Galvenie » 2018 » Augusts » 2 » Vēsts: 02.08.18. Katrēns "Dievam viss gatavs"
14:29
Vēsts: 02.08.18. Katrēns "Dievam viss gatavs"

02.08.18 Катрен ​ “У Бога готово всё”​​

Погода помогает Сознанию!
Понять происходящее!
И проявить желание,
Координаты изменить входящие!

Человеку Право дано,
Право творить многое!
Но, это было очень давно,
Сегодня человечество другое!

Человечество живёт по инерции,
Ибо так было принято!
Сегодня требуется коррекция,
Главное, Веды забыты!

Необходимо творить себя!
Не оглядываясь на последствия,
Человек – любимое Бога дитя,
Хорошая в нём наследственность!

Значит, никто не может,
Повлиять на течение жизни,
Но если сам, то возможно,
Поменять, как жить!

Сегодня хорошо видно,
Проблемы создаёт человек!
Конечно, это обидно,
Но, тянется не один век!

Он приспосабливается к условиям,
Созданным человечеством!
Не проявляет никакой воли,
Забывает, что люди – Отечество!

Нет предпосылок для власти,
Люди-Боги равны по природе!
Некоторые употребляют её всласть,
Чтобы Равенство забыли в Народе!

Принцип: «Разделяй и властвуй»!
Лучшее достижение Тьмы!
Человек даже в Духе странствует,
Не понимая своего пути!

Люди разделены на века Тьмой!
Кто помогает тому – предатель!
Живут не Единением, а гурьбой,
Каждый второй – обыватель!

Человечество не может больше,
Быть во служении Тьмы!
Нить Единения стала тоньше,
Недалеко до беды!

Беда стучится в Сознание!
Конфликтами непримиримыми,
Не приходит никак понимание,
Только «Вместе» – Любовь достижима!

Говорю только одно: «Вместе»!
Всё получится, если одним отрядом,
Россия – для человечества есть место,
Где Бог и человек – рядом!

Территория Бога и люди-Боги!
Есть признание Небесами Святости!
У Народов России – одна дорога,
«Вместе» – основа Мудрости!

Не надо мудрить и выдумывать,
России КРЕСТ – Равенство!
И не надо ничего ломать,
Единение в Духе – Главенство!

Не изменить Мир людям!
Без Бога не получится Мира!
Хотите поменять прелюдию?
Сотворите внутри перемирие!

Поверьте, ВСЁ внутри человека!
Если желание проснётся в нём,
Для преображения не нужны века,
Всё обернётся одним только днём!

Три года – на случай лени!
Для лени это большое время!
Если люди в Духе – то нет тени,
Жизнь в Духе, совсем не бремя!

Повторяю, у Бога готово всё!
К переходу не готов человек!
Люди испытывают терпение Моё,
Но, наступил критический век!

Аминь.
Отец Абсолют
02.08.18

 

Vēsts: 02.08.18. Katrēns "Dievam viss gatavs"

Laikapstākļi palīdz Apziņai!
Saprast notiekošo!
Un izpaust vēlēšanos,
Izmainīt koordinātes ietilpstošās!

Cilvēkam Tiesības dotas,
Tiesības daudz ko radīt!
Taču, tas bija ļoti sen,
Šodien cilvēce cita!

Cilvēce dzīvo pēc inerces,
Jo tā bija pieņemts!
Šodien korekcija nepieciešama,
Galvenais, Vēdas aizmirstas!

Sevi nepieciešams radīt!
Neatskatoties uz sekām,
Cilvēks - Dieva mīļotais bērns,
Iedzimtība viņā laba!

Tātad, nevar neviens,
Ietekmēt dzīves ritējumu,
Bet ja pats, tad iespējams,
Izmainīt, kā dzīvot!

Šodien labi redzams,
Problēmas rada cilvēks!
Protams, tas sāpīgi,
Taču, velkas ne vienu gadsimtu!

Viņš piemērojas apstākļiem,
Cilvēces radītiem!
Neizpauž gribu nekādu,
Aizmirst, ka cilvēki - Tēvzeme!

Nav priekšnoteikumu priekš varas,
Cilvēki-Dievi pēc dabas vienlīdzīgi!
Daži viņas varu lieto,
Lai Vienlīdzību Tautā aizmirstu!

Princips: "Skaldi un valdi"!
Labākais Tumsas sasniegums!
Cilvēks pat Garā klejo,
Savu ceļu nesaprotot!

Uz gadsimtiem cilvēki Tumsas izdalīti!
Kurš tam palīdz - nodevējs!
Dzīvo ne Vienotībā, bet barā,
Katrs otrais - mietpilsonis!

Nevar cilvēce vairāk,
Būt Tumsas kalpībā!
Vienošanas valdziņš kļuva tievāks,
Līdz bēdai netālu!

Bēda Apziņā klauvējas!
Nesamierināmiem konfliktiem,
Saprašana nepienāk nekā,
Tikai "Kopā" - Mīlestība sasniedzama!

Saku tikai vienu: "Kopā"!
Viss izdosies, ja vienā pulkā,
Krievija - prieš cilvēces vieta ir,
Kur Dievs un cilvēks - blakus!

Dieva teritorija un cilvēki-Dievi!
Ir Debesu Svētuma atzinums!
Krievijas Tautām - viens ceļš,
"Kopā" - Gudrības pamats!

Nevajag gudrot un izdomāt,
Krievija KRUSTS - Vienlīdzība!
Un lauzt neko nevajag,
Vienotība Garā - Virskundzība!

Cilvēkiem Pasauli neizmainīt!
Bez Dieva Pasaule nesanāks!
Gribat izmainīt prelūdiju?
Radiet iekšienē pamieru! 

Ticiet, VISS cilvēka iekšienē!
Ja viņā vēlēšanās pamodīsies,
Priekš pārveidošanas gadsimtus nevajag,
Viss apgriezīsies dienā tikai vienā!

Trīs gadi - slinkuma gadījumā!
Priekš slinkuma tas liels laiks!
Ja cilvēki Garā - tad ēnu nav,
Dzīve Garā, nepavisam ne slogs!

Atkārtoju, Dievam viss gatavs!
Pārejai negatavs cilvēks!
Cilvēki Manu pacietību pārbauda,
Taču, pienāca kritiskais mūžs! 

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.08.18.

02.08.18. Quatrain  “Everything is ready to God”

The weather helps Consciousness!
Understand what is happening!
And show desire,
Incoming coordinates change!

To human is given Right,
The right to create much!
But, it was a long time ago,
Today humanity is different!

Humanity lives by inertia,
So it was accepted!
Today correction is necessary,
The main thing that Vedas are forgotten!

You have to create yourself!
Not looking back at consequences,
Human- is God’s favorite child,
Good heredity in him!

Hence, no one can,
Affect the flow of life,
But, if you by yourself, then possible,
Change how to live!

Today is clearly visible,
Human create problems!
Of course, this is insulting,
But, there is more than one century!

He adapts to the conditions,
Created by humanity!
Doesn’t show any will,
Forgets, that humanity- is Fatherland!

There are no prerequisites for power,
People- Gods are equal in nature!
Some uses its power,
That Equality is forgotten in Nation!

Principle: “Divide and conquer!”                                         
Best achievement of Darkness!
Human even wanders in the Spirit,
Not understanding his own way!

People are divided into ages of Darkness!
Who helps it- is traitor!
Lives not in Unity, but in crowd,
Every second one- is philistine!

Humanity can’t longer,
To be in the service of Darkness!
The thread of Unity became thinner,
Not far from trouble!

The trouble knocks on Consciousness!
Conflicts are irreconcilable,
There understanding is not coming,
Only “Together”- Love is achieved!

I say only one thing: “Together”!
Everything will turn out, if one detachment,
Russia- for humanity is a place,
Where God and human- are together!

The territory of God and humans- Gods!
There is recognition of the Heaven Holiness!
The Nations of Russia- have one way,
“Together”- is basis of Wisdom!

It’s not necessary to invent and think,
Russia CROSS- Equality!
And don’t break anything,
Unity in the Spirit- is Supremacy!

People don’t change the World!
Without God, there will be no World!
Do you want to change prelude?
Create a truce inside!

Believe, everything is inside a human!
If the desire will wake up in him,
For the transformation doesn’t need centuries,
Everything will turn out just in one day!

Three years- in case of laziness!
For laziness, this is long time!
If people are in the Spirit- then there is no shadow,
Life in the Spirit, is not at all a burden!

I repeat, for God everything is ready!
A human is not ready for transition!
People test My patience,
But, the critical age has come!

Amen
Father Absolute
02.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.08.2018.

Skatījumu skaits: 153 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: