Galvenie » 2018 » Jūlijs » 2 » Vēsts: 02.07.18. Katrēns "Dievi var visu"
14:04
Vēsts: 02.07.18. Katrēns "Dievi var visu"

02.07.18 Катрен “Боги могут всё”

Июль – это уже итоги!
Пусть предварительные пока!
Люди не готовы вернуться в Боги,
Не для сбора урожая пора!

Эволюцию не остановить!
Уже есть разделение на Богов!
Невозможно рядом поставить,
Человека, сбросившего оковы!

Нет оков тяжелее в Духе!
Физически человек сможет!
Но, человек от оков рухнет,
Человек из энергии сложен!

Оболочка не имеет значения!
Главное – это энергия!
Человек – отражение её течения,
Важно, что без потери!

Материя – тоже энергия!
Но, вибрации – низкие!
Высокие вибрации – Духа мера,
Материя и Энергия – суть близкая!

Переход «туда – обратно» возможен!
Всё упирается в клетки!
Пространство клеток меняться может,
Важна размерность сетки!

Переход – это эволюция!
Из одного состояния в другое,
У Создателя – есть инструкция!
Человек не понимает такого!

Поймите, что человек – это деление!
На Материю, Энергию, Информацию!
Всё зависит от назначения,
И какая нужна формация!

Для Пятой – нужна Материя!
Для Шестой, конечно, – Энергия!
При переходе не будет потери,
Важнее всего – версия!

Версия или для чего надо?
Твёрдый Мир или Энергия?
Человек получает Прану,
Использует и синергию!

Неизвестен человек самому!
Он постоянно меняет условия!
Не страшны перемены ему,
Главное результат: послесловие!

Человек может легко перейти,
Даже из твёрдого в жидкое,
Главное, знать все пути,
Они – очень гибкие!

Исключить одно, заморозить другое!
Человеческий набор возможностей!
Но, люди исключают такое,
Считая, что невозможно!

Пройти Миры или Планеты!
Пустяковое в жизни занятие!
Главное, знать Бога Заветы,
Человек – это Бога понятие!

Боги могут менять всё!
Телепортация – не проблема!
Часть Создателя, как и Он – ВСЁ!
Возможности не дилемма!

Нужно верить, что часть Бога!
Часть и Целое – одно и то же!
Люди «вместе» – это Целое в итоге,
Значит, Богом стать можно!

Бог – миллиарды частей,
Это всё в Вечности – Целое!
Значит, люди, пусть разных мастей,
Вместе тоже, конечно, – ЦЕЛОЕ!

Шестая раса докажет это!
Вместе не бывает препятствий!
На отдельного человека наложено вето!
Для Целого возможны все действия!

Аминь.
Отец Абсолют
02.07.18

 

Vēsts: 02.07.18. Katrēns "Dievi var visu" 

Jūlijs - tas jau rezultāti!
Lai arī pagaidām iepriekšēji!
Cilvēki nav gatavi atgriezties Dievos,
Ne priekš ražas vākšanas laiks!

Evolūciju neapturēt!
Uz Dieviem dalījums jau ir!
Neiespējami nolikt līdzās,
Cilvēku, važas nometušu!

Nav Garā važu smagāku!
Cilvēks fiziski spēs!
Taču, cilvēks no važām sabruks,
Cilvēks no enerģijām salikts!

Apvalkam nav nozīmes!
Galvenais - tā enerģija!
Cilvēks - tās tecējuma atspoguļojums,
Svarīgi, ka bez zaudējumiem! 

Mātērija - arī enerģija!
Bet, vibrācijas - zemas!
Augstas vibrācijas - Gara mērs,
Matēria un Enerģija - būtība tuva!

Pāreja "turp - atpakaļ" iespējama!
Viss šūnās atduras!
Šūnu telpa mainīties var,
Tīkla dimensija svarīga!

Pāreja - tā evolūcija!
No viena stāvokļa citā,
Radītājam - ir instrukcija!
Cilvēks nesaprot tādu!

Saprotiet, ka cilvēks - tas dalījums!
Matērijā, Enerģijā, Informācijā!
Viss no uzdevuma atkarīgs,
Un kāda formācija vajadzīga! 

Priekš Piektās - Matērija vajadzīga!
Priekš Sestās, protams, - Enerģija!
Nebūs pie pārejas zaudējumu,
Vissvarīgākais - versija!

Versija vai priekš kā vajag?
Cietā Pasaule vai Enerģija?
Cilvēks saņem Prānu,
Izmanto arī sinerģiju!

Cilvēks pašam nezināms!
Viņš pastāvīgi apstākļus maina!
Nebaida viņu pārmaiņas,
Galvenais rezultāts: pēcvārds!

Cilvēks var viegli pāriet,
Pat no cietā šķidrā,
Galvenais, ceļus visus zināt,
Tie - ļoti lokani!

Izslēgt vienu, iesaldēt citu!
Cilvēka iespēju kopums!
Taču, cilvēki izslēdz ko tādu,
Uzskatot, ka neiespējami!

Iziet Pasaules vai Planētas!
Nieka nodarbe dzīvē!
Galvenais, Dieva Novēlējumus zināt
Cilvēks - tas Dieva jēdziens!

Dievi var visu mainīt!
Teleportācija - nav problēma!
Daļa Radītāja, kā arī Viņš - VISS!
Iespējas nav dilēma!

Ticēt vajag, ka Dieva daļa!
Daļa un Veselums - viens un tas pats!
Cilvēki "kopā" - tas Veselums rezultātā,
Tātad, var kļūt Dievs! 

Dievs - daļu miljardi,
Tas viss Mūžībā - Veselums!
Tātad, cilvēki, lai arī dažādu sugu/kārtu,
Kopā arī, protams, - VESELUMS!

Sestā rase to pierādīs!
Kopā šķēršļu nemēdz būt!
Uz atsevišķa cilvēka veto uzlikts!
Priekš Veseluma visas darbības iespējamas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.07.18.

02.07.18. Quatrain  “Gods can do everything”
 
July- is already results!
If even preliminary so far!
People are not ready to return to Gods,
Time is not for harvest!

Evolution can’t be stopped!
There is already division into the Gods!
It’s impossible to place near,
The human, who cast off the shackles!

No bondage is heavier in the Spirit!
A human will can physically!
But, the human will collapse from the shackles,
A human is complicated from energies!

The shell doesn’t matter!
The main thing- is energy!
Human is reflection of the current,
It’s important that without loss!

Matter- is also energy!
But, vibrations- are low!
High vibrations- is measure of the Spirit,
Matter and Energy- essence is close!

Going “back- and forth “ are possible!                                               
Everything rests on cells!
The space of cells can change,
The dimension of the grid is possible!

Transition- is evolution!
From one state to another,
The Creator- has instruction!
Human doesn’t understand this!

Understand, that human- is division!
On Matter, Energy and Information!
It all depends from the task,
And what kind of information is needed!

For the Fifth- the Matter is needed!
For the Sixth, of course- Energy!
There will be no loss at the transition,
The most important- is the version!

The version of for who need?
Solid World or Energy?
The human receives the Prana,
Uses also synergy!

Human unknown for himself!
He is constantly changing the conditions!
Don’t afraid of changes,
The main result: afterword!

A human can easily pass,
Even from the solid to the liquid,
The main thing is to know all the ways,
They-are very flexible!

Exclude one, freeze another!
A set of human possibilities!
But, people rule it out,
Believing, that it’s impossible!

Pass Worlds or Planets!
Trifling an occupation in life!
The main thing is, to know God’s Covenants,
Human- is God’s concept!

Gods can change everything!
Teleportation- is not a problem!
Part of the Creators, and also He- is ALL!
The possibilities are not a dilemma!

It’s necessary to believe, that part of God!
The part and the Whole- is the same thing!
People “together”- are the Whole in the end,
So, can become a God!

God- is billions of pieces,
It’s all in Eternity- the Whole!
Hence, people, if even of different colors,
Together too, of course- WHOLE!

The Sixth race will prove it!
There are no obstacles together!
On each human has a veto!
For the Whole all actions are possible!

Amen
Father Absolute
02.07.18. 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /02.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.07.2018.

Skatījumu skaits: 158 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: