Galvenie » 2018 » Oktobris » 2 » Vēsts: 02.10.18. Katrēns "Galvenais, cilvēka lēmums!"
15:07
Vēsts: 02.10.18. Katrēns "Galvenais, cilvēka lēmums!"

02.10.18 Катрен “Главное, человека решение!”

Вам нужно нести Знания,
Подтверждённые, экспериментом!
Тогда к людям придёт понимание:
Экзамен сдаётся экстерном!

Вы – Учителя Духа, значит, знаете,
В чём Смысл и трудность познания,
И, конечно, вы понимаете,
Что не прожить без Знаний!

Человек без Знания: глух и нем!
Трудно ориентируется в Природе,
Ему трудно даётся “насущный хлеб”,
При изменчивой в Мире погоде!

Вам надо объяснять Откровения!
Не подняться: так много книг,
Покажите Любви проявление,
Не будет никаких интриг!

Важен людям понятный опыт!
Каждого в отдельности и человечества!
“Хлебом насущным” будет человек сыт,
Если поймёт эволюцию века!

Нужно объяснить и целеполагание,
Человека самого и Создателя,
Прекратится по дороге метание,
Люди перестанут быть обывателями!

Кто-то должен объяснить людям,
Что жизнь – не Плотный план!
Плотный план – сегодня прелюдия:
Жизни Вечной или Тьмы – капкан!

Выбор за человеком всегда!
До и после его рождения!
Нельзя от Бога отступать никогда,
Моё постоянное предупреждение!

Люди – произведение и часть Бога!
Главное, что нужно людям понять:
У Цивилизации – одна дорога,
И нельзя ничего менять!

Кто понимает – живёт в Любви!
Дарит Любовь всем и в себя принимает,
Информация от Бога в крови,
Тьма – от Бога людей отрывает!

Главное – есть человека решение!
Он пишет историю сам,
Одновременное и своё заключение,
Наперекор разным ветрам!

Нельзя применять давление,
Даже из лучших желаний!
Право выбора – Бога решение!
Для Тьмы – это мечтание!

Человек защищён Создателем!
Решение только за Ним,
Добровольно опущен он в обыватели,
Канон Гармонии не применим!

Нужно помочь частичке Бога!
Люди путаются “в трёх соснах”!
Кажутся иногда недотрогами,
Но, это – Ангелы в собственных снах!

Человеку подсказать надо,
Что жизнь продолжается в Духе!
Что много проявлений кряду,
Бог вычищает в Душе разруху!

Сегодня, переходный период,
Идёт отбор человечества!
Это – самый хороший довод,
Людей объединить в Отечество!

Спасутся только, кто – “вместе”!
Между собой и с Богом!
Бог подскажет на Планете место,
Преображение будет итогом!

Вам надо ускорить движение,
Бог обеспечивает условия,
Помогите людям с определением,
Вы – переписываете Историю!

Аминь.
Отец Абсолют
02.10.18

 

Vēsts: 02.10.18. Katrēns "Galvenais, cilvēka lēmums!"

Jums vajag Zināšanas izplatīt,
Apstiprinātas, eksperimenta!
Tad cilvēkiem saprašana pienāks:
Eksāmenu kārto eksterni!

Jūs - Gara Skolotāji, tātad, zinat,
Kur izzināšanas Būtība un grūtības,
Un, protams, jūs saprotat,
Ka bez Zināšanām neizdzīvot!

Cilvēks bez Zināšanām: kurls un mēms!
Grūti Dabā orientēties,
Grūti viņam "dienišķā maize" dodas,
Pie nepastāvīga laika Pasaulē!

Jums vajag Atklāsmes paskaidrot!
Nepacelties: grāmatu tik daudz,
Parādiet Mīlestības izpausmi, 
Nekādu intrigu nebūs! 

Pieredze saprotama cilvēkiem svarīga!
Katra atsevišķi un cilvēces!
Ar "dienišķo maizi" cilvēks paēdis būs,
Ja mūža evolūciju sapratīs!

Vajag paskaidrot arī mērķnodomu,
Cilvēka paša un Radītāja,
Klejošana pa ceļiem beigsies,
Cilvēki pārstās būt mietpilsoņi!

Kādam ir cilvēkiem jāpaskaidro,
Ka dzīve - ne Blīvais plāns!
Blīvais plāns - šodien prelūdija:
Mīžīgās dzīves vai Tumsas - lamatas!

Izvēle cilvēkam vienmēr!
Līdz un pēc viņa dzimšanas!
No Dieva atkāpties nevar nekad,
Brīdinājums Mans pastāvīgs!

Cilvēki - Dieva darinājums un daļa!
Galvenais, ko cilvēkiem saprast vajag:
Civilizācijai - viens ceļš,
Un nedrīkst mainīt neko!

Kurš saprot - dzīvo Mīlestībā!
Dāvā Mīlestību visiem un sev pieņem,
Informācija no Dieva asinīs,
Tumsa - cilvēkus no Dieva atrauj!

Galvenais - ir cilvēka lēmums!
Viņš raksta vēsturi pats,
Vienlaicīgi arī savu slēdzienu,
Par spīti dažādiem vējiem!

Nedrīkst pielietot spiedienu,
Pat ar vēlējumiem labiem!
Izvēles Tiesības - Dieva lēmums!
Priekš Tumsas - tas sapņojums! 

Cilvēks Radītāja aizsargāts!
Lēmums tikai Viņa,
Labprātīgi viņš palaists mietpilsoņos,
Kanons Harmonijas nepiemērojams!

Dieva daļiņai palīdzēt vajag!
Cilvēki pinas "trīs priedēs"!
Dažkārt šķiet neaizskarami,
Taču, tas - Eņģeļi personīgos sapņos!

Cilvēkam vajag pateikt priekšā,
Ka dzīve turpinās Garā!
Ka izpausmju pēc kārtas daudz,
Dievs Dvēselē sabrukumu iztīra!

Šodien, pārejas periods,
Notiek cilvēces atlase!
Tas - pats labākais arguments,
Cilvēkus Tēvzemē apvienot!

Izglābsies tikai, kuri "kopā"!
Savstarpēji un ar Dievu!
Dievs pateiks uz Planētas vietu,
Pārveidošana rezultāts būs!

Jums vajag kustību paātrināt
Dievs apstākļus nodrošina,
Palīdziet cilvēkiem ar noteikšanu,
Jūs - Vēsturi pārrakstiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.10.18.

02.10.18.Quatrain “The main thing is human decision!”

You need to carry Knowledge,
Confirmed by experiment!
Then understanding will come to people:
Exam surrenders external!

You- are Teachers of the Spirit, so you know,
Where is the meaning and difficulty of knowledge,
And, of course, you understand,
That not to live without Knowledge!

Human without Knowledge: is deaf and dumb!
It’s difficult to navigate in Nature,
It’s difficult for him to get “daily bread”,
With changeable weather in the World!

You need to explain Revelations!
Don’t climb: so many books,
Show manifestation of Love,
There will be no intrigue!

It’s important for people to understand the experience!
Everyone individually and humanity!
With “daily bread” human will be full,
If will understand the evolution of the century!

Need to understand also target intent,
Human himself and the Creator,
Wandering on the roads will end,
People will no longer be philistines!

Someone has to explain to people,
That life- is not a Tight plan!
Tight plan- today is prelude:
Eternal life or Darkness- a trap!

The choice is always by human!
Before and after his birth!
You can’t never back down from God,
My constant Warning!

People- are deal and part of God!
The main thing what people need to understand:
Civilization- has one road,
And can’t change anything!

Who understands- live in Love!
Gives Love to everyone and accepts by himself,
Information from God in the blood,
Darkness- tears people away from God!

The main thing- there is human decision!
He writes the history by himself,
Simultaneous also his conclusion,
Contrary to different winds!

Don’t apply pressure,
Even with best wishes!
The right to choose- God’s decision!
For Darkness- it’s a dream!

Human is protected by God!
The solution is only His,
He voluntarily left in philistines,
The Canon of Harmony is not applicable!

Need help to particle of God!
People are confused in “three pines”!
Sometimes seems touchy,
But, these are- Angels in their own dreams!

Human need to prompt,
That life goes on in the Spirit!
That there are a lot of manifestations in a row,
God cleans devastation in the Spirit!

Today the period of transition,
There is a selection of humanity!
This- is the best argument,
Unite people in the Fatherland!

Only those, who are “together” will be saved!
Between and with God!
God will tell you the place on the Planet,
Transformation will be the result!

You need to accelerate movement,
God provides the conditions,
Help to people with definition,
You- rewrite history!

Amen
Father Absolute
02.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.10.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.10.2018.

Skatījumu skaits: 35 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: