Galvenie » 2018 » Februāris » 3 » Vēsts: 03.02.18. Katrēns "Reformas"
21:32
Vēsts: 03.02.18. Katrēns "Reformas"

03.02.18 Катрен "Реформы"

Примеров неудачных реформ много!
История подтверждает ошибки!
Непонимание Истины было итогом,
Революциям и войнам нет затиший!

Люди мечутся из поколения в поколение,
Нет понимания, а что же надо!
Продолжается политическая полемика,
Для власти - всё это отрада!

Спорить можно - думать нельзя!
Но, уже делать, тем более!
Продолжается бездуховная возня,
Постоянная для всех категория!

Так устроено Общество в Мире!
Традиционное разделение!
Тысячелетиями, как и поныне,
Сложившиеся определения!

От рождения - кто-то раб!
От рождения - кто-то хозяин!
Но, наступает Новый этап,
Каждый перед Богом обязан!

Без понимания, что клетки равны,
Не будет никогда Общества!
Религии, особенно, не правы,
Нет у них преимущества!

Религии - механизм власти!
Кажется им, что Духовной!
Но, это - краплёная масть,
Экономически определённая!

Бог не примет позиции - "раб"!
Смысла нет в рабовладении!
Равенство - только Первый этап,
В изменении людей поведения!

Нужно краснеть от стыда всегда,
Обосновывая тысячелетние представления,
Но, где же тогда от Бога Звезда?
Без Правды не изменить поведение!

Нет Бога во всех религиях!
Глупцы не понимают этого!
Духовные на людей надеты вериги,
Это остановит и самого смелого!

Я сказал, что клетки - пример!
Настоящего для Мира Равенства!
И не важно, какой размер!
Внутри не бывает Главенства!

Кривым Миром правит мамона!
Главная мамона в Храмах!
Её управление: люди как в зоне!
Это для человечества драма!

Власть и религии - это тоже люди!
Позабывшие, что сами плод Равенства!
Начавшееся преображение - прелюдия!
По искоренению на Планете неравенства!

Клетки подтверждают: иного пути нет!
Гармония и Любовь - основа Общества!
Может и от Создателя придти ответ!
Но, уже Его одним росчерком!

Помня, что все клетки в Равенстве,
Россия должна поменять позицию!
Мамона - не предмет первенства,
Откроются в людях границы!

Каждый человек - тоже клетка:
Здоровой в Духе страны!
Единое целеполагание - это метка!
Что все "клетки" всегда равны!

Давайте начните с нуля:
"Страна - одна и вы Её клетки"!
Все люди у одного руля!
Россия тоже - человечества "клетка"!

Программа нужна: "РАВЕНСТВО"!
Это породит СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ДУХ будет в стране ГЛАВЕНСТВОМ!
ЛЮБВИ поднимется ЗНАЧИМОСТЬ!

Аминь.
Отец Абсолют.

03.02.18

 

Vēsts: 03.02.18. Katrēns "Reformas"

Neveiksmīgu reformu piemēru daudz!
Vēsture kļūdas apstiprina!
Patiesības nesaprašana rezultāts bija,
Revolūcijām un kariem nav klusuma! 

Cilvēki mētājas no paaudzes paaudzē,
Nav saprašanas, bet ko gan vajag!
Turpinās politiskā polēmika,
Priekš varas - viss tas prieks!

Strīdēties var - domāt nedrīkst!
Taču, darīt jau, it sevišķi!
Turpinās bezgarīguma kņada,
Kategorija priekš visiem pastāvīga!

Tā Pasaulē Sabiedrība iekārtota!
Tradicionālā dalīšana!
Tukstošgadus, kā arī līdz šim,
Izveidojies nosacījums!

No dzimšanas - kāds vergs!
No dzimšanas - kāds saimnieks!
Taču, sākas Jauns etaps,
Dieva priekšā pienākums katram!

Bez saprašanas, ka šūnas līdzīgas,
Sabiedrības nebūs nekad!
Reliģijas, sevišķi, tiesīgas nav,
Nav viņām priekšrocību!

Reliģijas - varas mehānisms!
Šķiet viņām, ka Garīgās!
Taču, tā - nātru suga,
Ekonomiski noteikta!

Dievs nepieņems pozīciju - "vergs"!
Vergturībā jēgas nav!
Vienlīdzība - tikai etaps Pirmais,
Cilvēku uzvedības izmainīšanā!

No kauna jānosarkst vienmēr,
Argumentējot tūkstošgadīgus priekšstatus,
Bet, kur gan tad Zvaigzne no Dieva?
Bez Taisnības uzvedību neizmainīt!

Visās reliģijās Dieva nav!
To nesaprot nejēgas!
Garīgas važas cilvēkiem uzliktas,
Tas apturēs arī visdrosmīgāko!

Es teicu, ka šūnas - piemērs!
Īstas Vienlīdzības priekš Pasaules!
Un nesvarīgi, kāds izmērs!
Iekšienē Virskundzības nav!

Mamons greizu Pasauli pārvalda!
Galvenais mamons Tempļos!
Viņa vadība: cilvēki kā zonā!
Tā priekš cilvēces drāma! 

Vara un reliģija - tie arī ir cilvēki!
Piemirsuši, ka arī paši Vienlīdzības augļi!
Sākusies pārveidošana - prelūdija!
Nevienlīdzības iznīdēšanai uz Planētas!

Šūnas apstiprina: cita ceļa nav!
Harmonija un Mīlestība - Sabiedrības pamats!
Var arī no Radītāja atbilde atnākt!
Taču, jau ar vienu Viņa uzsvaru [росчерком ?]!

Atceroties, ka visas šūnas Vienlīdzībā,
Krievjai pozīcija jāmaina!
Mamons - ne meistarības priekšmets,
Cilvēkos robežas atvērsies!

Katrs cilvēks - arī šūna:
Garā veselas valsts!
Vienots mērķnodoms - tā zīme!
Ka visas "šūnas" vienmēr līdzīgas!

Sāciet no nulles:
"Valsts - viena un jūs Viņas šūnas"!
Visi cilvēki pie vienas stūres!
Krievija arī - cilvēces "šūna"!

Programma vajadzīga: "VIENLĪDZĪBA"!
Tas radīs TAISNĪGUMU!
GARS valstī būs VIRSKUNDZĪBA!
MĪLESTĪBAS NOZĪMĪGUMS pacelsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
03.02.18.

03.02.18. Quatrain "Reforms"​

Examples of failed reforms are many!
History confirms mistakes!
The misunderstanding of Truth was the result
There is no silence for revolutions and wars!

People rush from generation to generation,
There is no understanding, but what is necessary!
The politic controversy continues,
For the authorities- all this is comfort!

You can argue- can't think!
But, already to do, especially!
Continues as unspiritual fuss,
Category is constant for all!

So the Society is organized in the World!
Traditional division!
For thousands of years, as also till now,
The existing definition!

From birth- someone is a slave!
From birth- someone is a boss!
But, the New stage is coming,
Everyone front of God is indebted!

Without understanding, that the cells are equal,
There will be never a Society!
Religions, especially are not right,
They have no advantage!

Religions- are the mechanism of power!
It seems for them, that the Spiritual!
But, it's crimson suit,
Economically determined!

God will not take a position- "slave"!
There is no sense in the slavering!
Equality- is only the First stage,
In changing behavior of people!

It's necessary to blush from shame always,
Justifying millennial representations,
But, where is the Star from God?
Without Truth, don't change your behavior!

There is no God in all religions!
Fools don't understand this!
Spiritual shackles are put on people,
This will stop even the boldest!

I said, that cells- are an example!
Real Equality for the World!
And it doesn't matter what size!
Inside there is no Supremacy!

The mammon rules the yawning World!
The main mammon is in the Temples!
His management: people like in the zone!
This is a drama for humanity!

Power and religion- are also people!
Forgot, that also by themselves are fruits of Equality!
The transformation began- is a prelude!
To eradicate Inequality on the Planet!

The cells confirm: there is no other way!
Harmony and Love- is the basis of the Society!
Maybe can come up the answer from the Creator!
But, already by His one stroke!

Remembering that all cells are in Equality,
Russia must change her position!
Mammon is not an object or primacy,
People will open their borders!

Every human- is also cage:
Healthy countries in the Spirit!
United target intention- is a label!
That all "cells" are always equal!

Let's start from zero:
"Country- is one and you are Her cells"!
All people are at the same steering wheel!
Russia too- is "cage" of humanity!

There program is needed: "EQUALITY"!
This will generate JUSTICE!
SPIRIT will be PRIME MINISTER in country!
SIGNIFICANCE of LOVE will rise!

Amen
Father Absolute
03.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/03.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs. 
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /03.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.02.2018.

Skatījumu skaits: 247 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: