Galvenie » 2017 » Janvāris » 3 » Vēsts: 03.01.17. Katrēns "Atgādinājums"
19:51
Vēsts: 03.01.17. Katrēns "Atgādinājums"

Vēsts: 03.01.17. Katrēns "Atgādinājums"
................................................................. Катрен "Напоминание"………………………….Quatrain "Reminder"

Cik ilgas paģiras, ..................................... Какое долгое похмелье,……………………….How long the hangover,
Un virkne neprātīguma! ........................... И безрассудства череда!....................................And a series of recklessness!
Jums brīnummirkli atgriezīšu, ................... Верну вам чудное мгновенье,………………I will return to you miracle moment,
Un pastāsīšu jums, kā vienmēr! ............... И расскажу вам, как всегда!...........................And I will tell to you, as always!

Krievzeme - atceries savu kļūdu kaitīgumu! .Русь - помни вред своих ошибок!..............Russia- remember harm of your mistakes!
Un vēsturisko izpriecu ķecerības, ............. И ересь исторических утех,…………………..And heresy of historical pleasures,
Tu - Centrs, tu - ne nomalē! ...................... Ты - Центр, ты - не на отшибе!..........................You- Center, you- not in the suburbs!
Un ne priekš kundziskiem jokiem! ............. И не для княжеских потех!..............................And not for the prince's fun!

Tava vēsture - no Dieva! ............................ История твоя - от Бога!......................................Your history- from the God!
Neklausies apdullinātus nejēgas! ............... Не слушай одураченных глубцов!..............Don't listen stunned foolish!
Sameloja par ceļu tavu! ............................. Налгали о твоей дороге!..................................They lied about your way
Uzjautrinājumu dēļ, priekš jauniešiem! ...... Потехи ради, для юнцов!.............................Amusement of for young!

Taču tālu līdz šiem noteikumiem, ............... Но, далеко до этих правил,…………………But far from these rules,
Kas pasauli izdalīja pavisam, ..................... Что разделили Мир совсем,………………..What divided the world at all,
Krievzeme - bija ir, Patiesības pamats, ...... Русь - была есть, основа Правды,………..Russia- were, is foundation of Truth,
Bija arī Centrs - bija VISIEM! ..................... Была и Центром -была ВСЕМ!.........................Were also Center- were FOR ALL!

Kolonizācija spīdoša, .................................. Колонизация блестяще,……………………..Brilliantly colonization
Visus Garā nolaida tā, ................................ Всех спустила в Духе так,…………………......All swung in the Spirit so,
Ka Diavols - Dievs neīstais, ........................ что, Диавол - Бог не настоящий,…………...That the Devil- is not the real God,
Vadīt varēja, tur bija mostaks! .................... Мог управлять, в том был мастак!.................He could manage, there was a whale!

Noformēja savu sugu, ................................. Сформировал свою породу,……………….He formulated his breed
Cilvēkus, paklausīgus uz gadsimtiem! ......... Людей, послушных на века!......................People obey they centuries!
Un ielaida starp tautām ................................ И запустил внутри народов,………………And let in the people
Savu Programmu, kā postu! ........................ Свою Программу, как беда!.........................His Program, as disaster!

Mamons - galvenā programmas nagla, ....... Мамона - главный гвоздь программы,…..Mammon- the main highlight of the program
Iegāja cilvēku Apziņā, .................................. Вошла в Сознание людей,……………….........Went into the human Consciousness
Un izdalīja visus pa gramiem, ...................... И разделила всех по граммам,………….....Released all over grams
Pa zelta gramiem, kas vērtīgāks! ................. По граммам злата, что ценней!....................By grams of gold, which is more valuable!

Gadsimtiem tas visus dalīja! ......................... Веками всех она делила!.............................It divided all for centuries!
Esot tiesības vadīt, ....................................... Имея право управлять,…………………........Having the right to manage,
Gara tuksnesī visus vadīja, .......................... В пустыне Духа всех водила,…………….....All carrier in the desert of the Spirit,
Par viņu atcerēties neļaujot! ......................... О нём, не позволяя вспоминать!................About him, not allowing to remember!

Krievzeme arī tīklā izdabāja! ........................ Русь тоже угодила в сети!.............................Russia too got into the network!
Savu Dzimšanu pārdodot! ............................ Продав Рождение своё!...............................Having sold his birth!
Un visu uz Pasaues izmanīja, ....................... И разменяла всё на Свете,……………...And everything in the World has exchange
Aizmirstot līdzību Manu! ............................... Забыв подобие Моё!.......................................Forgetting My likeness!

Un visas ciešanas bez brīvības! .................... И все мытарства без свободы!...............And all the trials without freedom!
Sevisķi, pēdējā gadsimtā! ............................. Особенно, последний век!........................Especially the last century!
Bija tas piliens nejaukuma, ............................ Была той каплей непогоды,……………Was that a drop of bad weather,
Pamodās Krieviskais cilvēks! ......................... Проснулся Русский человек!...................Woke up Russian people!

Pamodās Krievzeme, sevi atgādinot, ............ Проснулась Руcь, себе напомнив,……Russia woke up, reminding herself,
Gaisma būs Pasaules virsotne! ..................... Вершиной Мира будет Свет!....................In top of the World will be Light!
Un ka viņai jāizpilda, ...................................... И что должна она исполнить,…………….And that she should perform
Dieva, novēlējums dāvātais! .......................... Богом, дарованный Завет!........................God bestowed Testament!

Būt pirmajai uz gadsimtiem atkal! .................. Быть первой снова на века!....................To be the first again for the centuries!
Izejot golgātas, kā arī mokas! ........................ Пройдя голгофы, как и муки!.....................Having Golgotha, as also torment!
Un krastus sabīdīt kopā, ................................ И сдвинуть вместе берега,………………...And move along the coast
Matērijā un Garā! ........................................... в Материи и в Духе!..........................................In Matter and in Spirit!

Tagad liktenis izšķiras! .................................... Судьба решается сейчас!.........................Fate is solved now!
Paģiras - ne traucējums! ................................ Похмелье - не помеха!...............................Hangover- not a hindrance!
Un viss nejaušais dažkārt, .............................. И всё случайное подчас,………………...And all random times,
Ir TAISNĪBA, ne joks! ...................................... Есть ПРАВДА, не потеха!.............................There is TRUTH< not joke!

Bet, TAISNĪBA, kā arī nepagriezt, .................. А, ПРАВДА, как не повернуть,……………And, TRUTH, how to don't turn
IR Krievzeme - notikumu Radītāja! ................. ЕСТЬ Русь - Творец событий!..................Is Russia- Creator of events!
Viņai lemts, atvērt Pasauli, ............................. Ей суждено Мир развернуть,……………..She is destined to expand the World,
Tanī Рasaulē, sen aizmirstā! ........................... В тот Мир, давно забытый!.......................In that World, a long forgotten!

Āmen. ............................................................. Аминь……….......................................................Amen
Tēvs Absolūts. ................................................ Отец Абсолют………………………………..Father Absolute
03.01.17. ......................................................... 03.01.17……………………………………….03.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://sekavots.ucoz.ru /03.01.17.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /03.01.17.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/04.01.17.
=====
Latviskoja, intuitīvi,, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 03.01.2017.

Skatījumu skaits: 403 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: