Galvenie » 2017 » Novembris » 2 » Vēsts: 02.11.17. Katrēns "Notikumus neapturēt" - *
23:21
Vēsts: 02.11.17. Katrēns "Notikumus neapturēt" - *

Vēsts: 02.11.17. Katrēns "Notikumus neapturēt" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Gaismas Pavasaris!" / *(Н) "Весна Света!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_aismas_pavasaris/2014-02-28-985 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page6 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=58;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=59 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

02.11.17 Катрен "Не остановить события"…………………………………..Quatrain "Don't stop the events"

Что бы ни решила власть, ................... Lai ko lemtu vara,………………….Whatever the authorities decided,
Решение уже запоздалое, .....................Lēmums jau nokavēts,…….……...The decision is already belated,

Кончилась жизнь всласть,........................Varas dzīve beidzās,……………..….Life of authorities is over,
Событие ждёт небывалое!.......................Nebijuši notikumi gaidāmi!................Are waiting for an unprecedented events!

Событие - один раз в 26000 лет, ..............Notikumi - vienu reizi 26000 gadu,….....Events- once in 26 000 years,
Кардинальное преображение! .................Kardināla pārveidošana!.........................Cardinal transformation!
Наконец, люди получат на всё ответ, ......Beidzot, cilvēki uz visu saņems atbildes,.Finally, the people will get whole answers,
Великое в Боги людей Возвращение!.Cilvēku Diženā Atgiešanās Dievos!......Great return of people in the Gods!

Остановить уже невозможно, ...................Apturēt vairs neiespējami,………………...It's already impossible to stop,
Закончился Солнечный год, ......................Beidzās Saules gads,…………………......Ended the Sunny year,
Россия пройдёт переход возможный, ..Krievija izies iespējamo pāreju,………..Russia will pass a possible transition,
Она поймёт Вечности ход! ......................Viņa sapratīs Mūžības gājienu!..............She will understand the course of eternity!

События по Моему Сценарию, .................Notikumi pēc Mana Scenārija,…………….Events by My Scenario,
Не жду мамону в Новом мире! ..................Negaidu mamonu Jaunajā pasaulē!..........I don't expect the mammon in the New World!
К людям придёт понимание, .....................Pie cilvēkiem saprašana atnāks,………….An understanding will come to people,
Только Вера вернёт Пальмиру! .............Tikai Ticība atgriezīs Palmīru!................Only Faith will return to Palmyra!

Странное дело - не ждали! ........................Dīvaina lieta - negaidīja!.........................Strange thing- didn't expect!
Предупреждения уже были! ......................Brīdinājumi jau bija!.................................Warnings already were!
Всё казалось бы в такой дали, .................Viss šķita tik tālu,………………………….Everything seemed to be so far away,
О предосторожности все забыли! ............Par piesardzību visi aizmirsa!..................Everybody forgot about precaution!

Теперь горевать поздно! ...........................Tagad par vēlu bēdāties!.........................Now it's too late to grieve!
Волны рассекают сушу, ..........................Viļņi šķeļ cietzemi,…………………..….Waves dissect the land,
Спастись всё же возможно, ......................Glābties tomēr iespējams,…………….…It's still possible to escape,
Если Любовь выйдет наружу! ...................Ja Mīlestība izies uz āru!.........................If Love comes out!

Новые времена - Новая власть! ..............Jauni laiki - Jauna vara!..........................New times- New power!
Главный девиз - Равенство! .................Galvenā devīze - Vienlīdzība!...............The main motto- is Equality!
Мамона - такая напасть, ...........................Mamons - tāds posts,……………………Mammon- is such an attack,
Только Любовь имеет первенство! ...........Tikai Mīlestībai ir prioritāte!....................Only Love has primacy!

Хочу пожелать упорства! ..........................Gribu novēlēt neatlaidību!........................I want to wish perseverance!
Слишком многие скажут «против»! .........Pārāk daudzi teiks "pret"!..........................Too many will say "against"!
Упорство - это и есть Бога дарство, ........Neatlaidība - tā arī ir Dieva velte,………...Perseverance- is God's gift too,
Главный для жизни мотив! .......................Priekš dzīves galvenais motīvs!................For life the main is motive!

Равенство всех перед Богом! ..............Visu Vienlīdzība Dieva priekšā!.............The equality of all front of the God!
Каждый защищает всех! .......................Katrs aizstāv visus!.................................Everyone is protecting all!
Все защищают одного в итоге, ............Rezultātā visi aizstāv vienu,…………….All protect one at the end,
Тогда вместе наверх! .............................Tad kopā augšup!....................................Then together upward!

Великое видно вдали! .............................Lielais tālumā redzams!........................Great can be seen in a distance!
Рядом не ясный след! .............................Blakus pēdas neskaidras!.....................Trace near are not clear!
Главное, что Боги уже помогли, .............Galvenais, ka Dievi jau palīdzēja,…......The main thing, that the Gods have already helped,
Не уйти от Славянских вед! ................No Slāvu vēdām neaiziet!....................Don't get away from the Slavic Vedas!

Есть Знания о структуре Мира, ..............Ir Zināšanas par Pasaules struktūru,.There are Knowledge about the structure of the World,
Понимание есть о человеке, ..................Saprašana ir par cilvēku,………………Understanding is about human,
Повторяю, Русь - это Пальмира, ............Atkārtoju, Krievzeme - tā Palmīra,…....I repeat, Russia- that is Palmyra,
Она - Центр Любви навеки! .................Viņa - Mīlestības Centrs uz mūžiem!.She- is the Center of Love forever!

Осознание пути России, ..........................Krievijas ceļa apzināšanās,…………....Awareness of the way of Russia,
А, значит, каждого русского, ....................Bet, tātad, katra krieva,………………...And, therefore, every Russian,
Велика и роль Мессии, ............................Liela arī Mesijas loma, ………………...Great also the role of the Mission,
В Мире поняли - есть Мир русский! ...Pasaulē saprata - ir Krievu Pasaule!.In the World realized- there is a World of Russia!

Язык Богов тоже русский! ..........................Dievu valoda arī krievu!........................The language of the Gods is also Russian!
Нечего смотреть по сторонам, ...................Nav ko pa malām skatīties,…………...There is nothing to look around,
Все понимают по-русски .............................Visi saprot pa-krieviski…………………Everyone understands in Russian
На Планете есть Русь и никаких стран!.Uz Palnētas ir Krievzeme un nekādu valstu!.On the Planet there is Russia and no other countries!

Придёт понимание Истины! .......................Atnāks Patiesības saprašana!..............An understanding of Truth will come!
И прародителей цивилизации! ..................Un civilizācijas senvecāku! …………….And the progenitors of civilization!
Россия - есть сама Истина, .....................Krievija - ir pati Patiesība,………..…..Russia- is the Truth by herself,
У неё получится апробация! ......................Viņai aprobācija izdosies!......................She will have approbation!

Сплав Нового и совсем Юного! ..............Sakausējot Jauno un pavisam Jauno!...Fusion of the New and very Young!
Средний возраст моложе среднего! .......Vidējais vecums jaunāks par vidējo!......The average age is younger than average!
Россия шагнула - значит, не поздно, ......Krievija spēra soli - tātad, nav vēlu,…....Russia has stepped- so it's mean, it's not too late,
Готова она к Вознесению! ....................Viņa gatava Augšupcelšanai!..............She is ready for the Ascension!

Великий путь и печаль Великая! .............Dižens ceļš un Lielas skumjas!.............Great way and Great sorrow!
Никто не ожидал от России! ....................Neviens no Krievijas negaidīja!.............Nobody expected from Russia!
Ещё недавно совсем безликая, ..............Vēl nesen pavisam bezpersoniska,……Until recently, quite faceless,
Теперь несёт на себе Миссию! ............Tagad uz sevis nes Misiju!...................Now she is carrying the Mission!

Святая Русь - не только страна! ..........Svētā Krievzeme - ne tikai valsts!.......Holy Russia- not only a country!
Главное, Планеты название! ................Galvenais, Planētas nosauums!..........The main thing is the Planet name!

Не коснётся Её беда, ................................Neskars Viņu bēdas,……………………..Trouble will not touch Her,
К Миру придёт понимание! .......................Pasaulei saprašana atnāks!....................An understanding will come to the World!

Россия не вдруг, а надолго! .....................Krievija ne pēkšņi, bet uz ilgu laiku!.......Russia is not suddenly, but for the long time!
Точнее, на очередные 26000 лет, ........Precīzāk, uz kārtējiem 26000 gadu,.....More precisely, for the next 26 000 years,
Не будет от Европы никакого толка, ......No Eiropas jēgas nebūs nekādas,….......There will be no sense from the Europe,
России достался от Бога билет! .........Krievija no Dieva biļeti dabūja!............Russia got a ticket from the God!

Теперь, действительно, надо, ................Tagad, tiešām, vajag,……………………..Now, really, it's necessary,
Никто не остановит Россию, ...............Neviens Krieviju neapturēs,……….......No one will stop Russia,
Творчество с Богом одна отрада! ..........Jaunrade ar Dievu viens prieks!...............Creativity with God is one joy!
И для Планеты Святая Миссия! .............Un priekš Planētas Misija Svēta!..............And for the Planet is Holy Mission!

Аминь. .......................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
02.11.17 .....................................................02.11.17…………………………………....02.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 13.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.11.2017.
Nosūtīts: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.11.2017., papildināts angļu valodā 13.12.2017.

Skatījumu skaits: 289 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: