороге!

Время перечеркнёт границы,
И это по Сценарию Бога!
Будет Единая для людей страница,
И Единая в Духе дорога!

Бог поможет вернуться к Старту!
Уже не только Руси, но людей!
Решение их Бог ожидал в Марте,
Люди прозрели гораздо поздней!

Теперь всё идёт по Сценарию,
Можно сказать: по Книге Судеб!
Люди наполняются Знаниями,
Преображение Мира будет!

Аминь.
Отец Абсолют.
02.06.18

 

 

Vēsts: 02.06.18. Katrēns "Vakar un Rītdien" 

Bija gaidīšana - tagad nav!
Bija iespējas - tagad apātija!
Priekš Tautas - noslēpums liels,
Saucas - "demokrātija"!

Katrs izdzīvo, kā var!
Galvenais, saprast: priekš kā?
Feodāla Krievija nevarēs,
Izmainīt neko!

Mamona gredzens sažņaudzas!
Korporatīvā noruna draud,
Telpa bez kordoniem,
Un bez cilvēku dalības, līgums!

Cilvēki kapitālam nevajadzīgi,
Tikai apkalpojošais personāls,
Cilvēku sagatavošana līdz vērstuvei,
Ja nu uzzinās - skandāls!

Taču, to noslēpt grūti,
Politika - nodzēst robežas!
Gudram vienmēr redzams,
Ka mamons - pasaules "galvaspilsēta"!

Tagad kapitāls spēkus uzkrāj,
Tautas visas karā ievelkot!
Karš jau šo Pasauli piegrieza,
Karš - laika pstākļus izmaina!

Karš visus cilvēkus izputina,
Tas arī skaitu samazina,
Cilvēcei redzamāk kļuva,
Pretošanās bezjēdzīga!

Taču, spēku arī spēks uzvar!
Cilvēkos nauda uzvar Garu!
Garu sevī Krievija saglabāja,
Viņas Gars vēl nenodzisa!

Krievija jau gadsimtu palaida garām!
Sociālismu bez sākuma stadijas,
Tagad uz mirkli Viņai atgriezties vajag,
Pāreja Sestajā - pagaidām okāzija [оказия ?]!

Krievijai "ismi" nevajadzīgi!
Viņai atkal kaut Laiku pārlekt!
Monarhija ir Viņas balva!
Vai no Dieva - Prēmija!

"Paradīze" neizdevās, bet - pieredze,
Svarīga arī apznāšanās!
Pats galvenais ne - sadzīve,
Galvenais, Likteņa saprašana!

Stāv priekšā nākotnē atgriešanās!
Monarhija - uzdevums tas no Dieva!
"Ceļu pieveic ejošais"!
Galvenais, nožēla Dvēselē! 

Planēta - tas Dieva īpašums!
Īpašums cilvēkiem nododas!
Sestajā - tikai viens ceļš ir,
Garā vai - viena prelūdija!

Sestā - obligāti civilizācija!
Viena - bez dalīšanas nācijās!
Vienota saskarsmes forma obligāta,
Uz Planētas jau bez stagnācijas!

Sestā - kā antipods Piektajai!
Piektā - daudz tautu un valstu!
Karte jauna, vecā saburzīta,
Valsts viena - daudz iekārtu!

Karš progresam nepalīdz!
Reliģijas savstarpēji izklīda,
Reliģijas cilvēci uz regresu veda!
Tagad Pats Radītājs - reliģija!

Nav vidutāju un tulkotāju!
Sestā - tieša saikne ar Dievu!
Cilvēks pats - jau bez ormaņiem,
Pa pareizu ceļu iet!

Laiks robežas pārsvītros,
Un tas pēc Dieva Scenārija!
Būs priekš cilvēkiem viena lappuse,
Un ceļš viens Garā!

Dievs pie Starta atgriezties palīdzēs!
Jau ne tikai Krievzemei, bet cilvēkiem!
Viņu lēmumu Dievs gaidīja Martā,
Cilvēki apskaidrojās daudz vēlāk!

Tagad viss iet pēc Scenārija,
Var teikt: pēc Likteņu Grāmatas!
Cilvēki Zināšanām piepildās,
Pasaules Pārveidošana būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
02.06.18.  

02.06.18. Quatrain “Yesterday and Tomorrow”

There were expectation- now no!
There was an opportunities- now apathy!
For the Nation- a big secret,
It’s called- “democracy”!

Everyone survives as best they can!
The main thing is to understand : for what?
Russia can’t feudal,
Change nothing!

Compressed ring of Mammon!
Corporate threatens collusion,
Space without cordons,
And without the participation of people, the contract!

People don’t need capital,
Only personnel service,
Preparing people for a dump,
If they find out- scandal!

But, it’s difficult to hide,
Politics- erase borders!
It’s always clear for the wise,
That mammon- is the “capital city” of the World!

Capital is now gaining strength,
Drawing in the war all nations!
War already has cut this World,
War- changes the weather!

War ravages all people,
It also reduces the number,
It has become more visible for humanity,
Resistance is meaningless!

But, strength wins also strength!
Money wins the Spirit in people!
Russia has kept the Spirit in herself,
Her Spirit has not yet died out

Russia has already missed a century!
Socialism without initial stage,
Now she needs to return for a moment,
Transition into Sixth- is still an opportunity!

Russia doesn’t need “isms”!
She would jump again Time!
Monarchy is Her prize!
Or from God- Prize!

“Paradise” didn’t turn out, but- experience,
Important also awareness!
The main thing is not- the daily life,
The main thing is understanding of Destiny!

Return to future stands ahead!
Monarchy- is task from God!
“The road will be mastered by the going”!
The main thing is repentance in the Soul!

The Planet- is the property of God!
The property is transferred to people!
In the Sixth- there is only one road,
Or in the Spirit- one prelude!

The Sixth- is necessarily civilization!
One- without division into nations!
United form of communication is mandatory,
On the Planet already without stagnation!

The Sixth- is like antipode of the Fifth!
Fifth- are many nations and states!
The man is new, the old one is crumpled,
The state is one- many devices!

The war doesn’t help to progress!
Religions conflicted,
Religions led humanity to regress!
Now the Creator himself- religion!

There are no intermediaries and translators!
Sixth- is direct connection with God!
Human himself- already without cabmen,
Walks on the right road!

Time will cross borders,
And this is according to the Scenario of the Creator!
There will be one page for the people,
And the one road in the Spirit!

God will help to return to the Start!
Not already to Russia, but to people!
Their decision was expected by God in March,
People have enlightened much later!

Now everything goes according to the Scenario,
Can say: according to the Book of Fate!
People are filled with Knowledge,
The Transfiguration of the World will be!

Amen
Father Absolute
02.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi. Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.06.2018.

Skatījumu skaits: 174 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: