Galvenie » 2018 » Decembris » 2 » Vēsts: 02.12.18.Katrēns "Prelūdija"
19:36
Vēsts: 02.12.18.Katrēns "Prelūdija"

02.12.18 Катрен “Прелюдия”

Все живут информацией,
Но, никогда собой!
Для многих жизнь – акция!
В которой постоянный сбой!

Живут, чужими проблемами,
В основном «мирового» характера,
И то, что вокруг дилеммы,
Кажутся, для другого Эгрегора!

Полная иллюзия – жизнь не своя!
Информация создаёт настроение,
Жизнь какая-то общая – не твоя,
В головах броуновское движение!

У всех: работа-семья-работа!
Настоящее выживание,
Как прожить жизнь – забота,
Как обеспечить детям образование?

Мысли сконцентрированы на быт!
Всё в кредит, даже жизнь!
Не творение, а отбывание,
Так долго невозможно жить!

Страна бросила население!
Интересны только ресурсы!
Скоро будут одни поселения,
Нет образования – только курсы!

Запад привык, для России трудно!
Она пробовала Социализм!
Что образование лучшее – видно,
Теперь рухнула в капитализм!

Люди поняли, что потеряли!
Бога нет ни в одном из «измов»!
Люди Совесть на быт променяли,
Раньше примером слыли большевизма!

Как быстро пропала их Совесть!
Оказалось нутро гнилое,
Живут в богатстве, не слыша Весть,
Что, на Планете не бывало такое!

Можно обмануть и предать человека,
Но Бога обмануть невозможно,
Обман обернулся болезнями века,
Отмолить эти грехи невозможно!

Революции говорили: можно брать!
Или грабить награбленное,
Сегодня, можно уже предать,
Но, такое предательство – бренное!

Все видят вокруг следствие,
Вселенная внутри закрыта,
Духовное на горизонте бедствие,
Скоро Правда будет открыта!

Ресурсы России украсть нельзя!
Бог может всё переставить,
Запад не понимает, что есть стезя,
Тьму надо остановить!

Всё зависит теперь от людей!
От понимания и Единения!
Сфера меняется всё сильней,
Изменилось людей поведение!

Нет безразличия – есть реакция!
Для власти – она отрицательная,
Ещё не подошло время акции.
Для людей – она показательная!

Люди дышат Любовью слаженно!
Дышать не запрещено!
Сфера Любви сегодня очень важная!
Пространство уже смещено!

Осталось накопить Энергию!
Дано людям не более двух лет!
Чтобы разрушить оковы Материи,
И прорваться в Божественный Свет!

Словам многие ещё не верят!
Но, Природа начала движение!
Новые ветра уже веют,
Чувствуется климата изменение!

Всё зависит теперь от России!
За шесть лет изменились люди!
Поверили в свою Миссию,
Поняли, что они сами – прелюдия!

Аминь.
Отец Абсолют
02.12.18

Vēsts: 02.12.18. Katrēns "Prelūdija"

Visi dzīvo informācijā,
Bet, nekad sevī!
Priekš daudziem dzīve - akcija!
Kur pastāvīgas kļūmes!

Dzīvo, ar svešām problēmām,
Galvenokārt "pasaules" rakstura,
Un tas, ka apkārt dilēmas,
Šķiet, priekš cita Egregora!

Pilnīga ilūzija - dzīve ne sava!
Informācija noskaņojumu rada,
Dzīve kaut kāda kopēja - ne tava,
Galvās bruņaina kustība!

Visiem: darbs-ģimene-darbs!
Visīstākā izdzīvošana,
Kā dzīvi nodzīvot - rūpes,
Kā bērniem izglītību nodrošināt?

Domas uz sadzīvi koncentrētas!
Viss kredītā, pat dzīve!
Ne radīšana, bet došanās prom,
Tā dzīvot ilgi nevar!

Valsts iedzīvotājus pameta,
Interesanti tikai resursi!
Drīz būs vienas apmetnes,
Izglītības nav - tikai kursi!

Rietumi pierada, priekš Krievijas grūti!
Viņa Sociālismu mēģināja!
Ka izglītība labāka - redzams,
Tagad kapitālismā sabruka!

Cilvēki saprata, ka zaudēja!
Dieva nav nevienā no "ismiem"!
Cilvēki Sizdsapziņu uz sadzīvi izmainīja,
Agrāk boļševismu par piemēru dēvēja!

Cik ātri viņu Sirdsapziņa pazuda!
Iekšas izrādījās satrunējušas,
Dzīvo bagātībā, Vēsti nedzirdot,
Ka, uz Planētas kas tāds nav bijis!

Var apmānīt un nodot cilvēku,
Taču Dievu apmānīt neiespējami,
Apmāns pārvērtās mūža slimībās,
Šos grēkus atlūgties neiespējami!

Revolūcijas teica: var ņemt!
Vai zagt sazagto,
Šodien, var jau nodot,
Taču tāda nodevība - iznīcīga!

Visi redz apkārt sekas,
Iekšienē Visums slēgts,
Pie horizonta Garīgās briesmas,
Drīz Patiesība atklāta būs! 

Krievijas resursus nozagt nedrīkst!
Dievs visu var pārlikt,
Rietumi nesaprot, ka taka ir,
Tumsu apturēt vajag!

Viss tagad no cilvēkiem atkarīgs!
No saprašanas un Vienošanās!
Sfēra izmainās arvien spēcīgāk,
Cilvēku uzvedība izmainījās!

Nav vienaldzības - ir reakcija!
Priekš varas - tā negatīva,
Vēl nepienāca laiks akcijai,
Priekš cilvēkiem - tā zīmīga!

Cilvēki Mīlestībā elpo saliedēti!
Elpot nav aizliegts!
Mīlestības Sfēra šodien ļoti svarīga!
Talpa jau pārvietota!

Atlika uzkrāt Enerģiju!
Doti cilvēkiem ne vairāk kā divi gadi!
Lai sarautu Matērijas važas,
Un izrautos Dievišķā Gaismā!

Vārdiem daudzi vēl netic!
Taču, Daba kustību sāka!
Jaunie vēji jau vējo,
Klimata izmaiņas jūtamas!

Viss tagad no Krievijas atkarīgs!
Izmainījās cilvēki sešu gadu laikā!
Savai Misijai noticēja,
Saprata, ka viņi paši - prelūdija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
02.12.18.
 

02.12.18.Quatrain “Prelude”
 
Everyone lives in information,
But never in himself!
Life for many- is action!
Where are constant mistakes!

They live by other people’s problems,
Basically the “world” character,
And that around are dilemmas,
Seems for another Egregor!

Full illusion- life is not your own!
Information creates a mood,
Life somehow is common- not yours,
In the mind is arrogant movement!

For all: work- family- work!
Most real survival,
How to live life- worries,
How to provide children with education?

Thoughts are concentrated to daily life!
All in credit, even life!
Not creation, but walking away,
So is impossible to live long!

The country threw population,
Only resources are interesting!
Soon there will be some settlement,
No education- only courses!

The West is used to, it’s difficult for Russia!
She tried Socialism!
That education is better- is visible,
Now collapsed in capitalism!

People realized, that they have lost,
God is not in any of “ism”!
People Consciousness on daily life exchanged,
Before in used to be an example of Bolshevism!

How quickly their Conscience disappeared!
It turned out that inside is rotten,
They live in wealth without hearing the Message,
That on the Planet didn’t happen something like this!

Can deceive and betray a human,
But God can’t be deceived,
Cheating turned into diseases of the country,
It’s impossible to grieve these sins!

Revolutions said: you can take!
Or steal the picked up one,
Today you can already betray,
But, such a betrayal- is perishable!

Everyone sees a consequence around,
The Universe is closed inside,
Spiritual disaster on the horizon,
Soon the Truth will be open!

Resources of Russia can’t be stolen!
God can rearrange everything,
The West doesn’t understand that there is a path,
The Darkness must be stopped!

Everything now depends on people!
From understanding and Unity!
The Sphere is changing even stronger,
Behavior of people has changed!

There is no indifference- there is reaction!
For power- it I negative,
The time has not come yet for action,
For people- it is indicative!

People breathe Love harmoniously!
Breathing is not prohibited!
The Sphere of Love is very important today!
The Space is already shifted!

It remains to save Energy!
Given to people no more than two years!
To break the shackles of Matter,
And break into Divine Light!

Many still don’t believe to the words!
But Nature began to move!
New winds are already blowing,
Feels climate change!

Everything now depends on Russia!
People have changed in six years!
Believed in their Mission,
Understood that they are by themselves- a prelude!

Amen
Father Absolute
02.12.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/02.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.12.2018. 

Skatījumu skaits: 18 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: