Galvenie » 2018 » Septembris » 2 » Vēsts: 02.09.18. Katrēns "Jo sliktāk - jo labāk"
18:31
Vēsts: 02.09.18. Katrēns "Jo sliktāk - jo labāk"

02.09.18 Катрен “Чем хуже – тем лучше”

Люди подтверждают дуальность!
«Из полымя, да в прорубь»!
Из Равенства теперь в крайность,
Ничего не стоит рубль!

Сегодня нет Равновесия,
Людей караулит крайность,
В людях Тьма и Свет – вместе,
Обострённая в них дуальность!

Крайность – всегда плохо!
Нет внутреннего Равновесия,
Эмоций негативных много,
Любовь канула и нет известия!

Жизнь требует Равновесия!
Равновесие – основа Вечности!
Для человечества Благое известие,
Россия прервала беспечность!

Для России сегодня важно:
«Чем хуже – тем лучше»!
Выходить из кризиса нужно слаженно,
Ибо, эмоций станет лишь больше!

Жизнь – ужасная, но есть предел!
Когда плоти – плохо, а Духу – хуже!
На глазах – страны передел,
С людьми не считаются уже!

Когда станет невозможно жить,
Дух проснётся мятежный,
Люди поймут: как быть?
Прекратится жизнь безмятежная!

Люди выйдут на улицы,
Смерть станет краше жизни!
Люди и страна: за околицей,
Смысл потерялся Отчизны!

Жить плохо в богатой стране?
Никто тому не поверит!
У себя воруют, не на стороне,
Нет в людях и остатка Веры!

Церковь сама ворует!
Как и власть у своей страны,
Один процент – точно пирует,
Деньги прячут на стороне!

Удивляюсь, как терпят люди?
В них рабское происхождение,
Рабство – конца прелюдия,
Но, это – по кругу хождение!

Что надо сказать такое,
Чтобы встала, наконец, страна?
Объявление должно быть какое,
Чтобы Россия отпор дала?

Может быть, тоже по-русски,
«Чем хуже – тем лучше»!
Вопрос поставлен совсем не узкий,
Где этот Исторический случай?

Вас жмут – вы поддаётесь!
Истинные рабы Истории!
Жизнь свою на Кон кладёте,
Стране нужна Новая акватория!

Когда прижмёт – сами увидите!
Только зачем России крайности?
Человечество за собой поведёт,
Согласитесь, что это странность!

Великий Народ – Судьба Великая!
Нет в Величии рабства!
Сегодня страна – безликая,
Подчинена мировому «папству»!

Проиграла войну холодную,
Идёт передел территории,
Предатели подписали вводную,
Что останется от акватории!

Получается – десятая часть!
Девяносто – уйдут Западу,
Не пора ли дать знать,
Что дивиденды их падают!

Россия не дала обязательство!
У Неё оно перед Богом!
Завтра изменятся обстоятельства,
У России с Западом нет дороги!

Просыпайтесь, пока не поздно!
Рабство – привнесённое искажение,
Поменять ещё всё возможно,
Если каждый об этом скажет!

Аминь.
Отец Абсолют
02.09.18

 

Vēsts: 02.09.18. Katrēns "Jo sliktāk - jo labāk"

Cilvēki apstiprina dualitāti!
"No vilka bēgot, āliņģī iekrist"!
No Vienlīdzības tagad galējībā,
Rublis neko nav vērts!

Nav šodien Līdzsvara,
Cilvēkus galējība apsargā,
Cilvēkos Tumsa un Gaisma - kopā,
Dualitāte saasināta viņos!

Galējība - slikta vienmēr!
Nav iekšējā Līdzsvara,
Daudz negatīvu emociju,
Mīlestība nozuda un ziņu nav!

Dzīve Līdzsvaru pieprasa!
Līdzsvars - Mūžības pamats!
Priekš cilvēces Labā vēsts,
Krievija pārtrauca bezrūpību!

Priekš Krievijas šodien svarīgi:
"Jo sliktāk - jo labāk"!
No krīzes vajag iziet raiti,
Jo, emociju kļūs tikai vairāk!

Dzīve - briesmīga, bet robeža ir!
Kad miesai - slikti, bet Garam - sliktāk!
Acu priekšā - valsts pārveide,
Ar cilvēkiem nerēķinās jau!

Kad dzīvot kļūs neiespējami,
Dumpīgais Gars pamodīsies,
Cilvēki sapratīs: kā būt?
Beigsies dzīve bezrūpīgā!

Cilvēki izies uz ielām,
Nāve par dzīvību labāka kļūs!
Cilvēki un valsts: aiz žoga,
Tēvzemes Būtība pazudusi! 

Dzīvot grūti bagātā valstī?
Neviens tam neticēs!
Sevi apzog, ne ko citu,
Nav cilvēkos arī Ticības atlikuma!

Baznīca pati zog!
Kā arī vara no savas valsts,
Viens procents - tiešām dzīro,
Naudu pa malām slēpj!

Brīnos, kā cilvēki pacieš?
Verdziska izcelšanās viņos,
Verdzība - beigu prelūdija,
Taču, tā - pa apli iešana!

Ko teikt vajag tādu,
Lai kļūtu, beidzot, valsts?
Kādam paziņojumam jābūt,
Lai Krievija pretsparu dotu?

Varbūt, arī kā krieviski,
"Jo sliktāk - jo labāk"!
Jautājums izvirzīts pavisam ne niecīgs,
Kur šis Vēsturiskais Gadījums ir?

Jūs žņaudz - jūs padodaties!
Īsteni Vēstures vergi!
Savu dzīvību uz Bluķa liekat,
Valstij Jauna akvatorija vajadzīga!

Kad piespiež - paši redzat!
Tikai galējības Krievijai kādēļ?
Cilvēci aiz sevis vedīs,
Piekrītat, ka dīvainība tā!

Dižena Tauta - Dižens Liktenis!
Diženumā verdzības nav!
Šodien valsts - bezsejas [безликая ?],
Pasaules "pāvestībai" pakļauta!

Zaudēja karā aukstajā,
Teritorijas pārdale notiek,
Nodevēji ievadu parakstīja,
Kas paliks no akvatorijas!

Sanāk - desmitā daļa!
Deviņdesmit - Rietumiem aizies,
Vai nav laiks dot zināt,
Ka viņu dividendes krītas!

Krievija nedeva saistības!
Viņai tās Dieva priekšā!
Rīt apstākļi izmainīsies,
Krievijai ar Rieumiem nav pa ceļam!

Pamostaties, kamēr nav vēlu!
Verdzība - ieviests izkropļojums,
Visu vēl izmainīt var,
Ja par to katrs teiks!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.09.18.

02.09.18. Quatrain “The worse- the better”

People confirm duality!
“Out of the fire, into the hole”!
From Equality now to the extreme                        Ruble is nothing worth!

Today there is no Balance,
People watch the extremes,
In people Darkness and Light- are together,
Duality is aggravated in them!

Extreme- always bad!
There is no internal Balance,
A lot of negative emotions,
Love has sunk and there is no news!

Life requires Balance!
Balance- is the basis of Eternity!
For humanity the Good news,
Russia broke off carelessness!

Today it’s important for Russia:
“The worse- the better”!
It’s necessary to get out of the crisis smoothly,
Because, there will be more emotions!

Life is terrible, but there is a limit!
When for flesh is bad, but for the Spirit- worse!
Front of your eyes- redistribution of the country,
Already are not considered with people anymore!

When it will become impossible to live
The rebellious Spirit will wake up,
People will understand: how to be?
Serene life will cease!

People will go out to on streets,
The death will become a beauty of life!
People and country: behind the outskirts,
The meaning of the fatherland is lost!

It’s difficult to live in rich country?
No one will believe this!
They steal themselves, nothing else,
There is no remnant of Faith in people either!

The church steals by herself!
As also power from own country,
One percent- really feasting,
Money is hidden on the side!

I wonder how people suffer?
In them the slavish origin,
Slavery- is the prelude of the end,
This is- the circulation in circle!

What is necessary to say,
That the country, finally stood up?
What the announcement should be,
That Russia rebuffed?

Maybe, also in Russian,
“The worse- the better”!
The question is not at all narrow,
Where is this Historical case?

You are pressed- you succumb!
True slaves of History!
You put your life on Bug,
The country needs a new water area!                   

When press it- you see by yourself!
But why should Russia have extremes?
Lead humanity behind her,
Agree, that this is strange!

Great Nation- Great Fate!
There is no slavery in Majesty!
Today the country is faceless,
The Worlds are subordinated to “papacy”!

The cold war has lost,
There is a redistribution of the territory,
Traitors signed the opening,
What will remain of water area!

It turns out- the tenth part!
Ninety- will go to the West,
Is it not time, to let know,
That their dividends are falling!

Russia didn’t give a pledge!
She has it front of the God!
Tomorrow circumstances will change,
Russia doesn’t have the road with the West!

Wake up, before it’s too late!
Slavery- is an introduced distortion,
Everything still can to change,
If everyone will say that!

Amen
Father Absolute
02.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.09.2018.

Skatījumu skaits: 41 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: